חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הארכת תוקף ודחיית מועדים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הארכת תוקף ודחיית מועדים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הארכת תוקף ודחיית מועדים), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 886.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק־יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:


תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הארכת תוקף ודחיית מועדים), התש״ף–2020 הוחלפו על ידי חוק הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים), התש״ף–2020.


הגדרות
בתקנות שעת חירום אלה –
”אישור רגולטורי“ – כל אחד מאלה:
(1)
אישור או רישיון הנדרש לפי חוק לצורך ביצוע פעילות או פעולה בידי אדם, לרבות אישור או רישיון כאמור הניתן לגבי מכשיר, שנתנה רשות ציבורית, לאותו אדם;
(2)
פטור מביצוע פעילות או פעולה, שנתנה רשות ציבורית לפי דין לאדם;
(3)
אישור המנוי בתוספת הראשונה;
”רישיון“ – הרשאה, ובכלל זה רישיון, זיכיון או היתר או כל מסמך דומה אחר אף אם כינויו שונה;
”רשות ציבורית“ – כל אחד מהגופים שלהלן ובכלל זה מי שממונה על הגוף או עומד בראש הגוף, וכן עובד ציבור או נושא משרה בגוף כאמור, ולרבות מי שגוף כאמור אצל לו את סמכותו:
(1)
הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם;
(2)
רשות מקומית;
(3)
תאגיד שהוקם לפי חוק;
(4)
מועצה, ועדה או מינהלה שמונתה או שהוקמה לפי חוק.
הארכת תוקף אישורים רגולטוריים
(א)
על אף האמור בכל דין, אישור רגולטורי שמועד פקיעת תוקפו חל בתקופה שמיום י״ד באדר התש״ף (10 במרס 2020) עד יום ט״ז בסיוון התש״ף (10 במאי 2020), תוארך תקופת תוקפו בחודשיים נוספים החל ממועד פקיעתו (בתקנה זו – תקופת הדחייה), אלא אם כן הותלה או בוטל לפני תום תקופת הדחייה לפי כל דין.
(ב)
על אף הוראות תקנת משנה (א), רשאית הרשות הציבורית המוסמכת למתן האישור הרגולטורי לקבוע, לעניין אישור רגולטורי מסוים, תקופה קצרה מתקופת הדחייה האמורה באותה תקנת משנה, או לקבוע כי הוראות תקנת המשנה האמורה לא יחולו לעניין אותו אישור; קבעה כאמור, תיכנס קביעתה לתוקף החל מהמועד שבו הודיעה על כך לבעל האישור.
(ג)
ההוראות לפי תקנת משנה (א) לא יחולו לעניין אישור רגולטורי המנוי בתוספת השנייה, ואם מנויים לצד אותו אישור תנאים – ההוראות לפי תקנת המשנה האמורה לא יחולו לעניין אותו אישור בהתקיים אותם תנאים.
(ד)
בעל אישור רגולטורי שתקופת תוקפו הוארכה לפי הוראות תקנת שעת חירום זו, אינו חייב בתשלום אגרה בעד ההארכה כאמור.
(ה)
אין בהוראות תקנת שעת חירום זו כדי לגרוע מכל חובה, תשלום או הוראה אחרת אשר חלה על בעל אישור רגולטורי לפי חוק או שנקבעה באישור הרגולטורי שתוקפו מוארך לפי הוראות תקנה זו.
(ו)
אישור רגולטורי שתוקפו פקע בתקופה שמיום י״ד באדר התש״ף (10 במרס 2020) עד יום תחילתן של תקנות שעת חירום אלה (בתקנת משנה זו – תקופת המעבר) ושתקופת תוקפו מוארכת לפי הוראות תקנה זו, יראו אותו לכל דבר ועניין כאילו עמד בתוקף בתקופת המעבר.
דחיית מועדים בהליך להטלת עיצום כספי
על אף האמור בכל דין, חל מועד מהמועדים שלהלן בתקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה, יידחה המועד בתקופה נוספת של שלושה חודשים (בתקנה זו – תקופת הדחייה), ואולם רשאי הגורם המוסמך לפי דין להטיל עיצום כספי (בתקנה זו – הגורם המוסמך) לקבוע, לעניין הפרה מסוימת, תקופת דחייה קצרה יותר, ובלבד שאם קבע כאמור תחול קביעה זו לגבי כל המועדים בהליך להטלת עיצום כספי על אותו מפר בקשר לאותה הפרה:
(1)
המועד האחרון שבו רשאי הגורם המוסמך למסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי;
(2)
המועד האחרון שבו רשאי מפר לטעון את טענותיו לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו;
(3)
המועד האחרון להחלטת הגורם המוסמך בדבר הטלת עיצום כספי, או למסירת דרישת תשלום;
(4)
המועד האחרון שבו רשאי המפר לפנות לגורם המוסמך בבקשה לביטול התראה מינהלית, או למסור לגורם המוסמך כתב התחייבות ועירבון;
(5)
המועד האחרון שבו רשאי המפר לטעון את טענותיו לעניין חילוט עירבון;
(6)
המועד האחרון לתשלום העיצום הכספי, ואם התשלום של העיצום הכספי חולק לתשלומים – לתשלום חלק ממנו.
שמירת דינים
אין בהוראות תקנות שעת חירום אלה כדי לגרוע מסמכות הנתונה לרשות ציבורית לפי דין לשנות את תקופת תוקפו של אישור רגולטורי, לחדשו, לסרב לחדשו, לקבוע בו תנאים או לשנות מועד בהליך להטלת עיצום כספי.
הארכת מועד לביצוע בדיקה תקופתית של מיתקן גז
(א)
על אף האמור בסעיף 14(5) לחוק הגז ובת״י 158, ספק גז רשאי להמשיך לספק גז למיתקן גז לאחר שחלפו 5 שנים ממועד ביצוע הבדיקה התקופתית האחרונה של מיתקן הגז; ואם נקבעה תקופה קצרה יותר בת״י 158 לביצוע הבדיקה התקופתית של מיתקן גז – רשאי הוא להמשיך לספק גז למיתקן הגז לאחר שחלפה אותה תקופה ממועד ביצוע הבדיקה התקופתית האחרונה.
(ב)
תקנת משנה (א) לא תחול במקרה שהתקבלה אצל ספק הגז קריאה בנוגע לתקלה או חשש לתקלה במיתקן הגז, או שנודע לו על כך בדרך אחרת.
(ג)
בתקנת שעת חירום זו –
”גז“ – גז פחמימני מעובה כהגדרתו בחוק הגז;
”מיתקן גז“ – מיתקן גז המשמש לצריכת גז לשימוש ביתי;
”ספק גז“ – מי שהוא בעל רישיון ספק גז לפי פרק ג׳ לחוק הגז;
”ת״י 158“ – תקן ישראלי ת״י 158 חלק 4 – ”מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ״מ): בדיקות“.

תוספת ראשונה

(ההגדרה ”אישור רגולטורי“)

אישור מעבדה מוסמכת לבדיקה תקופתית למכלית המובילה חומר מסוכן, כאמור בתקנה 3(ג)(3) לתקנות שירותי הובלה, התשס״א–2001, לפי תקן ישראלי ת״י 819 או בהתאם לאמנה להובלת חומרים מסוכנים בכבישים (ADR);
תעודת הכשרה שנתן מוסד הכשרה לפי תקנה 51 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס״ז–2007, ואישור שניתן לעובד בגובה בהתאם לתקנה 6(ב) ו־(ג) לתקנות האמורות;
הסמכה שנתנה רשות הסמכה לפי תקנה 6(א) לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים [במקור: עגונראים], מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ״ג–1992, לאתת או לעגורנאי לעניין הפעלת עגורן מסוג ג׳ ו־ד׳;
בדיקה סביבתית תעסוקתית בהתאם להוראות לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש״ל–1970 (להלן – פקודת הבטיחות בעבודה);
תסקיר על בדיקה שניתן בידי בודק מוסמך לפי פקודת הבטיחות בעבודה, ובלבד שלא הוצא לגבי הכלי שלגביו ניתן התסקיר, בשנה האחרונה, צו שיפור או צו בטיחות לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד–1954.

תוספת שנייה

(תקנה 2(ג))

פנקס ימאי או אישור שירות הניתן לפי תקנה 13 לתקנות הספנות (ימאים), התשס״ב–2002, או מוארך לפי תקנה 14 לאותן תקנות;
רישיון למסלול מירוץ קבוע או ארעי מכוח סעיפים 8 ו־9 לחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס״ו–2005;
אישור רגולטורי לפי חוק עבודת נשים, התשי״ד–1954;
אישור רגולטורי לפי תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (הוראת שעה), התש״ף–2020;
אישור רגולטורי לפי צו התעבורה (הארכת תקופת תוקף רישיון רכב), התש״ף–2020;
אישור רגולטורי לפי תקנות התעבורה (הוראת שעה מס׳ 2), התש״ף–2020;
הסמכת ממונים על פיצוצים ומפעילי זיקוקין דינור, לפי חוק חומרי נפץ, התשי״ד–1954;
בדיקות רפואיות של עובדים החשופים לאחד מהחומרים האלה: אבק מזיק, ארסן, ויניל כלוריד, חומרי הדברה שהם זרחניים אורגניים וקרבמטים, לפי פקודת הבטיחות בעבודה;
תסקיר על בדיקה לגבי מעלית או עגורן צריח לפי פקודת הבטיחות בעבודה;
היתרים שניתנים מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי״א–1951;
אישור רגולטורי לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ״ו–1996, למעט אישור כאמור שתנאי מתנאיו הוא הפקדת ערובה, ולעניין אישור שנקבע בו תנאי כאמור – ובלבד שבעל האישור המציא ערובה או האריך את תוקף הערובה שהמציא לפי סעיף 3(א)(2) לחוק האמור, כך שהערובה תעמוד בתוקפה לשלושה חודשים נוספים לאחר תום תקופת הדחייה לפי תקנה 2 לתקנות שעת חירום אלה;
אישור רגולטורי שניתן לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס״ב–2002;


כ״ט באדר התש״ף (25 במרס 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.