עין משפט ונר מצוה/ברכות/פרק ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף נד עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ט', סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' רי"ח סעיף א':

ב ב ג מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ט"ו, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ח סעיף א':

ג ד מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' רי"ח סעיף ג', וסטור ושו"ע או"ח סי' רכ"ד סעיף י"ג:

ד ה מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ג', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ב סעיף ב':

ה ו ז מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה כ"ב והלכות כה כו, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ל סעיף א':

ו ח מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ב', סמ"ג עשין קסד:

ז ט טור ושו"ע או"ח סי' רי"ח סעיף ה':

ח י מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ט', סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' רי"ח סעיף ב':

ט כ מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' רי"ח סעיף ד':

י ל טור ושו"ע או"ח סי' רי"ח סעיף א':

דף נד עמוד ב[עריכה]

יא א טור ושו"ע או"ח סי' רי"ח סעיף ח':

יב ב מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ח', סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' רי"ט סעיף א':

יג ג מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' רי"ט סעיף ב':

יד ד מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' רי"ט סעיף ג':

טו ה טור ושו"ע או"ח סי' רי"ט סעיף ד':

דף נה עמוד א[עריכה]

יז א טור ושו"ע או"ח סי' צ"ח סעיף ה':

יח ב טור ושו"ע או"ח סי' ר"א סעיף ג':

דף נה עמוד ב[עריכה]

יט א טור ושו"ע או"ח סי' ר"כ סעיף א':

כ ב טור ושו"ע או"ח סי' ק"ל סעיף א':


דף נז עמוד ב[עריכה]

כ א מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ט', סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ד סעיף א':

כא ב ג מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ד סעיף ב':

כב ד טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ד סעיף ג':

כג ה מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ד סעיף ג', ובטור ושו"ע או"ח סי' רי"ח סעיף ז':

כד ו טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ד סעיף ד':

דף נח עמוד א[עריכה]

כה א מיי' פ"ו מהל' ברכות הלכה י"א, סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ד סעיף ה':

כו ב מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ד סעיף ו':

כז ג מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ד סעיף ז':

כח ד מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ד סעיף ח':

כט ה טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ד סעיף ט':

ל ו מיי' פי"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ב', סמג לאוין קיב, טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ז סעיף א':

דף נח עמוד ב[עריכה]

לא א מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה י', סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ד סעיף י':

לב ב מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה י"ט, טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ד סעיף י"א:

לג ג מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה י' והלכה יט, טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ד סעיף י"ב:

לד ד מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ב', סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ה סעיף א':

לה ה מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ה סעיף ח':

לו ו מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ה סעיף ט':

לז ז מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ה סעיף ח':

לח ח מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ה סעיף י':

לט ט מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה י"ד, וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ז סעיף א':

דף נט עמוד א[עריכה]

מ א ב ג ד מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה י"ד, סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ז סעיף א':

מא ה מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ט"ז, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ט סעיף א':

מב ו מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה י"ד והלכה טו, וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ז סעיף א':

דף נט עמוד ב[עריכה]

מג א מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה י"ח, סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ט סעיף ב':

מד ב מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ט"ו, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רי"ח סעיף ג', וטור ושו"ע או"ח סי' רכ"ד סעיף י"ג:

מה ג טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ח סעיף ב':

מו ד מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ו', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רכ"א סעיף א':

מז ה ו ז ח מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' רכ"א סעיף ב':

מח ט מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ז', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ב סעיף א':

מט י טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ג סעיף א':

נ כ מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ג סעיף ב':

נא ל מיי' פ"ד מהל' ברכות הלכה ג', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קע"ח סעיף א':

נב מ מיי' פ"ד מהל' ברכות הלכה ט', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קע"ח סעיף א':

נג נ מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' קע"ח סעיף ד':

נד ס מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ג סעיף ג':

(ע) [מיי' שם]:

דף ס עמוד א[עריכה]

נה א (מיי' פ"י מהל' ברכות, סמ"ג עשין כז), טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ג סעיף ג':

נו ב ג מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ד', (סמג שם), טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ב סעיף ד':

נז ד ה מיי' שם הלכה [כב] כה, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ל סעיף א':

נח ו מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה כ', טור ושו"ע או"ח סי' ר"ל סעיף ג':

נט ז מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה כ"א, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ל סעיף ד':

ס ח טור ושו"ע יו"ד סי' של"ו סעיף א':

דף ס עמוד ב[עריכה]

סא א ב מיי' פ"ז מהל' תפלה הלכה ה', סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' ג' סעיף א':

סב ג ד מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ו' סעיף א':

סג ה מיי' פ"ז מהל' תפלה הלכה א' והלכה ב, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רל"ט סעיף א':

סד ו ז מיי' פ"ז מהל' תפלה הלכה ג' והלכה ד והלכה ו, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' מ"ו סעיף א':

סה ח מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ח', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ח' סעיף ה':

סו ט מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה ד', סמ"ג עשין כב, טור ושו"ע או"ח סי' כ"ה סעיף ה':

סז י מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' כ"ה סעיף ט' [ ובסעיף ה בהגה ]:

סח כ מיי' פ"ז מהל' תפלה הלכה ד', סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' ד' סעיף א', וטור ושו"ע או"ח סי' מ"ו סעיף א':

סט ל מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ג', סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ב סעיף ג':

ע מ טור ושו"ע או"ח סי' ר"ל סעיף ה':

דף סא עמוד א[עריכה]

עא א מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ב, סמג לאוין קכז, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"א סעיף א':

עב ב מיי' פ"ו מהל' תפלה הלכה א', סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' צ' סעיף ח':

דף סא עמוד ב[עריכה]

עג א מיי' פ"ה מהל' יסודי התורה הלכה ז', סמ"ג עשין ג:

עד ב מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ה':

עה ג מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ח':

עו ד מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' ג' סעיף ה':

דף סב עמוד א[עריכה]

עז א מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' ג' סעיף ב':

עח ב מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' ג' סעיף י':

עט ג ד טור ושו"ע או"ח סי' ג' סעיף ח':

(ג) (ד) [מיי' שם]:

פ ה ו מיי' פי"ג מהל' טומאת משכב ומושב הלכה ב':

פא ז מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' ג' סעיף ח':

פב ח טור ושו"ע יו"ד סי' שד"מ סעיף א', [ ברא"ש פ"ג דמ"ק סי' קי[1] ]:

פג ט מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' ב' סעיף ו' בהגה:

פד י מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' ג' סעיף י"ב:

דף סב עמוד ב[עריכה]

פה א ב [לית' ברמב"ם]

ג מיי' פי"א מהל' תפלה הלכה י', סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' קנ"א סעיף ה':

פו ד מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ז', סמ"ג עשין קסד:

פז ה מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ב':

דף סג עמוד א[עריכה]

פח א מיי' פי"א מהל' תפלה הלכה ח', סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' קנ"א סעיף ה':

פט ב מיי' פי"א מהל' תפלה הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' קנ"א סעיף ז', וטור ושו"ע או"ח סי' צ' סעיף י"ג:

צ ג מיי' פ"ד מהל' תענית הלכה ט"ו:

צא ד מיי' פכ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ו, סמג לאוין קכו, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ב סעיף ט"ז:

דף סג עמוד ב[עריכה]

צב א טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף ל"א בהג"ה:

צג ב מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה י"ב, סמג עשין יב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף כ"א:

דף סד עמוד א[עריכה]

צג א טור ושו"ע או"ח סי' קנ"ה סעיף א':

  1. ^ בדפוסים ישנים מיספור הסימנים של הרא"ש נספרו על פני כמה פרקים ולכן סימן ק"י זה מקומו בסימן ס"ג של מיספור הדפוס שלנו -- ויקיעורך