ביאור:בבלי תענית דף לא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


זרעים: ברכות
מועד: שבת עירובין פסחים יומא סוכה ביצה ראש השנה תענית מגילה מועד קטן חגיגה
נשים: יבמות כתובות נדרים נזיר סוטה גיטין קידושין
נזיקין: בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא סנהדרין מכות שבועות ע"ז הוריות
קדשים: זבחים מנחות חולין בכורות ערכין תמורה כריתות מעילה תמיד
טהרות: נידה
מסכת תענית: ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא | הדף במהדורה הרגילה


עמוד א (דלג לעמוד ב)

לאיזה שירצו יעלו [1].

5. רב מתנה אמר: יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה [2]. ואמר רב מתנה: אותו יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה 'הטוב והמטיב': הטוב - שלא הסריחו, והמטיב - שנתנו לקבורה.

6. רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו: יום שפסקו מלכרות עצים למערכה [3], דתניא: רבי אליעזר הגדול אומר: מחמשה עשר באב ואילך תשש כחה של חמה, ולא היו כורתין עצים למערכה לפי שאינן יבשין.

אמר רב מנשיא: וקרו ליה 'יום תבר מגל' [4]; מכאן ואילך [5] דמוסיף [6] - יוסיף [7], ודלא מוסיף [8] – יסיף <יאסף>.

מאי 'יאסף'?

אמר רב יוסף: תקבריה אימיה [9].

שבהן בנות ירושלים כו':

תנו רבנן: בת מלך [10] שואלת מבת כהן גדול [11]; בת כהן גדול מבת סגן [12]; ובת סגן מבת משוח מלחמה [13]; ובת משוח מלחמה מבת כהן הדיוט; וכל ישראל שואלין זה מזה, כדי שלא יתבייש את מי שאין לו [14].

כל הכלים טעונין טבילה [15]:

אמר רבי אלעזר: אפילו מקופלין ומונחין בקופסא [16].

בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים:

תנא: מי שאין לו אשה נפנה לשם.

מיוחסות שבהן היו אומרות בחור וכו':

תנו רבנן: 'יפיפיות שבהן מה היו אומרות: תנו עיניכם ליופי שאין האשה אלא ליופי; מיוחסות שבהן מה היו אומרות: תנו עיניכם למשפחה לפי שאין האשה אלא לבנים [17]; מכוערות שבהם מה היו אומרות? - קחו מקחכם לשום שמים ובלבד שתעטרונו בזהובים [18].'

אמר עולא ביראה אמר רבי אלעזר: עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול [19] לצדיקים והוא יושב ביניהם בגן עדן, וכל אחד ואחד מראה באצבעו, שנאמר (ישעיהו כה ט) ואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה קוינו לו ויושיענו זה ה' קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו.

הדרן עלך בשלשה פרקים וסליקא לה מסכת תענית


הערות[עריכה]

 1. ^ הושע בן אלה - רשע היה, דכתיב (מלכים ב' יז,ב) ויעש הרע בעיני ה' רק לא כמלכי ישראל, והיינו דקאמר 'רק' - שבטל את הפרוסדאות, ואמר: לאיזה שירצו יעלו
 2. ^ בפרק 'הניזקין' (גיטין נז א)
 3. ^ לפי שהן לחין, ומאותו הזמן אין כח בחמה לייבשן, וחיישינן מפני התולעת, לפי שעץ שיש בו תולעת פסול למערכה, כדאמרינן (מדות פרק ב' משנה ה')
 4. ^ שבירת הגרזן: שפסק החוטב מלחטוב עצים
 5. ^ מחמשה עשר באב ואילך
 6. ^ דמוסיף לילות על הימים לעסוק בתורה
 7. ^ יוסיף חיים על חייו
 8. ^ לעסוק בתורה בלילות
 9. ^ כלומר: ימות בלא עתו
 10. ^ אף על פי שהיה לה
 11. ^ שהוא קרוב וסמוך למלכות
 12. ^ כהן חשוב, ממונה תחת כהן גדול להיות תחתיו ביום הכפורים, אם יארע פסול בכהן גדול ביום הכפורים - ישמש זה הסגן תחתיו
 13. ^ הוא הכהן המכריז במלחמה מי האיש הירא ורך הלבב... (דברים כ ח)
 14. ^ שלא לבייש את השואלת מתוך שאין לה
 15. ^ כולן, שלא לבייש את שצריכה טבילה
 16. ^ אישקוריי"ן [ארון, קופסה]
 17. ^ אם בניך יהיו מיוחסין הכל קופצין עליהם, בין זכרים בין נקבות
 18. ^ שאחרי הנישואין תתנו לנו תכשיטין, ומילתא בעלמא הוא דאמרי, כלומר: ובלבד שתתנו לנו מלבושים נאים
 19. ^ סביב, לשון מחול הכרם (כלאים, פרק רביעי משנה א')