חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 3944, 3996, 4000, 4016, 4060, 4086, 4124; תשפ״ב, 88, 122, 124, 126, 148, 148, 150, 178, 208, 738, 740.


בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 10, 23, 24 ו־25 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020 (להלן – החוק), ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 4(ד)(2)(א) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־5, תשפ״ב, תשפ״ב־4, תשפ״ב־8, תשפ״ב־9]
בתקנות אלה –
”אדם מנוע חיסון“ – כהגדרתו בתקנות הגבלת פעילות, אשר הציג אישור על כך מטעם הרופא או קופת החולים למנהל המוסד או למי מטעמו;
”אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית“ – כהגדרתו בתקנות הגבלת פעילות, ולעניין עובד מוסד בכניסתו למוסד – יראו כאילו במקום ”24“ בא ”84“;
”אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית ”מגן חינוך““ – אישור שמנפיק משרד הבריאות על סמך דיווח ממעבדה רפואית שנרשמה לפי תקנה 2 או 2א לתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל״ז–1977, כי אדם שביצע בדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית ”מגן חינוך“ קיבל תוצאה שלילית בבדיקה, ואשר תקף ל־7 ימים ממועד ביצוע הבדיקה;
”אישור ”תו ירוק““ – אחד מאלה:
(1)
אישור שמנפיק משרד הבריאות, לאדם, המעיד על כך שהוא זכאי לתעודת מחלים או מחוסן;
(2)
תעודת מחלים או מחוסן;
(3)
אישור שקיבל אדם מאת המנהל על כך שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל;
”בדיקה“ – בדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR;
”בדיקת קורונה מיידית“ – כהגדרתה בתקנות הגבלת פעילות;
”בדיקת קורונה מיידית לשימוש ביתי“ – (פקעה);
”בחינות הסמכה“ – בחינות המתקיימות על ידי גורם המקיים בחינות לצורך עיסוק הטעון רישיון, היתר, הסמכה או אישור הניתנים על פי דין, אם מתקיימות במסגרת פעילות המוסד;
”בעל מוסד“ – כל אלה:
(1)
במוסד חינוך רשמי, כמשמעותו בחוק לימוד חובה – רשות החינוך המקומית;
(2)
במוסד חינוך מוכר כהגדרתו בחוק לימוד חובה – הגוף בעל הרישיון מהמנהל הכללי של משרד החינוך להפעלת מוסד החינוך לפי הוראות חוק הפיקוח;
(3)
במוסד חינוך תרבותי ייחודי ובמוסד חינוך במעמד פטור – מי שמפעיל את מוסד החינוך;
(4)
במוסד בפיקוח האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם במשרד הכלכלה והתעשייה – מי שמפעיל את מוסד החינוך;
(5)
בפנימייה – מי שמפעיל את הפנימייה;
(6)
במקום המשמש או שנועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות – מי שמפעיל את המוסד;
(7)
במוסד תורני, למעט מוסד חינוך תרבותי ייחודי – מי שמפעיל את המוסד;
(8)
כל מוסד אחר המקיים פעילות חינוך – מי שמפעיל את המוסד;
(9)
בפעילות חינוך כמפורט בסעיף 10(ג)(8) עד (14) לחוק – מי שמפעיל את הפעילות;
”חוג“ – המיועד לקטינים;
”ילד עם מוגבלות“ – ילד עם מוגבלות שטרם מלאו לו 12 שנים ושלושה חודשים המחזיק בתעודת נכה;
”מוסד“ – מוסד המקיים פעילות חינוך;
”מוסד חינוך תרבותי ייחודי“ – כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס״ח–2008;
”מוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים“ – מוסד חינוך על־תיכוני המקיים פעילות לימודית, ובכלל זה מוסד שהוא אחד מאלה, והכול למעט פעילות חינוך בלתי פורמלי:
(1)
(2)
מוסד על־תיכוני להשכלה מקצועית או טכנית, ובכלל זה מכללה טכנולוגית מוכרת כהגדרתה בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע״ג–2012;
(3)
אולפן ללימוד השפה העברית לעולים;
(4)
מוסד המקיים לימודים לצורך השלמת השכלה יסודית או על־יסודית;
(5)
מוסד המקיים בחינות מיון לקראת לימודים במוסד חינוך על־תיכוני או בחינות הסמכה;
”המנהל“ – כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת בריאות העם, ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף 20 לפקודה האמורה;
”הממונה על החניכות“ – כמשמעותו בחוק החניכות, התשי״ג–1953;
”מסגרת חוץ־ביתית“ – כהגדרתה בסעיף 22א לחוק;
”מפעיל חיצוני“ – (נמחקה);
”פנימייה“ – מסגרת שבה מתגוררים תלמידים, המספקת לתלמידים מגורים ומעטפת חינוכית, חברתית או טיפולית במשך כל שעות היממה, לרבות מוסד תורני המקיים פעילות כאמור ופנימייה כאמור בסעיף 10(ג)(5) לחוק, ולמעט מסגרת חוץ־ביתית;
”צוות המוסד“ – צוות העובדים במוסד;
”תכנית מגן חינוך“ – כהגדרתה בתקנות הגבלת פעילות;
”תלמיד“ – מי שלומד במוסד, לרבות חניך או מטופל במוסד;
”תלמיד עולה“ – מי שהעביר את מקום מגוריו לישראל החל מיום ג׳ בטבת התשע״ז (1 בינואר 2017), והוא אחד מאלה:
(1)
הוא נכנס לישראל מכוח חוק השבות, התש״י–1950, או מכוח החלטות ממשלה שקבעו כי הנכנס לישראל מכוחן זכאי לזכויות עולה;
(2)
הוא נולד מחוץ לישראל להורה אזרח ישראל והיה זכאי למעמד עולה לפי חוק השבות, התש״י–1950, אלמלא היה אזרח ישראל;
(3)
הוא תלמיד בתכנית נעל״ה;
”תנועת נוער“, ”ארגון נוער“ – תנועת נוער או ארגון נוער הנתמכים לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, או קבוצות מדריכים צעירים עירוניים וחניכיהם שבאחריות מחלקת הנוער העירונית;
”תעודת מחלים או מחוסן“ – אישור החלמה תקף או תעודת מחוסן תקפה כמשמעותם בצו בידוד בית;
”תעודת קורונה“ – (פקעה);
”תעודת נכה“ – שהנפיק המוסד לביטוח לאומי;
חובת פעילות בכפוף לתקנות [תיקון: תשפ״א]
בעל מוסד יהיה אחראי לביצוען של הוראות וחובות שהוטלו עליו לפי תקנות אלה, ובכלל זה יספק או יבטיח כי יסופקו למנהל המוסד ולעובדים במוסד אמצעים הנדרשים לצורך ביצוע תפקידם.
אחריות מנהל מוסד [תיקון: תשפ״א]
מנהל מוסד יפעל לשם עמידה בחובותיו לפי תקנות אלה.
עטיית מסכה [תיקון: תשפ״א־5]
(א)
על אף האמור בסעיף 3ה(ב)(1) לצו בידוד בית, בפעילות בשטח סגור של מוסד, תלמידים בכיתות א׳ ומעלה ואנשי הצוות יעטו מסכה, לרבות בהסעה לפעילות כאמור וממנה, למעט בעת אכילה או בפעילות גופנית.
(ב)
מנהל מוסד לא יתיר כניסה למקום הפעילות של המוסד הנמצא בשטח סגור, של אדם המחויב בעטיית מסכה לפי תקנת משנה (א) ולפי סעיף 3ה לצו בידוד בית, ושאינו עוטה מסכה לפי אותם חיקוקים.
(ג)
בכיתה שאחד או יותר מהתלמידים בה חירש או כבד שמיעה, יעטו אנשי הצוות מסכה שקופה; בעל המוסד יספק מסכות שקופות לאנשי הצוות הנדרשים לכך לפי תקנת משנה זאת.
כניסת עובד המוסד בהצגת ”תו ירוק“ [תיקון: תשפ״א־5, תשפ״ב, תשפ״ב־8, תשפ״ב־9]
(א)
עובד המוסד לא ייכנס למוסד אלא אם כן הציג למנהל המוסד או למי מטעמו אישור ”תו ירוק“ או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למוסד במסגרת תכנית ”מגן חינוך“, והכול בצירוף תעודה מזהה; לעניין אדם מנוע חיסון – אישור כאמור בתקנת משנה זו או אישור על תוצאה שלילית בבדיקה שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למוסד בצירוף הצגת תעודה מזהה.
(ב)
תקנת משנה (א) לא תחול לעניין עובד שמנהל המוסד קבע לגביו שאינו בא במגע עם תלמידים או עם עובדים אחרים אשר באים במגע עם תלמידים.
התקהלות [תיקון: תשפ״א־5, תשפ״ב־8]
(א)
לא תתקיים במוסד התקהלות, כולל בטקס דתי או בתפילה, שמספר האנשים שבה עולה על ההתקהלות המותרת; לעניין זה, ”התקהלות מותרת“ – כאמור בתקנה 1א לתקנות הגבלת פעילות.
(ב)
מנהל מוסד יבטיח כי לא תתקיים התקהלות שמספר האנשים שבה עולה על ההתקהלות המותרת כאמור בתקנת משנה (א).
(ג)
תקנה זו לא תחול על מוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים, או מוסד תורני על־תיכוני, למעט פנימייה, אשר הכניסה אליו מותנית בהצגת אישור ”תו ירוק“ או אישור על תוצאה שלילית בבדיקה כאמור בתקנה 9א.
כניסה למוסד של מי שאינו תלמיד ואינו עובד המוסד [תיקון: תשפ״א־5, תשפ״ב, תשפ״ב־2, תשפ״ב־3, תשפ״ב־4, תשפ״ב־8]
מנהל מוסד לא יאפשר כניסה למקום הפעילות של מי שאינו תלמיד במוסד ואינו עובד המוסד, אלא למי שמתקיים לגביו אחד מאלה:
(1)
הוא הציג למנהל המוסד או למי מטעמו אישור ”תו ירוק“ או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית; אישורים כאמור יוצגו בצירוף תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16;
(1א)
(לא אושרה);
(2)
הוא אחראי על קטין שחווה קשיים מיוחדים ומנהל המוסד או מי שהוא מינה לעניין זה אישר לו באופן פרטני להיכנס למקום הפעילות, ובלבד שבכל זמן לא יימצא בחדר עם התלמידים יותר מאחראי אחד כאמור אם לא הציג אישור כמפורט בפסקה (1); לעניין פסקה זאת, ”קשיים מיוחדים“ – קשיים רגשיים או נפשיים או מגבלות בריאותיות או מגבלות אחרות שבשלהן נדרש ליווי של התלמיד אל הכיתה או מחוצה לה, או קשיים הנוגעים להליך פדגוגי שלו שותף האחראי על הקטין, שלא ניתן לקיימו מרחוק;
(3)
לעניין גן ילדים ומקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות מגיל לידה עד גיל 3 – הוא אחראי על קטין הנכנס למקום הפעילות לשם ליווי הקטין, ובלבד שנכנס רק לשטח שאינו כיתת הגן;
(4)
לעניין מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות מגיל לידה עד גיל 3 – הוא אחראי על קטין שהוא פעוט, הנכנס למקום הפעילות לשם ליווי הפעוט ככל שהדבר נדרש לשם התפתחותו ושלומו של הפעוט ובהצגת אישור רפואי המאשר זאת, ובלבד שבכל זמן לא יימצא בכיתה יותר מאחראי אחד כאמור אם לא הציג אישור כמפורט בפסקה (1).
הגבלות על קיום טיול הכולל לינה [תיקון: תשפ״ב, תשפ״ב־8, תשפ״ב־10]
(א)
(פקעה).
(ב)
על טיול הכולל לינה המיועד לתלמידים מטעם בית ספר יסודי או על־יסודי יחולו הוראות אלה:
(1)
הטיול יתקיים באותן הקבוצות הקבועות שבהן לומדים התלמידים בשגרה;
(2)
המרחק בין קבוצה לקבוצה לא יפחת מחמישים מטרים לפחות בכל זמן;
(3)
על הפעלת רכב הסעה יחולו הוראות אלה:
(א)
בכל אוטובוס ייסעו שתי קבוצות קבועות לכל היותר במשך כל הטיול;
(ב)
כל קבוצה קבועה תשב בנפרד ותתבצע הפרדה באמצעות השארת שתי שורות מושבים ריקות לפחות בין החלק הקדמי של ההסעה לבין חלקה האחורי;
(ג)
בעת השהות בהסעה לא תתקיים אכילה.
סיווג רשויות מקומיות [תיקון: תשפ״א־5]
(א)
בתקנה זאת –
”המועד הקובע“ – המועד שבו נבחן ממוצע ציוני הרשות בשבעת הימים שקדמו לאותו מועד לצורך העדכון לפי תקנות אלה, והוא ביום רביעי בשעה 20:00 בכל שבוע;
”רשות מקומית“ – או חלק ממנה, אם חולקה לחלקים במפה שבתוספת הראשונה.
(ב)
כל רשות מקומית תדורג בכל יום לפי הנוסחה שלהלן על סמך נתוניה:

בנוסחה זאת –
= מספר החולים החדשים בשבוע האחרון ברשות ל־10,000 תושבים;
= שיעור הבדיקות החיוביות החדשות ברשות בשבוע האחרון, בניכוי בדיקות סיקור;
= קצב גידול שיעור החולים החדשים ברשות בשבוע האחרון אשר יחושב לפי המנה המתקבלת מחלוקת מספר החולים החדשים בשבוע האחרון ל־10,000 תושבים, במספר החולים החדשים ל־10,000 תושבים בשבוע שקדם לו;
= 2;
= 8;
(ג)
רשות מקומית שממוצע ציוניה בשבעת הימים שקדמו למועד הקובע ובהתאם לאמור בתקנת משנה (ד), הוא כמפורט בטור א שלהלן, תדורג בצבע הקבוע בטור ב׳ לצידו:
טור א׳
ממוצע ציונים
טור ב׳
צבע
0 עד 4.49ירוק
4.5 עד 5.99צהוב
6 עד 7.49כתום
7.5 עד 10אדום
(ד)
ממוצע הציונים כאמור בתקנת משנה (ג) יעוגל לשתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית; אם הוא גדול מ־10 ייחשב לציון 10, ואם הוא קטן מ- ייחשב לציון 0.
(ה)
תחילתו של הדירוג לעניין תקנה 8 ביום ראשון שלאחר המועד הקובע בכל שבוע.
(ו)
דירוגן של הרשויות לצבעים לפי תקנה זאת יפורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות, ביום חמישי בכל שבוע לא יאוחר מהשעה 14:00, בציון תקופת תוקפה של הרשימה המעודכנת; באתר האמור יישמר תיעוד של הרשימות המעודכנות ומועדי תוקפן.
פעילות מטעם חוג, תנועת נוער או ארגון נוער ברשות מקומית המדורגת בצבע כתום או אדום [תיקון: תשפ״א־5, תשפ״ב, תשפ״ב־8, תשפ״ב־9]
(א)
פעילות מטעם חוג, תנועות נוער או ארגון נוער המתקיימת בשטח רשות מקומית המסווגת בצבע ”כתום“ או ”אדום“ לפי תקנה 7, תתקיים בשטח פתוח בלבד.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), קבע בעל מוסד שלא ניתן לקיים פעילות כאמור בשטח פתוח, רשאי הוא לקיימה במבנה, ובלבד שכל המשתתפים הציגו למפעיל הפעילות או למי מטעמו אישור ”תו ירוק“, אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית ”מגן חינוך“, ולעניין ילד עם מוגבלות – הצגת תעודת נכה; אישורים כאמור יוצגו בצירוף תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16.
לימודים של כיתות ח׳ עד י״ב ברשות המדורגת בצבע אדום [תיקון: תשפ״א־5, תשפ״ב, תשפ״ב־8]
(א)
לא יתקיימו לימודים של כיתות ח׳ עד י״ב בבית ספר שניתן בו חינוך יסודי או חינוך על־יסודי הנמצא בשטח רשות מקומית המדורגת בצבע אדום לפי תקנה 7; אין באמור בתקנת משנה זאת כדי למנוע למידה מרחוק, הוראה מקוונת או לימודים המתקיימים בשטח פתוח בלבד.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), ברשות מקומית המדורגת בצבע אדום כאמור בה, ניתן לקיים לימודים של כיתות ח׳ עד י״ב אם 70% לפחות מתלמידי הכיתה הם בעלי אישור ”תו ירוק“.
(ג)
בעל מוסד שהוא בית ספר שניתן בו חינוך יסודי או חינוך על־יסודי בשטח רשות מקומית המדורגת בצבע אדום לפי תקנה 7, לא יאפשר פתיחת כיתה מכיתות ח׳ עד י״ב לתלמידים אם פחות מ־70% מתלמידי הכיתה הם בעלי אישור ”תו ירוק“.
(ד)
תקנה זאת לא תחול על לימודים של מוסד המקיים פעילות חינוך כאמור בסעיף 10(ג)(4), (6) או (14) לחוק או כיתה של תלמידים עולים ללימוד השפה העברית.
(ה)
(פקעה).
צמצום מגעים [תיקון: תשפ״ב, תשפ״ב־2, תשפ״ב־7, תשפ״ב־8, תשפ״ב־10]
(א)
לימודים של כיתות ז׳ עד י״ב בבית ספר שניתן בו חינוך יסודי או חינוך על־יסודי הנמצא בשטח רשות מקומית המדורגת בצבע כתום לפי תקנה 7, יתקיימו בכפוף לאחד או יותר מאלה, לפי בחירת מנהל המוסד:
(1)
למידה בשטח פתוח;
(2)
למידה המשלבת למידה פנים אל פנים עם למידה מרחוק;
(3)
למידה בדרך אחרת שיש בה צמצום מגעים בין תלמידי הכיתה, בתוך שטח בית הספר, מחוצה לו או בשטח פתוח, כפי שיחליט מנהל המוסד;
(4)
למידה מרחוק ולמידה מקוונת.
(ב)
קיום הלימודים ייעשה, ככל הניתן, באמצעות החלופות הקבועות בתקנת משנה (א)(1) עד (3).
(ג)
תקנת משנה (א) לא תחול על כיתה ש־70% או יותר מתלמידיה הם בעלי אישור ”תו ירוק“, על לימודים במוסד המקיים פעילות חינוך כאמור בסעיף 10(ג)(4), (6) או (14) לחוק וכן על כיתה של תלמידים עולים ללימוד השפה העברית.
סגירת מוסד [תיקון: תשפ״א־5]
(א)
ראש השירות או רופא מחוזי רשאי להורות, בהודעה בכתב, למפעיל של מוסד לסגור את המקום, כולו או חלקו, ובהיקף שאינו עולה על הנדרש, אם שהה בו אדם הנושא את נגיף הקורונה, לתקופה שינקוב בהודעה והדרושה לשם מניעת הדבקה בנגיף בשל שהייה באותו מקום או לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית, ובלבד שסגירתו לשם עריכת חקירה כאמור לא תעלה על 72 שעות, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה של ראש השירות – על 120 שעות, וזאת בשים לב, בין השאר, להשלכות של סגירת המוסד על התלמידים; לעניין זה, ”ראש השירות“ – כהגדרתו בצו בידוד בית.
(ב)
לעניין מוסד בפיקוח משרד החינוך או מוסד חינוך לנוער שהוא מוסד בפיקוח האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם בזרוע עבודה במשרד הכלכלה והתעשייה – יהיו מוסמכים להורות על סגירת המוסד כאמור, לפי הוראות תקנת משנה (א), גם מנהל המחוז או הממונה על החניכות, לפי העניין, בהתייעצות עם ראש השירות או עם רופא מחוזי.
(ג)
על מתן הוראה לסגירה כאמור בתקנת משנה (א) של מוסד המפורט להלן, יעדכן הרופא המחוזי את הגורם המפורט לצד אותו מוסד:
(1)
מוסד בפיקוח משרד החינוך או חלק ממנו – מנהל המחוז;
(2)
מוסד בפיקוח משרד הכלכלה והתעשייה או חלק ממנו – הממונה על המחוזות בזרוע עבודה שבמשרד הכלכלה והתעשייה;
(3)
מעון יום שבהסכם הפעלה עם משרד הכלכלה והתעשייה כמשמעותו בסעיף 62 לחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע״ט–2018 – מנהל המחוז באגף למעונות יום ומשפחתונים במשרד הכלכלה והתעשייה.
פנימייה [תיקון: תשפ״ב־8, תשפ״ב־10]
(בתוקף עד יום 26.10.2021):
(א)
בתקנה זאת –
”יציאה מחוץ לשטח הפנימייה“ – למעט מעבר רגלי בין אזור הלימודים לאזור מגורים סמוך;
”מסלול סגור“ – כמשמעותו בתקנת משנה (ב)(3)(ב);
”מסלול פתוח“ – כמשמעותו בתקנת משנה (ב)(3)(א).
(ב)
לא יפעיל מנהל מוסד פנימייה בדרך של פתיחתה לתלמידים אלא לפי תנאים אלה והוראות תקנה זאת:
(1)
מנהל המוסד ימנה אדם שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנה זאת (להלן – ממונה קורונה);
(2)
מנהל המוסד יידע את התלמידים השוהים בפנימייה בנוגע לכללים החלים בפנימייה, לרבות האמור בפסקה (3), ובכלל זה בעניין החלוקה לקבוצות והמסלול שקבע בעל המוסד כאמור בפסקה (3)(ב);
(3)
מנהל המוסד יקבע ויפעיל מנגנון להפרדת השוהים בפנימייה לקבוצות קבועות נפרדות, למשך כל שעות היממה, לרבות בזמן פעילות לימודים, בזמן החופשי, באכילה ובלינה, במסלול פתוח או במסלול סגור כמפורט להלן ובכפוף לתקנת משנה (ג):
(א)
מסלול פתוח – בקבוצות של עד 36 תלמידים, בלא הגבלה על כניסה ויציאה מחוץ לשטח הפנימייה;
(ב)
מסלול סגור – בקבוצות של עד 50 תלמידים, ויחולו לעניין כניסה ויציאה מחוץ לשטח הפנימייה הוראות אלה:
(1)
בשבועיים הראשונים שלאחר הגעתם לפנימייה התלמידים ואנשי הצוות לא יצאו מחוץ לשטח הפנימייה אלא כאמור בפסקת משנה (4);
(2)
לאחר התקופה האמורה בפסקת משנה (1), ואם התלמידים במוסד מתכוונים לשהות בו לתקופה של עוד 30 ימים לפחות, ניתן לאחד קבוצה קבועה עם קבוצות קבועות אחרות שקיימו את האמור בפסקת משנה (1), ובלבד שאף אחד מהתלמידים בכל אחת מהקבוצות אינו חולה;
(3)
אוחדו קבוצות קבועות כאמור בפסקת משנה (2), לא תתאפשר יציאה מחוץ לשטח הפנימייה אלא כאמור בפסקת משנה (4);
(4)
יצא תלמיד או איש צוות מחוץ לשטח הפנימייה, לא יוכל לחזור לשטח הפנימייה, אלא אם כן הצטרף לקבוצה חדשה של עד 50 תלמידים המגיעים לפנימייה, כאמור בפסקת משנה (1); אם אין אפשרות להצטרפות לקבוצה חדשה כאמור, החזרה לשטח הפנימייה תהיה בכפוף לכך שהתלמיד שהה בבידוד במקום שהוקצה לכך בפנימייה, כאמור בתקנת משנה (ה), במשך 14 ימים או לאחר שקיבל תוצאה שלילית בבדיקה שביצע לכל המוקדם ביום השביעי לתקופת הבידוד, לפי המוקדם, ויחולו הוראות סעיף 2(ז1) לצו בידוד בית; פסקה זו לא תחול על תלמיד שיצא מהפנימייה לטיפול רפואי;
(5)
פסקאות משנה (1) ו־(4) לא יחולו על איש צוות הנמנה עם צוות המוסד, אם מתקיימת הפרדה מוחלטת בין איש הצוות לבין התלמידים; לעניין זה, ”הפרדה מוחלטת“ – איש הצוות אינו שוהה עם התלמידים בחלל משותף במוסד ואינו נמצא בקרבתם כלל, לרבות בעת מעבר בתוך שטחי הפנימייה ובעת היציאה ממנה והכניסה אליה או שישנה מחיצה בגובה 250 ס״מ לפחות בכל הכיוונים, המפרידה בין איש הצוות לבין התלמידים.
(ג)
מנהל מוסד פנימייה יפעיל אותה במסלול פתוח או סגור בכפוף להוראות אלה:
(1)
פנימייה המיועדת לתלמידים עד גיל תיכון והיא מהסוג האמור בסעיף 10(ג)(5) לחוק, תפעל במסלול פתוח בלבד;
(2)
פנימייה המיועדת לתלמידים עד גיל תיכון ושאינה מהסוג האמור בסעיף 10(ג)(5) לחוק, תפעל במסלול פתוח או סגור, ואולם על אף האמור בתקנת משנה (ב)(3)(ב)(4), יצא תלמיד פנימייה מחוץ לשטח הפנימייה, לא יוכל לחזור לשטח הפנימייה אלא אם כן הצטרף לקבוצה חדשה של עד 50 תלמידים, או לאחר פיזור וכינוס מחדש של כל תלמידי הפנימייה לפי תקנות אלה.
(ד)
מנהל מוסד פנימייה יקבע ויפעיל מנגנון להקצאת מרחבי פעילות ומיתקנים נפרדים לכל קבוצה כאמור בתקנת משנה (ב)(3), ובכלל זה אזור מגורים, חצר, חדרי לימוד, שירותים, מקלחות וכיורים, ולמניעת מעבר של תלמידים בין מרחבי הפעילות והמיתקנים.
(ה)
התברר למנהל מוסד פנימייה מהסוג האמור בסעיף 10(ג)(5) לחוק כי תלמיד בפנימייה חייב בבידוד לפי צו בידוד בית, ידאג מנהל המוסד למקום בידוד בשביל התלמיד ולרווחתו במהלך הבידוד, ויפעל לפי סעיף 22טו לחוק.
(ו)
בפנימייה שנקבע כי פעילותה תתקיים במסלול סגור, ידאג מנהל המוסד כי טרם כניסת עובד למוסד, יוסברו לעובד כללי הפעלת המוסד לפי מסלול זה, לרבות לעניין כניסה, יציאה ושהייה, ולא יאפשר את כניסת העובד למוסד אלא לאחר שחתם על טופס הסכמה לעבודה ולקיום תנאי המסלול הסגור; אין באמור בתקנה זאת כדי לגרוע מזכותם של מנהל מוסד ועובד המוסד להסכים על תנאים נוספים לצורך הסכמת העובד כאמור בפסקה זאת, ובלבד שלא יהיה תוקף לתניה המתגברת על הוראות תקנות אלה.
(ז)
תקנה זאת לא תחול על פנימייה שבה אחוז התלמידים שהם בעלי אישור ”תו ירוק“ מתוך כלל התלמידים בפנימייה הוא 90% או יותר, ובפנימייה המיועדת לתלמידים בכיתות ז׳ עד ט׳ – אם אחוז התלמידים בעלי אישור ”תו ירוק“ הוא 70% או יותר.
הפעלת מוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים או מוסד תורני על־תיכוני [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־4, תשפ״א־5, תשפ״ב, תשפ״ב־8, תשפ״ב־9, תשפ״ב־10]
(בתוקף עד יום 26.10.2021):
(א)
בתקנה זו –
”אדם מנוע חיסון“ – (נמחקה);
”אישור ”תו ירוק““ – כהגדרתו בתקנות הגבלת פעילות;
”הכשרה מעשית“ – הכשרה מעשית או לימודים מעשיים במוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים, שבהתאם לאופיים ולטיבם של ההכשרה או הלימודים לא ניתן לקיימם באופן מקוון, בשל צורך בציוד או בתשתיות החיוניים להכשרה או ללימודים כאמור אשר מצויים במקום הפעילות של המוסד;
”מקום“ – בכלל זה בניין, כיתת לימוד או אולם הרצאות;
”קורס נהיגה מונעת“ – השתלמות בנהיגה לפי תקנה 213 והדרכה בנהיגה נכונה לפי תקנה 549(א) ו־(ב) לתקנות התעבורה, התשכ״א–1961.
(ב)
בעל מוסד לא יפעיל מוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים, או מוסד תורני על־תיכוני, למעט פנימייה, בדרך של פתיחתו לתלמידים, ובכלל זה קיום בחינות, אלא בכפוף להוראות אלה:
(1)
בעל המוסד ימנה ממונה קורונה שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנה זו;
(2)
בעל המוסד יציב שלט בכניסה למקום שבו מתקיימת הפעילות, במקום בולט לעין, בשפות עברית, ערבית ואנגלית, בדבר חובת הצגת אישור ”תו ירוק“ כתנאי לכניסה למקום;
(3)
בעל המוסד יתיר כניסה למקום רק למי שהציג, כתנאי לכניסתו, אחד מהאישורים שלהלן:
(א)
אישור ”תו ירוק“, בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16;
(ב)
אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16;
(ג)
לעניין אדם מנוע חיסון – אישור כאמור בפסקת משנה (ב) או אישור שקיבל תוצאה שלילית בבדיקה שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למוסד, בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16;
האמור בפסקה זו לא יחול על כניסה למקום שמתקיימת בו הכשרה מעשית;
(4)
במוסד שרק בחלק מהמקומות בו חלה החובה להצגת אישור ”תו ירוק“ כתנאי לכניסה למקומות כאמור, בשל כך שמתקיימת בו הכשרה מעשית, יפעל בעל המוסד לקיום הפרדה מוחלטת בין האזורים במוסד שלא חלה לגביהם החובה להצגת אישור ”תו ירוק“ בכניסה למקום הפעילות, לבין שאר האזורים, ובכלל זה באמצעות שימוש במתחמים או בבניינים נפרדים, או בקיום הפעילות בימים ובשעות נפרדים;
(5)
(נמחקה);
(6)
בעל המוסד יאפשר לימודים מרחוק לתלמידים שאינם בעלי אישור ”תו ירוק“; לעניין זה, ”לימודים“ – למעט הכשרה מעשית, בחינות וקורס נהיגה מונעת.
(ג)
הכשרה מעשית במוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים תתקיים בכפוף להוראות אלה:
(1)
בקבוצות קבועות של עד 50 משתתפים בשטח סגור ועד 100 משתתפים בשטח פתוח;
(2)
בין המשתתפים יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות ככל האפשר.
עונשין [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־5, תשפ״ב, תשפ״ב־2, תשפ״ב־8, תשפ״ב־9]
העושה אחד מאלה – דינו קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:
(1)
בעל מוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים או בעל מוסד תורני על־תיכוני, למעט פנימייה, שהתיר כניסה למוסד לאדם שאינו אחד מהמפורטים להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בניגוד לתקנה 9א:
(א)
מי שהציג אחד מאלה, ולעניין מי שמלאו לו 16 שנים – גם בצירוף הצגת תעודה מזהה:
(1)
אישור ”תו ירוק“ כהגדרתו בתקנה 9א;
(2)
אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית;
(3)
לעניין אדם מנוע חיסון – אישור כאמור בפסקת משנה (2) או אישור שקיבל תוצאה שלילית בבדיקה שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למוסד;
(4)
(פקעה);
(ב)
עובד המוסד שמנהל המוסד קבע לגביו שאינו בא במגע עם תלמידים או עם עובדים אחרים אשר באים במגע עם תלמידים;
(2)
בעל מוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים או בעל מוסד תורני על־תיכוני, למעט פנימייה, שלא מינה ממונה קורונה כאמור בתקנה 9א(ב)(1);
(3)
בעל מוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים או בעל מוסד תורני על־תיכוני, למעט פנימייה, שלא הציג שלט כאמור בתקנה 9א(ב)(2);
(4)
השוהה במוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים או השוהה במוסד תורני על־תיכוני, למעט פנימייה או מקום שמתקיימת בו הכשרה מעשית וכן למעט עובד המוסד, שאינו אחד מהמפורטים להלן, בניגוד לתקנה 9א, ובלבד שבמקום הוצג שלט כאמור בתקנה 9א(ב)(2):
(א)
מחלים או מחוסן;
(ב)
אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום;
(ג)
אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקה שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום;
(ד)
(נמחקה);
(ה)
אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית ”מגן חינוך“, שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום.
עבירה מינהלית [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־5]
(א)
עבירה על הוראה מההוראות המפורטות בטור א׳ שבתוספת השנייה, היא עבירה מינהלית.
(ב)
לעבירה מינהלית כאמור בתקנת משנה (א) יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע לצידה בטור ב׳ בתוספת השנייה.
(ג)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית כאמור בתקנת משנה (ב) שהיא עבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות, הוא כפל הקנס המינהלי האמור בתקנת משנה (ב) או קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, לפי הנמוך מביניהם.
(ד)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית כאמור בתקנת משנה (ב) שהיא עבירה מינהלית נמשכת, יהיה בשיעור חמישית מהקנס הקבוע בתקנת משנה (ב) לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק העבירות המינהליות.
גורם מוסמך להטלת קנס מינהלי [תיקון: תשפ״א]
הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי תקנה 9ג הוא כל אחד מאלה:
(1)
שוטר;
(2)
מפקח שהוא עובד המדינה שנתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין, וכן פקח שמינה מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים לפי סעיף 58 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח–1998;
(3)
עובד רשות מקומית שהוסמך עד יום ט״ו בסיוון התש״ף (7 ביוני 2020) לפי סעיף 5(ב) לחוק העבירות המינהליות;
(4)
(5)
(6)
[תיקון: תשפ״א, תשפ״א־5]
(בוטלה).
ביטול
תחילה
(א)
תחילתן של תקנות אלה, למעט כמפורט בתקנת משנה (ב), ביום ה׳ באלול התשפ״א (13 באוגוסט 2021).
(ב)
תחילתה של תקנה 8 ביום ז׳ באלול התשפ״א (15 באוגוסט 2021).
תוקף [תיקון: תשפ״א־2, תשפ״א־5, תשפ״א־6, תשפ״ב, תשפ״ב־9, תשפ״ב־10]
תוקפן של תקנות אלה עד יום י׳ בכסלו התשפ״ב (14 בנובמבר 2021).
[תיקון: תשפ״א־5]

תוספת ראשונה

(הגדרת ”רשות מקומית“ בתקנה 7(א))

מפה מס׳ 1

רובעי רמזור אשדוד.png

מפה מס׳ 2

רובעי רמזור באר שבע.png

מפה מס׳ 3

רובעי רמזור בני ברק.png

מפה מס׳ 4

רובעי רמזור חיפה.png

מפה מס׳ 5

רובעי רמזור נתניה.png

מפה מס׳ 6

רובעי רמזור פתח תקווה.png

מפה מס׳ 7

רובעי רמזור ירושלים דרום.png

מפה מס׳ 8

רובעי רמזור ירושלים צפון.png

מפה מס׳ 9

רובעי רמזור ראשון לציון.png

מפה מס׳ 10

רובעי רמזור תל אביב יפו.png

[תיקון: תשפ״א־5]

תוספת שנייה

(תקנה 9ג(א) ו־(ב))

 טור א׳
העבירות המינהליות
טור ב׳
קנס מינהלי קצוב
בשקלים חדשים
(1)9ב(1)5,000
(2)9ב(3)3,000
(3)9ב(4)1,000


ג׳ באלול התשפ״א (11 באוגוסט 2021)
  • נפתלי בנט
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.