עין משפט ונר מצוה/בבא מציעא/פרק ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף עה עמוד ב[עריכה]

א כ מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ד', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ג סעיף א':

ב ל מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ד', ועיין בהשגות ובמגיד משנה, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ג סעיף ה':

דף עו עמוד א[עריכה]

ג א מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה ד', ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ו סעיף ג', וטור ושו"ע חו"מ סי' של"ג סעיף ה' בהג"ה:

ד ב מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ד', ומיי' פ"ח מהל' מכירה הלכה ב' והלכה ד, סמ"ג עשין פט וסימו פב, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ג סעיף ד', וטור ושו"ע חו"מ סי' ק"צ סעיף י' וסעיף יא:

ה ג מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ג', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ב סעיף א':

ו ד מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ט', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ו סעיף א':

ז ה ו ז ח מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ג', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ב סעיף א':

ח ט מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ג', טור ושו"ע חו"מ סי' של"ב סעיף ב':

ט י מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ג', טור ושו"ע חו"מ סי' של"ב סעיף ג':

י כ מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ג', וסמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ב סעיף ד' ולית להו אלא תלתא:

יא ל מ מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה י"א, סמג עשין כ, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"מ סעיף ח':

דף עו עמוד ב[עריכה]

יב א ב מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה י"ב, סמג עשין כ, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"מ סעיף ט':

יג ג מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה י"ב:

יד ד ה מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ד', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ג סעיף א':

טו ו ז מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' של"ג סעיף ד':

טז ח ט מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ד', ועיין בהשגות ובמגיד משנה, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ג סעיף ה':

יז י מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' של"ג סעיף ז':

יח כ ל מ נ מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' של"ג סעיף א':

דף עז עמוד א[עריכה]

יט א מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ו', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ד סעיף ב', [ רב אלפס כאן ובגיטין פ"ז דף קפ ]:

כ ב מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ו', טור ושו"ע חו"מ סי' של"ד סעיף א':

כא ג ד ה מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ז', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ה סעיף א':

כב ו ז טור ושו"ע חו"מ סי' של"ב סעיף ה':

כג ח ט טור ושו"ע חו"מ סי' של"ב סעיף ו':

כד י כ טור ושו"ע חו"מ סי' של"ב סעיף ה':

כה ל מ טור ושו"ע חו"מ סי' של"ב סעיף ו':

כו נ מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ד', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ג סעיף ד':

כז ס מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' של"ג סעיף ה':

דף עז עמוד ב[עריכה]

כח א מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ד', ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ג סעיף ה':

כט ב מיי' פ"ח מהל' מכירה הלכה ב', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"צ סעיף י':

ל ג שם בהג"ה:

לא ד מיי' פי"ט מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמ"ג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"ב סעיף א':

לב ה מיי' פ"ח מהל' מכירה הלכה ב', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"צ סעיף י':

לג ו מיי' פ"א מהל' נזקי ממון הלכה ב', ומיי' פ"ח מהל' נזקי ממון הלכה י', סמג עשין סז, טור ושו"ע חו"מ סי' שפ"ט סעיף ב', וטור ושו"ע חו"מ סי' תי"ט סעיף א':

לד ז ח מיי' פ"ח מהל' מכירה הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"צ סעיף י':

לה ט מיי' פ"ח מהל' מכירה הלכה ג', טור ושו"ע חו"מ סי' ק"צ סעיף י"א:

דף עח עמוד א[עריכה]

לו א ב מיי' פ"ח מהל' מכירה הלכה ה', ועי' במגיד משנה, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"צ סעיף י"ג וסעיף יד:

לז ג ד מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ד', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ג סעיף ו':

לח ה מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה א', טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ט סעיף א':

לט ו מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה א', טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ט סעיף ב':

מ ז מיי' פ"ה מהל' שכירות הלכה א', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"י סעיף א':

דף עח עמוד ב[עריכה]

מא א מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה ד', ועי' בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ו סעיף ג':

מב ב מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ט"ז, סמג עשין ד, טור ושו"ע או"ח סי' תרצ"ד סעיף ב':

מג ג ד ה מיי' פ"ה מהל' שכירות הלכה א', ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"י סעיף א':

דף עט עמוד א[עריכה]

מד א ב מיי' פ"ה מהל' שכירות הלכה א', ועי' בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"י סעיף א':

מה ג מיי' פ"ה מהל' שכירות הלכה ב', ועיין בהשגות ובמגיד משנה, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"י סעיף ב':

מו ד מיי' פ"ה מהל' שכירות הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' ש"י סעיף א':

מז ה ו מיי' פ"ה מהל' שכירות הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' ש"י סעיף ב':

מח ז מיי' פי"א מהל' שמיטה ויובל הלכה ב', סמג לאוין ערה:

מט ח מיי' פ"ה מהל' שכירות הלכה ג', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' שי"א סעיף ד':

נ ט מיי' פ"ה מהל' שכירות הלכה ג', טור ושו"ע חו"מ סי' שי"א סעיף ב':

דף עט עמוד ב[עריכה]

נא א מיי' פ"ה מהל' שכירות הלכה ג', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' שי"א סעיף ג':

נב ב מיי' פ"ה מהל' שכירות הלכה ג', טור ושו"ע חו"מ סי' שי"א סעיף ד':

נג ג מיי' פ"ה מהל' שכירות הלכה ג', טור ושו"ע חו"מ סי' שי"א סעיף ה':

נד ד ה ו ז מיי' פ"ה מהל' שכירות הלכה ד', ועי' בהשגו' ובמגיד משנה, טור ושו"ע חו"מ סי' שי"א סעיף ו':

נה ח ט י כ מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה ח', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ח סעיף ג':

נו ל מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ח סעיף א':

נז מ נ מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ח סעיף ב':

דף פ עמוד א[עריכה]

נח א מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה א', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ט סעיף ד':

נט ב מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה ג', טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ט סעיף ה':

ס ג מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ט סעיף ד':

סא ד מיי' פט"ו מהל' מכירה הלכה ז ח ט, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ב סעיף ח':

סב ה מיי' פט"ו מהל' מכירה הלכה י':

סג ו מיי' פט"ו מהל' מכירה הלכה ח', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ב סעיף ט':

סד ז מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה ד', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ח סעיף ד':

סה ח מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה ו', טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ח סעיף ה' סעיף ו, וע"ש במגיד משנה ובב"י:

סו ט מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ח סעיף ד':

דף פ עמוד ב[עריכה]

סז א מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה ז', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ח סעיף ז':

סח ב מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה ו', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' שי"א סעיף א':

סט ג מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה ז', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ח סעיף ז':

ע ד מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה ו', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' שי"א סעיף א':

עא ה ו מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה ג', סמג עשין פח, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ו סעיף א':

עב ז מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה ב', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ה סעיף ו':

עג ח מיי' פ"ב מהל' שכירות הלכה ח', טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף ב':

עד ט מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה א', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ב סעיף ב':

עה י מיי' פ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ח', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ב סעיף א':

עו כ מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ב', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' ש' סעיף א':

עז ל מיי' פ"ג מהל' שאלה ופקדון הלכה א', סמג עשין צב, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"מ סעיף ה':

עח מ נ מיי' פ"ג מהל' שאלה ופקדון הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' ש"מ סעיף ח':

דף פא עמוד א[עריכה]

עט א ב מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה ג', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ו סעיף א':

פ ג מיי' פ"ג מהל' שאלה ופקדון הלכה ב', סמג עשין צב, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"מ סעיף ח':

פא ד מיי' פ"ב מהל' שלוחין ושותפין הלכה ח', ועיין במשנה למלך, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קפ"ו סעיף א':

פב ה ו ז מיי' פ"ב מהל' שלוחין ושותפין הלכה ח', טור ושו"ע חו"מ סי' קפ"ו סעיף ב' . [כל זה וכן מה שלמעלה א ב ג ד הובא ברב אלפס פרק ח דב"מ דף קכב.]:

פג ח ט י כ ל מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה ב', ועיין במגיד משנה ובכסף משנה ובלחם משנה, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ה סעיף ו', וטור ושו"ע חו"מ סי' שמ"ו סעיף ה' וסעיף ח:

פד מ מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ג', סמ"ג עשין פב וסי' פט, טור ושו"ע חו"מ סי' שמ"ו סעיף י"ט:

דף פא עמוד ב[עריכה]

פה א ב מיי' פ"ד מהל' שכירות הלכה ג', סמ"ג עשין פט:

פו ג ד מיי' פ"ב מהל' שכירות הלכה ח', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף ב':

פז ה מיי' פ"ג מהל' נזקי ממון הלכה י"ד, ועיין בהשגות ובמגיד משנה, ומיי' פ"ז מהל' נזקי ממון הלכה ו', סמג עשין סח, טור ושו"ע חו"מ סי' שצ"ח סעיף ה' ועיין בהג"ה, וטור ושו"ע חו"מ סי' שצ"ג סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף ג':

פח ו טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף ב' בהג"ה:

פט ז מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה א', ועי' בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ב סעיף ב':

דף פב עמוד א[עריכה]

צ א ב מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה א', ועיין בהשגות ובמגיד משנה ובלחם משנה, סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ב סעיף ב' וע"ש בהג"ה:

דף פב עמוד ב[עריכה]

צא א מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה א', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ב סעיף ב':

צב ב מיי' פ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ח', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ב סעיף א':

צג ג מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ב', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' ד"ש סעיף א':

צד ד מיי' פי"ג מהל' נזקי ממון הלכה ז', ומיי' פ"ו מהל' חובל ומזיק הלכה ח', סמג עשין סח, טור ושו"ע חו"מ סי' תי"ב סעיף ד':

צה ה מיי' פי"ג מהל' נזקי ממון הלכה ז', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' תי"ב סעיף ד', וטור ושו"ע חו"מ סי' תי"א סעיף ב':

דף פג עמוד א[עריכה]

צו א מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ב', ועי' בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' ד"ש סעיף א':

צז ב מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ד"ש סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' ש"ה סעיף א':

צח ג ד ה מיי' פ"ב מהל' שלוחין ושותפין הלכה ט', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' קפ"ז סעיף ב':

צט ו מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ב', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' ד"ש סעיף ב':