עין משפט ונר מצוה/ראש השנה/פרק א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף ב עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"ז מהל' בכורות הלכה ו , סמ"ג עשין ריב:

ב ב ג מיי' פ"ד מהל' שמיטין הלכה ט , ומיי' פ"י מהל' שמיטין הלכה ד , סמ"ג עשין קמז ולאוין רסח:

ג ד מיי' פ"ט מהל' מעשר שני הלכה ח , סמ"ג עשין קלז , טור ושו"ע יו"ד סי' רצד סעיף ד:

ד ה ו מיי' פ"א מהל' מעשר שני הלכה ב , ומיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה יא , סמ"ג עשין קלו , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף נז וסעיף קכה:

ה ז מיי' פ"כג מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מג סעיף ז:

ו ח מיי' פ"כג מהל' מלוה ולוה הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' מג סעיף יב וסעיף יג:

דף ד עמוד א[עריכה]

ז א מיי' פ"יד מהל' מעשה הקרבנות הלכה יג , סמג לאוין שלא:

דף ד עמוד ב[עריכה]

ח א מיי' פ"יד מהל' מעשה הקרבנות הלכה יג , סמג לאוין שלא:

ט ב מיי' פ"יא מהל' שגגות הלכה ט:

י ג מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ז:

יא ד מיי' פ"י מהל' תמידין הלכה ה והלכה יג:

יב ה מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ד , ומיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ה:

יג ו מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ז:

דף ה עמוד א[עריכה]

יד א סמ"ג עשין רכז:

טו ב מיי' פ"ח מהל' קידוש החדש הלכה א , סמג עשין ט:

טז ג מיי' פ"ז מהל' תמידין הלכה כב , סמג עשין ר , טור ושו"ע או"ח סי' תפט סעיף א [ רב אלפס סוף ע"פ דף קסא ]:

יז ד מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה א:

דף ה עמוד ב[עריכה]

יח א מיי' פ"יד מהל' מעשה הקרבנות הלכה טו , סמג לאוין שלא:

יט ב מיי' פ"יב מהל' פסולי המוקדשין הלכה יג:

כ ג מיי' פ"יד מהל' מעשה הקרבנות הלכה יד:

כא ד מיי' פ"א מהל' בכורות הלכה יג:

דף ו עמוד א[עריכה]

כב א ב מיי' פ"יד מהל' מעשה הקרבנות הלכה טו , סמג לאוין שלא:

כג ג ד מיי' פ"יד מהל' מעשה הקרבנות הלכה טז , סמג לאוין שלא:

כד ה מיי' פ"יד מהל' מעשה הקרבנות הלכה ד , ומיי' פ"א מהל' נדרים הלכה ב , סמ"ג עשין קכג:

כה ו מיי' פ"יד מהל' מעשה הקרבנות הלכה ו , סמג שם:

כו ז מיי' פ"ח מהל' מתנות עניים הלכה א , טור ושו"ע יו"ד סי' רנז סעיף ג [ רב אלפס כאן ובב"ק פ"ד דף כ. ]:

כז ח מיי' פ"יד מהל' מעשה הקרבנות הלכה יג , סמ"ג עשין קפד:

כח ט מיי' פ"ד מהל' תמורה הלכה א , סמג לאוין שמה:

דף ו עמוד ב[עריכה]

כט א מיי' פ"יד מהל' מעשה הקרבנות הלכה טו:

ל ב מיי' פ"יב מהל' שמיטין הלכה א והלכה ה , ומיי' פ"א מהל' בכורות הלכה יב , סמג עשין ריא , טור ושו"ע יו"ד סי' שו סעיף י:

לא ג סמג עשין ז:

לב ד ה מיי' פ"יד מהל' מעשה הקרבנות הלכה יד:

לג ו מיי' פ"א מהל' בכורות הלכה ח , סמ"ג עשין ריד , טור ושו"ע יו"ד סי' שו סעיף ז:

דף ז עמוד א[עריכה]

לד א מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה יג , סמ"ג עשין מו:

לה ב מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה א , סמג שם:

לו ג ד מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה יד:

לז ה טור ושו"ע או"ח סי' תכט סעיף א:

לח ו ז מיי' פ"ד מהל' שקלים הלכה יא , סמג עשין מה:

לט ח מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה ז:

דף ז עמוד ב[עריכה]

מ א מיי' פ"ז מהל' תמידין הלכה ג , סמג עשין קצט , טור ושו"ע יו"ד סי' רצג סעיף א:

מא ב מיי' פ"ח מהל' תמידין הלכה א , סמג עשין יא יב:

דף ח עמוד א[עריכה]

מב א מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ג:

דף ח עמוד ב[עריכה]

מג א מיי' פ"י מהל' שמיטין הלכה יד , סמג עשין קצא קצב ולאוין רסח:

דף ט עמוד א[עריכה]

מד א מיי' פ"י מהל' שמיטין הלכה ז , טור י"ד סי' שלא:

מה ב מיי' פ"ג מהל' שמיטה הלכה א , ומיי' פ"ד מהל' שמיטה הלכה ט:

מו ג מיי' פ"ד מהל' שמיטה הלכה יג:

מז ד מיי' פ"ז מהל' תמידין הלכה ו , סמג עשין קצט:

מח ה מיי' פ"א מהל' שביתת עשור הלכה ו , סמג לאוין מה ועשין לב , טור ושו"ע או"ח סי' תרח סעיף א:

מט ו טור ושו"ע או"ח סי' תרד סעיף א:

דף ט עמוד ב[עריכה]

נ א מיי' פ"י מהל' שמיטין הלכה יג , סמג עשין קנא:

נא ב מיי' פ"י מהל' שמיטין הלכה ח:

דף י עמוד א[עריכה]

נב א מיי' פ"ט מהל' נטע רבעי הלכה ו והלכה י , סמג עשין קלט , טור ושו"ע יו"ד סי' רצד סעיף ד וסעיף ה:

נג ב מיי' פ"א מהל' מעשה הקרבנות הלכה יד , סמ"ג עשין קפג:

דף י עמוד ב[עריכה]

נד א מיי' פ"ג מהל' שמיטין הלכה יא , סמג לאוין רסז:

נה ב ג מיי' וסמג שם , ומיי' פ"ט מהל' נטע רבעי ?, סמ"ג עשין קלז , טור ושו"ע יו"ד סי' רצד סעיף ד:

נו ד מיי' פ"ט מהל' נטע רבעי הלכה ח , טוש"ע שם:

דף יא עמוד א[עריכה]

נז א מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה יג , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' רכו:

דף יא עמוד ב[עריכה]

נח א טור א"ח סי' תפז וש"ע סי' תפא סעיף ב בהגה"ה:

דף יב עמוד א[עריכה]

נט א מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה ט , סמג עשין קלה:

ס ב מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה יא , ומיי' פ"ד מהל' שמיטה הלכה יב , סמ"ג עשין קלו , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף נז:

דף יב עמוד ב[עריכה]

סא א מיי' פ"א מהל' נטע רבעי הלכה ד , סמ"ג עשין קלו , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף קכו:

סב ב מיי' פ"ו מהל' מתנות עניים הלכה ד , ומיי' פ"א מהל' מעשר שני הלכה א , סמ"ג עשין קלו קסא , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף יט:

סג ג מיי' פ"י מהל' נדרים הלכה ד , סמג לאוין רסא , טור ושו"ע יו"ד סי' רכ סעיף ז:

סד ד מיי' שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רכ סעיף ו:

סה ה מיי' פ"ט מהל' נדרים הלכה א והלכה יג , סמג לאוין רסב , טור ושו"ע יו"ד סי' ריז סעיף א:

סו ו מיי' פ"ב מהל' מעשר הלכה ה , ומיי' פ"ב מהל' תרומה הלכה ח והלכה י , סמ"ג עשין קלו ולאוין רסח , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף טו:

דף יג עמוד א[עריכה]

סז א מיי' פ"ד מהל' מקואות הלכה א , סמג עשין רמח , טור ושו"ע יו"ד סי' רא סעיף א:

סח ב מיי' פ"ד מהל' טומאת אוכלין הלכה א:

סט ג מיי' פ"כב מהל' כלים הלכה א:

דף יג עמוד ב[עריכה]

ע א מיי' פ"ד מהל' שמיטה הלכה יא , ומיי' פ"א מהל' מעשר שני הלכה ח , סמ"ג עשין קלו ולאוין רסה:

עא ב מיי' פ"ב מהל' בכורים הלכה ז , סמ"ג עשין קלו וקלז , טור ושו"ע יו"ד סי' רצד סעיף ד:

עב ג מיי' פ"ב מהל' תרומות הלכה י , ומיי' פ"ב מהל' מעשר הלכה ה , סמג עשין קלג קלה:

עג ד מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה יא , ומיי' פ"א מהל' מעשר שני הלכה ב והלכה ד , ומיי' פ"ד מהל' שמיטה הלכה יב , סמג עשין קלה:

עד ה ו מיי' פ"א מהל' מעשר שני הלכה ח:

דף יד עמוד א[עריכה]

עה א מיי' פ"ד מהל' שמיטין הלכה יז , ומיי' פ"א מהל' מעשר שני הלכה ט:

דף יד עמוד ב[עריכה]

עו א מיי' פ"א מהל' מעשר שני הלכה ה , ומיי' פ"ד מהל' שמיטין הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף קכו:

עז ב מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה יא , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף נז:

עח ג מיי' פ"א מהל' מעשר שני הלכה ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף קכו:

דף טו עמוד א[עריכה]

עט א מיי' פ"א מהל' מעשר שני הלכה ו , ומיי' פ"ד מהל' שמיטה הלכה יב:

פ ב מיי' שם הל"ט:

דף טו עמוד ב[עריכה]

פא א מיי' פ"א מהל' מעשר שני הלכה ו , ומיי' פ"ד מהל' שמיטין הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף קכו:

פב ב מיי' פ"א מהל' מעשר שני הלכה ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף קכה:

פג ג מיי' פ"א מהל' מעשר שני הלכה ג:

פד ד מיי' פ"ד מהל' שמיטין הלכה טז:

דף טז עמוד א[עריכה]

פה א מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ג:

פו ב סמג עשין מד"ס ב , טוא"ח סי' תקפו:

פז ג סמג שם , טוא"ח סי' תקפה:

דף טז עמוד ב[עריכה]

פח א סמג עשין מד"ס ב , וטוא"ח סי' תקפה:

פט ב מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה ד , סמג עשין טז , טור ושו"ע יו"ד סי' רמז סעיף ד:

צ ג מיי' וסמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שלה סעיף י בהגה"ה:

צא ד מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ז:

צב ה ו מיי' פ"טז מהל' טומאת אוכלין הלכה ט והלכה י , סמג עשין רמו:

צג ז מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ג , סמג עשין טז:

צד ח מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ה:

דף יז עמוד א[עריכה]

צה א מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ו:

צו ב מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ה:

צז ג מיי' פ"כה מהל' סנהדרין הלכה א , סמג לאוין רח , טור ושו"ע חו"מ סי' ח סעיף ד:

דף יז עמוד ב[עריכה]

צח א מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה ו , סמג עשין יז:

דף יח עמוד א[עריכה]

צט א מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה ו , סמג עשין טז:

ק ב מיי' פ"ג מהל' קידוש החדש הלכה ט:

דף יח עמוד ב[עריכה]

קא א ב ג מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה ב והלכה ג , סמג עשין דרבנן ג , טור א"ח סימן תקמט:

דף יט עמוד ב[עריכה]

קב א מיי' פ"יב מהל' כלים הלכה יג:

קג ב [ מיי' פ"ב מהל' מגילה וחנוכה הלכה יג ומיי' פ"ג מהל' מגילה וחנוכה הלכה ג ] , טור ושו"ע או"ח סי' תקעג סעיף א [ רב אלפס כאן , ובתענית פ"ב , ובמגילה סוף פ"א ]:

קד ג מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה א:

קה ד מיי' פ"ח מהל' קידוש החדש הלכה ה:

דף כ עמוד א[עריכה]

קו א מיי' פ"א מהל' קידוש החדש הלכה א:

קז ב ג מיי' פ"ג (ופ"ה) מהל' קידוש החדש הלכה טו טז יז יח:


דף כא עמוד א[עריכה]

קח א מיי' פ"ג מהל' קידוש החדש הלכה יב:

קט ב מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה ב:

דף כא עמוד ב[עריכה]

קי א ב מיי' פ"ג מהל' קידוש החדש הלכה ב:

קיא ג מיי' פ"ג מהל' קידוש החדש הלכה י:

קיב ד מיי' פ"ג מהל' קידוש החדש הלכה ח:

קיג ה מיי' פ"ג מהל' קידוש החדש הלכה ד:

דף כב עמוד א[עריכה]

קיד א מיי' פ"ב מהל' קידוש החדש הלכה א:

קטו ב מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ד , סמג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף י וסעי' טז:

קטז ג מיי' פ"ט מהל' עדות הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף יט:

קיז ד מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה טז , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף ג:

קיח ה מיי' פ"ג מהל' קידוש החדש הלכה ד: