עין משפט ונר מצוה/ברכות/פרק ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף לה עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה א והלכה ב , סמ"ג עשה כז , טור ושו"ע או"ח סי' רב סעיף א:

ב ב מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רג סעיף א:

ג ג מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קסז סעיף ב:

ד ד מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רה סעיף א:

(ד) מיי' פ"ג מהל' כלי המקדש הלכה ב:

(ה) מיי' פ"ט מהל' מעשר שני הלכה א , טור ושו"ע יו"ד סי' רצד סעיף ז ובהג"ה שם:

ה ה ו מיי' פ"א מהל' מעשר שני הלכה ב , סמג שם , טור א"ח סימן רי סעיף א:

דף לה עמוד ב[עריכה]

ו א מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה ז , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף כא [בהגה] וטור ושו"ע או"ח סי' קנו:

ז ב מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה ו ופרק ד שם , סמ"ג עשה קלה , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף פג:

ח ג טור ושו"ע יו"ד סי' ריז סעיף יט:

ט ד טור ושו"ע או"ח סי' תעא סעיף א:

י ה ו מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה ב , סמ"ג עשה כז , טור ושו"ע או"ח סי' רב סעיף ד:

יא ז מיי' פ"י מהל' תרומה הלכה יא:

יב ח מיי' פ"י מהל' תרומה הלכה א:

יג ט מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ה , סמ"ג עשה כז , טור ושו"ע או"ח סי' רב סעיף ד , ובטור ושו"ע או"ח סי' רד סעיף יב , ובטור ושו"ע או"ח סי' ריב סעיף א:

דף לו עמוד א[עריכה]

יד א ב מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה ב , סמ"ג עשה כז , טור ושו"ע או"ח סי' רב סעיף ד:

טו ג מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה כד , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף לב [ רב אלפס שבת ס"פ י"ד דף מד ]:

טז ד טור ושו"ע או"ח סי' רד סעיף ח:

יז ה מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ב , סמ"ג עשה כו , טור ושו"ע או"ח סי' רח סעיף ה:

יח ו ז ח מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה ג והלכה ד והלכה ח , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רד סעיף א:

יט ט טור ושו"ע או"ח סי' רג סעיף ח:

כ י מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רב סעיף ו:

כא כ מיי' פ"י מהל' מעשר שני הלכה ג , סמ"ג עשה קלו , טור ושו"ע יו"ד סי' רצד סעיף ג:

כב ל מיי' פ"ב מהל' תרומה הלכה ד:

כג מ מיי' פ"ה מהל' כלאים הלכה כ , טור ושו"ע יו"ד סי' רצו סעיף טו:

כד נ מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה יא , סמג לאוין קמד , טור ושו"ע יו"ד סי' רצד סעיף ט וסעיף י:

דף לו עמוד ב[עריכה]

כה א טור ושו"ע יו"ד סי' רצד סעיף א:

כו ב מיי' פ"ה מהל' טומאת אוכלין הלכה כא:

כז ג מיי' פ"ט מהל' מעשר שני הלכה יג , טור ושו"ע יו"ד סי' רצד סעיף א:

כח ד מיי' שם וטור ושו"ע יו"ד סי' רצד סעיף א:

כט ה מיי' שם:

ל ו ז מיי' פ"ה מהל' שמיטה ויובל הלכה יח , טור ושו"ע או"ח סי' רב סעיף ב:

לא ח מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה ו , סמ"ג עשה כז , טור ושו"ע או"ח סי' רב סעיף ו:

לב ט י כ ל מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה ז , וסמג שם , ומיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה ו , סמג לאוין סט , טור ושו"ע או"ח סי' רב סעיף טז יח , ובטור ושו"ע או"ח סי' תריב סעיף ח:

לג מ טור ושו"ע או"ח סי' רג סעיף ו:

לד נ ס מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ד , סמ"ג עשה כז , טור ושו"ע או"ח סי' רח סעיף ב וסעיף ט:

דף לז עמוד א[עריכה]

לה א מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה י , סמ"ג עשה כז , טור ושו"ע או"ח סי' רח סעיף ז:

לו ב מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רח סעיף ב:

לז ג מיי' פ"ה ופ"ו מהל' חמץ ומצה , סמג לאוין עט , טור ושו"ע או"ח סי' תנג סעיף א:

לח ד מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' רח סעיף ד:

לט ה מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ח , סמ"ג עשה כז , טור ושו"ע או"ח סי' קסח סעיף י:

מ ו ז (מיי' שם הלכה י) , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רח סעיף ז:

דף לז עמוד ב[עריכה]

מא א מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ד , סמ"ג עשה כז , טור ושו"ע או"ח סי' רח סעיף ב:

מב ב מיי' פ"ז מהל' תמידין ומוספין הלכה יח:

מג ג מיי' פ"יג מהל' מעשה הקרבנות הלכה י:

מד ד ה מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ח , סמ"ג עשה כז , טור ושו"ע או"ח סי' קסח סעיף י:

מה ו ז מיי' פ"ו מהל' בכורים הלכה יב , סמ"ג עשה קמא , טור ושו"ע יו"ד סי' שכט סעיף ה , וטור ושו"ע או"ח סי' קסח סעיף טו:

מו ח ט טור ושו"ע או"ח סי' קסח סעיף טז:

מז י מיי' פ"ו מהל' בכורים הלכה יד , סמ"ג עשה קמא , טור ושו"ע יו"ד סי' שכט סעיף ז:

דף לח עמוד א[עריכה]

מח א ב מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' קסח סעיף טו:

מט ג מיי' פ"ו מהל' חמץ ומצה הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תסא סעיף ב:

נ ד מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה ד , סמ"ג עשה כז , טור ושו"ע או"ח סי' רב סעיף ח:

נא ה ו מיי' פ"יא מהל' תרומות הלכה ב:

נב ז מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה ד , סמ"ג עשה כז , טור ושו"ע או"ח סי' רב סעיף ז:

נג ח [ מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ג ] , טור ושו"ע או"ח סי' רח סעיף ו

(ח) [ מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה לג , טור ושו"ע או"ח סי' שכא סעיף יד ]:

(ט) [ מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה כב ]:

נד ט מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה כב , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף לז:

דף לח עמוד ב[עריכה]

נה א מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ב , סמ"ג עשה כז , טור ושו"ע או"ח סי' קסז סעיף ב:

נו ב ג ד מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רה סעיף א (ובסימן רב סעיף יב):

נז ה מיי' פ"ו מהל' חמץ ומצה הלכה ו , סמ"ג עשה מא , טור ושו"ע או"ח סי' תסא סעיף ד:

נח ו מיי' פ"ז מהל' חמץ ומצה הלכה יג , סמ"ג עשה מא , טור ושו"ע או"ח סי' תעג סעיף ה:

נט ז מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ב , ומיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה יב , סמ"ג עשה כז , טור ושו"ע או"ח סי' רי סעיף א:

דף לט עמוד א[עריכה]

ס א מיי' פ"יד מהל' מאכלות אסורות הלכה א , (טור ושו"ע או"ח סי' תפו).

סא ב טור ושו"ע או"ח סי' ריא סעיף ג:

סב ג טור ושו"ע או"ח סי' רה סעיף ד:

סג ד מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' רח סעיף ב:

סד ה מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רה סעיף ב:

סה ו מיי' פ"טו מהל' תרומות הלכה יב , ומיי' פ"א מהל' טומאת אוכלין הלכה ז:

דף לט עמוד ב[עריכה]

סו א מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ב , סמ"ג עשה כז , טור ושו"ע או"ח סי' קסז סעיף א:

סז ב מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קסח סעיף א:

סח ג מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה ב:

סט ד מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה א:

ע ה מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ד , סמ"ג עשה כו , טור ושו"ע או"ח סי' קסח סעיף א:

עא ו מיי' פ"ח מהל' חמץ ומצה הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תעה סעיף א [ רב אלפס כאן ובפ' ע"פ דף קנט ]:

עב ז ח מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ד , ומיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ט , סמג עשין כט , טור ושו"ע או"ח סי' רעד סעיף א: [ רב אלפס כאן ובשבת פט"ז דף מ"ז. ובע"פ דף קנט ]:

עג ט מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' רעד סעיף ב:

(י) [ שו"ע או"ח סי' שצד סעי' ב בהגהה]:

דף מ עמוד א[עריכה]

עד א ב מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ח , סמ"ג עשה כז , טור ושו"ע או"ח סי' קסז סעיף ו וטור ושו"ע או"ח סי' רו סעיף ג:

(ב) [ מיי' פ"ט מהל' עבדים הלכה ח , סמג עשין פז וז"ל ומקדימין מזון הבהמות ועבדים לסעודת עצמו הרי הוא אומר כעיני עבדים אל יד אדוניהם כעיני שפחה אל יד גברתה וצע"ק]:

עה ג ד מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ג , סמ"ג עשה כז , טור ושו"ע או"ח סי' קסז סעיף ה:

עו ה מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה יח , טור ושו"ע או"ח סי' ג סעיף יג:

עז ו ז טור ושו"ע או"ח סי' קע סעיף כב בהגה , וטור ושו"ע או"ח סי' קעט סעיף ו:

עח ח מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה ב:

עט ט י מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה ט:

פ כ מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה א , סמ"ג עשה כז , טור ושו"ע או"ח סי' רה סעיף א:

פא ל מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה י וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רו סעיף א:

פב מ מיי' פ"ד מהל' בכורים הלכה יב:

פג נ טור ושו"ע או"ח סי' רג סעיף ב:

דף מ עמוד ב[עריכה]

פד א מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה י , סמ"ג עשה כז , טור ושו"ע או"ח סי' קסז סעיף י ובטור ושו"ע או"ח סי' רו סעיף א:

פה ב מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ה , סמג שם:

פו ג ד טור ושו"ע או"ח סי' קסז סעיף י , וטור ושו"ע או"ח סי' קפז סעיף א:

פז ה מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ו:

פח ו מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' ריד:

פט ז מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' רד סעיף א (ב):

צ ח ט מיי' שם [והל' א] , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רד סעיף א:

צא י מיי' פ"ט מהל' נדרים הלכה יא , סמג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רפו סעיף כג:

צב כ מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה ח , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רב סעיף ט וטור ושו"ע או"ח סי' רד סעיף א:

צג ל מיי' פ"יג מהל' מעשר הלכה א:

צד מ מיי' פ"ב מהל' תרומות הלכה ט:

דף מא עמוד א[עריכה]

צה א ב מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה יג , סמ"ג עשה כז , טור ושו"ע או"ח סי' ריא סעיף א:

צו ג מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' ריא סעיף ד:

צז ד מיי' פ"טז מהל' טומאת צרעת הלכה ז:

צח ה מיי' פ"טז מהל' טומאת צרעת הלכה ו:

צט ו מיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה ב:

ק ז מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ב , סמג לאוין רנ:

קא ח מיי' פ"יח מהל' שבת הלכה א:

קב ט מיי' פ"ו מהל' כלים הלכה ב:

דף מא עמוד ב[עריכה]

קג א מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה א , סמג לאוין סט , טור ושו"ע או"ח סי' תריב סעיף א:

קד ב מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה יג , סמ"ג עשה כז , טור ושו"ע או"ח סי' ריא סעיף ד:

קה ג טור ושו"ע או"ח סי' קעד סעיף ב:

קו ד מיי' פ"ד מהל' ברכות הלכה יא , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קעז סעיף א וסעיף ב:

קז ה טור ושו"ע או"ח סי' קעד סעיף א וסעיף ז:

דף מב עמוד א[עריכה]

קח א ב מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ט , סמ"ג עשה כז , טור ושו"ע או"ח סי' קסח סעיף ו וסעיף ז:

קט ג ד שם סעיף ו וסעיף ח:

קי ה מיי' פ"ד מהל' ברכות הלכה ז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קעט סעיף ב:

קיא ו מיי' פ"ג מהל' מעשה קרבנות הלכה יב:

קיב ז מיי' פ"ז מהל' תפילה הלכה יז , טור ושו"ע או"ח סי' קיא סעיף א:

קיג ח מיי' פ"ו מהל' ברכות הלכה כ , סמ"ג עשה כז , טור ושו"ע או"ח סי' קעט סעיף א ובטור ושו"ע או"ח סי' קסו:

קיד ט מיי' פ"ד מהל' ברכות הלכה יב , סמג שם , טור א"ח סימן קעד:

קטו י טור או"ח סימן קעו:

קטז כ מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קסז סעיף יא , וטור ושו"ע או"ח סי' ריג סעיף א:

דף מב עמוד ב[עריכה]

קיז א מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה יג , סמ"ג עשה כז , טור או"ח סי' קעד:

קיח ב מיי' פ"ד מהל' ברכות הלכה יב , סמג וטור שם:

קיט ג טוש"ע שם ס"ד:

קכ ד מיי' פ"ד מהל' ברכות הלכה יב , סמג וטור שם:

קכא ה ו מיי' פ"ד מהל' ברכות הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קעו:

קכב ז ח מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קסז סעיף יא:

דף מג עמוד א[עריכה]

קכג א מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה יב , סמ"ג עשה כז , טור או"ח סי' קעד , טור ושו"ע או"ח סי' ריג סעיף א:

קכד ב מיי' פ"ד מהל' ברכות הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קעד סעיף ח:

קכה ג מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קפא סעיף ו:

קכו ד מיי' פ"ט מהל' ברכות הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רטז סעיף יב:

קכז ה מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' רטז סעיף יג:

קכח ו מיי' שם והל' א , טור ושו"ע או"ח סי' רטז סעיף ב:

קכט ז מיי' פ"ט מהל' ברכות הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' רטז סעיף ד:

קל ח מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' רטז סעיף ה:

דף מג עמוד ב[עריכה]

קלא א ב מיי' פ"ט מהל' ברכות הלכה ו , סמ"ג עשה כז , טור ושו"ע או"ח סי' רטז סעיף ז:

קלב ג מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' רטז סעיף ט:

קלג ד טור ושו"ע או"ח סי' רטז סעיף ח:

קלד ה מיי' פ"ט מהל' ברכות הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' רטז סעיף ב:

קלה ו מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה יג , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רכו:

קלו ז מיי' פ"ט מהל' ברכות ? , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רטז סעיף א:

קלז ח מיי' פ"ו מהל' דעות הלכה ח:

קלח ט מיי' פ"ט מהל' ברכות הלכה ג , סמ"ג עשה כז , טור ושו"ע או"ח סי' רטז סעיף יא:

קלט י מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה יד , ומיי' פ"ט מהל' ברכות הלכה ד , סמג שם , טור או"ח סי' רי"ב וטור ושו"ע או"ח סי' רו סעיף ד:

קמ כ ל מ נ מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ט:

קמא ס מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ז:

קמב ע מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ב:

קמג פ צ מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ח:

דף מד עמוד א[עריכה]

קמד א מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ה והלכה ז , סמג עשין כח , טור ושו"ע או"ח סי' ריב סעיף א:

קמה ב מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ג והלכה יא , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רח סעיף א:

קמו ג מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה יג , ומיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה יד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רח:

קמז ד מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רח סעיף י:

דף מד עמוד ב[עריכה]

קמח א ב ג מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה א , סמ"ג עשה כז , טור ושו"ע או"ח סי' רד סעיף א וסעיף ז , ובסימן רז:

קמט ד מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה ח:

קנ ה טור ושו"ע או"ח סי' רטז סעיף א:

קנא ו ז מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רד סעיף ז:

דף מה עמוד א[עריכה]

קנב א [מיי' שם] , טור ושו"ע או"ח סי' רד סעיף ז: