עין משפט ונר מצוה/סוכה/פרק ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף כט עמוד ב[עריכה]

א א מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה א , סמ"ג עשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרמט סעיף א:

ב ב מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרמה סעיף ה:

ג ג מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרמט סעיף ג:

ד ד מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרמה סעיף ו:

ה ה מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרמט סעיף א וסעיף ג:

דף ל עמוד א[עריכה]

ו א מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' תרמט סעיף א:

ז ב מיי' פ"ה מהל' איסורי מזבח הלכה ז , סמג לאוין שיט:

ח ג טור ושו"ע או"ח סי' תרמט סעיף א בהג"ה:

דף ל עמוד ב[עריכה]

ט א מיי' פ"ב מהל' גזילה הלכה י , סמג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ סעיף ה:

דף לא עמוד א[עריכה]

י א ב מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה כה , סמג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרלז סעיף ג:

יא ג ד מיי' פ"א מהל' גזילה הלכה ה , סמג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ סעיף א:

יב ה מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה ה , סמג עשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרנא סעיף יג וסעיף יד:

יג ו מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה א , סמג שם , [ טור ושו"ע או"ח סי' תרמו סעיף ו וטור ושו"ע או"ח סי' תרמז סעיף ב ]:

דף לא עמוד ב[עריכה]

יד א מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה א , סמ"ג עשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרמט סעיף ג:

טו ב מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ג , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרמה סעיף ז:

טז ג מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרמה סעיף ט:

דף לב עמוד א[עריכה]

יז א מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תרמה סעיף ח:

יח ב מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרמה סעיף ז:

יט ג ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרמה סעיף ח:

כ ה מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תרמה סעיף ג:

כא ו מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תרמה סעיף ב:

כב ז מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תרמה סעיף ג:

כג ח מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרמה סעיף ד:

דף לב עמוד ב[עריכה]

כד א מיי' פ"ז מהל' סוכה הלכה ח , סמ"ג עשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרנ סעיף א:

כה ב מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרנ סעיף ב:

כו ג טור ושו"ע או"ח סי' תרנ סעיף א:

כז ד מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה א , סמ"ג עשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרמט סעיף א:

כח ה מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרמו סעיף ו:

כט ו מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תרמו סעיף ב:

ל ז ח מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' תרמו סעיף ג:

דף לג עמוד א[עריכה]

לא א טור ושו"ע או"ח סי' תרמו סעיף ח:

לב ב ג מיי' פ"יד מהל' שחיטה הלכה ז , סמג עשין פד , טור ושו"ע יו"ד סי' כח סעיף יא:

לג ד מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה ו , סמ"ג עשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרנא סעיף א:

דף לג עמוד ב[עריכה]

לד א ב ג ד מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ה , סמ"ג עשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרמו סעיף ב:

לה ה טור ושו"ע או"ח סי' תרנא סעיף א:

לו ו מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה א , סמ"ג עשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרמט סעיף א:

לז ז מיי' שם , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרמז סעיף ב:

לח ח מיי' שם , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרמט סעיף ג:

לט ט מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרמז סעיף ב:

דף לד עמוד א[עריכה]

מ א מיי' פ"ג מהל' שמיטה ויובל הלכה ה , סמג לאוין רסז:

מא ב מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה כ , סמג שם , וב"י טור או"ח סימן תרסד:

מב ג מיי' פ"י מהל' תמידין ומוספין הלכה ו , סמג עשין רה:

מג ד ה מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה ג והלכה ד , סמ"ג עשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרמז סעיף א:

דף לד עמוד ב[עריכה]

מד א מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה ז , סמג עשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרנא סעיף א:

מה ב מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרמו סעיף א וסעיף י , וטור ושו"ע או"ח סי' תרמז סעיף ב:

מו ג מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרנא סעיף יב:

מז ד מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה א , סמ"ג עשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרמט סעיף א:

מח ה מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרמח סעיף א:

מט ו מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרמט סעיף ג:

נ ז מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ב:

נא ח מיי' שם וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרמח סעיף ה:

נב ט מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תרמח סעיף ב:

נג י מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תרמח סעיף כא:

נד כ ל מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תרמח סעיף כב:

דף לה עמוד א[עריכה]

נה א מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ב:

נו ב מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה ח:

נז ג מיי' פ"ו מהל' ביכורים הלכה ד:

דף לה עמוד ב[עריכה]

נח א ב ג ד ה מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ב , סמ"ג עשין מד:

נט ו מיי' פ"י מהל' מעשר הלכה יא:

ס ז ח מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ב:

סא ט י כ מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ז , סמ"ג עשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרמח סעיף ט:

סב ל מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרמח סעיף ז:

סג מ מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרמח סעיף ח:

דף לו עמוד א[עריכה]

סד א מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תרמח סעיף ו:

סה ב מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרמח סעיף ב:

סו ג ד מיי' פ"ז מהל' שחיטה הלכה ט , סמג עשין סג , טור ושו"ע יו"ד סי' לו סעיף ז:

סז ה (מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ח) , סמ"ג עשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרמח סעיף ד:

סח ו מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרמח סעיף טו:

סט ז מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרמח סעיף טז:

ע ח מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרמח סעיף יז:

דף לו עמוד ב[עריכה]

עא א ב מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תרמח סעיף יט:

עב ג ד מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ט , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרמט סעיף ה בהג"ה:

עג ה מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה ד , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שיב סעיף א:

עד ו מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה יא והלכה יב , סמ"ג עשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרנא סעיף א:

דף לז עמוד א[עריכה]

עה א ב מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' תרנא סעיף ז:

עו ג מיי' פ"יא מהל' פרה הלכה ד , סמג עשין רלג:

עז ד מיי' פ"ט מהל' פרה הלכה ב , סמג שם:

דף לז עמוד ב[עריכה]

עח א מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה יב , סמ"ג עשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרנא סעיף א:

עט ב מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה כו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרנג סעיף א:

פ ג מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה ז , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שלו סעיף י:

פא ד מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה ו והלכה ט , סמ"ג עשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרנא סעיף ב:

פב ה מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' תרנא סעיף ח:

פג ו מיי' פ"ח מהל' תמידין הלכה יא:

דף לח עמוד א[עריכה]

פד א מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה י , סמ"ג עשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרנב סעיף ב:

פה ב ג מיי' פ"ג מהל' חנוכה הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' תכב סעיף ג:

פו ד מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה טו , סמ"ג עשין כז:

דף לח עמוד ב[עריכה]

פז א מיי' פ"ג מהל' חנוכה הלכה יב יג יד:

פח ב מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה יא , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' כה סעיף י , וטור ושו"ע או"ח סי' קד סעיף ז , וטור ושו"ע או"ח סי' קט סעיף ג , וטור ושו"ע או"ח סי' ריג סעיף ב:

דף לט עמוד א[עריכה]

פט א טור ושו"ע או"ח סי' נו סעיף א בהגהה:

צ ב מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ב , ומיי' פ"יא מהל' ברכות הלכה ג , ומיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה ז , סמ"ג עשין כו , טור ושו"ע או"ח סי' כה סעיף ח , וטור ושו"ע או"ח סי' קנח סעיף יא:

צא ג ד מיי' פ"ח מהל' שמיטה הלכה יא:

צב ה מיי' פ"ח מהל' שמיטה הלכה י:

דף לט עמוד ב[עריכה]

צג א ב ג מיי' פ"ח מהל' שמיטה הלכה יב , ומיי' פ"ו מהל' שמיטה הלכה א:

צד ד מיי' פ"א מהל' מעשר שני ונטע רבעי הלכה ה:

דף מ עמוד א[עריכה]

צה א מיי' פ"א מהל' מעשר שני הלכה ה:

צו ב מיי' פ"א מהל' מעשר שני הלכה ה , ומיי' פ"ד מהל' שמיטה הלכה יב:

צז ג מיי' פ"ה מהל' שמיטה הלכה יא:

צח ד מיי' פ"ה מהל' שמיטה הלכה י:

דף מ עמוד ב[עריכה]

צט א ב מיי' פ"ה מהל' שמיטה הלכה י:

ק ג מיי' פ"ו מהל' שמיטה הלכה ח:

קא ד מיי' פ"ו מהל' שמיטה הלכה ו:

קב ה מיי' פ"ו מהל' שמיטה הלכה ז:

קג ו מיי' פ"ו מהל' שמיטה הלכה ט , ומיי' פ"ד מהל' מעשר שני ונטע רבעי הלכה ו:

דף מא עמוד א[עריכה]

קד א מיי' פ"ו מהל' שמיטה הלכה ח:

קה ב מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה יג , סמ"ג עשין מד:

קו ג מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה טו:

קז ד מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ב , סמג לאוין קמב , טור ושו"ע או"ח סי' תפט סעיף י , טור ושו"ע יו"ד סי' רצג סעיף א:

קח ה ו מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ב:

דף מא עמוד ב[עריכה]

קט א מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה י:

קי ב מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה י , סמ"ג עשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרנח סעיף ג:

קיא ג ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרנח סעיף ד:

קיב ה מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ה , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' צו סעיף א:

קיג ו מיי' פ"ד מהל' תפלין הלכה יז , סמג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' מג סעיף א:

קיד ז מיי' פ"ד מהל' תפלין הלכה טו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' מד:

קטו ח מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' צו סעיף א:

קטז ט מיי' שם , ומיי' פ"ז מהל' לולב הלכה כד , סמג שם ועשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' צו סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' תרנב סעיף א בהגה"ה:

דף מב עמוד א[עריכה]

קיז א מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה י:

קיח ב ג מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה ט , סמ"ג עשין מד:

קיט ד מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה יא , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרנא סעיף ז:

קכ ה ו מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה כה , סמג עשין עד , טור ושו"ע או"ח סי' תרנד:

קכא ז מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה יח , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרנז:

קכב ח מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ט , סמ"ג עשין כו , טור ושו"ע או"ח סי' יז סעיף ג:

קכג ט מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה יג , סמג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' לז סעיף ג:

קכד י כ מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה ו , סמג עשין יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמה סעיף ה:

קכה ל מיי' פ"טז מהל' אבות הטומאות הלכה י:

קכו מ מיי' פ"יב מהל' תרומות הלכה כב:

דף מב עמוד ב[עריכה]

קכז א ב מיי' פ"ד מהל' שחיטה הלכה ה , סמג עשין סג , טור ושו"ע יו"ד סי' א סעיף ה:

קכח ג ד מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ו , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' פא סעיף א:

קכט ה מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ג , סמג עשין רכג: