שולחן ערוך אורח חיים רסה א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אין נותנין כלי מנוקב מלא שמן על פי הנר כדי שיהא נוטף בתוכו, גזירה שמא יסתפק ממנו ויתחייב משום מכבה. ואם חיברו לו בסיד או בחרסית, מותר, דכיון שהוא כלי אחד בדיל מיניה משום איסור שבת:

מפרשים

 

מגן אברהם

(א) ויתחייב משום מכבה:    היינו להרמב"ם שפסק כר"י דאמר מלאכה שא"צ לגופה חייב עליה ועיין סי' רע"ח (מ"מ פי"ב) ומ"מ אף לר"ש אסור ע' בתוס' סוף כירה:
 

משנה ברורה

(א) ממנו - דכיון שהוא בכלי אחר שאין הנר בתוכו לא בדיל מיניה וכיון שהקצהו לנר המסתפק חייב משום מכבה:

(ב) ויתחייב וכו' - ואפילו להפוסקים שסוברין דעל סתם כיבוי אין בו חיוב חטאת רק איסורא בעלמא מלבד כשהוא מכבה כשצריך להפחמים וכדלקמן בסימן של"ד סכ"ז אפ"ה גזרו ביה רבנן הך גזירה:
 

כף החיים

א) סעי' א'. אין נותנין כלי וכו' וטעמא דאיסורא משום דכיון שהקצהו לנר אם מסתפק ממנו חייב משום מכבה. וכשחברו ליכא למיחש דמשום איסור שבת בדיל מיניה. רש"י ב"י:

ב) שם. ויתחייב משום מכבה. היינו להרמב"ם שפסק כר"י דאמר מלאכה שא"צ לגופה חייב עליה ומ"מ אף לר"ש אסור. מ"א סק"א ועיין לקמן סי' רע"ח וסי' שט"ז סעי' ח' וסי' של"ד סעי' כ"ז ובדברינו לשם בס"ד:

ג) שם. ויתחייב משום מכבה. אם יש חתיכות קטנות של חלב בנר הדולק ונוטל אחת מן החתיכות אם נוטל הרחוקה מן הפתילה אינו חייב ומיהו לכתחלה ודאי אסור בין בשבת בין ביו"ט וכן לחתוך מן הנר בשעה שהוא דולק. ב"ח בשם א"ז. שכנה"ג בהגה"ט או' ג' עו"ש או' א' ועיין לקמן סי' תקי"ד סעי' ג':

ד) שם. ואם חברו לו בסיד וכו' פי' אפי' חברה בעה"ב בסיד או בחרסית ונעשית חזקה כשל יוצר מותרת. ב"י. א"ר או' ב':

פירושים נוספים


▲ חזור לראש