עין משפט ונר מצוה/כתובות/פרק ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף טו עמוד ב[עריכה]

א ו מיי' פ"טז מהל' אישות הלכה כה , טור ושו"ע אה"ע סי' צו סעיף ט:

דף טז עמוד א[עריכה]

ב א מיי' פ"טז מהל' אישות הלכה כה , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' צו סעיף טו:

דף טז עמוד ב[עריכה]

ג א מיי' פ"טז מהל' אישות הלכה כ , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' צו סעיף טו:

ד ב מיי' פ"כג מהל' מלוה ולוה הלכה טו והלכה טז , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' נד סעיף ב:

דף יז עמוד א[עריכה]

ה א טור ושו"ע אה"ע סי' סה סעיף א:

ו ב מיי' פ"ו מהל' דעות הלכה א:

ז ג טור ושו"ע אה"ע סי' סה סעיף ב:

ח ד מיי' פ"יד מהל' אבל הלכה ח , סמג עשין דרבנן ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ , וטור ושו"ע אה"ע סי' סה סעיף ד:

ט ה מיי' פ"יד מהל' אבל הלכה ח:

י ו מיי' פ"ז מהל' ת"ת הלכה יג , סמ"ג עשין יג , טור ושו"ע יו"ד סי' רמד סעיף יד:

יא ז מיי' פ"ב מהל' מלכים הלכה ג , סמג עשין ה:

יב ח ט י כ מיי' פ"יד מהל' אבל הלכה ט והלכה יא , טור ושו"ע יו"ד סי' שסא סעיף א:

דף יז עמוד ב[עריכה]

יג א מיי' פ"יד מהל' טוען ונטען הלכה ג , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמ סעיף א:

יד ב מיי' פ"יב מהל' טוען ונטען הלכה ח , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קמד סעיף ד:

טו ג מיי' פ"יד מהל' טוען ונטען הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' קמט סעיף יט:

טז ד מיי' פ"יד מהל' טוען ונטען הלכה י , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קמג סעיף ג:

יז ה מיי' פ"יא מהל' טוען ונטען הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמו סעיף א:

דף יח עמוד א[עריכה]

יח א מיי' פ"יא מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' ע סעיף א:

יט ב מיי' פ"ד מהל' טוען ונטען הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' עה סעיף ג:

כ ג מיי' פ"ה מהל' טוען ונטען הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' צו סעיף א:

דף יח עמוד ב[עריכה]

כא א ב ג מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה ו והלכה ז , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף לז [וברב אלפס עוד בסנהדרין פ"ג דף רסג]:

דף יט עמוד א[עריכה]

כב א מיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף לח:

כג ב מיי' פ"ה מהל' יסודי התורה הלכה א והלכה ב , טור ושו"ע יו"ד סי' קנז סעיף א:

כד ג מיי' פ"יד מהל' מלוה ולוה הלכה ה והלכה יג , סמג עשין נד , טור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' פב סעיף א:

כה ד מיי' פ"ב מהל' מלוה ולוה הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' מז סעיף א:

כו ה מיי' פ"ב מהל' מלוה ולוה הלכה ו , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' פו סעיף א:

דף יט עמוד ב[עריכה]

כז א מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה ז , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף לז:

כח ב טור ושו"ע חו"מ סי' נז סעיף א:

כט ג מיי' פ"ז מהל' ס"ת הלכה יב , סמג עשין כה , טור ושו"ע יו"ד סי' רעט סעיף א , [וברב אלפס עוד בריש הלכות ספר תורה דף סה]:

ל ד ה ו ז ח מיי' פ"ג מהל' עדות הל' ז ח ט , ומיי' פ"ז מהל' עדות הלכה ז , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף לז , (וסי' כט סעיף א):

לא ט מיי' פ"יח מהל' עדות הלכה ד , סמ"ג עשין קי , טור ח"מ סי' לח:

דף כ עמוד א[עריכה]

לב א מיי' פ"ז מהל' עדות הלכה ז , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף לז:

לג ב מיי' פ"כט מהל' מכירה הלכה ה , סמג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלה סעיף כא בהגה"ה:

לד ג ב"י חו"מ שם:

לה ד מיי' פ"יח מהל' עדות הלכה ה , סמג עשין קו , טור ח"מ סימן לח:

לו ה ו ז מיי' פ"ו מהל' עדות הלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף ז:

לז ח ט מיי' פ"ח מהל' עדות הלכה א , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' כח סעיף יג:

לח י כ מיי' פ"ח מהל' עדות הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' כח סעיף יד:

דף כ עמוד ב[עריכה]

לט א מיי' פ"ח מהל' עדות הלכה ג , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' כח סעיף יד:

מ ב ג ד ה מיי' פ"ח מהל' טומאת מת הלכה ג:

מא ו טור ושו"ע חו"מ סי' כח סעיף ג:

מב ז ח טור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף י:

דף כא עמוד א[עריכה]

מג א ב מיי' פ"ז מהל' עדות הלכה ג , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' כח סעיף י וסעיף יא:

מד ג ד מיי' פ"ז מהל' עדות הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' כח סעיף יג:

מה ה טור ושו"ע חו"מ סי' סט סעיף ב:

מו ו מיי' פ"יא מהל' מלוה הלכה ג , ומיי' פ"כז מהל' מלוה הלכה ב , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' לט סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' סט סעיף א:

מז ז מיי' פ"ד מהל' עדות הלכה ו , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' ל סעיף יב , וטור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף יד:

דף כא עמוד ב[עריכה]

מח א מיי' פ"ז מהל' עדות הלכה ו , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף כד:

מט ב מיי' פ"ו מהל' עדות הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף ז:

נ ג מיי' פ"ב מהל' קידוש החודש הלכה ט:

נא ד מיי' פ"ה מהל' עדות הלכה ט , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' ז סעיף ה:

נב ה מיי' פ"ו מהל' עדות הלכה א , ומיי' פ"ז מהל' עדות הלכה ו , סמג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף ד בהג"ה:

נג ו טור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף ד , טור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף כו:

דף כב עמוד א[עריכה]

נד א מיי' פ"ח מהל' עדות הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף כז:

נה ב מיי' פ"ו מהל' עדות הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף כו:

נו ג ד מיי' פ"ו מהל' עדות הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף כט:

נז ה מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה א , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קנב סעיף ו:

נח ו מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קנב סעיף ז:

נט ז ח מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה כא , סמג לאוין קכא , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף ד:

ס ט מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה כב , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף ו:

סא י מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה ג , ומיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה כד , סמג עשין מ , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף כא:

סב כ מיי' פ"ג מהל' נערה בתולה הלכה ט , סמג עשין נה:

סג ל מ מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה לא , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מו סעיף ד:

סד נ מיי' פ"ד מהל' איסורי ביאה הלכה י , סמג לאוין קיא , טור ושו"ע יו"ד סי' קפה סעיף ג:

דף כב עמוד ב[עריכה]

סה א ב ג מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה כג , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף מב:

סו ד מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה ח , טור ושו"ע אה"ע סי' קנב סעיף ג:

סז ה מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה יח , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף לז:

סח ו מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה ט , טור ושו"ע אה"ע סי' קנב סעיף ה:

סט ז מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה ד , ומיי' פ"ד מהל' אישות הלכה יג , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף ב:

ע ח ט מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה ו והלכה ז , טור ושו"ע אה"ע סי' קנב סעיף ב:

דף כג עמוד א[עריכה]

עא א מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה לא , טור ושו"ע אה"ע סי' מז סעיף ג:

עב ב מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה ל , טור ושו"ע אה"ע סי' מז סעיף א:

עג ג מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה ח , טור ושו"ע אה"ע סי' קנב סעיף ד:

עד ד מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה א , טור ושו"ע אה"ע סי' קנב סעיף ז:

עה ה מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף ב:

עו ו מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה כב , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף ו:

עז ז מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה כג , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף ז:

עח ח ט מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף ו:

דף כג עמוד ב[עריכה]

עט א מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה יז , סמג לאוין קכא , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף א:

פ ב מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה יג , סמג לאוין קכב קכז , טור ושו"ע אה"ע סי' ג סעיף א:

פא ג מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה יא , טור ושו"ע אה"ע סי' ג סעיף ד:

פב ד מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה ב:

דף כד עמוד א[עריכה]

פג א מיי' פ"יב מהל' מעשר הלכה י:

דף כד עמוד ב[עריכה]

פד א ב ג ד מיי' פ"יב מהל' משכב ומושב הלכה כג:

פה ה מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה ט , טור ושו"ע אה"ע סי' ג סעיף ב:

פו ו מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה ד והלכה יא:

דף כה עמוד א[עריכה]

פז א מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה א , ומיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ב:

פח ב מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה ד:

פט ג מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה יא , טור ושו"ע אה"ע סי' ג סעיף ב:

צ ד מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה ג , ומיי' פ"א מהל' תרומות הלכה א , סמג עשין מג , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף ב:

צא ה מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה ג , סמג עשין קמ , טור ושו"ע יו"ד סי' שכב סעיף ב:

דף כה עמוד ב[עריכה]

צב א ב מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה יא:

צג ג מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה ה:

דף כו עמוד א[עריכה]

צד א מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה יד , סמג לאוין קכב , טור ושו"ע אה"ע סי' ג סעיף א:

צה ב מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה א , סמג לאוין רכד:

צו ג מיי' פ"א מהל' מעשר הלכה ד:

צז ד מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה טז , טור ושו"ע אה"ע סי' ג סעיף ו:

צח ה מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה יב:

דף כו עמוד ב[עריכה]

צט א מיי' פ"ד מהל' עדות הלכה ד , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' ל סעיף ו:

ק ב מיי' פ"ד מהל' עדות הלכה ד , ומיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה טז , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' ל סעיף ט , וטור ושו"ע אה"ע סי' ג סעיף ז:

קא ג ד מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה ל , סמג לאוין קכא , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף יא:

דף כז עמוד א[עריכה]

קב א ב מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה ל , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף יא בהג"ה:

קג ג מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה כו , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף י:

קד ד מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה יט , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף א:

קה ה מיי' פ"יב מהל' מאכלות אסורות הלכה כד , סמג לאין קמח , טור ושו"ע יו"ד סי' קכט סעיף יב:

קו ו ז ח ט מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה כז והלכה כח והלכה כט , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף י:

קז י כ מיי' פ"יט מהל' אבות הטומאה הלכה ב:

דף כז עמוד ב[עריכה]

קח א מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה ג , סמג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' סט:

קט ב מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה כח , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף י:

קי ג מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה ב , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמח סעיף ב:

קיא ד מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה יט , סמג לאוין קכא , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף ב:

קיב ה מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה יב , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' כח סעיף ה:

קיג ו מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה יט , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף ב:

קיד ז מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה יח , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף א:

קטו ח מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה יט , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף ב:

קטז ט מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה כה , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף ט:

קיז י מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה כז , סמג לאוין קכז , טור ושו"ע אה"ע סי' ז סעיף ז , וטור ושו"ע אה"ע סי' קיט סעיף ז:

דף כח עמוד א[עריכה]

קיח א ב ג מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה כז , סמג לאוין קכז , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף ז , וטור ושו"ע אה"ע סי' קיט סעיף יא:

קיט ד מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה כז , טור ושו"ע אה"ע סי' קיט סעיף ח:

קכ ה ו מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קיט סעיף ט:

קכא ז ח מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קיט סעיף י:

קכב ט י מיי' פ"ז מהל' עדות הלכה א , ומיי' פ"יד מהל' עדות הלכה ג , סמג לאוין רטו , טור ש"ע ח"מ סי' לה סעיף ד ה ו , וטור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף יז , [ וברב אלפס עוד ביבמות פ"ג דף י ע"ב ]:

קכג כ מיי' פ"טז מהל' אישות הלכה כה , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' צו סעיף טו:

קכד ל מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה טו , טור ושו"ע אה"ע סי' ג סעיף ה:

קכה מ מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה יח , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף עא:

קכו נ מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה יז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף ע:

דף כח עמוד ב[עריכה]

קכז א מיי' פ"יב מהל' תרומות הלכה כב:

קכח ב ג מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ח:

קכט ד מיי' פ"כח מהל' שבת הלכה יט , טור ושו"ע או"ח סי' שצט סעיף יא:

קל ה מיי' פ"יד מהל' עדות הלכה ג , סמג לאוין רט , טור ושו"ע חו"מ סי' לה סעיף ו:

קלא ו מיי' פ"יד מהל' עדות הלכה ד , וטור ושו"ע חו"מ סי' לה סעיף ז:

קלב ז מיי' פ"יד מהל' עדות הלכה ג , טור ושו"ע אה"ע סי' ב סעיף א בהג"ה: