משנה כלים כט ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת כלים · פרק כט · משנה ז | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

שיירי הדרבן מלמעלן, ארבעה.

יד הבדיד, ארבעה.

יד הקרדום של נכוש, חמשה.

יד בן הפטיש, חמשה.

ושל הפטיש, ששה.

יד הקרדום של ביקוע ושל עדיר, ששה.

ויד מקבת של סתתין, ששה.

משנה מנוקדת

[עריכה]

נוסח הרמב"ם

שירי הדורבן מלמעלן ארבעה יד הבדיד ארבעה יד קורדום של ניכוש חמישה ויד בן פטיש חמישה ושל פטיש שישה יד קורדום של ביקוע ושל עדיר שישה יד מקבת של סתתין שישה.

שירי חרחור מלמטן שבעה יד מגרפה של בעלי בתים בית שמאי אומרין שבעה ובית הלל אומרין שמונה ושל סיידין בית שמאי אומרין תשעה ובית הלל אומרין עשרה יתר מכן אם רצה לקיים טמא ויד משמשי האור כל שהן.

פירוש הרמב"ם

כל היד אשר בזאת ההלכה הוא הנצב אשר יחזיקו ביד בשעה שיכו או שיפסלו. וידוע שקורנס של זהבים אטום משני צדדיו ושל נגרין פתוח מצדו האחד: ודרבן. שם הברזל אשר בקצה העץ ששמו מלמד הבקר. ואמרו שירי דרבן שארית העץ אשר יקרא מלמד וכבר ביארנוהו במקום אחר: ובדידי הוא אשר יחפרו בו סביבות האילן לקבץ המים בעת ההשקאה ושם היחיד הוא הבדיד: ונכוש. הוא הפטיש אשר ישברו בו האבנים ובן פטיש הוא הפטיש הקטן: וקורדום. של ביקוע הוא אשר יבקעו בו העצים: ושל עדיר. אשר יחפרו בו הארץ לזריעה: ומסתת. אשר ישוו בו האבנים ויבדילו אותן:

פירוש רבינו שמשון

שירי הדרבן מלמעלה. המרדע יש לו שני צדדין מלמעלה שמו דרבן ומלמטה שמו חרחור ולעיל פרק שלשה עשר פירשתיו אמתני' דחרחור שנפגם ובפ' חמשה ועשרים אמתני' דהמרדע יש לו אחוריים ותוך:

ובדיד. ברזל שבו חופרין סביבות האילן כדי שתחזיק מימיה ולא יתפזרו ושמו בדיד על שם החפירות ששמן בדידין כי ההיא דתניא פרק קמא דמועד קטן (דף ד:) אלו הן עוגיות בדידין שבעיקרי זיתים ושבעיקרי גפנים:

של נכוש. שמנכש בו כמו מנכש בשומין דהשוכר את הפועלים (דף פט.):

בן פטיש. הקטן. והגדול שמו פטיש:

של ביקוע. קורדום שמבקעין בו עצים כמו (בראשית כב) ויבקע (את) עצי העולה:

של עדיר. קורדום שעודר בו כמו עודר בנכסי הגר דבפרק רבן גמליאל (דף נב:):

של סתתים. חוצבי אבנים כמו אבנים וסיתתן דפרק הגוזל עצים (דף צג:):

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

שיירי הדרבן מלמעלן - המרדע ראשו אחד יש בו ברזל כעין מרצע שבו מלמד הפרה לתלמיה והוא קרוי דרבן, ובראשו השני ברזל רחב מחודד לחתוך בו שרשים ושמו חרחור. ושיעור יד המרדע, למעלה לצד הדרבן ארבעה טפחים חשובים חיבור, ולמטה לצד החרחור שבעה טפחים הסמוכים לו הוו חיבור, כדלקמן. ומה שהוא יותר מארבעה לצד הדרבן ושבעה לצד החרחור אינו חיבור, ואם נגע שם טומאה לא נטמא לא החרחור ולא הדרבן:

בדיד - כלי ברזל שבו חופרים גומות סביב האילן כדי שיחזיקו מימיהן. ועל שם הגומות שקר. וין בדידין י נקרא הכלי החופר בהן, בדיד:

של נכוש - פטיש שמקישים בו על האבנים ומשברים אותן יא:

בן פטיש - הפטיש הקטן קרוי בן פטיש, והגדול שמו פטיש:

של בקוע - קרדום שמבקעים בו עצים:

של עדור - שחופרים בו הקרקע לזריעה. כמו אשר במעדר יעדרון (ישעיהו ז):

של סתתים - חוצבי אבנים והמקצעים ומשוין אותן:

פירוש תוספות יום טוב

שירי הדרבן מלמעלן ארבעה. עיין במשנה ב פכ"ה:

יד הבדיד. פי' הר"ב כלי ברזל כו' ועל שם הגומות שקרוין בדידין כו'. בפ"ק דמ"ק דף ד. ופי' שם הר"ן בשם הראב"ד שמפרש כלומר בורות קטנים שבעקרי הזיתים. ושצ"ל שהוא ברי"ש. וכן יד בריר דהכא. ע"כ. וכן הרמב"ם פ"ך מה"כ [הלכה יב] כתב שחופרין כו' ביררין של מים:

של נכוש. ל' הר"ב פטיש שמקישים בו על האבנים כו'. כ"כ בפירוש הרמב"ם. אבל בנא"י מצאתי נכוש הוא אשר מנקה עקרי האילנות. ופטיש הוא עגול אשר ישברו בו האבנים ובן פטיש כו'. ע"כ. וזה נראה לפי שנמצא כמה פעמים במשנה ובגמרא לשון ניכוש. והוא ענין נקירה וחפירה. כמו בפי"ב דשבת משנה ב. ובפ"ט דב"מ מ"ד. ובכלאים פ"ב מ"ה וז"ל הר"ש של נכוש שמנכש בו. כמו מנכש בשומין דהשוכר את הפועלים [דף פ"ט]:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(י) (על הברטנורא) ומפרש שם הר"ן בשם הר"א, כלומר בורות קטנים. ושצ"ל ברי"ש. וכן יד בדיד דהכא:

(יא) (על הברטנורא) ובפירוש הר"מ בנוסחת ארץ ישראל מצאתי, ניכוש הוא אשר מנקה עיקרי האילנות, ופטיש הוא עגול אשר ישברו בו אבנים. וזה נראה לפי שנמצא כמה פעמים במשנה וגמרא לשון ניכוש והוא ענין נקירה וחפירה. ועתוי"ט:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

יד הבדיד ד':    הר"ן ז"ל כתב בראש משקין שהראב"ד ז"ל גריס יד הבריר ד' בשני רישי"ן ופי' שהן בורות קטנים שבעיקרי הגפנים ע"כ וכן משמע לי קצת שגורס ג"כ הר"ש ז"ל וכן משמע ג"כ שגורס הרמב"ם ז"ל שז"ל שם פ"כ יד קורדום שחופרין בו ביררין של מים ד' טפחים ע"כ:

של נכוש:    שם ברמב"ם הגירסא של נכש בלתי וי"ו:


פירושים נוספים