מלאכת שלמה על כלים ל

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · מלאכת שלמה · על כלים · ל

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

משנה א[עריכה]

מכאן ולהבא:    כצ"ל:

קרטסן:    נ"א קרטן:

בסוף פי' רעז"ל צ"ל תרגום פצירה פים וכו':

משנה ב[עריכה]

ספקלריא:    גרסי' וכן הגיה הרב בצלאל אשכנזי ז"ל:

תמחוי שעשאו אספקלריא טמא:    בתוספתא אע"פ שמשתמש בו טהור היה טמא ועשאו אספקלריא טמא עד שיקבענו במסמר. תרווד של מתכת בין שיש לו יד ובין שאין לו יד בין מקבל כל שהוא ובין שאינו מקבל כל שהוא טמא ושל עץ ושל עצם ושל זכוכית מקבל כל שהוא טמא שאין מקבל כל שהוא טהור ואם אינו אלא ממגמג ושופך ר' עקיבא מטמא ור' יוחנן בן נורי מטהר וכתב הר"ש ז"ל דנראה לו דכשיטת הברייתא יש לפ' מתני' בין בתמחוי בין בתרווד:

משנה ג[עריכה]

נפגם בו שלש ברובו:    הרמב"ם ז"ל גריס שליש ברובו וה"פ שליש הקפו ברוב גובהו והראב"ד ז"ל השיגו בפי"ב מהלכות כלים. וכתב עוד שיש גורסים כרובו בכ"ף וענין אחד הוא. והרא"ש ז"ל פי' כוס של זכוכית שנפגם פגימה אחת שהיא מחזקת רוב היקפו ול"מ פגימה אחת אלא אפי' שלש פגימות שעימדות ברוב היקפו ואפי' אינו מפזר את רוב המים טהור ע"כ:

בין בזפת:    כך צ"ל:

ר' יוסי אומר בבעץ טמא:    ה"נ אמר בתוספתא משום ריב"נ בין בכוס של אבן בין בכוס של זכוכית:

משנה ד[עריכה]

צלוחית קטנה שניטל פיה טמאה:    פי' הרמב"ם ז"ל פי"ב מה"כ מפני שאין מכניסין היד לתוכה אלא יוצק ממנה אבל גדולה הנטלת בשתי ידים שניטל פיה טהורה מפני שהיא חובלת ידו בשעה שמוציא הבושם מתוכה:

מפני שתוא מתקנם לכבשים:    ומניחין אותם שם להתקיים ואין משתמש בהן בכל שעה כדי שנאמר ידו נסרכת בעת תשמיש. והגיה הרב בצלאל אשכנזי ז"ל מפני שהוא מתקינם לכבשים:

ארפכס:    בערוך ס"א ארפקס שהוא מדק דגרסי' ליה בגמ' דסוף עירובין ומפורש גבי מעלין דיופי. ואית דגרסי אפרכס והכל אחד:

אשריך כלים שנכנסת בטומאה:    פי' בטומאה דאורייתא דהיינו כלי עץ וכלי עור וכלי עצם שטומאתם מן התורה

ויצאת בטהרה:    פי' בכלי זכוכית שאפי' הטמאים שבהן אינם אלא מדרבנן דיוסי בן יועזר איש צרידא ויוסי בן יוחנן איש ירושלים הם שגזרו טומאה על כלי זכוכית בפ"ק דשבת ד' י"ד:

סליק פירקא וסליקא לה מסכת כלים בעזה"י משמח חתנים וכלות נתחיל מסכת אהלות