עין משפט ונר מצוה/פסחים/פרק י

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף צט עמוד ב[עריכה]

א א מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה י"ב, סמ"ג עשין מה, טור ושו"ע או"ח סי' תע"א סעיף א':

ב ב מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ב סעיף א':

ג ג מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה ח', סמ"ג עשין מא, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ב סעיף ב' בהג"ה:

ד ד מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' תע"ב סעיף י"ג:

ה ה מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה י"ב, ומיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ד', ומיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה ט"ז, סמ"ג עשין כט ולאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' רמ"ט סעיף ב'*, וטור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ט סעיף א' בהג"ה*:

דף ק עמוד א[עריכה]

ו א מיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה י"ב, סמ"ג עשין כט, טור ושו"ע או"ח סי' רע"א סעיף ד':


דף קא עמוד א[עריכה]

ז א מיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה ח', סמ"ג עשין כט, טור ושו"ע או"ח סי' רס"ט:

ח ב מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רע"ג סעיף א':

ט ג טור ושו"ע או"ח סי' רע"ג סעיף ז':

י ד מיי' פ"א מהל' ציצית הלכה י"ג, סמ"ג עשין כו, טור ושו"ע או"ח סי' ט"ו סעיף א':

יא ה מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה ט', סמג עשין מד"ס ה, טור ושו"ע או"ח סי' תרע"ד סעיף א':

יב ו מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ה', סמג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' של"ז סעיף א':

דף קא עמוד ב[עריכה]

יג א ב מיי' פ"ד מהל' ברכות הלכה ג' והלכה ה, סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' קע"ח סעיף א':

יד ג מיי' פ"ד מהל' ברכות הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' קע"ח סעיף ב':


דף קב עמוד ב[עריכה]

טו א מיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה י"ג, סמ"ג עשין כט, טור ושו"ע או"ח סי' רע"א סעיף ו':

דף קג עמוד א[עריכה]

טז א מיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה כ"ב, סמ"ג עשין כט, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ג סעיף א':

יז ב מיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה י"ב והלכה כד, וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רצ"ו סעיף א' וסעיף ג:

דף קג עמוד ב[עריכה]

יח א מיי' פ"ד מהל' ברכות הלכה ח', סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' קע"ט סעיף א' [ וברא"ש פ' כיסוי הדס סי' ה ]:

יט ב מיי' פ"ד מהל' ברכות הלכה י"ב (ופ"ז הל' טו), סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קע"ד סעיף ה', וטור ושו"ע או"ח סי' ק"צ סעיף ה' [ רב אלפס כאן, ורא"ש כאן, ובברכות פ"ו דף לד, וברא"ש סי' לב ]:

כ ג מיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה כ"ו, סמ"ג עשין כט, טור ושו"ע או"ח סי' רצ"ח סעיף ב':

כא ד מיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה ג', [ טור או"ח סימן רצט ]:

דף קד עמוד א[עריכה]

כב א מיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה ג', טור א"ח סי' רצט:

דף קד עמוד ב[עריכה]

כג א מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ה', ומיי' פי"א מהל' ברכות הלכה א', סמ"ג עשין כז:

דף קה עמוד א[עריכה]

כד א מיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה י"ב, סמ"ג עשין כט, טור ושו"ע או"ח סי' רע"א סעיף ד':

כה ב מיי' שם וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רצ"ט סעיף א':

כו ג מיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה ד', וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רע"א סעיף ח':

כז ד מיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' רע"א סעיף ג':

דף קה עמוד ב[עריכה]

כח א מיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' רצ"ט סעיף ד':

כט ב מיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה ו', סמ"ג עשין כט, [ טור ושו"ע או"ח סי' רצ"ד סעיף א' ]:

ל ג מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ט"ו, סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' קפ"ב סעיף א'*:

לא ד מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה י"ד, ומיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' רע"א סעיף י"א:

לב ה מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ט"ו, ומיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' ק"צ סעיף ד', וטור ושו"ע או"ח סי' רע"א סעיף י"ד:

לג ו מיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' קפ"ב סעיף ג':

לד ז מיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה ה', סמ"ג עשין כט, טור ושו"ע או"ח סי' רצ"ט סעיף ה':

דף קו עמוד א[עריכה]

לה א מיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' קפ"ב סעיף ג':

לו ב מיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה א', סמ"ג עשין כט, [ טור א"ח סי' רעא ]:

לז ג מיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה י', וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רפ"ט סעיף א':

לח ד מיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה ד', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רצ"ט סעיף ו':

לט ה מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה כ"ג, סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ד סעיף ו':

מ ו מיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה ד', סמ"ג עשין כט, טור ושו"ע או"ח סי' רצ"ט סעיף ו':

דף קו עמוד ב[עריכה]

מא א ב מיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה ט', סמ"ג עשין נט, טור ושו"ע או"ח סי' רע"א סעיף י"ב:

מב ג מיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה ה', וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רע"א סעיף ז':

מג ד מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רצ"ט סעיף ה':

דף קז עמוד א[עריכה]

מד א מיי' פ"ז מהל' ברכות [עי' בהג' מיי' שם ס"ק ס], ומיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה י"ז, סמ"ג עשין כט, טור ושו"ע או"ח סי' רע"א סעיף ב', וטור ושו"ע או"ח סי' ער"ב סעיף ט', וטור ושו"ע או"ח סי' רצ"ו סעיף ב':

מה ב מיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' ק"צ סעיף ג', וטור ושו"ע או"ח סי' רע"א סעיף י"ג:

דף קז עמוד ב[עריכה]

מו א ב ג מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה י"ב, סמג עשין מ, טור ושו"ע או"ח סי' תע"א סעיף א':

דף קח עמוד א[עריכה]

מז א מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' ת"ע סעיף ג' וטור ושו"ע או"ח סי' תע"א סעיף א' בהג"ה:

מח ב מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה ח', סמ"ג עשין מא, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ה סעיף א':

מט ג מיי' שם, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ג סעיף ב', וטור ושו"ע או"ח סי' תע"ט, וטור ושו"ע או"ח סי' ת"פ:

נ ד מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ב סעיף ג':

נא ה מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' תע"ב סעיף ד':

נב ו ז מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ב סעיף ה':

נג ח מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ב סעיף ו':

נד ט מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' תע"ב סעיף י"ד:

דף קח עמוד ב[עריכה]

נה א ב מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה ט', סמג עשין מא, [ טור או"ח סימן תע"ב ]:

נו ג ד מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ב סעיף ח':

נז ה טור ושו"ע או"ח סי' תע"ב סעיף ט"ו:

נח ו מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' תע"ב סעיף ט"ז:

דף קט עמוד א[עריכה]

נט א ב מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה ג', סמ"ג עשין מא, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ב סעיף א':

ס ג מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה י"ז, סמג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ט סעיף ב':

סא ד מיי' פי"א מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ז, ומיי' פ"א מהל' מקוואות הלכה י"ב, סמג לאוין קיא ועשין רמא, טור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ח סעיף א':

סב ה מיי' פי"א מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ז, ומיי' פ"ד מהל' מקוואות הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"א סעיף א':

דף קט עמוד ב[עריכה]

סג א טור א"ח סימן תפז, וש"ע סימן תפא סעי' ב בהגה"ה:


דף קיב עמוד א[עריכה]

סד א טור ושו"ע או"ח סי' ד' סעיף י"ט:

סד (א) טור ושו"ע יו"ד סי' קט"ז סעיף ה', ועיין רמב"ם פי"ב מהל' רוצח ושמירת נפש הל"ה [ וברב אלפס פ"ב דע"ז דף שמ. וברא"ש שם ססי' יג וצ"ע ]:

סה ב מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ז', ומיי' פ"י מהל' מתנות עניים הלכה י"ח, סמג עשין ל, טור ושו"ע או"ח סי' רמ"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ה סעיף א':

דף קיב עמוד ב[עריכה]

סו א מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י', סמג לאוין קכז, טור ושו"ע או"ח סי' ר"מ סעיף י"א, וטור ושו"ע אה"ע סי' כ"ה סעיף ה':

סז ב טור ושו"ע או"ח סי' ר"מ סעיף ט"ז:

דף קיג עמוד א[עריכה]

סח א מיי' פ"י מהל' מתנות עניים הלכה י"ח, טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ה סעיף א':

דף קיג עמוד ב[עריכה]

סט א מיי' פי"ג מהל' רוצח הלכה י"ד, סמג לאוין רג, טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ח סעיף א' [עי' בהגה' מיי' פ"ד מהלכות עדות הל' א]:

ע ב מיי' פ"ו מהל' דעות הלכה ה', ומיי' פי"ג מהל' רוצח הלכה י"ד, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ב סעיף י"א:

עא ג ד מיי' שם, סמ"ג עשין פא, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ב סעיף י"א:

עב ה טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ה סעיף י"ב בהג"ה:

עג ו מיי' פי"א מהל' ע"ז הלכה ט"ז, סמג לאוין כז, טור ושו"ע יו"ד סי' קע"ט סעיף א':

דף קיד עמוד א[עריכה]

עד א מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה א', סמ"ג עשין מא, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ג סעיף א':

עה ב מיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה ז', סמ"ג עשין כט, טור ושו"ע או"ח סי' רע"א סעיף י':

עו ג מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה א', סמ"ג עשין מא, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ג סעיף ד':

עז ד מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה י"א:

עח ה מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה א':


דף קטו עמוד א[עריכה]

עט א מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה י"ב, סמ"ג עשין מא, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ה סעיף ב':

פ ב מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' תע"ה סעיף א':

פא ג מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה א', ומיי' פ"ו מהל' ברכות הלכה א', סמ"ג עשין מא ועשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ג סעיף ו', וטור ושו"ע או"ח סי' קנ"ח סעיף ד', [ רב אלפס ברכות פ"ח דף מה., וברא"ש פ' כל הבשר סי' יו"ד ]:

דף קטו עמוד ב[עריכה]

פב א ב ג מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה ו' והלכה ח, סמ"ג עשין מא, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ה סעיף א':

פג ד [ מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה ב' ], טור ושו"ע או"ח סי' תע"ה סעיף ג':

פד ה מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה א', וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ג סעיף ד':

פה ו מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' תע"ג סעיף ו':

פו ז ח טור ושו"ע או"ח סי' תע"ג סעיף ז':

דף קטז עמוד א[עריכה]

פז א מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה ו', סמ"ג עשין מא, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ה סעיף א', וטור ושו"ע או"ח סי' תע"ג סעיף ו':

פח ב טור ושו"ע או"ח סי' ת"ס סעיף ב':

פט ג ד מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה י"א, סמ"ג עשין מא, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ג סעיף ה' בהג"ה:

צ ה ו מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה ב', ומיי' פ"ח מהל' מצה הלכה ב', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ג סעיף ז':

צא ז טור ושו"ע או"ח סי' תע"ג סעיף ז' בהג"ה:

צב ח מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה ה', ומיי' פ"ח מהל' מצה הלכה ד':

דף קטז עמוד ב[עריכה]

צג א מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה ו':

צד ב ג מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה ה':

צה ד מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה ד', וסמ"ג עשין מא, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ג סעיף ז':

דף קיז עמוד א[עריכה]

צו א מיי' פ"ז מהל' יסודי התורה הלכה ד':

צז ב מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה ה', סמ"ג עשין מא, טור א"ח סי' תעג:

דף קיז עמוד ב[עריכה]

צח א מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה ה', ומיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה ב' והלכה יט, סמ"ג עשין יט כט, טוא"ח סימן רסח, וטור ושו"ע או"ח סי' תפ"ז סעיף א':

צט ב מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה י', ומיי' פ"ח מהל' מצה הלכה י', סמ"ג עשין מא, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ט:

ק ג מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ת"פ:

קא ד מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה י', וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ג סעיף ג':

קב ה מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ט:

דף קיח עמוד א[עריכה]

קג א ב ג מיי' פ"ח מהל' חמץ ומצה הלכה י', וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ת"פ:

קד ד מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה י"ז:


דף קיט עמוד ב[עריכה]

קה א מיי' פ"ג מהל' חנוכה הלכה י"א, טור ושו"ע או"ח סי' תכ"ב סעיף ג':

קו ב ג מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה ט', סמ"ג עשין עא, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ח סעיף א':

דף קכ עמוד א[עריכה]

קז א מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה א', סמג עשין מ:

קח ב מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה י"ב:

קט ג מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ה סעיף ז':

קי ד מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה י"ד, ומיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה י"ד, סמג עשין רכו, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ח סעיף ב':

דף קכ עמוד ב[עריכה]

קיא א מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה י"ד, ומיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ח סעיף ב':

קיב ב מיי' פ"ח מהל' שאר אבות הטומאה הלכה ג':

קיג ג טור ושו"ע או"ח סי' תע"ז סעיף א':

קיד ד מיי' פ"א מהל' שאר אבות הטומאה הלכה ג':

דף קכא עמוד א[עריכה]

קטו (א) [ מיי' פ"ח מהל' חמץ ומצה הלכה ז' ]:

דף קכא עמוד ב[עריכה]

קטז א מיי' פי"א מהל' ביכורים הלכה ה', סמג עשין קמד, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"ה סעיף י':