עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף ב עמוד א[עריכה]

א א מיי' פי"ב מהלכות שבת הלכה ט ופי"ג שם הלכה ב , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שמז:

ב ב מיי' שם הל' ז:


דף ג עמוד א[עריכה]

ג א מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה ז טור שו"ע או"ח סי' שמז:

ד ב מיי' שם הל' כ:

דף ג עמוד ב[עריכה]

ה א מיי' פ"ד מהל' ת"ת הלכה ו:

ו ב ג מיי' פי"ג מהל' שבת הל' כ סמ"ג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שמח וע"ש:

דף ד עמוד א[עריכה]

ז א מיי' פי"א מהל' שבת הלכה יט ופ"ב מהל' שגגות הלכה א , סמג עשין ריג:

ח ב מיי' פ"ג שם הל' י"ח ופ"ט הל' ה' ופ' כ"ב מהלכות שבת הלכה א , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' רנד סעיף ו:

ט ג מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה א ופי"ד הלכה יד , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שמה סעיף יט וטור סי' שמח:


דף ה עמוד א[עריכה]

י א מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה ב:

יא ב ג ד מיי' שם הלכה טו:

דף ה עמוד ב[עריכה]

יב א מיי' פט"ו מהל' שבת הלכה כא , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שנב סעיף א:

יג ב מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ב:

יד ג ד ה ו מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה ד ופ"ח מהלכות טומאת אוכלין הלכה ג:

טו ז ח מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה ח:

טז ט שם הלכה י:

יז י שם הלכה יב:

דף ו עמוד א[עריכה]

יח א מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה טו , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שמו סעיף א:

יט ב מיי' שם הלכה א וסמג שם , טוש"ע א"ח שם:

כ ג מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ב:

כא ד מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ז:

כב ה מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ב:

כג ו מיי' פי"ד שם הל' ו , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שמה סעיף יד:

כד ז מיי' שם הל' יא וסמג שם , טוש"ע א"ח סי' שמו סעיף ב:

כה ח מיי' שם הלכה יג , טוש"ע שם סע"א:

כו ט מיי' פ"א מהלכות עירובין הל' ה , סמג עשין דרבנן א , טוש"ע א"ח סי' שסו סעיף א וסי' שפו סעיף א:

כז י מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה י , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שסד סעיף ב:

דף ו עמוד ב[עריכה]

כח א מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה לג:

כט ב מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה א:

ל ג ד מיי' פ"כ מהל' אבות הטומאות הל' ו:

דף ז עמוד א[עריכה]

לא א מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה א , סמג לאוין סה טור שו"ע א"ח סי' שמו וסי' שנח:

לב ב ג מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה ד , טוש"ע א"ח סי' שמה סעיף יד:

לג ד מיי' שם הל' ו:

לד ה ו מיי' שם הלכה ז , טוש"ע א"ח סי' שמה סעיף י:

לה ז ח מיי' שם הל' ד , טוש"ע שם סעיף יא:

דף ז עמוד ב[עריכה]

לו א ב טוש"ע א"ח סי' שמה סעיף טו:

לז ג מיי' פי"ד מהלכות שבת הלכה י , סמג לאוין סה , טוש"ע שם סעיף ד:

לח ד מיי' שם הלכה י , טוש"ע שם סעיף יג:

לט ה מיי' שם הל' יח , טוש"ע שם סעיף י:

מ ו מיי' שם הלכה יז , טוש"ע שם סעיף ה:

דף ח עמוד א[עריכה]

מא א מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה יז:

מב ב מיי' שם הל' יט , טוש"ע א"ח סי' שמה סעיף ו:

מג ג מיי' שם הלכה יט , סמג לאוין סה:

מד ד מיי' שם הלכה ח , סמג שם , טוש"ע שם סעיף יוד:

מה ה שם סעיף יא:

דף ח עמוד ב[עריכה]

מו א מיי' פ"ו מהלכות עירובין הל' ט , סמג עשין דרבנן א , טוש"ע א"ח סי' תט סעיף ב:

מז ב מיי' פכ"ד מהל' שבת הלכה י , טוש"ע א"ח סי' שז סעיף כב וסי' שמב:

מח ג מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה כד:

מט ד מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה יא:

נ ה מיי' פי"ד מהלכות שבת הלכה יז , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שמו סעיף א:

נא ו מיי' שם הל' טו:

נב ז מיי' פי"ב מהל' שבת הלכה יד:

דף ט עמוד א[עריכה]

נב א ש"ע א"ח סי' שמו סעיף ג בהג"ה:

דף ט עמוד ב[עריכה]

נג א מיי' פ"ו מהל' תפלה הלכה ה , סמג עשין יט , טוש"ע א"ח סי' רלב סעיף ב וטוש"ע ח"מ סי' ה סעיף ד:

נד ב ש"ע א"ח סי' רלה סעיף ב:

נה ג ד מיי' שם והל' ו , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' רלב סעיף ב:

דף י עמוד א[עריכה]

נז א טוש"ע א"ח סי' צח סעיף ב:

נח ב מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ה , סמג עשין יט , טוש"ע שם סעיף ה:

נט ג מיי' שם , טוש"ע שם סעיף י:

ס ד מיי' שם הלכה ד , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' צה סעיף ג:

סא ה מיי' שם ופ"ג מהל' ציצית הלכה יא , טוש"ע א"ח סי' צא סעיף ו בהג"ה וסי' כד סעיף א:

סב ו מיי' פ"ג מהלכות סנהדרין הלכה ז ופ"ו מהלכות תפלה הל' ו , סמג עשין צז , טוש"ע א"ח סי' רלב סעי' ב וטוש"ע ח"מ סי' ה סעי' ה:

סג ז מיי' פ"ג מהל' סנהדרין הל' א , סמג עשין צז , טוש"ע ח"מ סי' ה סעיף ג:

סד ח ט י מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ג , טוש"ע א"ח סי' קנז [וסי' פד]:

סד (י) [מיי' שם הל' ב , טוש"ע א"ח סימן פג סעיף א]

סה כ מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ג , טוש"ע א"ח סי' פד וסי' מה סעי' ב [ברי"ף כאן ובפ"ג דברכות ד' כ. וכן ברא"ש כאן ושם סי' נז]

דף י עמוד ב[עריכה]

סו א מיי' פ"ו מהל' ק"ש הל' ה , טוש"ע א"ח סי' פה סעיף ב:

סז ב מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה יג , סמג עשין צו טור ח"מ סי' רפב:

דף יא עמוד א[עריכה]

סח א מיי' פי"א מהל' תפלה הל' ב , טוש"ע א"ח סי' קנ סעיף ב:

סט ב טוש"ע שם:

ע ג מיי' פ"א מהלכות תענית הלכה יב , סמג עשין דרבנן ג , טוש"ע א"ח סי' רכ סעיף ב [וברי"ף כאן ובפ"ק דתענית ד' קע"ב. וברא"ש כאן ובפ"ט דברכות סי' ה' ובפ"ק דתעני' סי' טז]:

עא ד מיי' שם , טוש"ע או"ח סי' תקסח סעיף ב:

עב ה מיי' וסמג שם , טוש"ע א"ח סי' רפח סעיף ד:

עג ו מיי' פ"ד מהלכות נדרים הלכה טז , סמג לאוין רמב , טוש"ע א"ח סי' תקסח סעיף ב:

עד ז ח מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה ה ופ"ו מהל' תפלה הל' ח , סמג עשין יט , טוש"ע א"ח סי' קו סעי' ג:

עה ט מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה ה:

עו י מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה כו , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' רנב סעיף ו:

עז כ מיי' פט"ו מה"ל שבת הלכה ב , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שנ סעיף א:

דף יא עמוד ב[עריכה]

עח א מיי' פט"ו מהל' שבת הלכה ב , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שנ סעיף א:

עט ב מיי' פ"ה מהל' מעשר הלכה טז:

פ ג מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה כו , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' רנב סעיף ו:

פא ד ה מיי' שם הלכה כא וסמג שם , טוש"ע א"ח סי' שא סעיף יב:

פב ו מיי' שם הל' כב , טוש"ע סעיף יג:

פג ז מיי' פי"ב מהל' טומאת אוכלין הל' ג:

דף יב עמוד א[עריכה]

פב א מיי' פי"ב מהל' טומאת אוכלין הלכה ח:

פג ב מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה כו , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן רנב סעיף ו:

פד ג מיי' שם ופ"ד מהלכות תפילין הל' יד , סמג עשין כב טור שו"ע או"ח סימן כח סעיף א:

פה ד מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה כו , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן רנב סעיף ז:

פו ה מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה יד , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן ערה סעיף א:

פז ו מיי' שם הלכה טז טור שו"ע שם סעיף יא:

פח ז ח מיי' פי"א מהל' שבת הל' ג , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן שטז סעיף ט:

פט ט מיי' פכ"ד מהל' שבת הלכה ה , סמג שם , טוש"ע או"ח סי' שו סעיף ו וסימן רפז:

דף יב עמוד ב[עריכה]

צ א ב מיי' פכ"ד מהל' שבת הלכה ה , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן רפז וטוש"ע יו"ד סימן שלה סעיף ו:

צא ג טוש"ע או"ח סימן קא סעיף ד:

צב ד טוש"ע יו"ד סי' שלה סעיף ה:

צג ה מיי' פי"ד מהל' אבל הלכה ו , סמג עשין ב טור שו"ע שם סעיף ג:

צד ו מיי' פ"ה מהלכות שבת הלכה יד , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סי' ערה סעיף א:

צה ז מיי' שם טור שו"ע שם סעיף ב ג:

צו ח שם סעיף ה:

צז ט שם סעיף ד:

צח י כ מיי' שם הלכה טז טור ש"ע שם סעיף יב:

צט ל מיי' שם הלכה טו טור שו"ע שם סעיף ט י:

דף יג עמוד א[עריכה]

ק א ב מיי' שם הלכה טו טור שו"ע שם סעיף ז:

קא ג מיי' פי"א מהלכות איסורי ביאה הלכה יח ופי"ו מהלכות טומאת אוכלין הלכה יא , סמג לאוין קיא , טוש"ע יו"ד סימן קצה סעיף ג:

קב ד מיי' פי"א מהלכות א"ב שם , טוש"ע שם סעיף ו:

קג ה מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ו , סמג לאוין קכו , טוש"ע אה"ע סימן כא סעיף ז:

דף יג עמוד ב[עריכה]

קד א מיי' פי"א מהלכו' א"ב הלכה יח , סמג לאוין קיא , טוש"ע יו"ד סימן קצה סעיף ב:

קה ב מיי' שם טור שו"ע שם סעיף יד:

דף יד עמוד א[עריכה]

קה א ב מיי' פ"ח מהל' שאר אבות הטומאות הלכה י:

קו ג מיי' שם פ"ט הלכה א:

קז ד שם הלכה ה:

קח ה ו מיי' שם ופ"ח הלכה ח:

קט ז מיי' פ"י מהלכו' ס"ת הלכה ו טור ושו"ע או"ח סימן קמז סעיף א וטור שו"ע יו"ד סימן רפב סעיף ד:

דף יד עמוד ב[עריכה]

קי א מיי' פ"י מהלכות אבות הטומאות הלכה א:

קיא ב מיי' פ"ח שם הלכה י:

קיב ג מיי' פ"ז שם הלכה ב:

קיג ד מיי' פ"ח שם הלכה ח:

דף טו עמוד א[עריכה]

קיד א מיי' פ"ח מהלכות שאר אבות הטומאות הלכה ח:

קטו ב מיי' פ"ו מהלכות בכורים הלכה טו , סמג עשין קמא טור שו"ע או"ח סימן תנו סעיף א וטור שו"ע יו"ד סימן שכד סעיף א:

קטז ג מיי' פ"ד מהלכות מקואות הלכה ב , סמג עשין רמח טור שו"ע יו"ד סימן רא סעיף טו:

קיז ד מיי' פ"ג מהלכות טומאת משכב ומושב הלכה ד , סמג עשין רמג:

דף טו עמוד ב[עריכה]

קיח א מיי' פי"א מהל' טומאת מת הלכה א ב:

קיט ב ג מיי' פי"ג מהלכות אבות הטומאות הלכה יג:

קכ ד ה ו מיי' פ"א מהל' כלים הל' ה:

דף טז עמוד א[עריכה]

קכד א מיי' פי"ב מהל' כלים הלכה י:

קכה ב מיי' פ"א מהל' כלים הלכה ה:

דף טז עמוד ב[עריכה]

קכו א מיי' פ"א מהל' כלים הלכה ה:

קכז ב מיי' פי"ב מהל' כלים הלכה ב:

קכח ג ד ה מיי' פ"ד מהלכות מקואות הלכה ד , סמג עשין רמא , טוש"ע יו"ד סימן רא סעיף מא:

דף יז עמוד א[עריכה]

קכו א ב מיי' פי"ב מהלכות טומאת מת הלכה ה , סמג עשין רצא:

קכז ג ד מיי' פי"א מהל' טומאת אוכלין הל' א , סמג עשין רמו:

דף יז עמוד ב[עריכה]

קכח א מיי' פי"א מהל' תרומות הלכה כא:

קכט ב מיי' פי"ז מהל' מאכלות אסורות הלכה ט יב , סמג לאוין קמב , טוש"ע יו"ד סימן קיב סעיף א:

קל ג מיי' פי"א שם הלכה ג , סמג לאוין קמט , טוש"ע יו"ד סימן קכג סעיף א:

קלא ד מיי' פי"ב מהל' איסורי ביאה הל' ח , סמג לאוין קיב , טוש"ע אה"ע סי' טז סעיף א:

קלב ה מיי' פ"ד מהל' איסורי ביאה הל' ד ופ"א מהל' טומאת מת הלכה יד ופ"ב מהלכות משכב ומושב הלכה י:

קלג ו מיי' פ"ג מהלכות שבת הלכה ב' ופ"ו שם הלכה יט , סמג לאוין סה טור שו"ע או"ח סימן רמד סעיף א וסימן רנג סעיף א ב:

דף יח עמוד א[עריכה]

קלד א מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה טז , סמג לאוין סה:

קלה ב ג מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה ב ופ"ו הלכה טז , סמג שם טור שו"ע או"ח סימן רנב סעיף ה וסימן רמו סעיף א:

דף יח עמוד ב[עריכה]

קלו א מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה יב , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן רנד סעיף ח:

קלז ב מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ט:

קלח ג מיי' פ"ג שם הלכה יד:

קלט ד מיי' שם הלכה יז , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן רנב סעיף א וסימן שיח סעיף יא:

קמ ה מיי' שם הלכה ח , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן רנג סעיף א:

קמא ו ז מיי' שם הלכה יג וסמג שם טור שו"ע או"ח סימן רנד סעיף א:

קמב ח ט מיי' שם הל' טז טור שו"ע שם סעיף ב:

קמג י מיי' פ"ו מהלכות שבת הלכה יט , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן רמו סעיף ב:

קמד כ מיי' פ"ג מהל' חמץ ומצה הלכה יא , סמג לאוין עו טור שו"ע או"ח סי' תמג סעיף א:

דף יט עמוד א[עריכה]

קמה א ב מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה כא , סמג לאוין סה טור שו"ע או"ח סימן שכה סעיף א:

קמו ג ד ה מיי' שם הלכה כ , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן רמז סעיף א:

קמז ו מיי' פכ"ד מהלכות שבת הל' ו ופ"ל שם הלכה יג , סמג עשין לו , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן רמח סעיף א:

קמח ז מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה כה ופ"ל הלכה יג ופ"ו מהל' מלכים הלכה יא טור או"ח סימן רמט:

קמט ח מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה טז טור ושו"ע או"ח סימן רנב סעיף ה וסימן שכ סעיף ב:

דף יט עמוד ב[עריכה]

קנ א ב מיי' פרק כ"א מהלכות שבת הלכה יג טור שו"ע או"ח סימן שכא סעיף יט:

קנא ג מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה יד:

קנב ד מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה ט:

קנג ה מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה יד , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שי סעיף ב:

קנד ו מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה טז , סמג שם טור שו"ע או"ח סי' רנד סעיף ב:

קנה ז מיי' שם הלכה יח טור שו"ע שם סעיף ה:

דף כ עמוד א[עריכה]

קנו א מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה יט טור ושו"ע או"ח סי' רנה סעיף ב:

קנז ב מיי' פ"ג מהלכות שבת הלכה טז טור שו"ע או"ח סימן רנד סעיף ב:

קנח ג מיי' פי"ז מהל' מ"א טור ושו"ע יו"ד סי' קיג סעיף ח:

קנט ד מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה יח , סמג לאוין סה טור שו"ע או"ח סימן רנד סעיף ה:

קס ה ו מיי' שם הלכה טו:

קסא ז מיי' שם הל' כ:

קסב ח ט מיי' שם הל' יט , סמג שם טור שו"ע או"ח סימן רנה סעיף א:

דף כ עמוד ב[עריכה]

קסג א ב ג מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה כא כב , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סי' רנה ס"ג: