שולחן ערוך אורח חיים ג א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


שולחן ערוך אורח חיים · ג · א · >>

מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז מגן אברהם באר היטיב משנה ברורה כף החיים

שולחן ערוך

כשיכנס לבית הכסא יאמר: "התכבדו מכובדים" וכו' (ברכות ס, ב). אועכשיו לא נהגו לאומרו.

מפרשים

טורי זהב - מגן דוד

(א) ועכשיו וכו' — כי אין אנו מחזיקין ליראת שמים שמלאכין מלוין אותנו.

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(א) ועכשיו וכו' – כי אין אנו מוחזקין ליראי שמים שמלאכים מלווין אותנו, שנבקשם שימתינו עלינו עד שנצא.

כף החיים

(א) סעיף א: כשיכנס וכו' ועכשיו לא נהגו לאומרו — דאין אנחנו מחזיקין את עצמנו ליראי שמים שהמלאכים מלווים אותנו. ב"ח. ט"ז ס"ק א'. ר"ז אות א'. אבל המצת שמורים דף כ"ח ע"ד כתב: צריך להזהר שבכל פעם שיכנס בבית הכסא שיאמר התכבדו וכו' היפך ממ"ש הרד"א, כי הוא טוב לאומרה כדי להעביר ממנו רוח הטומאה ומחשבות רעות, ויהיה לבו פתוח תמיד לדברי תורה ללמוד אותה בקדושה ובטהרה, עיי"ש. והביאו מחזיק ברכה אות ב'. וכתב עוד משם הרב המקובל הנ' מוהר"ם פאפיראס ז"ל בספר אור צדיקים וזה לשונו: יאמר התכבדו וכו'. ואף שכתב בשולחן ערוך שלא לאומרו עכשיו, עם כל זה חידש האר"י ז"ל לאומרו גם עכשיו, ובזה ניצול שלא יהרהר בדברי תורה בבית הכסא, עד כאן לשונו. וכן כתב הרוח חיים אות א' בשם ספר מגיד מישרים למרן ז"ל בפרשת מטות ומסעי דאמר ליה המגיד למרן הקדוש שיאמר התכבדו מכובדים. וכן כתב יפה ללב ח"ג אות א', וכן כתב שערי תשובה אות א'. ואולי לא נאמרו הדברים אלא ליחידים אשר תורתם אומנותם ולא זולתם, דמיחזי כרמות רוחא. אבל הפתחי תשובה ביורה דעה סימן רמ"ו אות יו"ד כתב דלא שייך מחזי כיוהרא אלא בדבר שעושה בפני רבים, מה שאין כן בזה.

וזה הנוסח: התכבדו מכובדים קדושים משרתי עליון, שמרוני שמרוני, עזרוני עזרוני, המתינו לי עד שאכנס ואצא, כי כן דרכם של בני אדם. וכן יאמר בכל פעם שיכנס. טור.===ברכי יוסף ===