עין משפט ונר מצוה/קידושין/פרק ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף סט עמוד א[עריכה]

א ו מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הל' טו , טוש"ע אה"ע סימן ח סעיף א:

ב ז מיי' שם הלכה טז , טוש"ע שם סעיף ב ג:

ג ח מיי' פט"ו שם הל' לג:

ד ט מיי' שם הלכה יב:

ה י מיי' שם הלכה יג , טוש"ע אה"ע סימן ד סעיף לא:

דף סט עמוד ב[עריכה]

ו א ב מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הל' ד:

ז ג מיי' פ"ו מהלכות תרומות הלכה ז:

דף ע עמוד א[עריכה]

ח א מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הל"ג , טוש"ע אה"ע סי' ד וסעי' ה וסעי' יט:

ט ב טוש"ע אה"ע סי' ב סעי' א בהג"ה:

י ג ד מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלי"ז , טוש"ע אה"ע סי' ב סעיף ב:

יא ה טוש"ע חו"מ סי' ז סעי' ו וסי' קכד:

יב ו מיי' פכ"ה מהל' סנהדרין הל"ד , סמג לאוין רח , טוש"ע חו"מ סי' ח סעי' ד:

יג ז מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הל"ה , סמג לאוין קכו , טוש"ע אה"ע סי' כא סעי' ה:

יד ח מיי' שם הל' א , טוש"ע או"ח סי' עה סעי' ג:

דף ע עמוד ב[עריכה]

טו א מיי' פכ"א מהל' א"ב הל"ה , סמג לאוין קכו , טוש"ע אה"ע סי' כא סעי' ו:

טז ב מיי' פכ"ה מהל' סנהדרין הל"ו [ופ"ו מהל' ת"ת הל' יד סי' ב] , טוש"ע חו"מ סי' ח סעי' ה וסי' יא סעי' א ו, טוש"ע יו"ד סי' שלד סעי' מג:

יז ג ד מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלי"ז:

יח ה טוש"ע יו"ד סי' רמב סעי' לו בהג"ה:

יט ו מיי' פי"ג מהל' איסורי ביאה הלי"ח:

דף עא עמוד א[עריכה]

כ א ב ג מיי' פי"ב מהל' מלכים הל"ג , טוש"ע אה"ע סי' ב סעי' ה בהג"ה:

כא ד ה מיי' פי"ד מהל' תפלה הל"י:

דף עא עמוד ב[עריכה]

כב א טוש"ע אה"ע סי' ב סעי' ד בהג"ה:

כג ב ג מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלי"ז , טוש"ע אה"ע סי' ב סעי' ב:


דף עב עמוד ב[עריכה]

כד א מיי' פ"ח מהל' עבדים הלי"ג [כרב וכר"י בגיטין לט. דצריך ג"ש] , סמג לאוין קמ , טוש"ע יו"ד סי' רסז סעי' סד:

כה ב מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הל"ז , סמג לאוין קיז , טוש"ע אה"ע סי' ד סעי' כב:

כו ג מיי' שם פי"ט הלכה יא , סמג שם , טוש"ע אה"ע סי' ז סעי' כב:

דף עג עמוד א[עריכה]

כז א מיי' פ"ט מהל' איסורי ביאה הלכה יא , סמג לאוין קכח , טוש"ע אה"ע סי' ז סעי' כב וסי' ב סעי' ג:

כח ב מיי' שם פי"ח הלט"ו , טוש"ע אה"ע סי' ו סעי' יח:

כט ג ד מיי' שם פ' טו הל' כא:

ל ה מיי' שם הל' לא , טוש"ע אה"ע סי' ד סעי' לא:

דף עג עמוד ב[עריכה]

לא א ב מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הל' ל , טוש"ע אה"ע סי' ד סעי' לב:

לב ג מיי' פ"ב מהל' נחלות הלי"ד , סמג עשין צו , טוש"ע חו"מ סי' רעז סעי' יב:

לג ד מיי' פ"ט מהל' איסורי ביאה הל' לב , טוש"ע יו"ד סי' קצ סעי' נ:

לד ה ו מיי' שם פט"ו הל' לב , טוש"ע אה"ע סי' ד סעי' לה:

לה ז מיי' פ"כ מהל' מכירה הל"ד , סמג עשין פב , טוש"ע חו"מ סי' רכב סעי' א:

דף עד עמוד א[עריכה]

לו א ב טוש"ע חו"מ סי' כג:

לז ג מיי' פ"ב מהל' נחלות הלי"ד , סמג עשין צ , טוש"ע חו"מ סי' רעז סעי' יב:

לח ד מיי' פ"ו מהל' איסורי ביאה הלכה טז , סמג לאוין קכא:

לט ה מיי' שם הלי"ז ו, סמג שם , טוש"ע אה"ע סי' ד סעי' כו:

מ ו ז ח מיי' שם הלי"א ופי"ח הלי"ד , סמג שם , טוש"ע אה"ע סי' ו סעי' יז:

מא ט מיי' שם פט"ו הל' כא , סמג לאוין קיז , טוש"ע אה"ע סי' ד סעי' כד:

מב י מיי' שם הל' כג טור שו"ע שם סעי' כו וסעי' לא:

דף עד עמוד ב[עריכה]

מג א מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הל"ג , סמג לאוין קכא , טוש"ע אה"ע סי' ו סעי' ח:

מד ב מיי' שם פט"ו הל"א , סמג לאוין קיז , טוש"ע אה"ע סי' ד סעי' יג:

מה ג מיי' שם פי"ח הל"ג , סמג לאוין קכא , טוש"ע שם סי' ו סעי' ח וע"ש בב"י:

דף עה עמוד א[עריכה]

מו א מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הל' כו , סמג לאוין קכב , טוש"ע אה"ע סי' ב סעי' ה ובטור סי' ז:

מז ב מיי' שם פט"ו הלכה יז , סמג לאוין קכא , טוש"ע אה"ע סי' ד סעיף כז:

מח ג מיי' שם הל"ח , טוש"ע שם סעי' כב:

דף עה עמוד ב[עריכה]

מט א מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הל"ב , טוש"ע אה"ע סי' ו סעי' ח:

דף עו עמוד א[עריכה]

נ א מיי' פי"ט מהלכות איסורי ביאה הל' יח , סמג לאוין קכב , טוש"ע אה"ע סי' ב סעיף ג:

נא ב מיי' שם פ"כ הלכה ב:

נב ג מיי' פי"ט שם הלכה כ:

נג ד מיי' שם הלכה כא , טוש"ע אה"ע סי' ז סעי' כב וסי' ב סעי' ג:

דף עו עמוד ב[עריכה]

נד א מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הל' יט , טוש"ע אה"ע סי' ב סעיף ג:

נה ב מיי' שם הל' יז , טוש"ע אה"ע שם סעיף ב:

נו ג מיי' שם הל' יח , טוש"ע אה"ע שם:

נז ד מיי' פ"ב מהלכות סנהדרין הל' ו , סמג עשין צז:

נח ה מיי' שם הל' א [סמ"ג שם]:

נט ו מיי' שם הל' ט , סמג שם , טוש"ע ח"מ סי' ז סעי' ב:

ס ז מיי' פ"ז מהלכות מתנות עניים הל' י , טוש"ע י"ד סימן רמח סעיף ב:

סא ח ט מיי' פ"א מהל' מלכים הלכה ד , סמג עשין קיד קטו:

דף עז עמוד א[עריכה]

סב א ב מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלי"ד , סמג לאוין קכב , טוש"ע אה"ע סי' ז סעי' טז:

סג ג ד מיי' שם הל' טז , טוש"ע שם סעיף כא:

סד ה מיי' שם הל' א ג , טוש"ע שם סעי' יב:

סה ו מיי' שם , טוש"ע שם סעי' יג:

סו ז מיי' פט"ו שם הל"ב , סמג לאוין קיז:

סז ח ט מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלכה ג , סמג לאוין קכב , טוש"ע שם סי' ז סעי' יב:

סח י מיי' שם פי"ז הלכה יא:

סט כ מיי' שם הל' ח ט י:

דף עז עמוד ב[עריכה]

ע א מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י , סמג לאוין רנ:

עא ב מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלי"א:

עב ג מיי' שם הל"ח ופי"ד מהל' מאכלות אסורות הלי"ח:

עג ד מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הל' ח ט י , סמג לאוין קלט:

עד ה מיי' שם פי"ח הל"א , סמג לאוין קכב , טוש"ע אה"ע סי' ו סעי' ח:

עה ו מיי' שם פי"ט הל' א , סמג שם , טוש"ע אה"ע סי' ז סעי' יב:

עו ז מיי' שם הל"ה , טוש"ע שם סעי' יד:

דף עח עמוד א[עריכה]

עז א מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה ד , סמג לאוין קכב:

עח ב מיי' שם הלכה ז , סמג שם , טוש"ע אה"ע סי' ו סעי' א:

עט ג מיי' שם הלכה ב ופט"ו הלכה ב:

פ ד מיי' פי"א מהלכות גירושין הלכה יב , סמג לאוין פב:

פא ה מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הל' ב ופי"ז הלכה ג:

פב ו מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה יב , סמג לאוין פב:

פג ז מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הל' ג , סמג לאוין קכא , טוש"ע אה"ע סימן ו סעיף ח:

דף עח עמוד ב[עריכה]

פד א מיי' פ"ז מהלכות בית הבחירה הל' ו ופי"ד מהל' סנהדרין הל' יב ופ"ב מהלכות מלכים הלכה ד:

פה ב מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלכה יב , טוש"ע אה"ע סימן ז סעיף כא:

פו ג מיי' שם ופט"ו הל"ט , סמג לאוין קז , טוש"ע אה"ע שם וסי' ד סעי' כג:

פז ד מיי' פ"ב מהלכות נחלות הל' יד , סמג עשין כו טור ש"ע ח"מ סי' רעז סעיף יב:

פח ה מיי' פט"ו מהלכות איסורי ביאה הלכה טז , סמג לאוין קיז:

פט ו (מיי' פ"ט מהלכות אישות הל' ד) , טוש"ע אה"ע סימן לז סעיף ט:

דף עט עמוד א[עריכה]

צ א מיי' פ"ט מהלכות אישות הלכה ד , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סימן לו סעיף ז:

צא ב (מיי' פ"ג שם הל' יד) [עי' מ"מ וכ"מ] , סמג שם , טוש"ע אה"ע סימן לז סעיף ה:

צב ג מיי' שם פ"ב הל' ב , טוש"ע י"ד סימן רלד סעי' א בהג"ה:

צג ד מיי' פ"י מהלכות מקואות הלכה ו , טוש"ע י"ד סימן רא סעיף עא:

צד ה מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה כד:

דף עט עמוד ב[עריכה]

צה א מיי' פי"ט מהל' זכייה הלכה כב , טוש"ע ח"מ סימן רנא סעיף ב בהג"ה:

צו ב טוש"ע אה"ע סי' לז סעיף ה:

צז ג ד ה מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה ו ז , סמג לאוין קכב טור אה"ע סימן ג:

דף פ עמוד א[עריכה]

צח א מיי' פ"כ מהלכות א"ב הלכה ז טור אה"ע סימן ג:

צט ב מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הל' כ טואה"ע סי' ג ו, טוש"ע סימן יט סעי' א:

ק ג מיי' שם הל' כב , סמג לאוין קיא , טוש"ע י"ד סי' קפה סעיף ב:

קא ד מיי' שם הל' כ:

קב ה מיי' פט"ז מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ג:

קג ו מיי' שם הל' ה:

קד ז מיי' שם הל' ד:

דף פ עמוד ב[עריכה]

קה א מיי' פט"ז מהל' אבות הטומאות הלכה ד:

קו ב ג מיי' פכ"ב מהל' איסורי ביאה הל' ח , סמג לאוין קנז , טוש"ע אה"ע סימן כב סעי' ה:

קז ד מיי' שם הלכה א , טוש"ע שם סעיף א:

קח ה מיי' שם פכ"א הלכה ז , סמג שם , טוש"ע אה"ע סימן כא סעיף ז:

קט ו מיי' שם פכ"ב הלכה א , סמג שם , טוש"ע אה"ע סימן כב סעיף א:

קי ז מיי' פי"ב מהל' אבל הלכה י , טוש"ע יד סימן שנג סעי' ד:

קיא ח (מיי' פכ"ב מהל' איסורי ביאה הל' ח) [עי' במ"מ] , טוש"ע אה"ע סי' כב סעיף ה בהגה"ה:

קיב ט מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה א:

דף פא עמוד א[עריכה]

קיג א , טוש"ע אה"ע סי' כב סעי' ה בהג"ה:

קיד ב ג מיי' פכ"ב מהל' איסורי ביאה הל' ג , סמג לאוין קכז , טוש"ע אה"ע סימן כב סעיף ב:

קטו ד מיי' פכ"ד מהל' סנהדרין הל' ה , טוש"ע אה"ע סי' קעח סעיף כ:

קטז ה מיי' פכ"ב מהל' א"ב הל' יב , טוש"ע שם סימן כב סעיף ח:

קיז ו מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ט:

קיח ז מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ח:

קיט ח מיי' שם הל' ח , טוש"ע שם סעי' ו:

דף פא עמוד ב[עריכה]

קכ א מיי' פכ"ב מהל' איסורי ביאה הל' ב , טוש"ע אה"ע סי' כד:

קכא ב מיי' שם הל' ט , טוש"ע אה"ע סימן כה סעיף י:

קכב ג ד מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ז , טוש"ע אה"ע סימן כא סעיף ז:

קכג ה טוש"ע שם סעי' ה בהג"ה:

דף פב עמוד א[עריכה]

קכד א מיי' פכ"ב מהל' איסורי ביאה הלכ' יג ומיי' פ"ב מהל' ת"ת הלכה ד , סמג לאוין קפב , טוש"ע אה"ע סי' כב סעיף כ:

קכה ב מיי' פכ"ב מהל' איסורי ביאה הלכ' ב , טוש"ע אה"ע סי' כד:

קכו ג מיי' שם הלכה יג , טוש"ע אה"ע סי' כב סעיף כ:

קכז ד מיי' פ"א מהל' מלכים הלכה ו: