שולחן ערוך חושן משפט שצח ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך חושן משפט · שצח · ה

מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

אם הכניסו ברשות בעל החצר פטור בעל השור ואם הזיק שור בעל (החצר) לשור הנכנס ברשות פטור אא"כ קבל עליו בעל החצר שמירתו:

הגה: וי"א דכיון דנתן לו רשות ליכנס הוי כאלו קיבל עליו שמירתו ודוק' בנזיקין דאתו ליה מבעל החצר אבל בנזיקין דאתו ליה מעלמא אינו חייב עד שיקבל עליו שמירתו (טור בשם ר"י והרא"ש):

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ש"ך - שפתי כהן

(א) אם הכניסו כו'. ע' בתשובת ר"ש כהן ס"ג סי' ו':

(ב) ואם הזיק שור כו' צ"ל שיש ט"ס בדברי הראב"ד וכמ"ש הרב המגיד ודלא כדאיתא בטור וב"ח וכדמוכח בהשגות הראב"ד ספ"ג מה' נזקי ממון וע' בש"ס ובתו' ובלח"מ פ' ז' מהל' נזקי ממון ודו"ק וצ"ע:

(ג) דאתי ליה מעלמא אינו חייב כו'. פי' מהרש"ל כגון שנכנסו שוורים לחצרו והזיקו לזה אבל אם יצא לחוץ והוזק חייב בעל החצר וה"ה אם חנק עצמו בחצר דחייב ואף אם יצא והזיק לאחרים חייב בעל החצר ע"ש באריכות ואין משמעו' לשון מוהר"ם כן ומכ"מ דברי מהרש"ל עיקר ודוק בהרא"ש:באר היטב

(א) מעלמא:    כת' הש"ך דמהרש"ל פירש כגון שנכנסו שוורים לחצירו והזיקו לזה אבל אם יצא לחוץ והוזק חייב בעל החצר וה"ה אם חנק עצמו בחצר דחייב ואף אם יצא והזיק לאחרים חייב בעל החצר ע"ש באריכות ואין משמעות ל' הרמ"א כן ומ"מ דברי מהרש"ל עיקר ודוק בהרא"ש עכ"ל וע"ל סי' רצ"א וריש סימן שצ"ג ע"ש.▲ חזור לראש