עין משפט ונר מצוה/מגילה/פרק ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף כה עמוד ב[עריכה]

א ג מיי' פי"א מהל' תפלה הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' קנ"ג סעיף ב':

דף כו עמוד א[עריכה]

ב א מיי' פי"א מהל' תפלה הלכה כ"א, טור ושו"ע או"ח סי' קנ"ד סעיף א':

ג ב מיי' פי"א מהל' תפלה הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' קנ"ג סעיף ז':

ד ג מיי' פי"ד מהל' טומאת צרעת הלכה י"א, ומיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה י"ד:

ה ד מיי' שם, ומיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ד':

ו ה מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה י"ד:

ז ו מיי' פי"א מהל' תפלה הלכה י"ז, טור ושו"ע או"ח סי' קנ"ג סעיף ז':

דף כו עמוד ב[עריכה]

ח א מיי' פי"א מהל' תפלה הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' קנ"ב סעיף א':

ט ב מיי' פי"א מהל' תפלה הלכה י"ב, טוש"ע שם:

י ג ד מיי' פי"א מהל' תפלה הלכה כ', טור ושו"ע או"ח סי' קנ"ג סעיף י"א:

יא ה מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ד', ומיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ט', סמ"ג עשין נה, טור ושו"ע או"ח סי' כ"א סעיף א':

יב ו ז ח מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' קנ"ד סעיף ג', וטור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ב סעיף י"ב:

יג ט י (מיי' שם), טור ושו"ע או"ח סי' קנ"ד סעיף ו', וטור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ב סעיף י"ג:

יד כ מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' קנ"ד סעיף ג', וטור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ב סעיף י"ב:

טו ל מיי' פ"ג מהל' כלים הלכה א', ומיי' פ"ו מהל' טומאת מת הלכה ב':

טז מ מיי' פי"ב מהל' טומאת מת הלכה ב', ומיי' פי"ג מהל' טומאת מת הלכה ג':

יז נ מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ג', סמ"ג עשין כה, טור ושו"ע או"ח סי' קנ"ד סעיף ד', טור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ב סעיף י"א:

יח ס ע מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ג', סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קנ"ד סעיף ה', וטור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ב סעיף י':

יט פ מיי' פי"א מהל' תפלה הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' קנ"ג סעיף א':

דף כז עמוד א[עריכה]

כ א מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ה', טור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ב סעיף י"ט:

כא ב ג ד מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ג', טור ושו"ע יו"ד סי' ע"ר סעיף א', טור ושו"ע אה"ע סי' א' סעיף ב':

כב ה ו מיי' פי"א מהל' תפלה הלכה ט"ו והלכה יח, טור ושו"ע או"ח סי' קנ"ג סעיף ה':

כג ז ח ט מיי' פ"ז מהל' מתנות עניים הלכה י"ד, טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ו סעיף ו':

דף כז עמוד ב[עריכה]

כד א מיי' פי"א מהל' תפלה הלכה י"ז, סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' קנ"ג סעיף ט':

כה ב מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' ע"ח:

כו ג מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה י"ד, סמ"ג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' צ"ב סעיף ח':

דף כח עמוד א[עריכה]

כז א מיי' פ"ט מהל' בכורים הלכה י"ד:

כח ב מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' תר"ו סעיף א':

כט ג מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' פ"ה סעיף ב':

ל ד מיי' פ"ד מהל' ת"ת הלכה ט', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף ט"ז:

לא ה מיי' פי"א מהל' תפלה הלכה י"א, סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' קנ"א סעיף י':

לב ו מיי' פי"א מהל' תפלה הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' קנ"א סעיף א':

דף כח עמוד ב[עריכה]

לג א ב ג מיי' פי"א מהל' תפלה הלכה ו' והלכה ז והלכה ט, סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' קנ"א סעיף א':

לד ד מיי' פי"א מהל' תפלה הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' קנ"א סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' שד"מ סעיף י"ט:

לה ה סמ"ג עשין יב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף כ"א:

לו ו מיי' פי"א מהל' איסורי ביאה הלכה ד', סמ"ג לאוין קיא, טור ושו"ע יו"ד סי' קפ"ג:

דף כט עמוד א[עריכה]

לז א ב מיי' פי"ד מהל' אבל הלכה ט', סמ"ג עשין מד"ס ג, טור ושו"ע יו"ד סי' שס"א סעיף א':

לח ג ד ה ו מיי' פי"א מהל' תפלה הלכה ח', סמ"ג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' קנ"א סעיף ה':

לט ז מיי' פי"א מהל' תפלה הלכה י"א, טור ושו"ע או"ח סי' קנ"א סעיף י':

מ ח מיי' פי"ד מהל' אבל הלכה י"ג, סמ"ג עשין מד"ס ג, טור ושו"ע יו"ד סי' שס"ח סעיף א':

מא ט מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה כ', סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ה סעיף א':

מב י מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה כ', טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ה סעיף ה':

מג כ מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה כ', טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ה סעיף ב':

מד ל מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ה סעיף ג':

מה מ מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ה סעיף ד':

מו נ מיי' פ"א מהל' שקלים הלכה ט', סמ"ג עשין מה:

דף כט עמוד ב[עריכה]

מז א מיי' פ"ב מהל' כלאים הלכה ט"ו:

מח ב מיי' פ"ב מהל' שקלים הלכה ה', ומיי' פ"ד מהל' שקלים הלכה י"א, סמ"ג עשין מה:

מט ג טור ושו"ע או"ח סי' תכ"ט סעיף א':

נ ד מיי' פ"א מהל' שקלים הלכה ט':

נא ה ו מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה כ' והלכה כב, סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ה סעיף א':

נב ז מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה א':

נג ח מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה כ"ג, סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ה סעיף א':

נד ט י מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה כ"ד, סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ד סעיף ג':

דף ל עמוד א[עריכה]

נה א מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה כ"ב:

נו ב ג מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה כ', טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ה סעיף ה':

נז ד ה מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה כ':

נח ו מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ה סעיף א':

נט ז מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה כ', טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ה סעיף ב':

ס ח מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה כ', טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ה סעיף ג':

סא ט מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ה סעיף ד':

דף ל עמוד ב[עריכה]

סב א מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה כ':

סג ב מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ה:

סד ג מיי' פ"א מהל' תענית הלכה י"ז, טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ו סעיף ט"ז:

סה ד מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' ת"צ סעיף א':

דף לא עמוד א[עריכה]

סו א מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' תפ"ח סעיף ג':

סז ב מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' ת"צ סעיף א':

סח ג מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' ת"צ סעיף ה':

סט ד מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ד סעיף א' וסעיף ב:

ע ה מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ד סעיף ב', וטור ושו"ע או"ח סי' תר"א סעיף א':

עא ו מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה י"א, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"א סעיף א':

עב ז מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ב סעיף ב':

עג ח מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' תרנ"ט:

עד ט י מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' תרס"ב סעיף ג':

עה כ מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרס"ג סעיף א':

עו ל מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרס"ח סעיף ב':

עז מ מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרס"ט סעיף א':

עח נ מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' ת"צ סעיף ה', וטור ושו"ע או"ח סי' תרס"ג סעיף ג':

עט ס ע מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה י"ז, טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ד:

פ פ מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה י"ז, טור ושו"ע או"ח סי' תרצ"ג סעיף ד':

פא צ מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תכ"ג סעיף ב':

פב ק מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תכ"ה סעיף א':

פג ר מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תכ"ה סעיף ג':

דף לא עמוד ב[עריכה]

פד א מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תכ"ה סעיף א':

פה ב מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה י"ח, טור ושו"ע או"ח סי' תקנ"ט סעיף ד':

פו ג מיי' פ"ו מהל' כלי המקדש הלכה ו':

פז ד מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה י"ח, טוא"ח סימן תקעט:

פח ה ו מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' תכ"ח סעיף ו':

פט ז מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' תכ"ח סעיף ד':

צ ח מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה ג', סמ"ג עשין יט, טוא"ח סימן רצב:

דף לב עמוד א[עריכה]

צא א מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה ה', סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' קל"ט סעיף ד':

צב ב מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה י"א, טור ושו"ע או"ח סי' קמ"ה סעיף א':

צג ג מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' קנ"ד סעיף ז', וטור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ב סעיף י"ד:

צד ד מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה כ"ד, סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' קמ"ז סעיף ג':

צה ה ו מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה כ"ד, טור ושו"ע או"ח סי' קמ"ז סעיף ד':

צו ז טור ושו"ע או"ח סי' קמ"ז סעיף א':

צז ח מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה י"ח:

צח ט מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' קמ"ז סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ב סעיף ד':

צט י טור ושו"ע או"ח סי' קמ"ז סעיף ה':

ק כ מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה ח':