לדלג לתוכן

עין משפט ונר מצוה/יבמות/פרק ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף יז עמוד א[עריכה]

א ב מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה י"ז, סמ"ג עשין נא ועשה נב, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ג סעיף י"ב:

דף יז עמוד ב[עריכה]

ב א מיי' פ"א מהל' יבום הלכה א', סמ"ג עשין נח, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ז סעיף א':

ג ב מיי' פ"א מהל' יבום הלכה י"ג, סמג עשין שם ולאוין קי, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ט סעיף ה':

דף יח עמוד א[עריכה]

ד א טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ג סעיף י"ב:

דף יח עמוד ב[עריכה]

ה א טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ט סעיף ה':

ו ב מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה י"ז, סמ"ג עשין נח, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ג סעיף י"ב:


דף יט עמוד ב[עריכה]

ז א מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה א', סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ו סעיף ג':

דף כ עמוד א[עריכה]

ח א מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה ז', טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ד סעיף א':

ט ב מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה א', טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ה סעיף ב' וסעיף ד:

י ג מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ו', סמג לאוין קי, טור ושולחן ערוך אבן העזר סימן טו:

יא ד מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה י"א:

יב ה מיי' פ"א מהל' יבום הלכה י"ט:

דף כ עמוד ב[עריכה]

יג א מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה י', סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ד סעיף א':

יד ב מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה י':

טו ג מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה י', טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ד סעיף א':

טז ד מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ו':

יז ה מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ו', ומיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה ה', ומיי' פ"ו מהל' יבום הלכה י':

דף כא עמוד א[עריכה]

יח א (מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ו', סמג לאוין קי ולאו קלג, טור אה"ע סימן טו):

יט ב מיי' פ"ז מהל' גניבה הלכה י"ב, סמג לאוין קנג, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף י"ט:

כ ג מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ו', סמג לאוין קי, טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף ב':

כא ד מיי' שם, טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף ד':

כב ה מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ו', טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף ו':

כג ו מיי' שם, טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף ז':

כד ז מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ו', טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף ח':

כה ח מיי' שם, טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף ט':

כו ט מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ו', טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף י"ט:

כז י מיי' שם, טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף כ':

כח כ מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ו', טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף כ"ד:

כט ל מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ו', טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף י"א:

ל מ מיי' שם, טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף י"ח:

דף כא עמוד ב[עריכה]

לא א מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ו', טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף י"ט:

לב ב מיי' שם, טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף י"ט:

לג ג מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ו', טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף ב':

לד ד מיי' שם, טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף י"ח:

לה ה מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ו', טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף ט"ו:

לו ו מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ו', טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף י"ח:

דף כב עמוד א[עריכה]

לז א מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ו', סמג לאוין קי, טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף י"ב:

לח ב מיי' שם, וטור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף י"ד:

לט ג מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ו', וטור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף ט"ו:

מ ד מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ו', טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף ט"ו:

מא ה מיי' פי"ד מהל' איסורי ביאה הלכה י"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ט סעיף א':

מב ו טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ט סעיף ח':

מג ז מיי' פי"ג מהל' עדות הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ג סעיף י"א, וטור ושו"ע יו"ד סי' רס"ט סעיף י':

מד ח מיי' פי"ג מהל' עדות הלכה ב', ומיי' פי"ד מהל' איסורי ביאה הלכה י"א, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ט סעיף י':

מה ט מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ו', סמ"ג עשין נא ולאוין קא, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ז סעיף א':

מו י מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ג', טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ו סעיף ב':

מז כ מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה ט', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"א סעיף ח':

מח ל מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה ט', ומיי' פ"א מהל' יבום הלכה ד', טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ו סעיף ב':

מט מ מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ו', טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ז סעיף א':

דף כב עמוד ב[עריכה]

נ א מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ז', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף ו':

נא ב ג מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ט', סמ"ג עשין כח ולאוין רלה, טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ג סעיף ד':

נב ד מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ג', ומיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ז', טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ג סעיף ד', וטור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף ו':

נג ה מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ג', טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ו סעיף ב':

נד ו ז מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה י"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"א סעיף ד':

נה ח מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ג' והלכה ד, סמג לאוין קה:

נו ט מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ד', טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף י':

נז י מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ד':

דף כג עמוד א[עריכה]

נח א מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה י"ד, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' מ"ד סעיף ז':

נט ב מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה א', טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף י':

ס ג ד מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ד':

סא ה מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה ג', סמג לאוין קה, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף י"ט:

דף כג עמוד ב[עריכה]

סב א מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה ג', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' מ"א סעיף ב':

סג ב מיי' פ"ח מהל' יבום הלכה א', סמ"ג עשין נב, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ו סעיף א':

סד ג מיי' פ"ח מהל' יבום הלכה ב', טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ו סעיף ג':

סה ד מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה ב', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' מ"א סעיף ב', וטור ושו"ע אה"ע סי' קע"ו סעיף א':

סו ה מיי' פ"ח מהל' יבום הלכה א':

דף כד עמוד א[עריכה]

סז א מיי' פ"ח מהל' יבום הלכה ב', סמג עשין נב, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ו סעיף ג':

סח ב מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ז', ומיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה ז', טור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף א':

סט ג מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה ו', סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"א סעיף ד':

ע ד מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה ו', טור ושו"ע אה"ע סי' קס"א סעיף ז':

עא ה מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ז', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ג סעיף א':

עב ו מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה ב', סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ב סעיף א':

עג ז מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ו', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף ד':

עד ח מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה ד', סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"א סעיף ד':

דף כד עמוד ב[עריכה]

עה א מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה א', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ג סעיף א':

עו ב מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה י"ד, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' י"א סעיף ה':

עז ג מיי' פי"ג מהל' איסורי ביאה הלכה י"ד, סמג לאוין קיז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ח סעיף י"ב:

עח ד מיי' פי"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ו:

עט ה מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ט"ו, טור ושו"ע אה"ע סי' י"א סעיף ב':

פ ו טור ושו"ע אה"ע סי' י"א סעיף א':

פא ז מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ט"ז, וטור ושו"ע אה"ע סי' י"א סעיף ב':

פב ח מיי' פכ"ד מהל' אישות הלכה ט"ו, ומיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה י"ג, טור ושו"ע אה"ע סי' י"א סעיף א':

דף כה עמוד א[עריכה]

פג א ב ג ד מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה י"ג והלכה יד, טור ושו"ע אה"ע סי' י"א סעיף א':

פד ה מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה י"ב, סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' י' סעיף ג':

פה ו מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה י"ב, טור ושו"ע אה"ע סי' י' סעיף ו':

פו ז מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה י"ד, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ב סעיף א':

פז ח מיי' פי"ג מהל' גירושין הלכה י', טור ושו"ע אה"ע סי' י"ז סעיף ז':

פח ט מיי' פי"ב מהל' עדות הלכה ב', סמג לאוין ריד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף כ"ו:

פט י מיי' פ"י מהל' עדות הלכה א', סמג לאוין ריד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף א':

דף כה עמוד ב[עריכה]

צ א מיי' פי"ב מהל' גירושין הלכה י"ז, סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ז סעיף ג':

צא ב מיי' פי"ב מהל' עדות הלכה ב', ומיי' פי"ג מהל' גירושין הלכה י', סמג לאוין ריד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף כ"ו:

צב ג מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה י"ד, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ב סעיף ב':

צג ד ה מיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה א' והלכה ה, טור ושו"ע יו"ד סי' רכ"ח סעיף א':

צד ו מיי' שם, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ב סעיף ב':

צה ז טור ושו"ע אה"ע סי' י"ב סעיף א':

דף כו עמוד א[עריכה]

צו א מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה ט"ו, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ב סעיף ד':

צז ב מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה ט"ו, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ב סעיף ג':

צח ג ד מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה ט"ו והלכה טז, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ב סעיף ד':