עין משפט ונר מצוה/ראש השנה/פרק א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף ב עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"ז מהל' בכורות הלכה ו', סמ"ג עשין ריב:

ב ב ג מיי' פ"ד מהל' שמיטין הלכה ט', ומיי' פ"י מהל' שמיטין הלכה ד', סמ"ג עשין קמז ולאוין רסח:

ג ד מיי' פ"ט מהל' מעשר שני הלכה ח', סמ"ג עשין קלז, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ד סעיף ד':

ד ה ו מיי' פ"א מהל' מעשר שני הלכה ב', ומיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה י"א, סמ"ג עשין קלו, טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף נ"ז וסעיף קכה:

ה ז מיי' פכ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ג סעיף ז':

ו ח מיי' פכ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ג סעיף י"ב וסעיף יג:

דף ד עמוד א[עריכה]

ז א מיי' פי"ד מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"ג, סמג לאוין שלא:

דף ד עמוד ב[עריכה]

ח א מיי' פי"ד מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"ג, סמג לאוין שלא:

ט ב מיי' פי"א מהל' שגגות הלכה ט':

י ג מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ז':

יא ד מיי' פ"י מהל' תמידין הלכה ה' והלכה יג:

יב ה מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ד', ומיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ה':

יג ו מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ז':

דף ה עמוד א[עריכה]

יד א סמ"ג עשין רכז:

טו ב מיי' פ"ח מהל' קידוש החדש הלכה א', סמג עשין ט:

טז ג מיי' פ"ז מהל' תמידין הלכה כ"ב, סמג עשין ר, טור ושו"ע או"ח סי' תפ"ט סעיף א' [ רב אלפס סוף ע"פ דף קסא ]:

יז ד מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה א':

דף ה עמוד ב[עריכה]

יח א מיי' פי"ד מהל' מעשה הקרבנות הלכה ט"ו, סמג לאוין שלא:

יט ב מיי' פי"ב מהל' פסולי המוקדשין הלכה י"ג:

כ ג מיי' פי"ד מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"ד:

כא ד מיי' פ"א מהל' בכורות הלכה י"ג:

דף ו עמוד א[עריכה]

כב א ב מיי' פי"ד מהל' מעשה הקרבנות הלכה ט"ו, סמג לאוין שלא:

כג ג ד מיי' פי"ד מהל' מעשה הקרבנות הלכה ט"ז, סמג לאוין שלא:

כד ה מיי' פי"ד מהל' מעשה הקרבנות הלכה ד', ומיי' פ"א מהל' נדרים הלכה ב', סמ"ג עשין קכג:

כה ו מיי' פי"ד מהל' מעשה הקרבנות הלכה ו', סמג שם:

כו ז מיי' פ"ח מהל' מתנות עניים הלכה א', טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ז סעיף ג' [ רב אלפס כאן ובב"ק פ"ד דף כ. ]:

כז ח מיי' פי"ד מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"ג, סמ"ג עשין קפד:

כח ט מיי' פ"ד מהל' תמורה הלכה א', סמג לאוין שמה:

דף ו עמוד ב[עריכה]

כט א מיי' פי"ד מהל' מעשה הקרבנות הלכה ט"ו:

ל ב מיי' פי"ב מהל' שמיטין הלכה א' והלכה ה, ומיי' פ"א מהל' בכורות הלכה י"ב, סמג עשין ריא, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"ו סעיף י':

לא ג סמג עשין ז:

לב ד ה מיי' פי"ד מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"ד:

לג ו מיי' פ"א מהל' בכורות הלכה ח', סמ"ג עשין ריד, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"ו סעיף ז':

דף ז עמוד א[עריכה]

לד א מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה י"ג, סמ"ג עשין מו:

לה ב מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה א', סמג שם:

לו ג ד מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה י"ד:

לז ה טור ושו"ע או"ח סי' תכ"ט סעיף א':

לח ו ז מיי' פ"ד מהל' שקלים הלכה י"א, סמג עשין מה:

לט ח מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה ז':

דף ז עמוד ב[עריכה]

מ א מיי' פ"ז מהל' תמידין הלכה ג', סמג עשין קצט, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ג סעיף א':

מא ב מיי' פ"ח מהל' תמידין הלכה א', סמג עשין יא יב:

דף ח עמוד א[עריכה]

מב א מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ג':

דף ח עמוד ב[עריכה]

מג א מיי' פ"י מהל' שמיטין הלכה י"ד, סמג עשין קצא קצב ולאוין רסח:

דף ט עמוד א[עריכה]

מד א מיי' פ"י מהל' שמיטין הלכה ז', טור י"ד סי' שלא:

מה ב מיי' פ"ג מהל' שמיטה הלכה א', ומיי' פ"ד מהל' שמיטה הלכה ט':

מו ג מיי' פ"ד מהל' שמיטה הלכה י"ג:

מז ד מיי' פ"ז מהל' תמידין הלכה ו', סמג עשין קצט:

מח ה מיי' פ"א מהל' שביתת עשור הלכה ו', סמג לאוין מה ועשין לב, טור ושו"ע או"ח סי' תר"ח סעיף א':

מט ו טור ושו"ע או"ח סי' תר"ד סעיף א':

דף ט עמוד ב[עריכה]

נ א מיי' פ"י מהל' שמיטין הלכה י"ג, סמג עשין קנא:

נא ב מיי' פ"י מהל' שמיטין הלכה ח':

דף י עמוד א[עריכה]

נב א מיי' פ"ט מהל' נטע רבעי הלכה ו' והלכה י, סמג עשין קלט, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ד סעיף ד' וסעיף ה:

נג ב מיי' פ"א מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"ד, סמ"ג עשין קפג:

דף י עמוד ב[עריכה]

נד א מיי' פ"ג מהל' שמיטין הלכה י"א, סמג לאוין רסז:

נה ב ג מיי' וסמג שם, ומיי' פ"ט מהל' נטע רבעי ?, סמ"ג עשין קלז, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ד סעיף ד':

נו ד מיי' פ"ט מהל' נטע רבעי הלכה ח', טוש"ע שם:

דף יא עמוד א[עריכה]

נז א מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה י"ג, סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ו:

דף יא עמוד ב[עריכה]

נח א טור א"ח סי' תפז וש"ע סי' תפא סעיף ב בהגה"ה:

דף יב עמוד א[עריכה]

נט א מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה ט', סמג עשין קלה:

ס ב מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה י"א, ומיי' פ"ד מהל' שמיטה הלכה י"ב, סמ"ג עשין קלו, טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף נ"ז:

דף יב עמוד ב[עריכה]

סא א מיי' פ"א מהל' נטע רבעי הלכה ד', סמ"ג עשין קלו, טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף קכ"ו:

סב ב מיי' פ"ו מהל' מתנות עניים הלכה ד', ומיי' פ"א מהל' מעשר שני הלכה א', סמ"ג עשין קלו קסא, טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף י"ט:

סג ג מיי' פ"י מהל' נדרים הלכה ד', סמג לאוין רסא, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"כ סעיף ז':

סד ד מיי' שם, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"כ סעיף ו':

סה ה מיי' פ"ט מהל' נדרים הלכה א' והלכה יג, סמג לאוין רסב, טור ושו"ע יו"ד סי' רי"ז סעיף א':

סו ו מיי' פ"ב מהל' מעשר הלכה ה', ומיי' פ"ב מהל' תרומה הלכה ח' והלכה י, סמ"ג עשין קלו ולאוין רסח, טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף ט"ו:

דף יג עמוד א[עריכה]

סז א מיי' פ"ד מהל' מקואות הלכה א', סמג עשין רמח, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"א סעיף א':

סח ב מיי' פ"ד מהל' טומאת אוכלין הלכה א':

סט ג מיי' פכ"ב מהל' כלים הלכה א':

דף יג עמוד ב[עריכה]

ע א מיי' פ"ד מהל' שמיטה הלכה י"א, ומיי' פ"א מהל' מעשר שני הלכה ח', סמ"ג עשין קלו ולאוין רסה:

עא ב מיי' פ"ב מהל' בכורים הלכה ז', סמ"ג עשין קלו וקלז, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ד סעיף ד':

עב ג מיי' פ"ב מהל' תרומות הלכה י', ומיי' פ"ב מהל' מעשר הלכה ה', סמג עשין קלג קלה:

עג ד מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה י"א, ומיי' פ"א מהל' מעשר שני הלכה ב' והלכה ד, ומיי' פ"ד מהל' שמיטה הלכה י"ב, סמג עשין קלה:

עד ה ו מיי' פ"א מהל' מעשר שני הלכה ח':

דף יד עמוד א[עריכה]

עה א מיי' פ"ד מהל' שמיטין הלכה י"ז, ומיי' פ"א מהל' מעשר שני הלכה ט':

דף יד עמוד ב[עריכה]

עו א מיי' פ"א מהל' מעשר שני הלכה ה', ומיי' פ"ד מהל' שמיטין הלכה י"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף קכ"ו:

עז ב מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה י"א, טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף נ"ז:

עח ג מיי' פ"א מהל' מעשר שני הלכה ב', טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף קכ"ו:

דף טו עמוד א[עריכה]

עט א מיי' פ"א מהל' מעשר שני הלכה ו', ומיי' פ"ד מהל' שמיטה הלכה י"ב:

פ ב מיי' שם הל"ט:

דף טו עמוד ב[עריכה]

פא א מיי' פ"א מהל' מעשר שני הלכה ו', ומיי' פ"ד מהל' שמיטין הלכה י"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף קכ"ו:

פב ב מיי' פ"א מהל' מעשר שני הלכה ב', טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף קכ"ה:

פג ג מיי' פ"א מהל' מעשר שני הלכה ג':

פד ד מיי' פ"ד מהל' שמיטין הלכה ט"ז:

דף טז עמוד א[עריכה]

פה א מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ג':

פו ב סמג עשין מד"ס ב, טוא"ח סי' תקפו:

פז ג סמג שם, טוא"ח סי' תקפה:

דף טז עמוד ב[עריכה]

פח א סמג עשין מד"ס ב, וטוא"ח סי' תקפה:

פט ב מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה ד', סמג עשין טז, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ז סעיף ד':

צ ג מיי' וסמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' של"ה סעיף י' בהגה"ה:

צא ד מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ז':

צב ה ו מיי' פט"ז מהל' טומאת אוכלין הלכה ט' והלכה י, סמג עשין רמו:

צג ז מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ג', סמג עשין טז:

צד ח מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ה':

דף יז עמוד א[עריכה]

צה א מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ו':

צו ב מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ה':

צז ג מיי' פכ"ה מהל' סנהדרין הלכה א', סמג לאוין רח, טור ושו"ע חו"מ סי' ח' סעיף ד':

דף יז עמוד ב[עריכה]

צח א מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה ו', סמג עשין יז:

דף יח עמוד א[עריכה]

צט א מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה ו', סמג עשין טז:

ק ב מיי' פ"ג מהל' קידוש החדש הלכה ט':

דף יח עמוד ב[עריכה]

קא א ב ג מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה ב' והלכה ג, סמג עשין דרבנן ג, טור א"ח סימן תקמט:

דף יט עמוד ב[עריכה]

קב א מיי' פי"ב מהל' כלים הלכה י"ג:

קג ב [ מיי' פ"ב מהל' מגילה וחנוכה הלכה י"ג ומיי' פ"ג מהל' מגילה וחנוכה הלכה ג' ], טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ג סעיף א' [ רב אלפס כאן, ובתענית פ"ב, ובמגילה סוף פ"א ]:

קד ג מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה א':

קה ד מיי' פ"ח מהל' קידוש החדש הלכה ה':

דף כ עמוד א[עריכה]

קו א מיי' פ"א מהל' קידוש החדש הלכה א':

קז ב ג מיי' פ"ג (ופ"ה) מהל' קידוש החדש הלכה טו טז יז יח:


דף כא עמוד א[עריכה]

קח א מיי' פ"ג מהל' קידוש החדש הלכה י"ב:

קט ב מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה ב':

דף כא עמוד ב[עריכה]

קי א ב מיי' פ"ג מהל' קידוש החדש הלכה ב':

קיא ג מיי' פ"ג מהל' קידוש החדש הלכה י':

קיב ד מיי' פ"ג מהל' קידוש החדש הלכה ח':

קיג ה מיי' פ"ג מהל' קידוש החדש הלכה ד':

דף כב עמוד א[עריכה]

קיד א מיי' פ"ב מהל' קידוש החדש הלכה א':

קטו ב מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ד', סמג לאוין ריד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף י' וסעי' טז:

קטז ג מיי' פ"ט מהל' עדות הלכה א', טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף י"ט:

קיז ד מיי' פי"ב מהל' גירושין הלכה ט"ז, סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ז סעיף ג':

קיח ה מיי' פ"ג מהל' קידוש החדש הלכה ד':