משנה כלים ל

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

כלים פרק ל', ב: משנה תוספתא ירושלמי בבלי


<< · משנה · סדר טהרות · מסכת כלים · פרק שלושים ("כלי זכוכית") · >>

פרקי מסכת כלים: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל

משנה א · משנה ב · משנה ג · משנה ד ·

נוסח הרמב"ם · מנוקד · מפרשים
פרק זה במהדורה המבוארת | במהדורה המנוקדת

לצפייה בכתבי יד סרוקים של המשנה ב"אוצר כתבי יד תלמודיים" של הספרייה הלאומית לחצו כאן


משנה א[עריכה]

כלי זכוכית, פשוטיהן טהורין, ומקבליהן טמאים.

נשברו, טהרו.

חזר ועשה מהן כלים, מקבלין טומאה מכאן ולהבא.

הטבלא והאסקוטלא של זכוכית, טהורין.

אם יש להן לזבז, טמאים.

שולי קערה ושולי אסקוטלא של זכוכית שהתקינן לתשמיש, טהורין.

קירטסן או שפן בשופין, טמאין.

משנה ב[עריכה]

אספקלריא, טהורה.

ותמחוי שעשאו אספקלריא, טמא.

ואם מתחילה עשאו לשם אספקלריא, טהור.

תרווד שהוא נותנו על השלחן, אם מקבל כל שהוא, טמא.

ואם לאו, רבי עקיבא מטמא, רבי יוחנן בן נורי מטהר.

משנה ג[עריכה]

כוס שנפגם רובו, טהור.

נפגם בו שלש ברובו, טהור.

רבי שמעון אומר, אם מפזר הוא את רוב המים, טהור.

ניקב, ועשאו בין בבעץ בין בזפת, טהור.

רבי יוסי אומר, בבעץ, טמא.

ובזפת, טהור.

משנה ד[עריכה]

צלוחית קטנה שניטל פיה, טמאה.

וגדולה שניטל פיה, טהורה.

של פלייטון שניטל פיה, טהורה, מפני שהיא סורחת את היד.

לגינין גדולים שניטל פיהן, טמאין, מפני שהוא מתקנן לכבשין.

והאפרכס של זכוכית, טהורה.

אמר רבי יוסי, אשריך כלים, שנכנסת בטומאה, ויצאת בטהרה.

משנה מנוקדת[עריכה]

משנה א: כְּלֵי זְכוּכִית, פְּשׁוּטֵיהֶן טְהוֹרִין, וּמְקַבְּלֵיהֶן טְמֵּאִים. נִשְׁבְּרוּ, טָהֵרוּ. חָזַר וְעָשָׂה מֵהֶן כֵּלִים, מְקַבְּלִין טֻמְאָה מִכָּאן וּלְהַבָּא. הַטַּבְלָא וְהָאִסְקוּטְלָא שֶׁל זְכוּכִית, טְהוֹרִין. אִם יֶשׁ לָהֶן לִזְבֵּז, טְמֵאִים. שׁוּלֵי קְעָרָה וְשׁוּלֵי אִסְקוּטְלָא שֶׁל זְכוּכִית שֶׁהִתְקִינָן לְתַשְׁמִישׁ, טְהוֹרִין. קִרְטְסָן אוֹ שָׁפָן בַּשּׁוּפִין, טְמֵאִין:

משנה ב: אַסְפַּקְלַרְיָא, טְהוֹרָה. וְתַמְחוּי שֶׁעֲשָׂאוֹ אַסְפַּקְלַרְיָא, טָמֵא. וְאִם מִתְּחִלָּה עֲשָׂאוֹ לְשֵׁם אַסְפַּקְלַרְיָא, טָהוֹר. תַּרְוָד שֶׁהוּא נוֹתְנוֹ עַל הַשֻּׁלְחָן, אִם מְקַבֵּל כָּל שֶׁהוּא, טָמֵא. וְאִם לָאו, רַבִּי עֲקִיבָא מְטַמֵּא, רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי מְטַהֵר:

משנה ג: כּוֹס שֶׁנִּפְגַּם רֻבּוֹ, טָהוֹר. נִפְגַּם בּוֹ שָׁלשׁ בְּרֻבּוֹ, טָהוֹר. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, אִם מְפַזֵּר הוּא אֶת רֹב הַמַּיִם, טָהוֹר. נִקַּב, וַעֲשָׂאוֹ בֵּין בְּבַעַץ בֵּין בְּזֶפֶת, טָהוֹר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, בְּבַעַץ, טָמֵא. וּבְזֶפֶת, טָהוֹר:

משנה ד: צְלוֹחִית קְטַנָּה שֶׁנִּטַּל פִּיהָ, טְמֵאָה. וּגְדוֹלָה שֶׁנִּטַּל פִּיהָ, טְהוֹרָה. שֶׁל פַּלְיָטוֹן שֶׁנִּטַּל פִּיהָ, טְהוֹרָה, מִפְּנֵי שֶׁהִיא סוֹרַחַת אֶת הַיָד. לְגִינִין גְּדוֹלִים שֶׁנִּטַּל פִּיהֶן, טְמֵאִין, מִפְּנֵי שֶׁהוּא מְתַקְּנָן לִכְבָשִׁין. וְהָאֲפַרְכֵּס שֶׁל זְכוּכִית, טְהוֹרָה. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, אַשְׁרַיִךָ כֵּלִים, שֶׁנִּכְנַסְתְּ בְטֻמְאָה, וְיָצָאת בְטָהֳרָה:


=== סליק מסכת כלים ===

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) כלי זכוכית פשוטיהן טהורין ומקבליהן טמאין נשברו טהרו חזר ועשה מהן כלים מקבלין טומאה מיכן ולהבא הטבלה והאסקוטלא של זכוכית טהורין אם יש להן לזביז טמאין שולי קערה ושולי האסקוטלא של זכוכית שהתקינן לתשמיש טהורין קירטמן או שפן בשופין טמאין.

(ב) ספקלריה טהורה תמחוי שעשאו ספקלריה טמא אם מתחילה עשאו לשם ספקלריה טהור תרווד שהוא נותנו על השולחן אם מקבל כל שהוא טמא ואם לאו רבי עקיבה מטמא רבי יוחנן בן נורי מטהר.

(ג) כוס שנפגם רובו טהור נפגם בו שליש ברובו טהור רבי שמעון אומר אם מפזר הוא את רוב המים טהור ניקב ועשאו בין בבעץ ובין בזפת טהור רבי יוסי אומר בבעץ טמא ובזפת טהור.

(ד) צלוחית קטנה שניטל פיה טמאה וגדולה שניטל פיה טהורה של פלייטון שניטל פיה טהורה מפני שהיא סורחת את היד לגינין גדולים שניטל פיהן טמאין מפני שהוא מתקינן לכבשים והאפרכס של זכוכית טהורה אמר רבי יוסי אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרה.

פירושים[עריכה]