ספר תגין/ק

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
< ספר תגין
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


ספר תגין

פתיחה | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ך | ל | מ | ם | נ | ן | ס | ע | פ | ף | צ | ץ | ק | ר | ש | ת | ביה שמו

[ק][עריכה]

קפ"א באורייתא דג' זייוני ולא דבקין

 1. ויקרא אלהים (בראשית א, ה),
 2. קרא לילה (שם,),
 3. כל ירק (בראשית א, ל),
 4. ויקדש (בראשית ב, ג),
 5. ודבק (בראשית ב, כד),
 6. קלך שמעתי (בראשית ג, י),
 7. לקול אשתך (בראשית ג, יז),
 8. לקרא בשם (בראשית ד, כו),
 9. קץ (בראשית ו, יג),
 10. קנים (בראשית ו, יד),
 11. קומתה (בראשית ו, טו),
 12. צדיק לפני (בראשית ז, א),
 13. תקח לך (בראשית ז, ב),
 14. ויקח מכל (בראשית ח, כ),
 15. לקלל (בראשית ח, כא),
 16. וקציר (בראשית ח, כב),
 17. וקר (שם,),
 18. וקיץ (שם,),
 19. ונראתה הקשת (בראשית ט, יד),
 20. והייתה הקשת (בראשית ט, טז),
 21. ויקץ נח (בראשית ט, כד),
 22. הר הקדם (בראשית י, ל),
 23. בנסעם מקדם (בראשית יא, ב),
 24. בקעה (שם,),
 25. מקדם (בראשית יב, ח),
 26. לבית אל (שם,),
 27. מקום המזבח (בראשית יג, ד),
 28. ויקרא שם (שם,),
 29. ואם אקח (בראשית יד, כג),
 30. ולא יקרא (בראשית יז, ה),
 31. ויצחק (בראשית יז, יז),‏[1]
 32. אקים את (בראשית יז, כא),
 33. ויקח אברהם (בראשית יז, כג),
 34. ואל הבקר (בראשית יח, ז),
 35. ויקח חמאה (בראשית יח, ח),
 36. ויקרא אברהם שם המקום (בראשית כב, יד) תרווייהו,
 37. קח ולך (בראשית כד, נא),
 38. ותקח הצעיף (בראשית כד, סה),
 39. ולך קח לי (בראשית כז, יג),
 40. המקום הזה (בראשית כח, יז),
 41. יש יהו"ה במקום הזה (בראשית כח, טז),
 42. מקנה אביכם‏[2] (בראשית לא, ט),
 43. נקדים וברדים (בראשית לא, י) (בראשית לא, יב),
 44. וקח לך (בראשית לא, לב),
 45. קח נא (בראשית לג, יא),
 46. ודפקום (בראשית לג, יג),
 47. יעקב יוסף (בראשית לז, ב),
 48. ויקח יוסף (בראשית מח, יג),
 49. ויקרא (בראשית מח, טז) (בראשית מט, א)[3],
 50. ומחוק‏[4],
 51. ומחוקק (בראשית מט, י) תרווייהו,
 52. קשתי‏[5],
 53. בבקר (בראשית מט, כז),
 54. ירך יעקב (שמות א, ה),
 55. בעבדה קשה (שמות א, יד),
 56. נאקתם (שמות ב, כד)[6],
 57. ויקרא אליו (שמות ג, ד),
 58. אל תקרב (שמות ג, ה),
 59. צעקתם שמעתי (שמות ג, ז),
 60. צעקת (שמות ג, ט),
 61. אחזק את (שמות ד, כא),
 62. המבקשים (שמות ד, יט),
 63. וישק לו (שמות ד, כז),
 64. צעקים (שמות ה, ח),
 65. חזקה ישלחם (שמות ו, א),
 66. ויקרא פרעה למשה (שמות ח, ד),
 67. ובזקנינו (שמות י, ט),
 68. ובבקרנו (שם,),
 69. בצקו (שמות יב, לד),
 70. קרוב הוא (שמות יג, יז),
 71. ולא קרב זה (שמות יד, כ),
 72. קפאו תהומות (שמות טו, ח),
 73. מקדש (שמות טו, יז),
 74. ויקם משה ויהושע (שמות כד, יג),
 75. ואל הזקנים (שמות כד, יד),
 76. וקדה (שמות ל, כד),
 77. רקח מרקחת (שמות ל, כה),
 78. מעשה רקח (שם,),
 79. קדש קדשים תהיה (שמות ל, לו),
 80. והקטרת (שמות ל, לז),
 81. הדק (שמות ל, לו)[7],
 82. פניו ויקרא (שמות לד, ו),
 83. ויקד ארצה (שמות לד, ח),
 84. ויקהל (שמות לה, א),
 85. ובקרבתם (שמות מ, לב),
 86. קח את (ויקרא ח, ב),
 87. העדה הקהל (ויקרא ח, ג)[8] ,
 88. ותקהל (ויקרא ח, ד),
 89. קרא (ויקרא ט, א),
 90. ולזקני (שם,),
 91. ויקרב אהרן (ויקרא ט, ח),
 92. ויקחו (ויקרא י, א),
 93. בקרבי אקדש (ויקרא י, ג),
 94. קרא‏[9],
 95. ויקרבו (ויקרא י, ה),
 96. ויקצוף (ויקרא י, טז),
 97. הקריבו (ויקרא י, יט),
 98. ותקראנה (שם,),
 99. והקימתי (ויקרא כו, ט),
 100. קוממיות (ויקרא כו, יג),
 101. קנהו (ויקרא כז, כד),
 102. יקימו אותו (במדבר א, נא),
 103. בהקרבם (במדבר ג, ד)[10],
 104. הקרב (במדבר ג, ו) (במדבר ג, י) (במדבר ג, לח)[11],
 105. וכל הקדש‏[12],
 106. פקדת (במדבר ג, לב) (במדבר ד, טז)[13],
 107. ופקדתי‏[14],
 108. ונקה (במדבר ה, לא),
 109. ויקח (במדבר ז, ו),
 110. קרבן נחשון (במדבר ז, יז),
 111. הקים (במדבר ט, טו),
 112. ובמקום (במדבר ט, יז),
 113. אל המקום (במדבר י, כט),
 114. קומה (במדבר י, לה),
 115. תקצר (במדבר יא, כג),
 116. היקרך (שם,),
 117. ונקה לא ינקה (במדבר יד, יח),
 118. פקד (שם,),
 119. ופקדתי‏[15],
 120. פקד‏[16],
 121. מקריבי הקטרת (במדבר טז, לה),
 122. דבר קרח (במדבר יז, יד),
 123. וקח מאתם (במדבר יז, יז),
 124. שקדים (במדבר יז, כג),
 125. ויקחו (במדבר יז, כד) (במדבר יט, ב)[17],
 126. ולקח אזוב‏[18] (במדבר יט, יח),
 127. ותקצר (במדבר כא, ד),
 128. הקלקל (במדבר כא, ה),
 129. ונשקפה (במדבר כא, כ),
 130. וקסם‏[19],
 131. וקם שבט (במדבר כד, יז),
 132. ויקח רמח (במדבר כה, ז),
 133. קבתה (במדבר כה, ח),
 134. בקנאו את קנאתי (במדבר כה, יא),
 135. ויקח את יהושוע (במדבר כז, כב),
 136. ויקח משה ואלעזר (במדבר לא, נד) בתרא,
 137. ומקנה רב (במדבר לב, א),
 138. קמתם (במדבר לב, יד),
 139. למקנינו (במדבר לב, טז),
 140. ויקרא לה (במדבר לב, מב),
 141. בשמן הקדש (במדבר לה, כה),
 142. תקחו (במדבר לד, יח)[20],
 143. תקחו (במדבר לה, לא),
 144. תקחו (במדבר לה, לב),
 145. ואקח (דברים א, טו) (דברים א, כג)[21],
 146. כי מקנה רב (דברים ג, יט),
 147. הדבקים (דברים ד, ד),
 148. ובקשתם (דברים ד, כט),
 149. ובקומך (דברים ו, ז),
 150. וקשרתם (דברים ו, ח),
 151. וחקיו (דברים ו, יז),
 152. עקב (דברים ז, יב) (דברים ח, כ),
 153. בצדק‏[22],
 154. בצדקתי,
 155. בצדקתי,
 156. הקצפת (דברים ט, ז),
 157. קשה עורף (דברים ט, יג),
 158. קשי (דברים ט, כז),
 159. קום לך (דברים י, יא),
 160. לא תקשו (דברים י, טז),
 161. יקח שוחד (דברים י, יז),
 162. השקיפה (דברים כו, טו),
 163. נקרא עליך (דברים כח, י),
 164. ויקרא משה (דברים כט, א),
 165. יקשה‏[23],
 166. הקהילו (דברים לא, כח),
 167. זקני (שם,),
 168. וקראת (דברים לא, כט),
 169. כל הקהל‏[24],
 170. לקחי (דברים לב, ב)[25],
 171. אקרא (דברים לב, ג),
 172. רק (דברים לב, מז),
 173. קדם (דברים לג, טו) (דברים לג, כז)[26],
 174. החזקה (דברים לד, יב).

[ק][עריכה]

ב' באורייתא דלא מזייני

 1. לשמצה בקמיהם (שמות לב, כה),
 2. הם העומדים על הפקודים (במדבר ז, ב). 1. ^ כאן הגהתי וחילקתי מילה זו כפריט נפרדת ברשימה. ובדפוס פריז "ויצחק אקים את" וליתא בכל הספר - ויקיעורך
 2. ^ כאן הגהתי. ובדפוס פריז כתוב "מקנה אביכן" - ויקיעורך
 3. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה ולכן ציינתי שניהם - ויקיעורך
 4. ^ מילה זו אין לו ביאור וצע"ע - ויקיעורך
 5. ^ נ"ל שנפל כאן טעות דפוס וצ"ל "קשתו" (בראשית מט, כד) ואז אתי שפיר סדר רשימת הפסוקים - ויקיעורך
 6. ^ כאן הגהתי. ובדפוס פריז "אנקתם", וליתא בכל התורה - ויקיעורך
 7. ^ צ"ע דהוי רשימה שלא כסדר - ויקיעורך
 8. ^ כאן בשני פריטים אלו הגהתי וחילקתי מחדש. ובדפוס פריז כתוב בשיבוש "קח את העדה, הקהל" - ויקיעורך
 9. ^ לכאורה פריט זה חייב להופיע בין (י' ג') ובין (י' ה') שמסביב. וליתא. ולכן נ"ל להגיה "ויקרא" והכוונה אל (ויקרא י, ד) - ויקיעורך
 10. ^ כאן הגהתי. ובדפוס פריז כתוב "בהקריבכם" וקשה דביטוי זה לא מופיע באזור של פסוקים אלו ולכן הגהתי. - ויקיעורך
 11. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה ובכן ציינתי שלשתם - ויקיעורך
 12. ^ דרוש הגהה כאן. או שזה "וכלי הקדש" (במדבר ג, לא) או שזה "כלי הקדש" (במדבר ד, טו). ונוטה אני לראשון - ויקיעורך
 13. ^ לא ידעתי אל איזה פסוק הכוונה ולכן ציינתי שניהם - ויקיעורך
 14. ^ דרוש כאן הגהה. ועל כרחנו, או שזה "ופקדת" (במדבר ג, לו) (במדבר ד, טז), או שזה "ופקדתם" (במדבר ד, כז) - ויקיעורך
 15. ^ ליתא. והכי קרוב הגיוני לדעתי הוי "ופקדת" (במדבר טז, כט) - ויקיעורך
 16. ^ ליתא באזור פסוקים אלו. ונ"ל להגיה "יפקד", והכוונה אל (במדבר טז, כט) כפריט הקודם - ויקיעורך
 17. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה ולכן ציינתי שניהם - ויקיעורך
 18. ^ כאן הגהתי. ובדפוס פריז כתוב "ולקחת אזוב", וליתא - ויקיעורך
 19. ^ ליתא. ועל כרחנו דרוש תיקון. או שזה "וקסמים" (במדבר כב, ז), או שזה "קסם" (במדבר כג, כג) - ויקיעורך
 20. ^ צריך יתר עיון שאין כאן טעות. כרגע הוי רשימה שלא כסדר... - ויקיעורך
 21. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה ובכן ציינתי שניהם - ויקיעורך
 22. ^ שלשה הפריטים הבאים דרושים הגהה, היות ובאזור פסוקים אלו רק מופיע "בצדקתי" פעם אחת (דברים ט, ד) ו"בצדקתך" פעמיים (דברים ט, ה) (דברים ט, ו). וצע"ע איך להגיה ולתקן הטקסט בדיוק - ויקיעורך
 23. ^ ביטוי הכי קרוב נמצא ב(דברים טו, יח), וקשה דהוי רשימה שלא כסדר. ולכן נראה להגיה "הקשה" (דברים לא, כז) ואז אתי שפיר - ויקיעורך
 24. ^ נראה להגיה "כל קהל" והכוונה אל (דברים לא, ל) - ויקיעורך
 25. ^ כאן הגהתי. ובדפוס פריז כתוב "לקחו" ואין ביטוי זה מופיע באזור פסוקים אלו - ויקיעורך
 26. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה ובכן ציינתי שניהם - ויקיעורך