עין משפט ונר מצוה/פסחים/פרק א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף ב עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"ב מהל' חמץ ומצה הלכה ג , סמ"ג עשין לט , טור ושו"ע או"ח סי' תלא סעיף א:

דף ב עמוד ב[עריכה]

ב א מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה יח: [ סמג לאוין עה ]

ג ב מיי' פ"א מהל' תענית הלכה ח , סמג עשין דרבנן ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקסד:

ד ג מיי' פ"ה מהל' ביאת מקדש הלכה ח:

דף ג עמוד א[עריכה]

ה א מיי' פ"א מהל' מחוסרי כפרה הלכה ח *: , סמ"ג עשין רי"ח:

ו ב מיי' פ"י מהל' מעשה הקרבנות הלכה ו:

ז ג מיי' פ"יט מהל' פסולי מוקדשין הלכה ד:

ח ד מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה ז [ ומיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה ז , טור או"ח סי' תרי"ט ]:

ט ה מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תרכד סעיף א:

דף ג עמוד ב[עריכה]

י א מיי' פ"ב מהל' דעות הלכה ד:

יא ב מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' ב:

יב ג מיי' פ"א מהל' מעשה הקרבנות הלכה יח:

דף ד עמוד א[עריכה]

יב א טור ושו"ע יו"ד סי' תב סעיף יב:

יג ב טור ושו"ע יו"ד סי' תב סעיף ב:

יד ג מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה א , סמג עשין מדרבנן ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שפב סעיף א:

טו ד ה מיי' פ"ז מהל' אבל הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' תב סעיף א:

טז ו מיי' פ"א מהל' מילה הלכה ח , סמ"ג עשין כח , טור ושו"ע יו"ד סי' רסב סעיף א:

יז ז מיי' פ"ב מהל' חמץ ומצה הלכה ג , סמ"ג עשין לט , טור ושו"ע או"ח סי' תלא סעיף ב:

יח ח מיי' פ"ה מהל' מזוזה הלכה יא , סמ"ג עשין כג , טור ושו"ע יו"ד סי' רצא סעיף ב:

יט ט מיי' פ"ב מהל' חמץ ומצה הלכה יח , סמ"ג עשין לט , טור ושו"ע או"ח סי' תלז סעיף א:

כ י טור ושו"ע או"ח סי' תלז סעיף ב:

דף ד עמוד ב[עריכה]

כא א מיי' פ"י מהל' מעשר הלכה ב:

כב ב מיי' פ"ב מהל' חמץ ומצה הלכה יז , סמ"ג עשין לט , טור ושו"ע או"ח סי' תלז סעיף ב:

כג ג מיי' פ"ב מהל' חמץ ומצה הלכה יח , טור ושו"ע או"ח סי' תלז סעיף ד:

כד ד מיי' פ"ב מהל' חמץ ומצה הלכה יח , טור ושו"ע או"ח סי' תלז סעיף ג:

דף ה עמוד א[עריכה]

כה א מיי' פ"א מהל' חמץ ומצה הלכה ח:

דף ה עמוד ב[עריכה]

כו א מיי' פ"א מהל' חמץ ומצה הלכה ב , ומיי' פ"ד מהל' חמץ ומצה הלכה א והלכה ב , סמג לאוין עט:

כז ב ג ד מיי' פ"ד שם הלכה ב ג ד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תמ סעיף א:

דף ו עמוד א[עריכה]

כח א מיי' פ"ד מהל' בכורות הלכה א , סמג עשין מא , טור ושו"ע יו"ד סי' שכ סעיף ה:

כט ב מיי' פ"ו מהל' ביכורים הלכה ט , סמג עשין קמא , טור ושו"ע יו"ד סי' של סעיף ג:

ל ג ד מיי' פ"ד מהל' חמץ ומצה הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' תמ סעיף ג:

לא ה מיי' פ"י מהל' ע"ז הלכה ד , סמג לאוין מח , טור ושו"ע יו"ד סי' קנא סעיף י:

לב ו מיי' פ"ג מהל' חמץ ומצה הלכה ח , סמג לאוין עט , טור ושו"ע או"ח סי' תמו סעיף א:

לג ז מיי' פ"ד מהל' חמץ ומצה הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תמ סעיף ב:

לד ח ט י מיי' פ"ב מהל' חמץ ומצה הלכה יט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תלו סעיף א וסעיף ב:

לה כ טור ושו"ע או"ח סי' תכט סעיף א:

דף ו עמוד ב[עריכה]

לו א מיי' פ"ג מהל' חמץ ומצה הלכה ז , סמ"ג עשין לט , טור ושו"ע או"ח סי' תלד סעיף ב:

לז ב מיי' פ"א מהל' מעשר הלכה יב:

לח ג מיי' פ"ג מהל' חמץ ומצה הלכה ז והלכה ח , סמ"ג עשין לט , טור ושו"ע או"ח סי' תלד סעיף ב:

דף ז עמוד א[עריכה]

לט א מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה א , סמג עשין מח , טוא"ח סי' תמג , טור ושו"ע אה"ע סי' כח סעיף כא:

מ ב מיי' פ"ג מהל' חמץ ומצה הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' תמד סעיף ח:

מא ג מיי' פ"ו מהל' מעשר שני ונטע רבעי הלכה י:

מב ד ה טור ושו"ע או"ח סי' תמו סעיף ד:

מג ו מיי' פ"ו מהל' מעשר שני ונטע רבעי הלכה יא:

דף ז עמוד ב[עריכה]

מד א מיי' פ"ג מהל' חמץ ומצה הלכה ו , סמג לאוין לט , טור ושו"ע או"ח סי' תלב סעיף א:

מה ב מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ג , ומיי' פ"יא מהל' ברכות הלכה ג , ומיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה ז , סמ"ג עשין כג , [ טור ושו"ע או"ח סי' כה סעיף ח , וטור ושו"ע או"ח סי' קנח סעיף יא , רב אלפס בהל' תפילין דף עג: ]:

מו ג מיי' פ"יא מהל' ברכות הלכה ז , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסח סעיף ב:

מז ד מיי' פ"ב מהל' חמץ ומצה הלכה ד , סמ"ג עשין לט , טור ושו"ע או"ח סי' תלג סעיף א:

מח ה מיי' פ"ב מהל' חמץ ומצה הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תלג סעיף ב:

דף ח עמוד א[עריכה]

מט א מיי' פ"ב מהל' חמץ ומצה הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תלג סעיף ו:

נ ב ג מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תלג סעיף א:

נא ד מיי' פ"ב מהל' חמץ ומצה הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תלג סעיף ד:

נב ה מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תלג סעיף ה:

נג ו מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תלג סעיף ו:

נד ז מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תלג סעיף ג:

נה ח מיי' פ"ב מהל' חמץ ומצה הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תלג סעיף ז:

נו ט מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תלג סעיף ח:

דף ח עמוד ב[עריכה]

נז א מיי' פ"ב מהל' חמץ ומצה הלכה ה , סמ"ג עשין לט , טור ושו"ע או"ח סי' תלג סעיף ז:

נח ב מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תלג סעיף ג:

נט ג מיי' פ"ב מהל' חמץ ומצה הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תלג סעיף ט:

דף ט עמוד א[עריכה]

ס א מיי' פ"ב מהל' חמץ ומצה הלכה ז , סמ"ג עשין לט , טור ושו"ע או"ח סי' תלד סעיף א:

סא ב מיי' פ"יא מהל' טומאת מת הלכה ז:

סב ג מיי' פ"יא מהל' טומאת מת הלכה ח:

סג ד מיי' פ"יא מהל' טומאת מת הלכה ט:

סד ה מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה ו , סמג עשין קלח , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף פד:

דף ט עמוד ב[עריכה]

סה א מיי' פ"ט מהל' טומאת מת הלכה יא:

סו ב מיי' פ"ב מהל' חמץ ומצה הלכה ז , ומיי' פ"ג מהל' חמץ ומצה הלכה ב , סמ"ג עשין לט , טור ושו"ע או"ח סי' תלד סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' תלט סעיף ג:

סז ג מיי' פ"ג מהל' חמץ ומצה הלכה י , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תלט סעיף א:

סח ד מיי' פ"ח מהל' מאכלות אסורות הלכה יא , סמג לאוין קמא , טור ושו"ע יו"ד סי' קי סעיף ג:

סט ה מיי' פ"ב מהל' חמץ ומצה הלכה יא , סמ"ג עשין לט , טור ושו"ע או"ח סי' תלט סעיף ב:

ע ו מיי' פ"יג מהל' תרומות הלכה יד , טור ושו"ע יו"ד סי' קיא סעיף א:

דף י עמוד א[עריכה]

עא א מיי' פ"ב מהל' חמץ ומצה הלכה יא , סמג לאוין לט , טור ושו"ע או"ח סי' תלט סעיף ב:

עב ב ג מיי' פ"יט מהל' אבות הטומאה הלכה ב:

עג ד מיי' פ"כ מהל' אבות הטומאה הלכה ט , ומיי' פ"ב מהל' חמץ ומצה הלכה יב:

עד ה ו מיי' פ"כ מהל' אבות הטומאה הלכה יא , ומיי' פ"ט מהל' טומאת מת הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' תלט סעיף ב:

עה ז ח מיי' פ"ו מהל' מעשר שני הלכה ג , ומיי' פ"ב מהל' חמץ ומצה הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' תלט סעיף ג:

דף י עמוד ב[עריכה]

עו א מיי' פ"יב מהל' משכב ומושב הלכה טז , ומיי' פ"ב מהל' חמץ ומצה הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' תלט סעיף ד:

עז ב ג מיי' פ"ב מהל' חמץ ומצה הלכה ח והלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' תלח סעיף א:

עח ד ה ו ז מיי' פ"ב מהל' חמץ ומצה הלכה יג , וטור ושו"ע או"ח סי' תלח סעיף א:

עט ח ט מיי' פ"ב מהל' חמץ ומצה הלכה יד , וטור ושו"ע או"ח סי' תלח סעיף ב:

פ י מיי' פ"ב מהל' חמץ ומצה הלכה יג:

פא כ מיי' פ"ג מהל' חמץ ומצה הלכה ה , סמ"ג עשין לט , טור ושו"ע או"ח סי' תלה:

פב ל מיי' פ"ג מהל' חמץ ומצה הלכה ב , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תלד סעיף א:

דף יא עמוד א[עריכה]

פג א מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה יב , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רסה סעיף א:

פד ב מיי' פ"י מהל' שבת הלכה ג , סמג לאוין שם , טור ושו"ע או"ח סי' שיז סעיף ד:

פה ג מיי' פ"ב מהל' בכורות הלכה יג , סמג לאוין שמג , טור ושו"ע יו"ד סי' שיג סעיף ו:

דף יא עמוד ב[עריכה]

פו א מיי' פ"א מהל' חמץ ומצה הלכה ט , סמג לאוין עו , טור ושו"ע או"ח סי' תמג סעיף א:

פז ב מיי' פ"ב מהל' עדות הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' ל סעיף ז:

פח ג מיי' פ"ב מהל' עדות הלכה ה:

דף יב עמוד א[עריכה]

פט א מיי' פ"א מהל' עדות הלכה ד , סמג עשין קט:

צ ב מיי' פ"ב מהל' עדות הלכה א:

דף יב עמוד ב[עריכה]

צא א מיי' פ"א מהל' חמץ ומצה הלכה ט:

צב ב טור ושו"ע או"ח סי' קנז:

צג ג מיי' פ"ב מהל' עדות הלכה ה , סמג לאוין טו:

דף יג עמוד א[עריכה]

צד א מיי' פ"ג מהל' חמץ ומצה הלכה ג והלכה ד , סמ"ג עשין לט , טור ושו"ע או"ח סי' תמד סעיף א:

צה ב ג מיי' פ"ז מהל' שאלה הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תמג סעיף ב , וטור ושו"ע חו"מ סי' רצב סעיף יט: [ רב אלפס ב"מ פ"ג דף פ"א ]:

צו ד מיי' פ"ט מהל' מתנות עניים הלכה יא , סמג עשין קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רנז סעיף ב:

צז ה ו מיי' פ"ז מהל' שאלה הלכה א , סמג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצב סעיף טז:

דף יג עמוד ב[עריכה]

צח א מיי' פ"ה מהל' בית הבחירה הלכה א:

צט ב ג מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה יג:

ק ד מיי' פ"יב מהל' פסולי מוקדשין הלכה יא:

קא ה מיי' פ"יז מהל' פסולי מוקדשין הלכה יח:

קב ו (מיי' פ"ג מהל' פסולי מוקדשין הלכה יח , ומיי' פ"ו מהל' איסורי מזבח הלכה ד והלכה ה):

דף יד עמוד א[עריכה]

קג א מיי' פ"יט מהל' פסולי מוקדשין הלכה ו:

קד ב ג מיי' פ"ג מהל' חמץ ומצה הלכה ד:

קה ד מיי' פ"יט מהל' פסולי מוקדשין הלכה ו:

קו ה מיי' פ"ז מהל' אבות הטומאה הלכה א , סמג עשין רמז:

קז ו מיי' פ"יט מהל' פסולי מוקדשין הלכה ו:

דף יד עמוד ב[עריכה]

קח א מיי' פ"ז מהל' אבות הטומאה הלכה ה:

קט ב מיי' פ"י מהל' אבות הטומאה הלכה ג:

דף טו עמוד א[עריכה]

קי א ב מיי' פ"יב מהל' תרומות הלכה ד:

דף טו עמוד ב[עריכה]

קיא א מיי' פ"יט מהל' פסולי מוקדשין הלכה ה:

קיב ב מיי' פ"ג מהל' חמץ ומצה הלכה ד:

קיג ג מיי' פ"ז מהל' אבות הטומאה הלכה א:

דף טז עמוד א[עריכה]

קיד א מיי' פ"יד מהל' אבות הטומאה הלכה ז:

קטו ב ג ד מיי' פ"י מהל' טומאת אוכלין הלכה טז:

קטז ה מיי' פ"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה לו:

דף טז עמוד ב[עריכה]

קיז א מיי' פ"י מהל' טומאת אוכלין הלכה ג:


דף יז עמוד ב[עריכה]

קיח (א מיי' פ"י מהל' טומאת אוכלין הלכה טז) [א עי' מיי' שם פט"ו הל' ה. מהגאון מהר"י לנדא זצ"ל] א מיי' פ"ד מהל' טומאת אוכלין הלכה ב:

קיט ב ג מיי' פ"כח מהל' כלים הלכה א והלכה ב:

קכ ד מיי' פ"טו מהל' פרה אדומה הלכה ז:

דף יט עמוד א[עריכה]

קכא א מיי' פ"יא מהל' אבות הטומאה הלכה ד:

קכב ב ג מיי' פ"יב מהל' אבות הטומאה הלכה ז:

קכג ד מיי' פ"י מהל' טומאת אוכלין הלכה יז:

קכד ה מיי' פ"ח מהל' אבות הטומאה הלכה ו:

דף יט עמוד ב[עריכה]

קכה א מיי' פ"כ מהל' אבות הטומאה הלכה ג:

קכו ב מיי' פ"טז מהל' אבות הטומאה הלכה ב:

קכז ג מיי' פ"טז מהל' אבות הטומאה הלכה ו:

דף כ עמוד א[עריכה]

קכח א מיי' פ"ח מהל' אבות הטומאה הלכה ג:

קכט ב ג מיי' פ"י מהל' טומאת אוכלין הלכה יז:

קל ד מיי' פ"יא מהל' אבות הטומאה הלכה ב:

דף כ עמוד ב[עריכה]

קלא א מיי' פ"ה מהל' טומאת מת הלכה ו , ומיי' פ"יג מהל' כלים הלכה ב:

קלב ב מיי' פ"יג מהל' כלים הלכה ג:

קלג ג ד מיי' פ"יב מהל' תרומות הלכה ה:

קלד ה מיי' פ"יב מהל' תרומות הלכה יב:

דף כא עמוד א[עריכה]

קלה א מיי' פ"יב מהל' תרומות הלכה ה: