עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק טז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף קטו עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"י מהלכות ס"ת הלכה ג , טוש"ע יו"ד סימן רפב סעיף ה:

ב ב מיי' פכ"ג מהלכות שבת הלכה כו , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שלד סעיף יב:

דף קטו עמוד ב[עריכה]

ג א מיי' שם הלכה כז , סמג שם , טוש"ע שם:

ד ב מיי' וסמג שם טור שו"ע שם סעיף יד:

ה ג מיי' שם , טוש"ע שם סעיף יב:

ו ד מיי' פ"ב מהלכות מגילה הלכה ט , סמג עשין ד , טוש"ע או"ח סימן תרצא סעיף א:

ז ה ו ז ח מיי' פרק כג מהלכות שבת הלכה כח , סמג לאוין סה טור שו"ע או"ח סימן שלד סעיף יב:

דף קטז עמוד א[עריכה]

ח א מיי' פכ"ג מהלכות שבת הלכה כז , טוש"ע או"ח סימן שלד סעיף כ:

ט ב מיי' פ"ט מהלכות שאר אבות הטומאות הלכה ו:

י ג ד מיי' פ"ו מהלכות יסודי התורה הלכה ח ופ"א מהלכות תפילין הלכה יג טור שו"ע או"ח סימן שלד סעיף כא וטור שו"ע יו"ד סימן רפא סעיף א:

יא ה טוש"ע יו"ד סימן קנז סעיף ג:

דף קטז עמוד ב[עריכה]

יב א מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה יט , סמג לאוין סה:

יג ב מיי' שם הלכה כח , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן שלד סעיף טו טז:

יד ג מיי' שם הלכה כו טור שו"ע שם סעיף יז יח:

טו ד מיי' פ"א מהלכות ק"פ הלכה טז:

דף קיז עמוד א[עריכה]

טז א מיי' פי"ז מהלכות שבת הל' ב , סמג עשין א , טוש"ע או"ח סימן שסג סעיף ג וסעיף יד:

דף קיז עמוד ב[עריכה]

יז א מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה ב ופכ"ג הלכ"ו , סמג לאוין סה ועשין א טור שו"ע או"ח סימן שלד סעיף יז וסימן שסג סעיף א ג יד:

יח ב מיי' פכ"ג שם הלכ"א וסמג שם טור ושו"ע או"ח סימן שלד סעיף א:

יט ג מיי' פרק כ"ב שם הלכה טז , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן שלה סעיף ב:

כ ד מיי' שם טור שו"ע שם סעיף ג:

כא ה מיי' פ"ב מהלכות יו"ט הלכה ד טור שו"ע או"ח סימן תצח סעיף י:

כב ו מיי' פכ"ג מהלכות שבת הלכה כה טור שו"ע או"ח סימן שלד סעיף ג:

כג ז מיי' שם טור שו"ע שם סעיף ד:

כד ח מיי' פכ"ב שם הל"א , סמג שם טור ושו"ע או"ח סימן רנד סעיף ה:

כה ט טוש"ע או"ח סי' רנ סעיף א:

כו י כ מיי' פ"ל שם הלכה ט , סמג עשין ל טור שו"ע או"ח סימן רעד סעיף א ב וסימן רפט סעיף א:

כז ל טוש"ע או"ח סימן שצד סעיף ב בהג"ה:

כח מ מיי' וסמג שם , טוש"ע או"ח סימן רצא סעיף א:

דף קיח עמוד א[עריכה]

ל א מיי' פ"ט מהלכות מתנות עניים הלכה יג , סמג עשין קסב טור שו"ע יו"ד סימן רנג סעיף א ב:

לא ב מיי' פ"ל מהלכות שבת הלכה ז , סמג עשין ל , טוש"ע או"ח סי' רמב:

לב ג מיי' פ"ז מהלכות מ"ע הלכה ח , סמג עשין קסב , טוש"ע יו"ד סימן רנ סעיף ד:

לג ד מיי' פכ"ג מהלכות שבת הלכה ז , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שכג סעיף ו:

לד ה מיי' פ"ל שם הלכה ט , סמג עשין ל , טוש"ע או"ח סימן רצא סעיף א:

דף קיח עמוד ב[עריכה]

לה א מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ז , סמג עשין ל טור שו"ע או"ח סימן רמב:

לו ב מיי' פ"ז מהלכות תפלה הלכה יב טור שו"ע או"ח סימן נא סעיף ח:

לז ג מיי' פ"ג מהלכות תפילה הלכה א' , סמג עשין יט , טוש"ע או"ח סימן פט סעיף א וסימן רלג סעיף א [ברי"ף כאן ובפ"ה דברכות דף כו. וכן ברא"ש כאן ושם סי' ה']:

לח ד טור שו"ע או"ח סימן רסא סעיף ב וסימן רצג סעיף א:

לט ה מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה כג , טוש"ע אה"ע סימן כג סעיף ז בהגה:

מ ו ז טוש"ע או"ח סימן ב סעיף א ו:

מא ח טוש"ע יו"ד סי' רמו סעיף כו בהג"ה:

דף קיט עמוד א[עריכה]

מב א טוש"ע חו"מ סי' טו סעיף א:

מג ב מיי' פ"ל מהלכות שבת הלכה ב , סמג עשין ל , טוש"ע או"ח סי' רסב סעיף ג:

מד ג מיי' שם הלכה ו , סמג שם טור שו"ע או"ח סימן ר"נ סעיף א:

מה ד טוש"ע או"ח סי' תרי סעיף ד:

מו ה מיי' פ"ל שם הל"ח וסמג שם , טוש"ע או"ח סימן רפח סעיף ז:

דף קיט עמוד ב[עריכה]

מז א מיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה ז , סמג עשין ל , טוש"ע או"ח סי' רסח סעיף א:

מח ב מיי' פ"ל שם הל' ה , סמג שם טור שו"ע או"ח סימן רסב סעיף א:

מט ג מיי' שם הלכה ה וסמג שם:

נ ד מיי' וסמג שם טור שו"ע או"ח סימן ש:

נא ה מיי' פ"ט מהלכות תפלה הלכה א , טוש"ע או"ח סימן נו סעיף א [וברב אלפס ברכות פג דף ט"ו: וברא"ש שם סימן יט]:

נב ו מיי' פ"ו מהלכות ת"ת הלכה יא טור שו"ע יו"ד סימן רמג סעיף ז:

נג ז מיי' פ"ב שם הל"ב , טוש"ע יו"ד סי' רמה סעיף יג [וברב אלפס פ"ב דב"ב דף קסג: וברא"ש פ"ג דמו"ק סי' ס"א]:

נד ח מיי' שם הלכה א , טוש"ע שם סעיף ז [וברב אלפס שם]:

דף קכ עמוד א[עריכה]

נה א מיי' פכ"ג מהל' שבת הל' כב כג , סמג לאוין סח טור שו"ע או"ח סימן שלד סעיף ו [וסימן שא סעיף מד]:

נו ב מיי' שם הלכה כ , טוש"ע שם סעיף יז:

נז ג מיי' שם טור שו"ע שם סעיף ז:

נח ד ה מיי' שם הלכה כה טור שו"ע שם סעיף ח:

נט ו ז מיי' שם הלכה כב כג טור שו"ע שם סעיף ו:

ס ח ט מיי' שם הלכה כד טור שו"ע שם סעיף ט:

סא י כ מיי' פרק יב שם הלכה ד ה , סמג שם , טוש"ע שם סעיף כב:

סב ל מיי' שם הלכה ו טור שו"ע שם סעיף כג כד:

דף קכ עמוד ב[עריכה]

סג א ב מיי' פי"ב מהל' שבת הלכה ו , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן רעז סעיף ג:

סד ג מיי' שם פ"ה הל' יז , טוש"ע שם ס"א:

סה ד מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ב:

סו ה ו מיי' פ"ו מהל' יסודי התורה הל' ו , סמג עשין ג:

סז ז מיי' פ"ב מהלכות מקואות הלכה ב , סמג לאוין קיא , טוש"ע יו"ד סימן קצח סעיף טו:

סח ח מיי' פ"ו מהל' יסודי התורה הל"ו:

דף קכא עמוד א[עריכה]

סט א מיי' פ"א מהלכות מקואות הלכה ו ופ"ג מהלכות שביתת עשור הלכה ב ג ופ"ד מהלכות איסורי ביאה הלכה ו , סמג עשין רמג , טוש"ע או"ח סימן תקנד סעיף ח וסי' תריג סעיף יא יב וטוש"ע יו"ד סימן קצז סעיף ג וסימן שפא סעיף ה [ברי"ף פ"ב דשבועות דף רצב וברא"ש בהלכות מקואות סי' לו]:

ע ב מיי' פ"ו מהלכות שבת הלכה ד ופי"ב הלכה ז , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שלד סעיף כה:

עא ג מיי' פי"ב שם וסמג שם , טוש"ע שם סעיף כו:

עב ד ה מיי' פי"ב שם ופכ"ד הלי"א ופי"ז מהל' מאכלות אסורו' הל' כז כח ופ"ג מהלכות אבל הלכה יב , סמג שם ולאין קמח , טוש"ע שם סעיף כה וסימן שמג וטוש"ע יו"ד סימן שעג סעיף א בהגה"ה:

עג ו מיי' פי"ב מהלכות שבת הלכה ד , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן רעז סעיף ה וסימן שלד סעיף כג בהגה"ה:

דף קכא עמוד ב[עריכה]

עד א מיי' פ"ה מהלכות י"ט הלכה יד , טוש"ע או"ח סימן שצז סעיף טו:

עה ב ג מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה יג , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שח סעיף לד:

עו ד ה מיי' פי"א שם הלכה ד , סמג שם טור שו"ע או"ח סימן שטז סעיף י:

עז ו מיי' פכ"א שם הלכה ב ופכ"ו הלכה יג , סמג שם טור שו"ע או"ח שם סעיף יא:

עח ז ח מיי' פי"א מהלכות שבת הל"ד , סמג שם טור שו"ע שם סעיף י:

עט ט מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה יא טור שו"ע או"ח סימן רעט סעיף ז:

דף קכב עמוד א[עריכה]

פ א מיי' פי"ג מהלכות מאכלות אסורות הל"י , סמג לאוין קלח טור שו"ע יו"ד סימן קיח סעיף א וסימן קל סעיף ב:

פא ב מיי' פ"ו מהלכות שבת הלכה ב ג , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן רעו סעיף א וסימן שכה סעיף יא ויב:

פב ג ד מיי' וסמג שם , טוש"ע או"ח סימן שכה סעיף י יא:

פג ה ו מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה לו , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן שכד סעיף יג וסימן שכה סעיף יא:

פד ז מיי' פ"ו שם הל"ד וסמג שם טור שו"ע שם:

פה ח מיי' שם הלכה ז , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן שכו סעיף יג:

פו ט מיי' שם הלכה ד , סמג שם , טוש"ע שם סימן רעו סעיף ב:

דף קכב עמוד ב[עריכה]

פז א טור שו"ע שם: