עין משפט ונר מצוה/סוכה/פרק ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף כט עמוד ב[עריכה]

א א מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה א', סמ"ג עשין מד, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ט סעיף א':

ב ב מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ה סעיף ה':

ג ג מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ט סעיף ג':

ד ד מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ג', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ה סעיף ו':

ה ה מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ט', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ט סעיף א' וסעיף ג:

דף ל עמוד א[עריכה]

ו א מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה א', טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ט סעיף א':

ז ב מיי' פ"ה מהל' איסורי מזבח הלכה ז', סמג לאוין שיט:

ח ג טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ט סעיף א' בהג"ה:

דף ל עמוד ב[עריכה]

ט א מיי' פ"ב מהל' גזילה הלכה י', סמג עשין עג, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"מ סעיף ה':

דף לא עמוד א[עריכה]

י א ב מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה כ"ה, סמג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ז סעיף ג':

יא ג ד מיי' פ"א מהל' גזילה הלכה ה', סמג עשין עג, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"מ סעיף א':

יב ה מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה ה', סמג עשין מד, טור ושו"ע או"ח סי' תרנ"א סעיף י"ג וסעיף יד:

יג ו מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה א', סמג שם, [ טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ו סעיף ו' וטור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ז סעיף ב' ]:

דף לא עמוד ב[עריכה]

יד א מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה א', סמ"ג עשין מד, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ט סעיף ג':

טו ב מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ג', וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ה סעיף ז':

טז ג מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ה סעיף ט':

דף לב עמוד א[עריכה]

יז א מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ה סעיף ח':

יח ב מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ה סעיף ז':

יט ג ד מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ה סעיף ח':

כ ה מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ה סעיף ג':

כא ו מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ה סעיף ב':

כב ז מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ה סעיף ג':

כג ח מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ה סעיף ד':

דף לב עמוד ב[עריכה]

כד א מיי' פ"ז מהל' סוכה הלכה ח', סמ"ג עשין מד, טור ושו"ע או"ח סי' תר"נ סעיף א':

כה ב מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תר"נ סעיף ב':

כו ג טור ושו"ע או"ח סי' תר"נ סעיף א':

כז ד מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה א', סמ"ג עשין מד, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ט סעיף א':

כח ה מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ו סעיף ו':

כט ו מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ו סעיף ב':

ל ז ח מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ו סעיף ג':

דף לג עמוד א[עריכה]

לא א טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ו סעיף ח':

לב ב ג מיי' פי"ד מהל' שחיטה הלכה ז', סמג עשין פד, טור ושו"ע יו"ד סי' כ"ח סעיף י"א:

לג ד מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה ו', סמ"ג עשין מד, טור ושו"ע או"ח סי' תרנ"א סעיף א':

דף לג עמוד ב[עריכה]

לד א ב ג ד מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ה', סמ"ג עשין מד, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ו סעיף ב':

לה ה טור ושו"ע או"ח סי' תרנ"א סעיף א':

לו ו מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה א', סמ"ג עשין מד, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ט סעיף א':

לז ז מיי' שם, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ז סעיף ב':

לח ח מיי' שם, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ט סעיף ג':

לט ט מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ו', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ז סעיף ב':

דף לד עמוד א[עריכה]

מ א מיי' פ"ג מהל' שמיטה ויובל הלכה ה', סמג לאוין רסז:

מא ב מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה כ', סמג שם, וב"י טור או"ח סימן תרסד:

מב ג מיי' פ"י מהל' תמידין ומוספין הלכה ו', סמג עשין רה:

מג ד ה מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה ג' והלכה ד, סמ"ג עשין מד, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ז סעיף א':

דף לד עמוד ב[עריכה]

מד א מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה ז', סמג עשין מד, טור ושו"ע או"ח סי' תרנ"א סעיף א':

מה ב מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ה', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ו סעיף א' וסעיף י, וטור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ז סעיף ב':

מו ג מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה ה', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרנ"א סעיף י"ב:

מז ד מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה א', סמ"ג עשין מד, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ט סעיף א':

מח ה מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ח סעיף א':

מט ו מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ט סעיף ג':

נ ז מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ב':

נא ח מיי' שם וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ח סעיף ה':

נב ט מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ח סעיף ב':

נג י מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ח סעיף כ"א:

נד כ ל מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ח סעיף כ"ב:

דף לה עמוד א[עריכה]

נה א מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ב':

נו ב מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה ח':

נז ג מיי' פ"ו מהל' ביכורים הלכה ד':

דף לה עמוד ב[עריכה]

נח א ב ג ד ה מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ב', סמ"ג עשין מד:

נט ו מיי' פ"י מהל' מעשר הלכה י"א:

ס ז ח מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ב':

סא ט י כ מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ז', סמ"ג עשין מד, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ח סעיף ט':

סב ל מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ח סעיף ז':

סג מ מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ח סעיף ח':

דף לו עמוד א[עריכה]

סד א מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ח סעיף ו':

סה ב מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ח סעיף ב':

סו ג ד מיי' פ"ז מהל' שחיטה הלכה ט', סמג עשין סג, טור ושו"ע יו"ד סי' ל"ו סעיף ז':

סז ה (מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ח'), סמ"ג עשין מד, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ח סעיף ד':

סח ו מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ח סעיף ט"ו:

סט ז מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ח סעיף ט"ז:

ע ח מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ח סעיף י"ז:

דף לו עמוד ב[עריכה]

עא א ב מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ח סעיף י"ט:

עב ג ד מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ט', וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ט סעיף ה' בהג"ה:

עג ה מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה ד', סמג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שי"ב סעיף א':

עד ו מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה י"א והלכה יב, סמ"ג עשין מד, טור ושו"ע או"ח סי' תרנ"א סעיף א':

דף לז עמוד א[עריכה]

עה א ב מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה י"א, טור ושו"ע או"ח סי' תרנ"א סעיף ז':

עו ג מיי' פי"א מהל' פרה הלכה ד', סמג עשין רלג:

עז ד מיי' פ"ט מהל' פרה הלכה ב', סמג שם:

דף לז עמוד ב[עריכה]

עח א מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה י"ב, סמ"ג עשין מד, טור ושו"ע או"ח סי' תרנ"א סעיף א':

עט ב מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה כ"ו, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרנ"ג סעיף א':

פ ג מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה ז', סמג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' של"ו סעיף י':

פא ד מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה ו' והלכה ט, סמ"ג עשין מד, טור ושו"ע או"ח סי' תרנ"א סעיף ב':

פב ה מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' תרנ"א סעיף ח':

פג ו מיי' פ"ח מהל' תמידין הלכה י"א:

דף לח עמוד א[עריכה]

פד א מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה י', סמ"ג עשין מד, טור ושו"ע או"ח סי' תרנ"ב סעיף ב':

פה ב ג מיי' פ"ג מהל' חנוכה הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' תכ"ב סעיף ג':

פו ד מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ט"ו, סמ"ג עשין כז:

דף לח עמוד ב[עריכה]

פז א מיי' פ"ג מהל' חנוכה הלכה יב יג יד:

פח ב מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה י"א, סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' כ"ה סעיף י', וטור ושו"ע או"ח סי' ק"ד סעיף ז', וטור ושו"ע או"ח סי' ק"ט סעיף ג', וטור ושו"ע או"ח סי' רי"ג סעיף ב':

דף לט עמוד א[עריכה]

פט א טור ושו"ע או"ח סי' נ"ו סעיף א' בהגהה:

צ ב מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ב', ומיי' פי"א מהל' ברכות הלכה ג', ומיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה ז', סמ"ג עשין כו, טור ושו"ע או"ח סי' כ"ה סעיף ח', וטור ושו"ע או"ח סי' קנ"ח סעיף י"א:

צא ג ד מיי' פ"ח מהל' שמיטה הלכה י"א:

צב ה מיי' פ"ח מהל' שמיטה הלכה י':

דף לט עמוד ב[עריכה]

צג א ב ג מיי' פ"ח מהל' שמיטה הלכה י"ב, ומיי' פ"ו מהל' שמיטה הלכה א':

צד ד מיי' פ"א מהל' מעשר שני ונטע רבעי הלכה ה':

דף מ עמוד א[עריכה]

צה א מיי' פ"א מהל' מעשר שני הלכה ה':

צו ב מיי' פ"א מהל' מעשר שני הלכה ה', ומיי' פ"ד מהל' שמיטה הלכה י"ב:

צז ג מיי' פ"ה מהל' שמיטה הלכה י"א:

צח ד מיי' פ"ה מהל' שמיטה הלכה י':

דף מ עמוד ב[עריכה]

צט א ב מיי' פ"ה מהל' שמיטה הלכה י':

ק ג מיי' פ"ו מהל' שמיטה הלכה ח':

קא ד מיי' פ"ו מהל' שמיטה הלכה ו':

קב ה מיי' פ"ו מהל' שמיטה הלכה ז':

קג ו מיי' פ"ו מהל' שמיטה הלכה ט', ומיי' פ"ד מהל' מעשר שני ונטע רבעי הלכה ו':

דף מא עמוד א[עריכה]

קד א מיי' פ"ו מהל' שמיטה הלכה ח':

קה ב מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה י"ג, סמ"ג עשין מד:

קו ג מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה ט"ו:

קז ד מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ב', סמג לאוין קמב, טור ושו"ע או"ח סי' תפ"ט סעיף י', טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ג סעיף א':

קח ה ו מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ב':

דף מא עמוד ב[עריכה]

קט א מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה י':

קי ב מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה י', סמ"ג עשין מד, טור ושו"ע או"ח סי' תרנ"ח סעיף ג':

קיא ג ד מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרנ"ח סעיף ד':

קיב ה מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ה', סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' צ"ו סעיף א':

קיג ו מיי' פ"ד מהל' תפלין הלכה י"ז, סמג עשין כב, טור ושו"ע או"ח סי' מ"ג סעיף א':

קיד ז מיי' פ"ד מהל' תפלין הלכה ט"ו, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' מ"ד:

קטו ח מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ה', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' צ"ו סעיף א':

קטז ט מיי' שם, ומיי' פ"ז מהל' לולב הלכה כ"ד, סמג שם ועשין מד, טור ושו"ע או"ח סי' צ"ו סעיף א', וטור ושו"ע או"ח סי' תרנ"ב סעיף א' בהגה"ה:

דף מב עמוד א[עריכה]

קיז א מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה י':

קיח ב ג מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה ט', סמ"ג עשין מד:

קיט ד מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה י"א, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרנ"א סעיף ז':

קכ ה ו מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה כ"ה, סמג עשין עד, טור ושו"ע או"ח סי' תרנ"ד:

קכא ז מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה י"ח, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרנ"ז:

קכב ח מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ט', סמ"ג עשין כו, טור ושו"ע או"ח סי' י"ז סעיף ג':

קכג ט מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה י"ג, סמג עשין כב, טור ושו"ע או"ח סי' ל"ז סעיף ג':

קכד י כ מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה ו', סמג עשין יב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ה סעיף ה':

קכה ל מיי' פט"ז מהל' אבות הטומאות הלכה י':

קכו מ מיי' פי"ב מהל' תרומות הלכה כ"ב:

דף מב עמוד ב[עריכה]

קכז א ב מיי' פ"ד מהל' שחיטה הלכה ה', סמג עשין סג, טור ושו"ע יו"ד סי' א' סעיף ה':

קכח ג ד מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ו', סמג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' פ"א סעיף א':

קכט ה מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ג', סמג עשין רכג: