עין משפט ונר מצוה/יבמות/פרק ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף נג עמוד ב[עריכה]

א א מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה ג , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסו סעיף ז:

ב ב מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה יז , ומיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה ו , סמ"ג לאוין קכו , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף ט , וטור ושו"ע אה"ע סי' כ סעיף א:

ג ג מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ט:

דף נד עמוד א[עריכה]

ד א מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה ג והלכה ד , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסו סעיף ח:

ה ב מיי' פ"א מהל' חובל ומזיק הלכה יב , סמג עשין ע , טור ושו"ע חו"מ סי' תכא סעיף יא:

ו ג מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה ג , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסו סעיף ח:

ז ד מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה א , ומיי' פ"ה מהל' יבום הלכה ט , טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף יב:

ח ה מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה א , וטור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף ב , וטור ושו"ע אה"ע סי' קסו סעיף ב:

ט ו מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה ג , טור ושו"ע אה"ע סי' קסו סעיף ז:

י ז מיי' פ"א מהל' חובל ומזיק הלכה י , סמג עשין ע , טור ושו"ע חו"מ סי' תכא סעיף א:

יא ח מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה ד , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסו סעיף ח:

יב ט מיי' פ"ג מהל' מטמא משכב ומושב הלכה א , סמג עשין רמג:

דף נד עמוד ב[עריכה]

יג א מיי' פ"ד מהל' איסורי ביאה הלכה א , סמ"ג לאוין קיד ועשין רמג:

יד ב מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה א , ומיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה א:

טו ג מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה יד:

טז ד מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה טז:

יז ה מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ה , סמ"ג לאוין קד , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף טז:

יח ו מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף י:

יט ז מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף ח:

כ ח מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ו , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעו סעיף ד:

דף נה עמוד א[עריכה]

כא א מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ט , סמג לאוין קח , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף כו:

כב ב טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף כב:

כג ג מיי' פ"א מהל' יבום הלכה א , טור ושו"ע אה"ע סי' קנז סעיף א:

כד ד ה ו מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י:

דף נה עמוד ב[עריכה]

כה א מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה טו , סמג לאוין קפה , טור אה"ע סי' כ:

כו ב ג מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה יא והלכה יב , סמג לאוין קפה , טור אה"ע שם:

כז ד מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה י , וסמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' כ סעיף א בהג"ה:

דף נו עמוד א[עריכה]

כח א ב מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה ו:

כט ג מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה ט:

ל ד ה מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה י:

דף נו עמוד ב[עריכה]

לא א מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה ח , סמג לאוין קכא ועשין מה , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף יא:

לב ב מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה א והלכה ז , סמג לאוין שם:

לג ג מיי' פ"כד מהל' אישות הלכה יט:

לד ד מיי' פ"כד מהל' אישות הלכה כא , וסמג שם , וטור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף י:

לה ה מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה ז , סמג שם:

לו ו מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה כא:

לז ז מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה יד:

דף נז עמוד א[עריכה]

לח א מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה ז , סמג לאוין קיז , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף כב:

לט ב מיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה ו , סמג לאוין קנב , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף כא:

מ ג מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה יג:

דף נז עמוד ב[עריכה]

מא א מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה כא:

מב ב מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה יא , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף א:

מג ג טור ושו"ע אה"ע סי' קסז סעיף ד:

מד ד מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ב:

מה ה מיי' פ"ג מהל' מטמא משכב ומושב הלכה ג:

מו ו מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ג:

מז ז מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה יז , ומיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף ט , וטור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף יב:

דף נח עמוד א[עריכה]

מח א מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה טז:

מט ב מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ב:

נ ג מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ח , ומיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה יז:

נא ד מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ה:

דף נח עמוד ב[עריכה]

נב א מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה יז:

נג ב מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה כב:

נד ג ד מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה כג:

דף נט עמוד א[עריכה]

נה א מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה יב , סמג לאוין קכה ועשין כו:

נו ב מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה יז:

נז ג מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה א:

נח ד מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה יא:

נט ה מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה יג:

ס ו מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה יח , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף א:

סא ז מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה יד:

סב ח מיי' פ"א מהל' נערה בתולה הלכה ה , סמג לאוין פד , טור ושו"ע אה"ע סי' קעז סעיף ד:

דף נט עמוד ב[עריכה]

סג א מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה יד:

סד ב מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה יח:

סה ג ד מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה יא , סמג לאוין קפא , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף ח:

סו ה מיי' פ"ד מהל' איסורי מזבח הלכה יח:

סז ו מיי' פ"א מהל' נערה בתולה הלכה ו , ומיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה טו והלכה טז:

סח ז מיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה ז , טוש"ע אה"ע סימן ?? סעיף יב:

סט ח מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה טו והלכה טז , ומיי' פ"א מהל' נערה בתולה הלכה ו:

דף ס עמוד א[עריכה]

ע א מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה יג:

עא ב מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה יד:

עב ג מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה טו:

עג ד מיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה ו , סמג לאוין קנב , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף ח:

עד ה ו ז ח מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה י והלכה יא , סמג עשין נח ולאוין רלה , טור ושו"ע יו"ד סי' שעג סעיף ד:

עד (ח) מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה י , טוש"ע שם:

דף ס עמוד ב[עריכה]

עה א מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה ג , סמג לאוין קנא , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף ח:

דף סא עמוד א[עריכה]

עו א ב מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ג , ומיי' פ"א מהל' טומאת מת הלכה יג , סמג לאוין רלה , טור ושו"ע יו"ד סי' שעב סעיף ב:

עז ג מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה יב:

עח ד מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה יב , ומיי' פ"ה מהל' כלי המקדש הלכה י:

עט ה מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה יב:

פ ו מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה יא:

פא ז ח מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה י:

פב ט מיי' פ"טו מהל' אישות הלכה ז , סמ"ג עשין מט , טור ושו"ע אה"ע סי' א סעיף ח:

פג י מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה ב , סמג לאוין קכא , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף ח:

דף סא עמוד ב[עריכה]

פד א מיי' פ"א מהל' יבום הלכה טז והלכה יח , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסז סעיף ג וסעיף ד:

פה ב ג מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה יג:

פו ד מיי' פ"טו מהל' אישות הלכה א , סמ"ג עשין מט , טור ושו"ע אה"ע סי' א סעיף א:

פז ה מיי' פ"טו מהל' אישות הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' א סעיף ה:

פח ו ז ח מיי' פ"טו מהל' אישות הלכה טז , ומיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה כו , טור ושו"ע אה"ע סי' א סעיף ח:

דף סב עמוד א[עריכה]

פט א מיי' פ"טו מהל' אישות הלכה ו , סמ"ג עשין מט , טור ושו"ע אה"ע סי' א סעיף ז:

צ ב מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה יב , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעז סעיף ט:

צא ג מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה יב , ומיי' פ"טו מהל' אישות הלכה ו , סמג שם (וסימן ט') , טור ושו"ע חו"מ סי' רעז סעיף ט , וטור ושו"ע אה"ע סי' א סעיף ז:

צב ד מיי' פ"טו מהל' אישות הלכה ה , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' א סעיף ו:

דף סב עמוד ב[עריכה]

צג א מיי' פ"טו מהל' אישות הלכה ה , וסמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' א סעיף ו:

צד ב מיי' פ"טו מהל' אישות הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' א סעיף ה:

צה ג ד מיי' פ"טו מהל' אישות הלכה ה , טור ושו"ע אה"ע סי' א סעיף ו:

צו ה טור ושו"ע אה"ע סי' א סעיף א בהג"ה:

צז ו ז טור ושו"ע או"ח סי' רמ סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' קפד סעיף י:

צח ח מיי' פ"ד מהל' איסורי ביאה הלכה יב , ומיי' פ"ח מהל' איסורי ביאה הלכה ג , טור ושו"ע יו"ד סי' קפד סעיף ב:

צט ט (טור) שו"ע שם סעיף י [בהג"ה] , וטור ושו"ע או"ח סי' רמ סעיף א:

ק י מיי' פ"טו מהל' אישות הלכה יט:

קא כ מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה כה , סמ"ג לאוין קכו , טור אה"ע סימן א:

קב ל מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה יד:

דף סג עמוד א[עריכה]

קג א טור ושו"ע אה"ע סי' א סעיף א בהג"ה:

קד ב מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה י:

דף סג עמוד ב[עריכה]

קה א טור ושו"ע אה"ע סי' א סעיף א בהג"ה:

קו ב ג טור ושו"ע אה"ע סי' א סעיף א:

קז ד מיי' פ"טו מהל' אישות הלכה ג , טור ושו"ע אה"ע סי' א סעיף ד:

דף סד עמוד א[עריכה]

קח א מיי' פ"טו מהל' אישות הלכה ז , סמ"ג עשין מט , טור ושו"ע אה"ע סי' קנד סעיף י:

קט ב ג מיי' פ"טו מהל' אישות הלכה יא והלכה יב והלכה יד , טור ושו"ע אה"ע סי' קנד סעיף יא וסעיף יב וסעיף יז:

דף סד עמוד ב[עריכה]

קי א מיי' פ"טו מהל' אישות הלכה יד , טור ושו"ע אה"ע סי' קנד סעיף יז:

קיא ב מיי' פ"א מהל' מילה הלכה יח , סמג עשין כח , טור ושו"ע יו"ד סי' רסג סעיף ב:

קיב ג טור ושו"ע יו"ד סי' רסג סעיף ג:

קיג ד מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה ל , טור ושו"ע אה"ע סי' ב סעיף ז:

קיד ה ו מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה לא , סמ"ג לאוין קכו , טור ושו"ע אה"ע סי' יט סעיף א:

קטו ז מיי' פ"יח מהל' סנהדרין הלכה ד:

קטז ח מיי' פ"ח מהל' איסורי ביאה הלכה ה , סמג לאוין קיא , טור ושו"ע יו"ד סי' קפט סעיף ב:

דף סה עמוד א[עריכה]

קיז א מיי' פ"ו מהל' נזקי ממון הלכה א:

קיח ב מיי' פ"טו מהל' אישות הלכה יד , סמ"ג עשין מט , טור ושו"ע אה"ע סי' קנד סעיף יז , [ וברב אלפס עוד סוף פ"ז דכתובות דף קב. ]:

קיט ג טור ושו"ע אה"ע סי' קנד סעיף יח:

קכ ד טור ושו"ע אה"ע סי' קנד סעיף יט:

קכא ה ו מיי' פ"טו מהל' אישות הלכה יד , טור ושו"ע אה"ע סי' קנד סעיף ו:

קכב ז מיי' פי"ד שם , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' א סעיף ט , וטור ושו"ע אה"ע סי' עו סעיף ז:

דף סה עמוד ב[עריכה]

קכג א מיי' פ"טו מהל' אישות הלכה יג , טור ושו"ע אה"ע סי' קנד סעיף יג:

קכד ב מיי' פ"טו מהל' אישות הלכה יג , טור ושו"ע אה"ע סי' קנד סעיף יד:

קכה ג מיי' פ"טו מהל' אישות הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' א סעיף א:

קכו ד מיי' פ"טו מהל' אישות הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' א סעיף יג:

קכז ה ו מיי' פ"טו מהל' אישות הלכה י , טור ושו"ע אה"ע סי' קנד סעיף ז:

דף סו עמוד א[עריכה]

קכח א מיי' פ"ט מהל' עבדים הלכה ו , סמג עשין פב , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף עט: