שולחן ערוך אורח חיים רכח א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


שולחן ערוך אורח חיים · א· >>

שולחן ערוך אורח חיים · רכח · א · >>

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · מגן אברהם · באר היטב · משנה ברורה · ביאור הלכה · כף החיים · באר הגולה

שולחן ערוך

על ימים ונהרות הרים וגבעות ומדברות אומר "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אעושה מעשה בראשית" ועל הים הגדול בוהוא הים שעוברים בו לארץ ישראל ולמצרים אומר "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם געושה הים הגדול":

מפרשים

מגן אברהם

(א) הים הגדול:    ובל"ח הוכיח שאין מברכין ע"ז רק על הים אוקינוס המקיף העולם ומ"ש הרב"י בשם תשובת הרא"ש ע"ש היינו שהשואל שאל אם יברך על הים שעוברים לארץ ישראל אבל תשו' הרא"ש הית' שלא יברך אלא על אוקינוס והיינו אותו שמקיף העולם והביא ראיה לזה דלא כע"ת שלא ע"ש וכ"כ הרע"ב בפי' המשניות וכ"כ בתשו' מהר"ש יונה ובכ"ה האריך להליץ בעד הרב"י ולא עלתה בידו ע"ש ובס"הת סי' רמ"ב כתב שהו' הסובב ארץ אנגלטרי"א כדאיתא בתחלת ספר יוסיפון:

(ב) בא"י אמ"ה שעשה את הים הגדול:    (כ"ה בגמ' וברמב"ם):

באר היטב

(א) ימים ונהרות:    היינו כל שלשים יום כדלעיל.

(ב) הגדול:    ובל"ח הוכיח שאין מברכין רק על הים אוקינוס המקיף העולם. ובסה"ת כתב שהוא הסובב ארץ אנגלטרי"א עיין מ"א וע"ת וכנה"ג. ובתשובת שי למורא סי' י"ט.


משנה ברורה

(א) עושה מ"ב - פי' כיון שיסדן מאז ושבחו של מקום הוא כשאנו מכירין היום דבר שאנו יודעין שהמקום בראו מששת ימי בראשית ועדיין הוא קיים ואין שייך לברך עליהם שכחו וגבורתו מלא עולם כמו על רוחות ורעמים דהתם הם נראים ונשמעים למרחוק אבל ימים ונהרות כל אחד במקומו:

(ב) והוא הים שעוברין - ונקרא ים הגדול מפני חשיבותו של א"י אבל הרבה אחרונים פליגי על המחבר וס"ל דדוקא על ים אוקינוס שהוא הים הגדול שבכל הימים שמקיף את כל העולם עליו קבעו ברכה בפני עצמו מפני גדלו אבל על ים שעוברין בו לא"י לא נקרא לענין זה ים הגדול ומברכין עליו כמו על שאר ימים. ודע דכל הברכות האלו אינן אלא כשרואה אותן משלשים יום לשלשים יום [אחרונים]:

(ג) עושה הים הגדול - כן הוא לשון הטור אבל כמה פוסקים העתיקו נוסח ברכה זו בלשון עבר שעשה את הים הגדול:

ביאור הלכה

(*) ועל הים הגדול וכו':    הטעם שמפני חשיבותו קבעו לו ברכה לעצמו [רש"י] נ"ל דאם בירך עליו עושה מעשה בראשית יצא בדיעבד דהוא דומיא דברכת שהכל ועוד שאפילו ביין אם בירך עליו בפה"ע ג"כ יש הרבה מראשונים ואחרונים דס"ל דיצא בדיעבד דאף שלכתחלה מפני חשיבותו קבעו לו ברכה לעצמו [כדפירש"י בריש פ' כ"מ] מ"מ לענין דיעבד אינו יוצא מכלל שאר פ"ע וכמו שציינתי בשעה"צ בר"ח אות ס"ז ע"ש וכ"ש הכא דבכלל שאר מעשה בראשית הם:.פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש