עין משפט ונר מצוה/סנהדרין/פרק ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף מט עמוד ב[עריכה]

א א מיי' פי"ד מהל' סנהדרין הלכה א', סמ"ג עשין צט ועשה ק:

ב ב מיי' פ"ט מהל' איסורי ביאה הלכה ל"ו, ומיי' פ"ד מהל' מטמא משכב ומושב הלכה י"א, סמ"ג עשין קיא, טור ושו"ע יו"ד סי' ק"צ סעיף ל"א:

ג ג מיי' פ"ט מהל' איסורי ביאה הלכה ל"ז:

ד ד מיי' פ"ה מהל' עבודת יום הכפורים הלכה א':

ה ה מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה א', סמ"ג עשין נב, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ו סעיף א':

ו ו מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ח', סמ"ג עשין נב, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ט סעיף כ"ט:

ז ז ח ט מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ט' והלכה י, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ט סעיף מ"ג:

ח י מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה א':

ט כ מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה ב':

י ל מיי' פ"י מהל' כלי המקדש הלכה א', סמ"ג עשין קעג:

יא מ מיי' פי"ד מהל' סנהדרין הלכה ד', סמ"ג עשין צט:


דף נ עמוד א[עריכה]

יב א מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה י"א, סמ"ג עשין קד:

יג ב מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה י', ומיי' פ"ד מהל' עכו"ם הלכה א', ומיי' פ"ה מהל' עכו"ם הלכה ב', סמ"ג עשין קד, וסמ"ג לאוין כו:

יד ג ד מיי' פי"ד מהל' סנהדרין הלכה ד':


דף נ עמוד ב[עריכה]

טו א ב מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה ב' ?? יא, ומיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ג' והלכה ה, סמ"ג עשין קיג, וסמ"ג לאוין כז:


דף נא עמוד א[עריכה]

טז א ב מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ג', וסמ"ג לאוין צד:

יז ג מיי' פ"כ מהל' עדות הלכה י':

יח ד מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ה', ומיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה י"א, וסמ"ג לאוין צז:

יט ה מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה ג', וסמ"ג לאוין קפא, טור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף ח':

כ ו מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה י"ב:

כא ז מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ד', ומיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה י', וסמ"ג לאוין צז:


דף נא עמוד ב[עריכה]

כב א מיי' פ"כ מהל' עדות הלכה י':


דף נב עמוד א[עריכה]

כג א מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה ג', וסמ"ג עשין קיב:


דף נב עמוד ב[עריכה]

כד א מיי' פי"ד מהל' סנהדרין הלכה י"א, וסמ"ג עשין קב:

כה ב מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה ד', וסמ"ג עשין קב:

כו ג מיי' פי"ד מהל' אבל הלכה כ"ו, ומיי' פ"ב מהל' מלכים הלכה א', טור ושו"ע יו"ד סי' שמ"ח סעיף א':

כז ד מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה ה', וסמ"ג עשין קג:

כח ה מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י"ג, וסמ"ג לאוין צד:

כט ו מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה א', וסמ"ג לאוין צד:

ל ז מיי' פי"ב מהל' איסורי ביאה הלכה א', וסמ"ג לאוין צד:

לא ח מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ו', מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה י"ג, וסמ"ג לאוין קג:

לב ט מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ו', מיי' פי"ד מהל' סנהדרין הלכה א', וסמ"ג לאוין קג:


דף נג עמוד א[עריכה]

לג א מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ו', וסמ"ג לאוין קג:

לד ב מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ד', ומיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה י', וסמ"ג עשין קד:

לה ג מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה י', ומיי' פ"ב מהל' עכו"ם הלכה ו', וסמ"ג לאוין טז:

לו ד מיי' פ"ו מהל' עכו"ם הלכה ג', ומיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה י', וסמ"ג לאוין לז:

לז ה מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה י', ומיי' פ"ו מהל' עכו"ם הלכה א':

לח ו מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה י', ומיי' פ"א מהל' שבת הלכה א', וסמ"ג עשין ל, וסמ"ג לאוין סה:

לט ז מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה י', ומיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה א', וסמ"ג לאוין ריט, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"א סעיף א':

מ ח מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה י', ומיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ו', וסמ"ג לאוין קג?:

מא ט מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה י', ומיי' פ"ה מהל' עכו"ם הלכה א', וסמ"ג לאוין כז:

מב י מיי' פ"ה מהל' עכו"ם הלכה ב':

מג כ מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה י', ומיי' פי"א מהל' עכו"ם הלכה ט"ו וסמ"ג לאוין כו:

מד ל מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה י', ומיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה א' וסמ"ג לאוין רב:

מה מ מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ב':

מו נ מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה א':

מז ס ע מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה א' והלכה ב:


דף נג עמוד ב[עריכה]

מח א מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה י', סמ"ג עשין נא ועשה נב, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ד סעיף א':


דף נד עמוד א[עריכה]

מט א מיי' פ"ד מהל' שגגות הלכה א':

נ ב מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה י', ומיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ד':

נא ג ד מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י"ד:

נב ה מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י':


דף נד עמוד ב[עריכה]

נג א מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י"ז:

נד ב ג מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ז:

נה ד ה ו מיי' פ"ד מהל' שגגות הלכה א', ומיי' פ"ה מהל' שגגות הלכה ג':

נו ז מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י"ד:

נז ח מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י"ז:


דף נה עמוד א[עריכה]

נח א מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י"ד:

נט ב מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ז:

ס ג מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י"א:

סא ד מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ו':


דף נה עמוד ב[עריכה]

סב א מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י"ח:

סג ב מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה י"א, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ז סעיף א':

סד ג מיי' פ"א מהל' יבום הלכה י"ז, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ז סעיף ד':

סה ד מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ב':

סו ה מיי' פ"ג מהל' משכב ומושב הלכה ג':

סז ו מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ג':

סח ז מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י"ג:

סט ח ט מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ט"ז, סמ"ג עשין נב, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ז סעיף א':

ע י מיי' פ"ג מהל' משכב ומושב הלכה ג':

עא כ מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה א' והלכה יא:

עב ל מיי' פ"ד מהל' איסורי מזבח הלכה ג':

עג מ מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י"ז:

עד נ מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י"ג:

עה ס מיי' פ"ב מהל' עכו"ם הלכה ז', סמ"ג לאוין טז:


דף נו עמוד א[עריכה]

עו א מיי' פ"ב מהל' עכו"ם הלכה ח', סמ"ג לאוין טז:

עז ב מיי' פ"ב מהל' עכו"ם הלכה ז':

עח ג מיי' פ"ב מהל' עכו"ם הלכה ח':

עט ד מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה א' והלכה ג, סמ"ג לאוין טז:

פ ה מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה י"ד, ומיי' פ"י מהל' מלכים הלכה ה':

פא ו מיי' פ"ב מהל' עכו"ם הלכה ז', סמ"ג לאוין טז:

פב ז מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ג':

פג ח מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה א':


דף נו עמוד ב[עריכה]

פד א מיי' פ"י מהל' מלכים הלכה ו':

פה ב ג מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ב':

פו ד מיי' פ"א מהל' סנהדרין הלכה א', סמ"ג עשין נז:

פז ה מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה י"ד:


דף נז עמוד א[עריכה]

פח א מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה י"ד, סמ"ג עשין קכב:

פט ב מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ט':

צ ג מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ד':

צא ד מיי' פ"ב מהל' רוצח הלכה י"א, סמ"ג לאוין קסג:

צב ה מיי' פ"י מהל' עכו"ם הלכה א', ומיי' פ"ד מהל' רוצח הלכה י"א, סמ"ג לאוין קסג, טור ושו"ע יו"ד סי' קנ"ח סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' תכ"ה סעיף ה':

צג ו ז ח מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ט':

צד ט מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ח':

צה י מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ד':


דף נז עמוד ב[עריכה]

צו א מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה י"ד:

צז ב מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ד':

צח ג מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה א' והלכה ה:

צט ד ה ו מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ז':


דף נח עמוד א[עריכה]

ק א ב ג ד ה מיי' פי"ד מהל' איסורי ביאה הלכה י"ג, סמ"ג לאוין קטז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ט סעיף ג':

קא ו מיי' פי"ד מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ו, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ט סעיף ה':

קב ז מיי' פי"ד מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ו, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ט סעיף ו':

קג ח ט י כ מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ה', ומיי' פי"ד מהל' איסורי ביאה הלכה י':

קד ל מ מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ו':


דף נח עמוד ב[עריכה]

קה א מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ה', ומיי' פי"ד מהל' איסורי ביאה הלכה י', סמ"ג עשין קכב:

קו ב מיי' פי"ב מהל' איסורי ביאה הלכה י"א:

קז ג ד ה מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ח':

קח ו מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ז':

קט ז מיי' פ"י מהל' מלכים הלכה ו':

קי ח מיי' פ"ה מהל' חובל ומזיק הלכה ב', סמ"ג עשין ע, טור ושו"ע חו"מ סי' ת"כ סעיף א':

קיא ט י מיי' פ"י מהל' מלכים הלכה ט':


דף נט עמוד א[עריכה]

קיב א מיי' פ"י מהל' מלכים הלכה ט':


דף נט עמוד ב[עריכה]

קיג א ב ג מיי' פ"י מהל' מלכים הלכה ז':

קיד ד מיי' פ"י מהל' מלכים הלכה ח':


דף ס עמוד א[עריכה]

קטו א מיי' פ"ט מהל' כלאים הלכה א', (טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ז סעיף א' והלכה ב):

קטז ב מיי' פ"ב מהל' עכו"ם הלכה ז':

קיז ג מיי' פ"ב מהל' עכו"ם הלכה ח', ומיי' פ"ח מהל' אבל הלכה א', סמ"ג לאוין טז ועשין ב, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף א':

קיח ד מיי' פ"ב מהל' עכו"ם הלכה ח', ומיי' פ"ט מהל' אבל הלכה ז', טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף ל"ז:

קיט ה מיי' פ"ב מהל' עכו"ם הלכה ח', ומיי' פ"ט מהל' אבל הלכה ג', סמ"ג לאוין טז ועשין ב, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף ל"ט:

קכ ו ז ח ט מיי' פ"ב מהל' עכו"ם הלכה י', ופרק ט מהלכות אבל הלכות ו-ח, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף ל"ז:

קכא י מיי' פ"כ מהל' עדות הלכה ד', ועשין קז, טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ח סעיף י' בהג"ה ועי"ש:


דף ס עמוד ב[עריכה]

קכב א מיי' פ"ג מהל' עכו"ם הלכה ג', סמ"ג לאוין טז:

קכג ב מיי' פ"ג מהל' עכו"ם הלכה ד':

קכד ג מיי' פ"ג מהל' עכו"ם הלכה ו':

קכה ד מיי' פ"ה מהל' עכו"ם הלכה י', סמ"ג לאוין לה, טור ושו"ע יו"ד סי' קמ"ז סעיף א':

קכו ה מיי' פ"ג מהל' עכו"ם הלכה ה':

קכז ו ז ח ט מיי' פ"ג מהל' עכו"ם הלכה ג':

קכח י מיי' פי"ח מהל' מעשה קרבנות הלכה ב', סמ"ג לאוין שלג:

קכט כ ל מיי' פ"ב מהל' שחיטה הלכה ט"ו, סמ"ג עשין סג, טור ושו"ע יו"ד סי' ד' סעיף א':


דף סא עמוד א[עריכה]

קל א מיי' פ"ג מהל' עכו"ם הלכה ב', סמ"ג לאוין יז:

קלא ב מיי' פ"ג מהל' עכו"ם הלכה ג':

קלב ג ד ה מיי' פ"ה מהל' עכו"ם הלכה ה':


דף סא עמוד ב[עריכה]

קלג א מיי' פ"ה מהל' עכו"ם הלכה ה':

קלד ב מיי' פ"ג מהל' עכו"ם הלכה ו':

קלה ג ד מיי' פט"ו מהל' שגגות הלכה ג':

קלו ה מיי' פט"ו מהל' שגגות הלכה ו':


דף סב עמוד א[עריכה]

קלז א מיי' פט"ו מהל' שגגות הלכה א', סמ"ג עשין ריז:

קלח ב מיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה ג':

קלט ג מיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה ב':

קמ ד ה ו מיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה א':

קמא ז מיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה ד':


דף סב עמוד ב[עריכה]

קמב א מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ז':

קמג ב מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ז', ומיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה י"א, ומיי' פ"א מהל' שבת הלכה ח':

קמד ג מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ז', ומיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י"ב, סמ"ג לאוין ריג:

קמה ד מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ז', ומיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה י"א, ומיי' פ"א מהל' שבת הלכה ח', סמ"ג לאוין יז:


דף סג עמוד א[עריכה]

קמו א מיי' פ"א מהל' שגגות הלכה א' והלכה ב:

קמז ב מיי' פי"א מהל' שבועות הלכה ב', סמ"ג לאוין א:

קמח ג מיי' פי"ח מהל' סנהדרין הלכה ב':

קמט ד מיי' פ"א מהל' שחיטה הלכה ב', סמ"ג לאוין קלו, טור ושו"ע יו"ד סי' כ"ז סעיף א':

קנ ה מיי' פי"א מהל' מעשה קרבנות הלכה ד', סמ"ג לאוין שכד:

קנא ו ז מיי' פי"ג מהל' סנהדרין הלכה ד', סמ"ג לאוין רצ:

קנב ח מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה א', סמ"ג לאוין קכ:

קנג ט מיי' פ"א מהל' שחיטה הלכה ב', ומיי' פי"ג מהל' סנהדרין הלכה ד', ומיי' פי"ח מהל' סנהדרין הלכה ג', סמ"ג לאוין קלו רכ רצו שכד :

קנד י מיי' פ"ג מהל' עכו"ם הלכה ו', סמ"ג לאוין יח:

קנה כ מיי' פ"ה מהל' עכו"ם הלכה י' והלכה יא, סמ"ג לאוין לה, טור ושו"ע יו"ד סי' קמ"ז סעיף א' ועיין בהשגות ובכסף משנה:


דף סג עמוד ב[עריכה]

קנו א מיי' פי"ח מהל' סנהדרין הלכה ב':

קנז ב מיי' פ"ה מהל' עכו"ם הלכה י"א, סמ"ג לאוין לה:

קנח ג מיי' פ"ה מהל' שותפין הלכה י', סמ"ג עשין עב, טור ושו"ע יו"ד סי' קמ"ז סעיף ג', וטור ושו"ע או"ח סי' קנ"ו סעיף א' ועיין בהג"ה:

קנט ד ה מיי' פ"ה מהל' עכו"ם הלכה י"א, סמ"ג לאוין לה, טור ושו"ע יו"ד סי' קמ"ז סעיף ד':

קס ו מיי' פ"ב מהל' מחוסרי כפרה הלכה י':

קסא ז טור ושו"ע יו"ד סי' קמ"ז סעיף ה':


דף סד עמוד א[עריכה]

קסב א ב מיי' פ"ג מהל' עכו"ם הלכה ה':

קסג ג מיי' פ"ו מהל' עכו"ם הלכה ד':

קסד ד מיי' פ"ג מהל' עכו"ם הלכה ג':


דף סד עמוד ב[עריכה]

קסה א מיי' פ"ו מהל' עכו"ם הלכה ד':

קסו ב ג ד מיי' פ"ו מהל' עכו"ם הלכה ה':

קסז ה מיי' פ"ו מהל' עכו"ם הלכה ד':

קסח ו מיי' פ"ו מהל' עכו"ם הלכה ג' ועיין בכסף משנה:

קסט ז מיי' פ"ו מהל' עכו"ם הלכה ה':

קע ח מיי' פי"ב מהל' אבידה הלכה א', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ד סעיף א':


דף סה עמוד א[עריכה]

קעא א מיי' פ"ו מהל' עכו"ם הלכה א' והלכה ב', ומיי' פי"א מהל' עכו"ם הלכה י"ד, סמ"ג לאוין לח, טור ושו"ע יו"ד סי' קע"ט:

קעב ב מיי' פי"א מהל' עכו"ם הלכה י"ד, סמ"ג שם:

קעג ג מיי' פ"ו מהל' עכו"ם הלכה ב':

קעד ד מיי' פ"א מהל' שגגות הלכה ב' והלכה ד:

קעה ה מיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה א':

קעו ו ז מיי' פ"ו מהל' עכו"ם הלכה א':

קעז ח מיי' פי"א מהל' עכו"ם הלכה י', סמ"ג לאוין כד, טור ושו"ע יו"ד סי' קע"ט סעיף ה':

קעח ט מיי' פי"א מהל' עכו"ם הלכה ז' וכפירוש רש"י:


דף סה עמוד ב[עריכה]

קעט א מיי' פ"ט מהל' כלאים הלכה ז', ומיי' פי"ג מהל' שכירות הלכה ב', סמ"ג לאוין קפד ולאו רפח, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ז סעיף י"א, וטור ושו"ע חו"מ סי' של"ח סעיף ג':

קפ ב מיי' פ"ו מהל' עכו"ם הלכה א', סמ"ג לאוין לח:

קפא ג מיי' פ"ו מהל' עכו"ם הלכה ב', סמ"ג לאוין לט:

קפב ד מיי' פ"ו מהל' עכו"ם הלכה א', סמ"ג עשין לח:

קפג ה מיי' פי"א מהל' עכו"ם הלכה י"ג, סמ"ג לאוין נ, טור ושו"ע יו"ד סי' קע"ט סעיף ג':

קפד ו ז מיי' פי"א מהל' עכו"ם הלכה ח' והלכה ט, סמ"ג לאוין נ, טור ושו"ע יו"ד סי' קע"ט סעיף ג' וסעיף טו:

קפה ח מיי' פי"א מהל' עכו"ם הלכה ד', טור ושו"ע יו"ד סי' קע"ט סעיף י"ג:


דף סו עמוד א[עריכה]

קפו א מיי' פי"א מהל' עכו"ם הלכה ד', סמ"ג לאוין נ, טור ושו"ע יו"ד סי' קע"ט סעיף ג':

קפז ב מיי' פ"א מהל' שבת הלכה א', סמ"ג לאוין שס:

קפח ג ד מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה ב', סמ"ג לאוין לד, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"א סעיף א':

קפט ה מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה א':

קצ ו מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה ב', סמ"ג לאוין לד, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"א סעיף א':

קצא ז מיי' פכ"ו מהל' סנהדרין הלכה א', סמ"ג לאוין רט, טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ז סעיף א':

קצב ח מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה ד' ועי"ש בכסף משנה:

קצג ט מיי' פכ"ו מהל' סנהדרין הלכה א':


דף סו עמוד ב[עריכה]

קצד א ב ג מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ד', סמ"ג לאוין צז:

קצה ד מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ה':

קצו ה מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י"ח:

קצז ו מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ו':


דף סז עמוד א[עריכה]

קצח א מיי' פ"ה מהל' עכו"ם הלכה א', סמ"ג לאוין כו:

קצט ב מיי' פ"ה מהל' עכו"ם הלכה ג', מיי' פי"א מהל' סנהדרין הלכה ה':

ר ג מיי' פ"ה מהל' עכו"ם הלכה ב':

רא ד מיי' פ"ה מהל' עכו"ם הלכה ג':

רב ה מיי' פ"ה מהל' עכו"ם הלכה ב':

רג ו מיי' פ"ה מהל' עכו"ם הלכה א' והלכה ב:

רד ז מיי' פ"ד מהל' עכו"ם הלכה א', סמ"ג לאוין כג:

רה ח ט מיי' פי"א מהל' עכו"ם הלכה ט"ו, סמ"ג לאוין נא:


דף סז עמוד ב[עריכה]

רו א מיי' פי"א מהל' עכו"ם הלכה ט"ו, סמ"ג לאוין נא, טור ושו"ע יו"ד סי' קע"ט סעיף ט"ו:


דף סח עמוד א[עריכה]

-- אין --