עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק טז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף קטו עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ג', טור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ב סעיף ה':

ב ב מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה כ"ו, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' של"ד סעיף י"ב:

דף קטו עמוד ב[עריכה]

ג א מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה כ"ז, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' של"ד סעיף י"ב:

ד ב מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' של"ד סעיף י"ד:

ה ג מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' של"ד סעיף י"ב:

ו ד מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ט', סמג עשין מד"ס ד, טור ושו"ע או"ח סי' תרצ"א סעיף א':

ז ה ו ז ח מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה כ"ח, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' של"ד סעיף י"ב:

דף קטז עמוד א[עריכה]

ח א מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה כ"ז, טור ושו"ע או"ח סי' של"ד סעיף כ':

ט ב מיי' פ"ט מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ו':

י ג ד מיי' פ"ו מהל' יסודי התורה הלכה ח', ומיי' פ"א מהל' תפילין הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' של"ד סעיף כ"א, וטור ושו"ע יו"ד סי' רפ"א סעיף א':

יא ה טור ושו"ע יו"ד סי' קנ"ז סעיף ג':

דף קטז עמוד ב[עריכה]

יב א מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה י"ט, סמ"ג לאוין סה:

יג ב מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה כ"ח, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' של"ד סעיף ט"ו וסעיף טז:

יד ג מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה כ"ו, טור ושו"ע או"ח סי' של"ד סעיף י"ז וסעיף יח:

טו ד מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה ט"ז:

דף קיז עמוד א[עריכה]

טז א מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה ב', סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ג סעיף ג' וסעיף יד:

דף קיז עמוד ב[עריכה]

יז א מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה ב', ומיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה כ"ו, סמ"ג לאוין סה ועשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' של"ד סעיף י"ז, וטור ושו"ע או"ח סי' שס"ג סעיף א' וסעיף ג וסעיף יד:

יח ב מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה כ"א, וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' של"ד סעיף א':

יט ג מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה ט"ז, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' של"ה סעיף ב':

כ ד מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' של"ה סעיף ג':

כא ה מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ח סעיף י':

כב ו מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה כ"ה, טור ושו"ע או"ח סי' של"ד סעיף ג':

כג ז מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' של"ד סעיף ד':

כד ח מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רנ"ד סעיף ה':

כה ט טור ושו"ע או"ח סי' ר"נ סעיף א':

כו י כ מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ט', סמג עשין ל, טור ושו"ע או"ח סי' רע"ד סעיף א' וסעיף ב, וטור ושו"ע או"ח סי' רפ"ט סעיף א':

כז ל טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ד סעיף ב' בהג"ה:

כח מ מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ט', סמג עשין ל, טור ושו"ע או"ח סי' רצ"א סעיף א':

דף קיח עמוד א[עריכה]

ל א מיי' פ"ט מהל' מתנות עניים הלכה י"ג, סמג עשין קסב, טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ג סעיף א' וסעיף ב:

לא ב מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ז', סמג עשין ל, טור ושו"ע או"ח סי' רמ"ב:

לב ג מיי' פ"ז מהל' מתנות עניים הלכה ח', סמג עשין קסב, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"נ סעיף ד':

לג ד מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה ז', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ג סעיף ו':

לד ה מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ט', סמג עשין ל, טור ושו"ע או"ח סי' רצ"א סעיף א':

דף קיח עמוד ב[עריכה]

לה א מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ז', סמג עשין ל, טור ושו"ע או"ח סי' רמ"ב:

לו ב מיי' פ"ז מהל' תפלה הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' נ"א סעיף ח':

לז ג מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה א', סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' פ"ט סעיף א', וטור ושו"ע או"ח סי' רל"ג סעיף א' [ ברי"ף כאן, ובפ"ה דברכות דף כו., וכן ברא"ש כאן, ושם סי' ה' ]:

לח ד טור ושו"ע או"ח סי' רס"א סעיף ב', וטור ושו"ע או"ח סי' רצ"ג סעיף א':

לט ה מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ג, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ג סעיף ז' בהגה:

מ ו ז טור ושו"ע או"ח סי' ב' סעיף א' וסעיף ו:

מא ח טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף כ"ו בהג"ה:

דף קיט עמוד א[עריכה]

מב א טור ושו"ע חו"מ סי' ט"ו סעיף א':

מג ב מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ב', סמג עשין ל, טור ושו"ע או"ח סי' רס"ב סעיף ג':

מד ג מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ו', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ר"נ סעיף א':

מה ד טור ושו"ע או"ח סי' תר"י סעיף ד':

מו ה מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ח', וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רפ"ח סעיף ז':

דף קיט עמוד ב[עריכה]

מז א מיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה ז', סמג עשין ל, טור ושו"ע או"ח סי' רס"ח סעיף א':

מח ב מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ה', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רס"ב סעיף א':

מט ג מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ה', וסמג שם:

נ ד מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש':

נא ה מיי' פ"ט מהל' תפלה הלכה א', טור ושו"ע או"ח סי' נ"ו סעיף א', [ וברב אלפס ברכות פ"ג דף ט"ו:, וברא"ש שם סימן יט ]:

נב ו מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה י"א, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ג סעיף ז':

נג ז מיי' פ"ב מהל' ת"ת הלכה ב', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ה סעיף י"ג, [ וברב אלפס פ"ב דב"ב דף קסג:, וברא"ש פ"ג דמו"ק סי' ס"א ]:

נד ח מיי' פ"ב מהל' ת"ת הלכה א', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ה סעיף ז', [וברב אלפס שם]:

דף קכ עמוד א[עריכה]

נה א מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה כ"ב והלכה כג, סמג לאוין סח, טור ושו"ע או"ח סי' של"ד סעיף ו', [ וטור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף מ"ד ]:

נו ב מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה כ', טור ושו"ע או"ח סי' של"ד סעיף י"ז:

נז ג מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' של"ד סעיף ז':

נח ד ה מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה כ"ה, טור ושו"ע או"ח סי' של"ד סעיף ח':

נט ו ז מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה כ"ב והלכה כג, טור ושו"ע או"ח סי' של"ד סעיף ו':

ס ח ט מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה כ"ד, טור ושו"ע או"ח סי' של"ד סעיף ט':

סא י כ מיי' פי"ב מהל' שבת הלכה ד' והלכה ה, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' של"ד סעיף כ"ב:

סב ל מיי' פי"ב מהל' שבת הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' של"ד סעיף כ"ג וסעיף כד:

דף קכ עמוד ב[עריכה]

סג א ב מיי' פי"ב מהל' שבת הלכה ו', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' רע"ז סעיף ג':

סד ג מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה י"ז, טור ושו"ע או"ח סי' רע"ז סעיף א':

סה ד מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה י"ז, טור ושו"ע או"ח סי' רע"ז סעיף ב':

סו ה ו מיי' פ"ו מהל' יסודי התורה הלכה ו', סמג עשין ג:

סז ז מיי' פ"ב מהל' מקואות הלכה ב', סמג לאוין קיא, טור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ח סעיף ט"ו:

סח ח מיי' פ"ו מהל' יסודי התורה הלכה ו':

דף קכא עמוד א[עריכה]

סט א מיי' פ"א מהל' מקואות הלכה ו', ומיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ב' והלכה ג, ומיי' פ"ד מהל' איסורי ביאה הלכה ו', סמג עשין רמג, טור ושו"ע או"ח סי' תקנ"ד סעיף ח', וטור ושו"ע או"ח סי' תרי"ג סעיף י"א וסעיף יב, וטור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ז סעיף ג', וטור ושו"ע יו"ד סי' שפ"א סעיף ה', [ ברי"ף פ"ב דשבועות דף רצב, וברא"ש בהלכות מקואות סי' לו ]:

ע ב מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה ד', ומיי' פי"ב מהל' שבת הלכה ז', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' של"ד סעיף כ"ה:

עא ג מיי' פי"ב מהל' שבת הלכה ז', וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' של"ד סעיף כ"ו:

עב ד ה מיי' פי"ב מהל' שבת הלכה ז', ומיי' פכ"ד מהל' שבת הלכה י"א, ומיי' פי"ז מהל' מאכלות אסורות הלכה כ"ז והלכה כח, ומיי' פ"ג מהל' אבל הלכה י"ב, סמ"ג לאו סה ולאו קמח, טור ושו"ע או"ח סי' של"ד סעיף כ"ה, וטור ושו"ע או"ח סי' שמ"ג, וטור ושו"ע יו"ד סי' שע"ג סעיף א' בהגה"ה:

עג ו מיי' פי"ב מהל' שבת הלכה ד', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' רע"ז סעיף ה', וטור ושו"ע או"ח סי' של"ד סעיף כ"ג בהגה"ה:

דף קכא עמוד ב[עריכה]

עד א מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ז סעיף ט"ו:

עה ב ג מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה י"ג, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף ל"ד:

עו ד ה מיי' פי"א מהל' שבת הלכה ד', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שט"ז סעיף י':

עז ו מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה ב', ומיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה י"ג, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שט"ז סעיף י"א:

עח ז ח מיי' פי"א מהל' שבת הלכה ד', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שט"ז סעיף י':

עט ט מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה י"א, טור ושו"ע או"ח סי' רע"ט סעיף ז':

דף קכב עמוד א[עריכה]

פ א מיי' פי"ג מהל' מאכלות אסורות הלכה י', סמג לאוין קלח, טור ושו"ע יו"ד סי' קי"ח סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' ק"ל סעיף ב':

פא ב מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה ב' והלכה ג, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' רע"ו סעיף א', וטור ושו"ע או"ח סי' שכ"ה סעיף י"א וסעיף יב:

פב ג ד מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ה סעיף י' וסעיף יא:

פג ה ו מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה ל"ו, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ד סעיף י"ג, וטור ושו"ע או"ח סי' שכ"ה סעיף י"א:

פד ז מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה ד', וסמג שם, טור שו"ע שם:

פה ח מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה ז', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ו סעיף י"ג:

פו ט מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה ד', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רע"ו סעיף ב':

דף קכב עמוד ב[עריכה]

פז א טור ושו"ע או"ח סי' רע"ו סעיף ב':