משנה כלים כט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


כלים פרק כט', ב: משנה תוספתא ירושלמי בבלי


<< · משנה · סדר טהרות · מסכת כלים · פרק עשרים ותשעה ("נומי הסדין") · >>

פרקי מסכת כלים: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל

משנה א · משנה ב · משנה ג · משנה ד · משנה ה ·משנה ו ·משנה ז ·

נוסח הרמב"ם · מנוקד · מפרשים
פרק זה במהדורה המבוארת | במהדורה המנוקדת

לצפייה בכתבי יד סרוקים של המשנה ב"אוצר כתבי יד תלמודיים" של הספרייה הלאומית לחצו כאן


משנה א

נומי הסדין והסודרין והטרטין והפליון של ראש, שש אצבעות.

של אפקרסין, עשר.

נימי סגוס והרדיד והחלוק והטלית, שלש אצבעות.

נימי כיפה של זקנה, והגומדין של ערביין, והקולקין, והפונדא, והמעפורת, והפרגוד, נימיהן כל שהן.

משנה ב

שלש כסתות של צמר, שש של פשתן, שלשה סדינין, שתים עשרה מטפחות, שני סובריקין, חלוק אחד, טלית אחת, קלבקרין אחד, חיבור לטומאה ולהזייה.

יתר מכאן, חיבור לטומאה, ואין חיבור להזייה.

רבי יוסי אומר, אף לא לטומאה.

משנה ג

חוט המשקולת, שנים עשר.

של חרשין, שמונה עשר.

של בנין, חמשים אמה.

יתר מכאן, אם רצה לקיים, טהור.

של סיידין ושל ציירין כל שהן.

משנה ד

חוט מאזנים של זהבים ושל שוקלי ארגמן טוב, שלש אצבעות.

יד הקורדום מאחריו, שלש אצבעות.

רבי יוסי אומר, טפח, טהור.

משנה ה

חוט מאזנים של חנונים של בעלי בתים, טפח.

יד הקרדום מלפניו, טפח.

שיירי יד הפרגול, טפח.

יד מקבת [של יד] של מפתחי אבנים, טפח.

משנה ו

חוט מאזנים של צמרים, ושל שוקלי זכוכית, טפחיים.

יד המקור, טפחיים.

יד המעצד של לגיונות, טפחיים.

יד הקרנס של זהבים, טפחיים.

ושל חרשין, שלשה טפחים.

משנה ז

שיירי הדרבן מלמעלן, ארבעה.

יד הבדיד, ארבעה.

יד הקרדום של נכוש, חמשה.

יד בן הפטיש, חמשה.

ושל הפטיש, ששה.

יד הקרדום של ביקוע ושל עדיר, ששה.

ויד מקבת של סתתין, ששה.

משנה ח

שיירי חרחור מלמטן, שבעה.

יד מגריפה של בעלי בתים, בית שמאי אומרים, שבעה.

בית הלל אומרים, שמונה.

של סיידין, בית שמאי אומרים, תשעה.

בית הלל אומרים, עשרה.

יתר מכאן, אם רצה לקיים, טמא.

ויד משמשי האור, כל שהוא.

משנה מנוקדת

משנה א: נוֹמֵי הַסָּדִין וְהַסּוּדָרִין וְהַטְּרָטִין וְהַפִּלְיוֹן שֶׁל רֹאשׁ, שֵׁשׁ אֶצְבָּעוֹת. שֶׁל אַפְקַרְסִין, עָשֶׂר. נִימֵי סָגוֹס וְהָרְדִיד וְהֶחָלוּק וְהַטַּלִּית, שָׁלשׁ אֶצְבָּעוֹת. נִימֵי כִפָּה שֶׁל זְקֵנָה, וְהַגּוֹמָדִין שֶׁל עַרְבִיִּין, וְהַקֻּלְקִין, וְהַפֻּנְדָּא, וְהַמַּעֲפֹרֶת, וְהַפַּרְגּוֹד, נִימֵיהֶן כָּל שֶׁהֵן:

משנה ב: שָׁלשׁ כְּסָתוֹת שֶׁל צֶמֶר, שֵׁשׁ שֶׁל פִּשְׁתָּן, שְׁלשָׁה סְדִינִין, שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה מִטְפָּחוֹת, שְׁנֵי סוֹבְרִיקִין, חָלוּק אֶחָד, טַלִּית אַחַת, קְלֻבְקָרִין אֶחָד, חִבּוּר לַטֻּמְאָה וְלַהַזָּיָה. יָתֵר מִכָּאן, חִבּוּר לַטֻּמְאָה, וְאֵין חִבּוּר לַהַזָּיָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, אַף לֹא לַטֻּמְאָה:

משנה ג: חוּט הַמִּשְׁקֹלֶת, שְׁנֵים עָשָׂר. שֶׁל חָרָשִׁין, שְׁמוֹנָה עָשָׂר. שֶׁל בַּנָּיִין, חֲמִשִּׁים אַמָּה. יָתֵר מִכָּאן, אִם רָצָה לְקַיֵּם, טָהוֹר. שֶׁל סַיָּדִין וְשֶׁל צַיָרִין כָּל שֶׁהֵן:

משנה ד: חוּט מֹאזְנַיִם שֶׁל זְהָבִים וְשֶׁל שׁוֹקְלֵּי אַרְגָּמָן טוֹב, שָׁלשׁ אֶצְבָעוֹת. יַד הַקַּרְדֹּם מֵאַחֲרָיו, שָׁלשׁ אֶצְבָּעוֹת. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, טֶפַח, טָהוֹר:

משנה ה: חוּט מֹאזְנַיִם שֶׁל חֶנְוָנִים שֶׁל בַּעֲלֵי בָתִּים טֶפַח. יַד הַקַּרְדוֹם מִלְפָנָיו, טֶפַח. שְׁיָרֵי יַד הַפַּרְגוֹל, טֶפַח. יַד מַקֶּבֶת (שֶׁל יַד) שֶׁל מְפַתְחֵי אֲבָנִים, טֶפַח:

משנה ו: חוּט מֹאזְנַיִם שֶׁל צַמָּרִים, וְשֶׁל שׁוֹקְלֵי זְכוּכִית, טְפָחָיִם. יַד הַמַּקּוֹר, טְפָחָיִם. יַד הַמַּעֲצָד שֶׁל לִגְיוֹנוֹת, טְפָחָיִם. יַד הַקֻּרְנָס שֶׁל זֶהָבִים, טְפָחָיִם. וְשֶׁל חָרָשִׁין, שְׁלשָׁה טְפָחִים:

משנה ז: שְׁיָרֵי הַדָּרְבָן מִלְמַעְלָן, אַרְבָּעָה. יַד הַבָּדִיד, אַרְבָּעָה. יַד הַקַּרְדֹּם שֶׁל נִכּוּשׁ, חֲמִשָּׁה. יַד בֶּן הַפַּטִּישׁ, חֲמִשָּׁה. וְשֶׁל הַפַּטִּישׁ, שִׁשָּׁה. יַד הַקַּרְדֹּם שֶׁל בִּקּוּעַ וְשֶׁל עָדִיר, שִׁשָּׁה. וְיַד מַקֶּבֶת שֶׁל סַתָּתִין, שִׁשָּׁה:

משנה ח: שְׁיָרֵי חַרְחוּר מִלְּמַטָּן, שִׁבְעָה. יַד מַגְרֵפָה שֶׁל בַּעֲלֵי בָתִּים, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, שִׁבְעָה. בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים, שְׁמוֹנָה. שֶׁל סַיָּדִין, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, תִּשְׁעָה. בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים, עֲשָׂרָה. יָתֵר מִכָּאן, אִם רָצָה לְקַיֵּם, טָמֵא. וְיַד מְשַׁמְּשֵׁי הָאוּר, כָּל שֶׁהוּא:

נוסח הרמב"ם

(א) נומי הסדין והסודרין והטרטין והפליון של ראש שש אצבעות של פרקסין עשר נומי הסגוס והרדיד והחלוק והטלית שלש אצבעות נומי הכפח של זקנה והגומדין של ערביים והקולקין והפונדה והמעפורת והפרגוד נומיהן כל שהן.

(ב) שלש כסתות של צמר שש של פשתן שלשה סדינים ושתים עשרה מטפחות ושני סובריקין וחלוק אחד וטלית אחת קלובקרין אחד חיבור לטומאה ולהזיה יתר מכן חיבור לטומאה ואינו חיבור להזיה רבי יוסי אומר אף לא לטומאה.

(ג) חוט משקולת שנים עשר ושל חרשים שמונה עשר ושל בניין חמישים אמה יתר מכן אם רצה לקיים טהור של סיידין ושל ציירין כל שהן.

(ד) חוט מאזניים של זהבים ושל שוקלי ארגמן טוב שלש אצבעות יד קורדום מאחוריו שלש אצבעות רבי יוסי אומר טפח טהור.

(ה) חוט מאזניים של חנוונים ושל בעלי בתים טפח יד קורדום מלפניו טפח שירי יד הפרגול טפח ויד מקבת של מפתחי אבנים טובות טפח.

(ו) חוט מאזניים של צמרים ושל שוקלי זכוכית טפחיים יד המקור טפחיים יד המעצד של לגיונות טפחיים.

יד קורנס של זהבים טפחיים ושל חרשין שלשה טפחים (ז) שירי הדורבן מלמעלן ארבעה יד הבדיד ארבעה יד קורדום של ניכוש חמישה ויד בן פטיש חמישה ושל פטיש שישה יד קורדום של ביקוע ושל עדיר שישה יד מקבת של סתתין שישה.

שירי חרחור מלמטן שבעה יד מגרפה של בעלי בתים בית שמאי אומרין שבעה ובית הלל אומרין שמונה ושל סיידין בית שמאי אומרין תשעה ובית הלל אומרין עשרה יתר מכן אם רצה לקיים טמא ויד משמשי האור כל שהן.

פירושים

משנה כלים, פרק כ"ט:
הדף הראשי מהדורה מנוקדת נוסח הרמב"ם נוסח הדפוסים ברטנורא עיקר תוספות יום טוב