ביאור:בבלי סוטה דף כז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.זרעים: ברכות
מועד: שבת עירובין פסחים יומא סוכה ביצה ראש השנה תענית מגילה מועד קטן חגיגה
נשים: יבמות כתובות נדרים נזיר סוטה גיטין קידושין
נזיקין: בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא סנהדרין מכות שבועות ע"ז הוריות
קדשים: זבחים מנחות חולין בכורות ערכין תמורה כריתות מעילה תמיד
טהרות: נידה


מסכת סוטה פרק: א ב ג ד ה ו ז ח ט

מסכת סוטה דף: ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט | [[סוטה {{{2}}} א|הדף המהדורה הרגילה]]


עמוד א (דלג לעמוד ב)


סוגיא: בת דומה[עריכה]

אמר שמואל: ישא אדם דומָה (הערה: המלה דומה מופיעה בדף הבא בש"ס וילנא)
דף כ"ז עמוד א[עריכה]
(הערה: הדף בש"ס וילנא מתחיל במילה "דומה", בהמשך לדף הקודם)
ואל ישא בת דומה.
שזו - באה מטיפה כשרה,
וזו - באה מטיפה פסולה
ור' קיצור של: רבי יוחנן אמר:
ישא אדם בת דומה
ואל ישא דומה
שזו עומדת בחזקת כשרות
וזו אינה עומדת בחזקת כשרות.


מיתיבי
נושא אדם דומה.
אמר רבא:
ותסברא: נושא לכתחלה?
אלא: "'אם' נשא".
תני נמי:
בת דומה.
והלכתא:
ישא אדם בת דומה, ואל ישא דומה.
דתני רב תחליפא בר מערבא, קמיה דר' קיצור של: רבי אבהו:
אשה מזנה: בניה כשרין - רוב בעילות אחר הבעל.
בעי רב עמרם:
היתה פרוצה ביותר, מהו?
אליבא דמ"ד ראשי תיבות: מאן דאמר - האיש שאמר.: אין אשה מתעברת אלא סמוך לווסתה - לא תיבעי לך:
דלא ידע בה, ולא מנטר לה.
כי תיבעי לך: אליבא דמ"ד ראשי תיבות: מאן דאמר - האיש שאמר.: אין אשה מתעברת אלא סמוך לטבילתה.
מאי? כיון דידע בה - נטורי מנטר לה,
או דלמא כיון דפרוצה ביותר - לא?
תיקו.

סוגיא: קינאה של בית הדין (במקום הבעל)[עריכה]

ואלו שב"ד ראשי תיבות: בית דין כו':
ת"ר:
"איש" -
מה ת"ל ראשי תיבות: תלמוד לומר "איש, איש" -
לרבות אשת חרש,
ואשת שוטה,
ואשת שעמום,
ושהלך בעלה למדינת הים,
ושהיה חבוש בבית האסורין.
שב"ד ראשי תיבות: בית דין מקנין להן לפוסלן מכתובתן.
יכול אף להשקותן?
ת"ל ראשי תיבות: תלמוד לומר: "והביא האיש את אשתו" (במדבר ה)
ר' קיצור של: רבי יוסי אומר:
אף להשקותה,
ולכשיצא בעלה מבית האסורין - ישקנה.
במאי קא מיפלגי?
רבנן סברי בעינן "וקינא", "והביא".
ור' קיצור של: רבי יוסי סבר: לא בעינן "וקינא", "והביא".
ת"ר:
"אשר תשטה אשה תחת אישה" (במדבר ה) -
להקיש איש לאשה, ואשה לאיש.
למאי הלכתא?
אמר רב ששת:
כשם שאם הוא סומא - לא היה משקהּ דכתיב: "ונעלם מעיני אישה" (במדבר ה)
כך היא, אם היתה סומא - לא היתה שותה.
רב אשי אמר:
כשם שחיגרת וגידמת לא היתה שותה דכתיב:


עמוד ב


..."והעמיד הכהן את האשה לפני ה', ונתן על כפיה" (במדבר ה)
כך הוא אם היה חיגר או גידם - לא היה משקה.
מר בר רב אשי אמר:
כשם שאילמת לא היתה שותה דכתיב "ואמרה האשה אמן אמן" (במדבר ה)
כך הוא אם היה אילם לא היה משקה:

הדרן עלך פרק ארוסה ושומרת יבם