עין משפט ונר מצוה/ברכות/פרק ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף לה עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה א' והלכה ב, סמ"ג עשה כז, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ב סעיף א':

ב ב מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ג סעיף א':

ג ג מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ב', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קס"ז סעיף ב':

ד ד מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ה סעיף א':

(ד) מיי' פ"ג מהל' כלי המקדש הלכה ב':

(ה) מיי' פ"ט מהל' מעשר שני הלכה א', טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ד סעיף ז' ובהג"ה שם:

ה ה ו מיי' פ"א מהל' מעשר שני הלכה ב', סמג שם, טור א"ח סימן רי סעיף א:

דף לה עמוד ב[עריכה]

ו א מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה ז', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף כ"א [בהגה] וטור ושו"ע או"ח סי' קנ"ו:

ז ב מיי' פ"ג מהל' מעשר הלכה ו' ופרק ד שם, סמ"ג עשה קלה, טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף פ"ג:

ח ג טור ושו"ע יו"ד סי' רי"ז סעיף י"ט:

ט ד טור ושו"ע או"ח סי' תע"א סעיף א':

י ה ו מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה ב', סמ"ג עשה כז, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ב סעיף ד':

יא ז מיי' פ"י מהל' תרומה הלכה י"א:

יב ח מיי' פ"י מהל' תרומה הלכה א':

יג ט מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ה', סמ"ג עשה כז, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ב סעיף ד', ובטור ושו"ע או"ח סי' ר"ד סעיף י"ב, ובטור ושו"ע או"ח סי' רי"ב סעיף א':

דף לו עמוד א[עריכה]

יד א ב מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה ב', סמ"ג עשה כז, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ב סעיף ד':

טו ג מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה כ"ד, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף ל"ב [ רב אלפס שבת ס"פ י"ד דף מד ]:

טז ד טור ושו"ע או"ח סי' ר"ד סעיף ח':

יז ה מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ב', סמ"ג עשה כו, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ח סעיף ה':

יח ו ז ח מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה ג' והלכה ד והלכה ח, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ד סעיף א':

יט ט טור ושו"ע או"ח סי' ר"ג סעיף ח':

כ י מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה ו', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ב סעיף ו':

כא כ מיי' פ"י מהל' מעשר שני הלכה ג', סמ"ג עשה קלו, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ד סעיף ג':

כב ל מיי' פ"ב מהל' תרומה הלכה ד':

כג מ מיי' פ"ה מהל' כלאים הלכה כ', טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ו סעיף ט"ו:

כד נ מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה י"א, סמג לאוין קמד, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ד סעיף ט' וסעיף י:

דף לו עמוד ב[עריכה]

כה א טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ד סעיף א':

כו ב מיי' פ"ה מהל' טומאת אוכלין הלכה כ"א:

כז ג מיי' פ"ט מהל' מעשר שני הלכה י"ג, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ד סעיף א':

כח ד מיי' שם וטור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ד סעיף א':

כט ה מיי' שם:

ל ו ז מיי' פ"ה מהל' שמיטה ויובל הלכה י"ח, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ב סעיף ב':

לא ח מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה ו', סמ"ג עשה כז, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ב סעיף ו':

לב ט י כ ל מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה ז', וסמג שם, ומיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה ו', סמג לאוין סט, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ב סעיף ט"ז יח, ובטור ושו"ע או"ח סי' תרי"ב סעיף ח':

לג מ טור ושו"ע או"ח סי' ר"ג סעיף ו':

לד נ ס מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ד', סמ"ג עשה כז, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ח סעיף ב' וסעיף ט:

דף לז עמוד א[עריכה]

לה א מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה י', סמ"ג עשה כז, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ח סעיף ז':

לו ב מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ד', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ח סעיף ב':

לז ג מיי' פ"ה ופ"ו מהל' חמץ ומצה, סמג לאוין עט, טור ושו"ע או"ח סי' תנ"ג סעיף א':

לח ד מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' ר"ח סעיף ד':

לט ה מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ח', סמ"ג עשה כז, טור ושו"ע או"ח סי' קס"ח סעיף י':

מ ו ז (מיי' שם הלכה י), סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ח סעיף ז':

דף לז עמוד ב[עריכה]

מא א מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ד', סמ"ג עשה כז, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ח סעיף ב':

מב ב מיי' פ"ז מהל' תמידין ומוספין הלכה י"ח:

מג ג מיי' פי"ג מהל' מעשה הקרבנות הלכה י':

מד ד ה מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ח', סמ"ג עשה כז, טור ושו"ע או"ח סי' קס"ח סעיף י':

מה ו ז מיי' פ"ו מהל' בכורים הלכה י"ב, סמ"ג עשה קמא, טור ושו"ע יו"ד סי' שכ"ט סעיף ה', וטור ושו"ע או"ח סי' קס"ח סעיף ט"ו:

מו ח ט טור ושו"ע או"ח סי' קס"ח סעיף ט"ז:

מז י מיי' פ"ו מהל' בכורים הלכה י"ד, סמ"ג עשה קמא, טור ושו"ע יו"ד סי' שכ"ט סעיף ז':

דף לח עמוד א[עריכה]

מח א ב מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' קס"ח סעיף ט"ו:

מט ג מיי' פ"ו מהל' חמץ ומצה הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' תס"א סעיף ב':

נ ד מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה ד', סמ"ג עשה כז, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ב סעיף ח':

נא ה ו מיי' פי"א מהל' תרומות הלכה ב':

נב ז מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה ד', סמ"ג עשה כז, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ב סעיף ז':

נג ח [ מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ג' ], טור ושו"ע או"ח סי' ר"ח סעיף ו'

(ח) [ מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה ל"ג, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"א סעיף י"ד ]:

(ט) [ מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה כ"ב ]:

נד ט מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה כ"ב, סמג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף ל"ז:

דף לח עמוד ב[עריכה]

נה א מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ב', סמ"ג עשה כז, טור ושו"ע או"ח סי' קס"ז סעיף ב':

נו ב ג ד מיי' פ"ח מהל' ברכות , סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ה סעיף א' (ובסימן רב סעיף יב):

נז ה מיי' פ"ו מהל' חמץ ומצה הלכה ו', סמ"ג עשה מא, טור ושו"ע או"ח סי' תס"א סעיף ד':

נח ו מיי' פ"ז מהל' חמץ ומצה הלכה י"ג, סמ"ג עשה מא, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ג סעיף ה':

נט ז מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ב', ומיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה י"ב, סמ"ג עשה כז, טור ושו"ע או"ח סי' ר"י סעיף א':

דף לט עמוד א[עריכה]

ס א מיי' פי"ד מהל' מאכלות אסורות הלכה א', (טור ושו"ע או"ח סי' תפ"ו).

סא ב טור ושו"ע או"ח סי' רי"א סעיף ג':

סב ג טור ושו"ע או"ח סי' ר"ה סעיף ד':

סג ד מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' ר"ח סעיף ב':

סד ה מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה ד', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ה סעיף ב':

סה ו מיי' פט"ו מהל' תרומות הלכה י"ב, ומיי' פ"א מהל' טומאת אוכלין הלכה ז':

דף לט עמוד ב[עריכה]

סו א מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ב', סמ"ג עשה כז, טור ושו"ע או"ח סי' קס"ז סעיף א':

סז ב מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ד', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קס"ח סעיף א':

סח ג מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה ב':

סט ד מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה א':

ע ה מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ד', סמ"ג עשה כו, טור ושו"ע או"ח סי' קס"ח סעיף א':

עא ו מיי' פ"ח מהל' חמץ ומצה הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' תע"ה סעיף א' [ רב אלפס כאן ובפ' ע"פ דף קנט ]:

עב ז ח מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ד', ומיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ט', סמג עשין כט, טור ושו"ע או"ח סי' רע"ד סעיף א': [ רב אלפס כאן ובשבת פט"ז דף מ"ז. ובע"פ דף קנט ]:

עג ט מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' רע"ד סעיף ב':

(י) [ שו"ע או"ח סי' שצד סעי' ב בהגהה]:

דף מ עמוד א[עריכה]

עד א ב מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ח', סמ"ג עשה כז, טור ושו"ע או"ח סי' קס"ז סעיף ו' וטור ושו"ע או"ח סי' ר"ו סעיף ג':

(ב) [ מיי' פ"ט מהל' עבדים הלכה ח', סמג עשין פז וז"ל ומקדימין מזון הבהמות ועבדים לסעודת עצמו הרי הוא אומר כעיני עבדים אל יד אדוניהם כעיני שפחה אל יד גברתה וצע"ק]:

עה ג ד מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ג', סמ"ג עשה כז, טור ושו"ע או"ח סי' קס"ז סעיף ה':

עו ה מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה י"ח, טור ושו"ע או"ח סי' ג' סעיף י"ג:

עז ו ז טור ושו"ע או"ח סי' ק"ע סעיף כ"ב בהגה, וטור ושו"ע או"ח סי' קע"ט סעיף ו':

עח ח מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה ב':

עט ט י מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה ט':

פ כ מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה א', סמ"ג עשה כז, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ה סעיף א':

פא ל מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה י' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ו סעיף א':

פב מ מיי' פ"ד מהל' בכורים הלכה י"ב:

פג נ טור ושו"ע או"ח סי' ר"ג סעיף ב':

דף מ עמוד ב[עריכה]

פד א מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה י', סמ"ג עשה כז, טור ושו"ע או"ח סי' קס"ז סעיף י' ובטור ושו"ע או"ח סי' ר"ו סעיף א':

פה ב מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ה', סמג שם:

פו ג ד טור ושו"ע או"ח סי' קס"ז סעיף י', וטור ושו"ע או"ח סי' קפ"ז סעיף א':

פז ה מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ו':

פח ו מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ה', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רי"ד:

פט ז מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' ר"ד סעיף א' (ב):

צ ח ט מיי' שם [והל' א], סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ד סעיף א':

צא י מיי' פ"ט מהל' נדרים הלכה י"א, סמג לאוין רמב, טור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ו סעיף כ"ג:

צב כ מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה ח', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ב סעיף ט' וטור ושו"ע או"ח סי' ר"ד סעיף א':

צג ל מיי' פי"ג מהל' מעשר הלכה א':

צד מ מיי' פ"ב מהל' תרומות הלכה ט':

דף מא עמוד א[עריכה]

צה א ב מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה י"ג, סמ"ג עשה כז, טור ושו"ע או"ח סי' רי"א סעיף א':

צו ג מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רי"א סעיף ד':

צז ד מיי' פט"ז מהל' טומאת צרעת הלכה ז':

צח ה מיי' פט"ז מהל' טומאת צרעת הלכה ו':

צט ו מיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה ב':

ק ז מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ב', סמג לאוין רנ:

קא ח מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה א':

קב ט מיי' פ"ו מהל' כלים הלכה ב':

דף מא עמוד ב[עריכה]

קג א מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה א', סמג לאוין סט, טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ב סעיף א':

קד ב מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה י"ג, סמ"ג עשה כז, טור ושו"ע או"ח סי' רי"א סעיף ד':

קה ג טור ושו"ע או"ח סי' קע"ד סעיף ב':

קו ד מיי' פ"ד מהל' ברכות הלכה י"א, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קע"ז סעיף א' וסעיף ב:

קז ה טור ושו"ע או"ח סי' קע"ד סעיף א' וסעיף ז:

דף מב עמוד א[עריכה]

קח א ב מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ט', סמ"ג עשה כז, טור ושו"ע או"ח סי' קס"ח סעיף ו' וסעיף ז:

קט ג ד שם סעיף ו וסעיף ח:

קי ה מיי' פ"ד מהל' ברכות הלכה ז', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קע"ט סעיף ב':

קיא ו מיי' פ"ג מהל' מעשה קרבנות הלכה י"ב:

קיב ז מיי' פ"ז מהל' תפילה הלכה י"ז, טור ושו"ע או"ח סי' קי"א סעיף א':

קיג ח מיי' פ"ו מהל' ברכות הלכה כ', סמ"ג עשה כז, טור ושו"ע או"ח סי' קע"ט סעיף א' ובטור ושו"ע או"ח סי' קס"ו:

קיד ט מיי' פ"ד מהל' ברכות הלכה י"ב, סמג שם, טור א"ח סימן קעד:

קטו י טור או"ח סימן קעו:

קטז כ מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה י"ב, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קס"ז סעיף י"א, וטור ושו"ע או"ח סי' רי"ג סעיף א':

דף מב עמוד ב[עריכה]

קיז א מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה י"ג, סמ"ג עשה כז, טור או"ח סי' קעד:

קיח ב מיי' פ"ד מהל' ברכות הלכה י"ב, סמג וטור שם:

קיט ג טוש"ע שם ס"ד:

קכ ד מיי' פ"ד מהל' ברכות הלכה י"ב, סמג וטור שם:

קכא ה ו מיי' פ"ד מהל' ברכות הלכה ו', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קע"ו:

קכב ז ח מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה י"ב, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קס"ז סעיף י"א:

דף מג עמוד א[עריכה]

קכג א מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה י"ב, סמ"ג עשה כז, טור או"ח סי' קעד, טור ושו"ע או"ח סי' רי"ג סעיף א':

קכד ב מיי' פ"ד מהל' ברכות הלכה י"ב, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קע"ד סעיף ח':

קכה ג מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה י"ב, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קפ"א סעיף ו':

קכו ד מיי' פ"ט מהל' ברכות הלכה ב', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רט"ז סעיף י"ב:

קכז ה מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' רט"ז סעיף י"ג:

קכח ו מיי' שם והל' א, טור ושו"ע או"ח סי' רט"ז סעיף ב':

קכט ז מיי' פ"ט מהל' ברכות הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' רט"ז סעיף ד':

קל ח מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' רט"ז סעיף ה':

דף מג עמוד ב[עריכה]

קלא א ב מיי' פ"ט מהל' ברכות הלכה ו', סמ"ג עשה כז, טור ושו"ע או"ח סי' רט"ז סעיף ז':

קלב ג מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' רט"ז סעיף ט':

קלג ד טור ושו"ע או"ח סי' רט"ז סעיף ח':

קלד ה מיי' פ"ט מהל' ברכות הלכה א', טור ושו"ע או"ח סי' רט"ז סעיף ב':

קלה ו מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה י"ג, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ו:

קלו ז מיי' פ"ט מהל' ברכות ?, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רט"ז סעיף א':

קלז ח מיי' פ"ו מהל' דעות הלכה ח':

קלח ט מיי' פ"ט מהל' ברכות הלכה ג', סמ"ג עשה כז, טור ושו"ע או"ח סי' רט"ז סעיף י"א:

קלט י מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה י"ד, ומיי' פ"ט מהל' ברכות הלכה ד', סמג שם, טור או"ח סי' רי"ב וטור ושו"ע או"ח סי' ר"ו סעיף ד':

קמ כ ל מ נ מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ט':

קמא ס מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ז':

קמב ע מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ב':

קמג פ צ מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ח':

דף מד עמוד א[עריכה]

קמד א מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ה' והלכה ז, סמג עשין כח, טור ושו"ע או"ח סי' רי"ב סעיף א':

קמה ב מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה ג' והלכה יא, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ח סעיף א':

קמו ג מיי' פ"ג מהל' ברכות הלכה י"ג, ומיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה י"ד, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ח:

קמז ד מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ח סעיף י':

דף מד עמוד ב[עריכה]

קמח א ב ג מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה א', סמ"ג עשה כז, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ד סעיף א' וסעיף ז, ובסימן רז:

קמט ד מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה ח':

קנ ה טור ושו"ע או"ח סי' רט"ז סעיף א':

קנא ו ז מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ד סעיף ז':

דף מה עמוד א[עריכה]

קנב א [מיי' שם], טור ושו"ע או"ח סי' ר"ד סעיף ז':