לדלג לתוכן

עין משפט ונר מצוה/ביצה/פרק ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף טו עמוד ב[עריכה]

א א מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה א', סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ז סעיף א':

ב ב מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ז סעיף ב':

ג ג מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ז סעיף ט"ו:

ד ד מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה א':

ה ה מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה י"ט, סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ט סעיף א':

ו ו טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ז סעיף ז':

דף טז עמוד א[עריכה]

ז א ב מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה ג', סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ז סעיף ד':

ח ג ד מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ז סעיף ה' וסעיף ו:

ט ה מיי' פי"ז מהל' מאכלות אסורות הלכה ט"ז, סמ"ג לאוין קמה, טור ושו"ע יו"ד סי' קי"ג סעיף י"ב:

י ו מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה ד', סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ז סעיף ה':

דף טז עמוד ב[עריכה]

יא א ב מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה ג', סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ז סעיף ג':

יב ג מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ז סעיף ה':

יג ד ה מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ז סעיף ט':

יד ו מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ז סעיף ז':

טו ז מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה ט"ו, ומיי' פ"ח מהל' עירובין הלכה י"ד, סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ח סעיף ב':

דף יז עמוד א[עריכה]

טז א מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה ה', סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' תפ"ז סעיף א':

יז ב מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה י"א, סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תכ"ה סעיף א', וטור ושו"ע או"ח סי' ת"צ סעיף ט':

יח ג טור ושו"ע או"ח סי' ת"צ סעיף ב':

יט ד מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה י"א, טוש"ע שם, וטור ושו"ע או"ח סי' תכ"ה סעיף ג':

כ ה מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה י"א, סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ז סעיף כ"ב:

כא ו מיי' פ"ח מהל' עירובין הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ח סעיף ב':

כב ז מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה ט', סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תק"ג סעיף א':

כג ח מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' תק"ג סעיף ב':

כד ט מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תק"ז סעיף ו':

כה י מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה ט', סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ז סעיף כ':

כו כ מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ז סעיף כ"ג:

דף יז עמוד ב[עריכה]

כז א מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ז סעיף ט"ז:

כח ב מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה י', סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ז סעיף כ"ד:

כט ג מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה ט"ו, טור ושו"ע או"ח סי' של"ט סעיף ד':

ל ד מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה ח', סמ"ג לאוין סה:

לא ה מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה כ"ג, טור ושו"ע או"ח סי' שי"ח סעיף א':

לב ו מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ז סעיף י"ז:

לג ז מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה ח', סמ"ג לאוין סה ולאו פה:

לד ח מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ו סעיף ח':

לה ט מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה י"ז:

דף יח עמוד א[עריכה]

לו א מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה י"ח:

לז ב מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה י"ז:

לח ג ד מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה י"ח:

לט ה מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה י"ז:

דף יח עמוד ב[עריכה]

מ א ב מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה כ"ד, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף ל"ב:

מא ג מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' תקנ"ד סעיף ח':

מב ד מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה י"ז:

דף יט עמוד א[עריכה]

מג א מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ח':

מד ב מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ט':

מה ג מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ח' והלכה י:

דף יט עמוד ב[עריכה]

מו א ב מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה י' והלכה יג:

מז ג מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה י':

מח ד מיי' פי"ד מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"ג, סמ"ג לאוין שלא:

מט ה מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ח':

דף כ עמוד א[עריכה]

נ א מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה י"ד:

נא ב מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה י"ד:

נב ג מיי' פי"א מהל' זכיה הלכה כ', סמ"ג לאוין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ג סעיף י"ב . [ רב אלפס ב"ב פ"ט דף נג ע"ב ]:

נג ד ה מיי' פ"ג מהל' מעשה הקרבנות הלכה ו', סמ"ג עשין קפג:

נד ו מיי' פ"ג מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"ב:

דף כ עמוד ב[עריכה]

נה א מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ז':

נו ב מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ו':

נז ג מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה י"ג, סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ב סעיף א' וסעיף ג:

נח ד מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ח':

נט ה מיי' פ"ח מהל' תמידין ומוספין הלכה ח':

ס ו מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה י"ד ועי"ש בכסף משנה:

סא ז מיי' פט"ו מהל' פסולי המוקדשין הלכה י"ט:

דף כא עמוד א[עריכה]

סב א מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה י"ד, סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ח סעיף י"א:

סג ב מיי' שם, סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תק"ו סעיף ו':

סד ג מיי' פ"ו מהל' בכורים הלכה ח', טור ושו"ע יו"ד סי' ש"ל סעיף ט':

סה ד מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה י"ד, סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ב סעיף ג':

סו ה מיי' פ"ו מהל' חמץ ומצה הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תנ"ד סעיף ב':

סז ו ז מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה ט"ו:

סח ח מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ב סעיף ב':

דף כא עמוד ב[עריכה]

סט א מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ב סעיף ג':

ע ב טור ושו"ע או"ח סי' קע"א סעיף א':

עא ג מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ה סעיף א':

עב ד מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ב סעיף א':

עג ה מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' ש"י סעיף ח':

עד ו מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה י"ג, ומיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה כ"ד, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף ל"ו, וטור ושו"ע או"ח סי' של"ח סעיף ח':

עה ז מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה ט"ו, טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ב סעיף א':

עו ח מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה ט"ז, סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תקי"א סעיף ב':

עז ט מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תקי"א סעיף א':

עח י טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ז סעיף כ':

דף כב עמוד א[עריכה]

עט א מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה י"ג, ומיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה כ"ו, סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ט סעיף ב', וטור ושו"ע או"ח סי' שי"ד סעיף א':

פ ב מיי' פי"ב מהל' שבת הלכה ב', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' רס"ה סעיף א':

פא ג מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה ג', סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ד סעיף ב':

פב ד מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ד סעיף ד':

פג ה ו מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ד סעיף א':

פד ז מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה ד', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף ט':

פה ח מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ו סעיף ב':

פו ט מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה י':

פז י מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף י"ז:

פח כ מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף י"ז בהג"ה:

פט ל מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה כ"ד, טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ו סעיף ב':

דף כב עמוד ב[עריכה]

צ א מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה ג', ופ"ד מהל' יו"ט, ומיי' פ"ח מהל' חמץ ומצה הלכה י"א, טור ושו"ע או"ח סי' של"ז סעיף ב', וטור ושו"ע או"ח סי' תק"ב, וטור ושו"ע או"ח סי' תקי"א סעיף ד', וטור ושו"ע או"ח סי' תע"ו סעיף א':

צא ב ג מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' תקי"א סעיף ד':

דף כג עמוד א[עריכה]

צב א מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' תקי"א סעיף ד' בהג"ה:

צג ב מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה ו', טוש"ע שם:

צד ג מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' תקי"ט סעיף ה', וטור ושו"ע או"ח סי' תקמ"א סעיף ג':

צה ד מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה ט"ז, סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ג סעיף א':

צו ה מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' תק"ד סעיף א':

צז ו מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ה', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' של"ז סעיף א':

דף כג עמוד ב[עריכה]

צח א ב מיי' פ"י מהל' כלים הלכה ז':

צט ג מיי' פכ"ה מהל' כלים הלכה ט"ז:

ק ד מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ה', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' של"ז סעיף א':