שולחן ערוך יורה דעה שסח א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


שולחן ערוך יורה דעה · שסח · א · >>

מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

בית הקברות אין נוהגין בהן קלות ראש (כגון לפנות שם (כל בו) או לאכול ולשתות שם. ואין קורין ואין שונין שם (סמ"ג) ואין מחשבין שם חשבונות) (ב"י בשם רבינו ירוחם) ואין מרעין בהם בהמות ואין מוליכין בהם אמת המים ולא יטייל בהם לקפנדריא (פי' למעבר מצד זה לצד זה). ולא ילקט מהם עשבים. ואם ליקט שצריך ללקטן לצורך בית הקברות שורפן במקומן.

הגה: וכן אין ליקח מקרקע עולם של קבר אף על גב דמותר בהנאה (כן משמע מהרא"ש והמרדכי).
וכל זה אינו אלא משום כבוד המתים. ולכן אם צריך אותו לרפואה שרי (ג"ז במרדכי). וכן מותר ליהנות מהעשבים שעל הקברות או פירות אילנות שעליהם לצורך הקברות כגון שהמושל עובד כוכבים מרעה בהמות על הקברים ואי אפשר למחות בידו כי אם בהוצאה מרובה ואין יד הקהל משגת מוכרים דברים אלו כדי להציל הקברות מיד עובד כוכבים שזהו כבוד המתים (ת"ה סימן רפ"ד ומהרי"ו סימן נ'). ואם אין דברים על הקברות למכור לצורך ההוצאה אם יד הקהל משגת ושבידם למחות בהוצאה מועטת צריכין למחות אם אין חשש בדבר שהמושל יתגרה בהם ע"י זה. אבל בלאו הכי אין צריכין למחות (ג"ז שם)

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) אין נוהגין כו'. מפני כבודן של מתים:


(ב) ואין מחשבין שם חשבונות. אפילו של רבים. שם:


(ג) שורפן במקומן. אין זה כבוד של מתים אלא קנסא או משום שלא יחשדוהו שמוליכם לבהמתו:באר היטב

(א) חשבונות: אפילו הם של רבים. ש"ך.▲ חזור לראש