חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה ותנאים למתן תעודת גמר)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה ותנאים למתן תעודת גמר) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה ותנאים למתן תעודת גמר), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 882.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק־יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:


התקנות פורסמו ביום 25.3.2020 ופקעו בתום 60 ימים מיום פרסומן, ביום 24.5.2020.


הגדרות
בתקנות שעת חירום אלה:
”חוק התכנון והבנייה“ – חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965;
”חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור“ – חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע״ד–2014;
”מוסד תכנון“ – כהגדרתו בחוק התכנון והבנייה לרבות ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה כמשמעותה בסעיף 12ו לחוק התכנון והבנייה;
”השר“ – שר האוצר;
”תכנית“ – כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה;
”התקופה הקובעת“ – התקופה שמיום י״ט באדר התש״ף (15 במרס 2020) עד תום תקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה;
דחיית מועדים ותקופות בענייני תכנון ובנייה
(א)
בחישוב תקופות שנקבעו בהוראות החיקוקים כמפורט להלן, לא תבוא במניין התקופה הקובעת:
(1)
חוק התכנון והבנייה והתקנות שהותקנו מכוחו, למעט הוראות אלה:
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
תקנות רישוי בנייה שאינן מנויות בפסקה (2);
(2)
(3)
(4)
(ב)
בחישוב תקופת 30 הימים הקבועה בסעיף 108(ג) לחוק התכנון והבנייה יחולו ההוראות כמפורט להלן, לפי העניין, אם מועד סיום התקופה האמורה חל בתקופה הקובעת:
(1)
התכנס מוסד התכנון בתוך תקופת 30 הימים האמורה – יחול האמור באותו סעיף;
(2)
לא התכנס מוסד התכנון בתוך תקופת 30 הימים האמורה, יראו את התכנית כמאושרת על ידו, בהתאם להוראות הסעיף האמור, במועד שבו יתכנס לראשונה לאחר התקופה האמורה.
(ג)
תקנת משנה (א) תחול גם על תקופה שנקבעה בהחלטה של מוסד תכנון שניתנה לפי דין או בתכנית; נקבע בהחלטה של מוסד תכנון שניתנה לפי דין או בתכנית מועד נקוב שחל במהלך התקופה הקובעת, יידחה המועד האמור עד תום התקופה הקובעת.
סייג לתחולה
הוראות תקנה 2(א) לעניין חישוב התקופה שבסעיף 119(א) לחוק התכנון והבנייה לא יחולו על תכנית שיום תחילתה לפי אותו סעיף חל בתקופה שמיום י״ט באדר התש״ף (15 במרס 2020) עד יום תחילתן של תקנות שעת חירום אלה.
תוקף
תוקפן של תקנות שעת חירום אלה 60 ימים.


כ״ט באדר התש״ף (25 במרס 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.