עין משפט ונר מצוה/כתובות/פרק ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף טו עמוד ב[עריכה]

א ו מיי' פט"ז מהל' אישות הלכה כ"ה, טור ושו"ע אה"ע סי' צ"ו סעיף ט':

דף טז עמוד א[עריכה]

ב א מיי' פט"ז מהל' אישות הלכה כ"ה, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' צ"ו סעיף ט"ו:

דף טז עמוד ב[עריכה]

ג א מיי' פט"ז מהל' אישות הלכה כ', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' צ"ו סעיף ט"ו:

ד ב מיי' פכ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ט"ו והלכה טז, סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' נ"ד סעיף ב':

דף יז עמוד א[עריכה]

ה א טור ושו"ע אה"ע סי' ס"ה סעיף א':

ו ב מיי' פ"ו מהל' דעות הלכה א':

ז ג טור ושו"ע אה"ע סי' ס"ה סעיף ב':

ח ד מיי' פי"ד מהל' אבל הלכה ח', סמג עשין דרבנן ב, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ, וטור ושו"ע אה"ע סי' ס"ה סעיף ד':

ט ה מיי' פי"ד מהל' אבל הלכה ח':

י ו מיי' פ"ז מהל' ת"ת הלכה י"ג, סמ"ג עשין יג, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ד סעיף י"ד:

יא ז מיי' פ"ב מהל' מלכים הלכה ג', סמג עשין ה:

יב ח ט י כ מיי' פי"ד מהל' אבל הלכה ט' והלכה יא, טור ושו"ע יו"ד סי' שס"א סעיף א':

דף יז עמוד ב[עריכה]

יג א מיי' פי"ד מהל' טוען ונטען הלכה ג', סמ"ג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"מ סעיף א':

יד ב מיי' פי"ב מהל' טוען ונטען הלכה ח', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' קמ"ד סעיף ד':

טו ג מיי' פי"ד מהל' טוען ונטען הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' קמ"ט סעיף י"ט:

טז ד מיי' פי"ד מהל' טוען ונטען הלכה י', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' קמ"ג סעיף ג':

יז ה מיי' פי"א מהל' טוען ונטען הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' קמ"ו סעיף א':

דף יח עמוד א[עריכה]

יח א מיי' פי"א מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמ"ג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' ע' סעיף א':

יט ב מיי' פ"ד מהל' טוען ונטען הלכה ה', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ה סעיף ג':

כ ג מיי' פ"ה מהל' טוען ונטען הלכה ט', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' צ"ו סעיף א':

דף יח עמוד ב[עריכה]

כא א ב ג מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה ו' והלכה ז, סמ"ג עשין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף ל"ז [וברב אלפס עוד בסנהדרין פ"ג דף רסג]:

דף יט עמוד א[עריכה]

כב א מיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף ל"ח:

כג ב מיי' פ"ה מהל' יסודי התורה הלכה א' והלכה ב, טור ושו"ע יו"ד סי' קנ"ז סעיף א':

כד ג מיי' פי"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ה' והלכה יג, סמג עשין נד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' פ"ב סעיף א':

כה ד מיי' פ"ב מהל' מלוה ולוה הלכה ה', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ז סעיף א':

כו ה מיי' פ"ב מהל' מלוה ולוה הלכה ו', וסמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ו סעיף א':

דף יט עמוד ב[עריכה]

כז א מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה ז', סמ"ג עשין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף ל"ז:

כח ב טור ושו"ע חו"מ סי' נ"ז סעיף א':

כט ג מיי' פ"ז מהל' ס"ת הלכה י"ב, סמג עשין כה, טור ושו"ע יו"ד סי' רע"ט סעיף א', [וברב אלפס עוד בריש הלכות ספר תורה דף סה]:

ל ד ה ו ז ח מיי' פ"ג מהל' עדות הל' ז ח ט, ומיי' פ"ז מהל' עדות הלכה ז', סמ"ג עשין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף ל"ז, (וסי' כט סעיף א):

לא ט מיי' פי"ח מהל' עדות הלכה ד', סמ"ג עשין קי, טור ח"מ סי' לח:

דף כ עמוד א[עריכה]

לב א מיי' פ"ז מהל' עדות הלכה ז', סמ"ג עשין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף ל"ז:

לג ב מיי' פכ"ט מהל' מכירה הלכה ה', סמג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ה סעיף כ"א בהגה"ה:

לד ג ב"י חו"מ שם:

לה ד מיי' פי"ח מהל' עדות הלכה ה', סמג עשין קו, טור ח"מ סימן לח:

לו ה ו ז מיי' פ"ו מהל' עדות הלכה ג', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף ז':

לז ח ט מיי' פ"ח מהל' עדות הלכה א', סמ"ג עשין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ח סעיף י"ג:

לח י כ מיי' פ"ח מהל' עדות הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ח סעיף י"ד:

דף כ עמוד ב[עריכה]

לט א מיי' פ"ח מהל' עדות הלכה ג', סמ"ג עשין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ח סעיף י"ד:

מ ב ג ד ה מיי' פ"ח מהל' טומאת מת הלכה ג':

מא ו טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ח סעיף ג':

מב ז ח טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף י':

דף כא עמוד א[עריכה]

מג א ב מיי' פ"ז מהל' עדות הלכה ג', סמ"ג עשין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ח סעיף י' וסעיף יא:

מד ג ד מיי' פ"ז מהל' עדות הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ח סעיף י"ג:

מה ה טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ט סעיף ב':

מו ו מיי' פי"א מהל' מלוה הלכה ג', ומיי' פכ"ז מהל' מלוה הלכה ב', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ט סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' ס"ט סעיף א':

מז ז מיי' פ"ד מהל' עדות הלכה ו', סמ"ג עשין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' ל' סעיף י"ב, וטור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף י"ד:

דף כא עמוד ב[עריכה]

מח א מיי' פ"ז מהל' עדות הלכה ו', סמ"ג עשין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף כ"ד:

מט ב מיי' פ"ו מהל' עדות הלכה ב', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף ז':

נ ג מיי' פ"ב מהל' קידוש החודש הלכה ט':

נא ד מיי' פ"ה מהל' עדות הלכה ט', סמ"ג עשין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' ז' סעיף ה':

נב ה מיי' פ"ו מהל' עדות הלכה א', ומיי' פ"ז מהל' עדות הלכה ו', סמג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף ד' בהג"ה:

נג ו טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף ד', טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף כ"ו:

דף כב עמוד א[עריכה]

נד א מיי' פ"ח מהל' עדות הלכה א', טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף כ"ז:

נה ב מיי' פ"ו מהל' עדות הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף כ"ו:

נו ג ד מיי' פ"ו מהל' עדות הלכה ו', טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף כ"ט:

נז ה מיי' פי"ב מהל' גירושין הלכה א', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ב סעיף ו':

נח ו מיי' שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ב סעיף ז':

נט ז ח מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה כ"א, סמג לאוין קכא, טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף ד':

ס ט מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ב, טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף ו':

סא י מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה ג', ומיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ד, סמג עשין מ, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ז סעיף כ"א:

סב כ מיי' פ"ג מהל' נערה בתולה הלכה ט', סמג עשין נה:

סג ל מ מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה ל"א, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' מ"ו סעיף ד':

סד נ מיי' פ"ד מהל' איסורי ביאה הלכה י', סמג לאוין קיא, טור ושו"ע יו"ד סי' קפ"ה סעיף ג':

דף כב עמוד ב[עריכה]

סה א ב ג מיי' פי"ב מהל' גירושין הלכה כ"ג, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ז סעיף מ"ב:

סו ד מיי' פי"ב מהל' גירושין הלכה ח', טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ב סעיף ג':

סז ה מיי' פי"ב מהל' גירושין הלכה י"ח, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ז סעיף ל"ז:

סח ו מיי' פי"ב מהל' גירושין הלכה ט', טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ב סעיף ה':

סט ז מיי' פי"ב מהל' גירושין הלכה ד', ומיי' פ"ד מהל' אישות הלכה י"ג, סמג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ז סעיף ב':

ע ח ט מיי' פי"ב מהל' גירושין הלכה ו' והלכה ז, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ב סעיף ב':

דף כג עמוד א[עריכה]

עא א מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה ל"א, טור ושו"ע אה"ע סי' מ"ז סעיף ג':

עב ב מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה ל', טור ושו"ע אה"ע סי' מ"ז סעיף א':

עג ג מיי' פי"ב מהל' גירושין הלכה ח', טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ב סעיף ד':

עד ד מיי' פי"ב מהל' גירושין הלכה א', טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ב סעיף ז':

עה ה מיי' פי"ב מהל' גירושין הלכה ד', טור ושו"ע אה"ע סי' י"ז סעיף ב':

עו ו מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ב, טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף ו':

עז ז מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ג, טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף ז':

עח ח ט מיי' שם, טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף ו':

דף כג עמוד ב[עריכה]

עט א מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה י"ז, סמג לאוין קכא, טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף א':

פ ב מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה י"ג, סמג לאוין קכב קכז, טור ושו"ע אה"ע סי' ג' סעיף א':

פא ג מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה י"א, טור ושו"ע אה"ע סי' ג' סעיף ד':

פב ד מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה ב':

דף כד עמוד א[עריכה]

פג א מיי' פי"ב מהל' מעשר הלכה י':

דף כד עמוד ב[עריכה]

פד א ב ג ד מיי' פי"ב מהל' משכב ומושב הלכה כ"ג:

פה ה מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה ט', טור ושו"ע אה"ע סי' ג' סעיף ב':

פו ו מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה ד' והלכה יא:

דף כה עמוד א[עריכה]

פז א מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה א', ומיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ב':

פח ב מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה ד':

פט ג מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה י"א, טור ושו"ע אה"ע סי' ג' סעיף ב':

צ ד מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה ג', ומיי' פ"א מהל' תרומות הלכה א', סמג עשין מג, טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף ב':

צא ה מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה ג', סמג עשין קמ, טור ושו"ע יו"ד סי' שכ"ב סעיף ב':

דף כה עמוד ב[עריכה]

צב א ב מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה י"א:

צג ג מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה ה':

דף כו עמוד א[עריכה]

צד א מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה י"ד, סמג לאוין קכב, טור ושו"ע אה"ע סי' ג' סעיף א':

צה ב מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה א', סמג לאוין רכד:

צו ג מיי' פ"א מהל' מעשר הלכה ד':

צז ד מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ז, טור ושו"ע אה"ע סי' ג' סעיף ו':

צח ה מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה י"ב:

דף כו עמוד ב[עריכה]

צט א מיי' פ"ד מהל' עדות הלכה ד', סמ"ג עשין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' ל' סעיף ו':

ק ב מיי' פ"ד מהל' עדות הלכה ד', ומיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ז, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ל' סעיף ט', וטור ושו"ע אה"ע סי' ג' סעיף ז':

קא ג ד מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה ל', סמג לאוין קכא, טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף י"א:

דף כז עמוד א[עריכה]

קב א ב מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה ל', טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף י"א בהג"ה:

קג ג מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ו, טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף י':

קד ד מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה י"ט, טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף א':

קה ה מיי' פי"ב מהל' מאכלות אסורות הלכה כ"ד, סמג לאין קמח, טור ושו"ע יו"ד סי' קכ"ט סעיף י"ב:

קו ו ז ח ט מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ז והלכה כח והלכה כט, טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף י':

קז י כ מיי' פי"ט מהל' אבות הטומאה הלכה ב':

דף כז עמוד ב[עריכה]

קח א מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה ג', סמג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ט:

קט ב מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ח, טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף י':

קי ג מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה ב', סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ח סעיף ב':

קיא ד מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה י"ט, סמג לאוין קכא, טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף ב':

קיב ה מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה י"ב, סמ"ג עשין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ח סעיף ה':

קיג ו מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה י"ט, טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף ב':

קיד ז מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה י"ח, טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף א':

קטו ח מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה י"ט, טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף ב':

קטז ט מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ה, טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף ט':

קיז י מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ז, סמג לאוין קכז, טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף ז', וטור ושו"ע אה"ע סי' קי"ט סעיף ז':

דף כח עמוד א[עריכה]

קיח א ב ג מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ז, סמג לאוין קכז, טור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף ז', וטור ושו"ע אה"ע סי' קי"ט סעיף י"א:

קיט ד מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ז, טור ושו"ע אה"ע סי' קי"ט סעיף ח':

קכ ה ו מיי' שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קי"ט סעיף ט':

קכא ז ח מיי' שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קי"ט סעיף י':

קכב ט י מיי' פ"ז מהל' עדות הלכה א', ומיי' פי"ד מהל' עדות הלכה ג', סמג לאוין רטו, טור ש"ע ח"מ סי' לה סעיף ד ה ו, וטור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף י"ז, [ וברב אלפס עוד ביבמות פ"ג דף י ע"ב ]:

קכג כ מיי' פט"ז מהל' אישות הלכה כ"ה, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' צ"ו סעיף ט"ו:

קכד ל מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ו, טור ושו"ע אה"ע סי' ג' סעיף ה':

קכה מ מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה י"ח, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ע"א:

קכו נ מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה י"ז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ע':

דף כח עמוד ב[עריכה]

קכז א מיי' פי"ב מהל' תרומות הלכה כ"ב:

קכח ב ג מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ח':

קכט ד מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה י"ט, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ט סעיף י"א:

קל ה מיי' פי"ד מהל' עדות הלכה ג', סמג לאוין רט, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ה סעיף ו':

קלא ו מיי' פי"ד מהל' עדות הלכה ד', וטור ושו"ע חו"מ סי' ל"ה סעיף ז':

קלב ז מיי' פי"ד מהל' עדות הלכה ג', טור ושו"ע אה"ע סי' ב' סעיף א' בהג"ה: