תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי״ז–1956

תקנות בדבר סדרי הפיקוח על מוסדות חינוך ממלכתיים ומוסדות חינוך ממלכתיים דתיים


ק״ת תשי״ז, 116; תשכ״ג, 1966; תשל״א, 592; תשל״ג, 1470; תשל״ז, 323; תשל״ח, 153, 536; תש״ם, 1487; תשמ״א, 499; תשנ״ב, 1152; תשנ״ו, 1405.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לחוק חינוך ממלכתי, תשי״ג–1953, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק ראשון: הוראות כלליות

הגדרות [תיקון: תשל״ג, תשנ״ו]
בתקנות אלה –
”חוק החינוך“ – חוק חינוך ממלכתי, תשי״ג–1953;
”חוק הלימוד“ – חוק לימוד חובה, תש״ט–1949;
”המנהל הכללי“ – המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות;
”מנהל אגף החינוך הדתי“ – מנהל אגף החינוך הדתי במשרד החינוך והתרבות;
”מנהל המחוז“ – מנהל מערכת חינוך החובה במחוז ומנהל הלשכה המחוזית של משרד החינוך והתרבות;
”מפקח המחוז“ – מפקח אחראי לתחומים פדגוגיים בכפיפות למנהל המחוז;
”מפקח כולל“ – מי שנתמנה למשרה זו בתקן כמשמעותו בחוק שירות המדינה (מנויים), התשי״ט–1959;
”מפקח על החינוך הדתי במחוז“ – המפקח על החינוך הממלכתי דתי במחוז;
”מפקח“ – מי שנתמנה למשרה זו בהתאם להוראות תקנות אלה, ואינו מפקח כולל;
”מנהל מוסד“ – לרבות מרכז במוסד שאין בו מנהל;
”מדריך“ – מי שנתמנה למשרה זו בהתאם להוראות תקנות אלה, לרבות מורה מדריך;
”המזכירות הפדגוגית“ – כמשמעותה בתקנה 4;
”מוסד“ – מוסד חינוך ממלכתי או מוסד חינוך ממלכתי דתי;
”תקן שעות“ – מספר שעות לימוד, שעות חינוך ושעות הניהול שנקבעו לכל מוסד בהתאם לתקנות אלה;
”מצבה“ – רשימת שמות המורים במוסד ומספר שעות העבודה של כל אחד מהם בהתאם לתקן;
שאר המונחים, במידה שאינם מצויים בחוק החינוך, פירושם כמשמעותם בחוק הלימוד.

פרק שני: מוסדות הפיקוח

סימן א׳: השר

הפיקוח בידי השר [תיקון: תשל״ג]
ההדרכה הפדגוגית וכן הפיקוח הפדגוגי על כל המוסדות יבוצע בידי השר באמצעות המנהל הכללי; ההדרכה והפיקוח הפדגוגי על מוסדות החינוך הממלכתי הדתי בכל הנוגע לאפיים הדתי, יבוצעו באמצעות מנהל אגף החינוך הדתי.

סימן ב׳: המנהל הכללי

סמכויות המנהל הכללי [תיקון: תשל״ג, תשנ״ב, תשנ״ו]
(א)
המנהל הכללי רשאי לתת הוראות, הן בענינים פדגוגיים והן בענינים מינהליים, למזכירות הפדגוגית, לכל מנהל מחוז, לכל מפקח מחוז, לכל מפקח על החינוך הדתי במחוז, לכל מפקח כולל, לכל מפקח, לכל מדריך, לכל מנהל מוסד ולכל מורה במוסד, אולם בענינים פדגוגיים שבסמכות מנהל אגף החינוך הדתי לפי תקנה 2 רשאי לתת הוראה כאמור מנהל אגף החינוך הדתי בלבד.
(ב)
המנהל הכללי יחליט בכל חילוקי דעות שיתעוררו בענין הסמכויות של מוסדות הפיקוח לפי תקנות אלה; אולם מנהל אגף החינוך הדתי רשאי לערער לפני השר על החלטה כזו של המנהל הכללי, אם הוא סבור שיש בענין משום פגיעה באופי הדתי של החינוך הממלכתי הדתי.

סימן ג׳: המזכירות הפדגוגית

הרכב המזכירות הפדגוגית וסמכויותיה [תיקון: תשל״א, תשל״ג, תשל״ז, תשל״ח, תשל״ח־2, תשנ״ו]
(א)
המזכירות הפדגוגית תהא מורכבת מן היושב ראש, מנהל אגף החינוך הדתי ועוד חברים שימנה השר.
(ב)
סמכויות המזכירות הפדגוגית בענינים פדגוגיים, פרט לאמור בתקנות 5 ו־6, הן –
(1)
ההדרכה והטיפול בכל השאלות הפדגוגיות של מערכת חינוך החובה;
(2)
פיקוח על ביצוע תכנית הלימוד, תכנית ההשלמה, תכניות נוספות, ניסויים פדגוגיים, תיקונים ושינויים בהם וכיוצא באלה;
(3)
עיבוד הצעה לסדרים פנימיים במוסדות, לרבות הווי המוסד ופיקוח עליהם;
(4)
אישור ספרי לימוד וספרי עזר במוסדות;
(5)
המלצה על עזרי לימוד, ובכלל זה עיתונים, משחקים וצעצועים, או איסור להשתמש במוסדות בעזרי לימוד כאמור;
(6)
עידוד יוזמה פדגוגית, אישור ניסויים במערכת החינוך וקיום מעקב אחריהם;
(7)
הדרכת מנהלי המחוזות, מפקחים כוללים, מפקחים ומדריכים בענינים פדגוגיים וכינוסם לשם בירור ענינים אלה לרגל עבודתם.
(8)
קביעת עקרונות לדיווח מפקחים כוללים ומפקחים ולטיפול בדו״חות שלהם;
(9)
כל סמכות אחרת אשר תוטל על המזכירות הפדגוגית מאת השר, פרט לאמוד בתקנות 5 ו־6.
(ג)
המזכירות הפדגוגית רשאית למנות ועדות מבין חבריה ושלא מבין חבריה ולאצול לועדה סמכויות מסמכויותיה, דרך כלל או לענין מסוים, ובלבד שהרכבה של ועדה שיש בה מי שאינם חבריה של המזכירות הפדגוגית אושר בידי המנהל הכללי; ועדה כאמור בתקנת־משנה זו יכול שתהא מורכבת מחבר אחד.
(ד)
המזכירות הפדגוגית רשאית להקים מועצה מייעצת מבין חבריה או שלא מבין חבריה, או משני הסוגים גם יחד, ובלבד שהמנהל הכללי אישר את ההרכב.
(ה)
מנהל אגף החינוך הדתי רשאי לערער בפני המזכירות הפדגוגית על כל החלטה של ועדה כאמור בתקנת משנה (ג) תוך עשרה ימים מיום שנמסרה לידיו.

סימן ד: מנהל אגף החינוך הדתי

סמכויות [תיקון: תש״ם, תשנ״ב]
הסמכויות בענינים פדגוגיים המפורטים בתקנה 4(ב), פסקה (1) לענין הדרכה, ופסקאות (2), (6) ו־(7) לענין הדרכת מפקחים ומדריכים וכינוסם, במוסדות החינוך הממלכתי־דתי ומוסדות חינוך אחרים שבפיקוח מנהל אגף החינוך הדתי, נתונות למנהל אגף החינוך הדתי, וכן כל שאר הסמכויות בענינים פדגוגיים המפורטים בתקנה 4(ב), במידה שהן נוגעות לאופי הדתי של מוסדות החינוך הממלכתי דתי, נתונות למנהל אגף החינוך הדתי.
ריכוז הענינים המיוחדים לחינוך הממלכתי דתי [תיקון: תשל״ג, תש״ם, תשנ״ב]
(א)
הדינים והחשבונות בכל הענינים הפדגוגיים של מוסדות החינוך הממלכתי־דתי ומוסדות חינוך אחרים שבפיקוח מנהל אגף החינוך הדתי יובאו לפני המזכירות הפדגוגית באמצעות מנהל אגף החינוך הדתי.
(ב)
הסמכות הפדגוגית העליונה לגבי האופי הדתי של מוסדות החינוך האמורים בתקנת משנה (א) תהא בידי מנהל אגף החינוך הדתי והוא יקיים מגע ישיר עם מוסדות החינוך האמורים בתקנת משנה (א) על־ידי ביקורים, פגישות וחוזרים בענינים הפדגוגיים במוסדות אלה, וישלח העתק מכל חוזר כאמור אל המנהל הכללי; מנהל אגף החינוך הדתי יאשר ספרי לימוד וספרי עזר במידה שהדבר נוגע באופי הדתי של החינוך הממלכתי הדתי.
(ג)
מנהל אגף החינוך הדתי רשאי לכנס מפקחים או מדריכים על מוסדות החינוך האמורים בתקנת משנה (א) לשם בירור והתייעצות בענינים פדגוגיים בחינוך הממלכתי דתי ולהעביר את המסקנות למנהל הכללי.
(ד)
המפקח על החינוך הדתי במחוז, ומפקח או מדריך הממונים על מוסדות החינוך האמורים בתקנת משנה (א), יהיו כפופים מבחינה פדגוגית למנהל אגף החינוך הדתי והוא ידריך אותם בעבודתם ויקיים אתם מגע ישיר ותדיר.
(ה)
מנהל אגף החינוך הדתי רשאי להעביר, מזמן לזמן, כל סמכות מן הסמכויות האמורות למפקח על החינוך הדתי במחוז, לאחר התייעצות במועצה לחינוך ממלכתי־דתי.

סימן ה׳: ניהול המחוז

מינויים מרכזיים במחוז [תיקון: תשל״א, תשל״ג, תשמ״א]
המנהל הכללי, באישור השר, ובכפוף לאמור בחוק שירות המדינה (מנויים), תשי״ט–1959, ימנה בכל אחד מהמחוזות שעל הקמתם החליט השר, את נושאי התפקידים המרכזיים המפורטים להלן:
(1)
מנהל המחוז;
(2)
מפקח המחוז;
(3)
המפקח על החינוך הדתי במחוז לפי הצעת מנהל אגף החינוך הדתי.
סמכויות מנהל מחוז ותפקידיו [תיקון: תשל״ג, תש״ם, תשנ״ו]
תפקידי מנהל המחוז הם –
(1)
לפעול לגבי מוסדות החינוך הממלכתי לפי הוראות המנהל הכללי או משנהו, ולגבי מוסדות החינוך הממלכתי הדתי – בענינים מינהליים בלבד;
(2)
לחלק לגבי מוסדות החינוך הממלכתי את העבודה בין המפקחים הכוללים, המפקחים והמדריכים; אולם לגבי מוסדות החינוך הממלכתי הדתי לא יעשה כן אלא בהסכמת מנהל אגף החינוך הדתי;
(3)
להעביר לעתים מזומנות לרשות חינוך מקומית סיכומי דינים וחשבונות על מצב ההוראה, החינוך והמשק במוסדות שבתחום שיפוטה וסדריהם;
(4)
לכנס ישירות מפקחים כוללים, מפקחים ומדריכים במחוזו לשם בירור והתייעצות בענינים מינהליים, ואשר לענינים פדגוגיים, לכנס מפקחים ומדריכים של מוסדות החינוך הממלכתי שבמחוזו באמצעות מפקח המחוז, ומפקחים ומדריכים של מוסדות חינוך הממלכתי דתי שבמחוזו באמצעות המפקח על החינוך הדתי במחוזו, ולהעביר את המסקנות למזכירות הפדגוגית, אולם אם היה הכנס משותף למפקחים על חינוך ממלכתי ולמפקחים על חינוך ממלכתי דתי, ייקבעו נושאי הדיון בהתייעצות עם מנהל אגף החינוך הדתי; לא הסכימו מנהל המחוז והמפקח על החינוך הדתי במחוז על הנושאים, יודיע על כך המפקח על החינוך הדתי במחוז למנהל אגף החינוך הדתי ומנהל האגף רשאי לערער על החלטת מנהל המחוז לפני השר, לאחר הודעה למנהל הכללי; החלטת השר תהיה סופית.
סמכויות מפקח מחוז ותפקידיו [תיקון: תשל״ג, תש״ם]
מפקח המחוז ימלא תפקידי ריכוז בתחום הפיקוח הפדגוגי במחוז, ובתחום המינהלי בחינוך הממלכתי במחוז כפי שיטיל עליו מנהל המחוז.
סמכויות המפקח על החינוך הדתי במחוז ותפקידיו [תיקון: תשל״ג, תש״ם]
(א)
מפקח על החינוך הדתי במחוז יהא ממונה על הפיקוח הפדגוגי של מערכת החינוך הממלכתי דתי במחוז ועל התחום המינהלי בחינוך הממלכתי דתי כפי שיטיל עליו מנהל המחוז; המפקח על החינוך הדתי במחוז יהיה כפוף למנהל המחוז; באותם ענינים פדגוגיים המסורים למנהל אגף החינוך הדתי, כפי שהם מוגדרים בחוק ובתקנות, יהיה המפקח על החינוך הדתי במחוז כפוף ישירות למנהל אגף החינוך הדתי.
(ב)
המפקח על החינוך הדתי במחוז רשאי לערור לפני מנהל המחוז על כל החלטה במחוז אם הוא סבור שיש בהחלטה משום פגיעה באופי החינוך הממלכתי דתי.
(ג)
לא קיבל מנהל המחוז את עררו של מפקח החינוך הדתי במחוז כאמור בתקנת משנה (ב), יעביר מנהל המחוז את הערר והחלטתו בדבר אל המנהל הכללי ואל מנהל אגף החינוך הדתי; מנהל המחוז ישלח העתק הערר והחלטתו אל המפקח על החינוך הדתי במחוז.
(ד)
המנהל הכללי יכריע בערר לאחר שמיעת חוות דעתו של מנהל אגף החינוך הדתי.
(ה)
מנהל אגף החינוך הדתי רשאי לערער על כל החלטה או הוראה של המנהל הכללי לפי תקנת משנה (ד) לפני השר, אם הוא סבור שיש בהחלטה או בהוראה משום פגיעה באופי הדתי של החינוך הממלכתי־דתי.
מינוי מפקחים כוללים ומפקחים במחוז [תיקון: תשל״ג, תשנ״ו]
(א)
ליד כל מנהל מחוז יקבע המנהל הכללי, בהתייעצות עם המזכירות הפדגוגית, ובחינוך הממלכתי דתי בהתייעצות עם מנהל אגף החינוך הדתי, באישור השר, ובהתאם לאמור בחוק שירות המדינה (מנויים), תשי״ט–1959, מפקחים כוללים, מפקחים ומדריכים במספר שייראה לו מספיק לצרכי אותו מחוז.
(ב)
מנהל המחוז יקבע מפקח ומדריך לכל מוסד, ובלבד שלמוסדות חינוך ממלכתי דתי ייקבעו מפקחים ומדריכים מבין אותם מפקחים ומדריכים שנתמנו לפקח ולהדריך במוסדות חינוך ממלכתי דתי לאחר שקיבל את הסכמתו של המפקח על החינוך הדתי במחוז.
(ג)
מנהל המחוז ישלח בענין הקביעה כאמור הודעה לכל מוסד וכן לרשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא המוסד.
(ד)
מנהל המחוז רשאי, לגבי מוסדות החינוך הממלכתי – לאחר הודעה למזכירות הפדגוגית, ולגבי מוסדות החינוך הממלכתי דתי – בהסכמת מנהל אגף החינוך הדתי, למסור תפקידי מפקח, כולם או מקצתם, למדריך, לכל תקופה שיראה ולכל מוסד שיראה בתחום מחוזו.
הצעת תקן שעות [תיקון: תשל״ג, תשל״ח, תשנ״ו]
(א)
מנהל המחוז יאשר הצעת תקן שעות של כל מפקח כולל לכל מוסד שבפיקוחו; מפקח כולל כאמור הממונה על מוסד חינוך ממלכתי דתי יקבל להצעותיו את הסכמתו של מנהל אגף החינוך הדתי; לא אישר מנהל המחוז את הצעת תקן שעות כאמור, רשאי המפקח על אותו מוסד לערור על החלטתו של מנהל המחוז לפני המנהל הכללי או מי שהסמיך לכך.
(ב)
מנהל אגף החינוך הדתי רשאי להגיש ערעור לפני השר על החלטתו של המנהל הכללי או של מי שהסמיך אם הוא נוגע למוסד חינוך ממלכתי דתי; הוגש ערעור כאמור, לא יישלח האישור לנוגעים בדבר אלא לאחר שהשר החליט בדבר הצעת התקן.
[תיקון: תשנ״ו]

סימן ו׳: מפקח כולל

ביקורים ודו״חות של המפקח הכולל [תיקון: תשל״ח, תשמ״א, תשנ״ו]
(א)
מפקח כולל רשאי לבקר בכל שיעור ובכל כיתה של מוסד העומד לפיקוחו וחייב לבדוק אם ההוראה היא בהתאם לתכנית היסוד ולתכנית ההשלמה שנקבעה לאותו מוסד. נקבעה למוסד תכנית נוספת לפי סעיף 8 לחוק החינוך, רשאי מפקח כולל לבקר בכל שיעור הניתן לפי אותה תכנית נוספת וחייב לבדוק אם היא בהתאם לאישור השר.
(ב)
מצא מפקח כולל, כי ההוראה במוסד היא לא לפי תכנית היסוד או לפי תכניות ההשלמה שנקבעו לאותו מוסד או שלא לפי התכנית הנוספת שאושרה על ידי השר, רשאי הוא לתת הוראות על מנת להתאים את הלימודים לתכניות האמורות, הכל לפי הענין, או להפסיק את הלימודים.
(ג)
מפקח כולל שביקר במוסד, ימסור תוך עשרה ימים לאחר כל ביקור דין־וחשבון בכתב על פעולותיו לפי תקנה זו למנהל המחוז הממונה עליו, ומנהל המחוז יעביר העתק הדין־וחשבון בתוספת הערותיו למזכירות הפדגוגית או למנהל אגף החינוך הדתי, הכל לפי הענין. מפקח כולל שביקר במוסד חינוך ממלכתי דתי, חייב – נוסף לדין־וחשבון כאמור – למסור באותו זמן דין־וחשבון גם למנהל אגף החינוך הדתי.
(ד)
היה הדין־וחשבון נוגע לעבודתו של מנהל מוסד, יעביר מנהל המחוז העתק ממנו לאותו מנהל.
(ה)
היה הדין־וחשבון נוגע לעבודתו של מורה, יעביר מנהל המחוז העתק ממנו לאותו מורה, באמצעות מנהל המוסד.
מענה לדין וחשבון [תיקון: תשל״ג, תשמ״א]
(א)
מנהל מוסד או מורה שקיבל העתק מדין־וחשבון על עבודתו לפי תקנה 13, רשאי למסור בכתב למנהל המחוז ביאורים והשגות על הבקורת.
(ב)
מנהל המחוז שקיבל ביאורים והשגות כאמור, יעביר העתק מהם למזכירות הפדגוגית או למנהל אגף החינוך הדתי, הכל לפי הענין, וכן למפקח שערך את הדין־וחשבון.
תפקידי מפקח כולל [תיקון: תשנ״ו]
אלה העניינים שמפקח כולל מוסמך לטפל בהם, לעניין כל מוסד שבפיקוחו:
(1)
ייצוג משרד החינוך, התרבות והספורט (להלן – המשרד) כלפי המנהל וקישור בין המוסד, בין המשרד ובין רשות החינוך המקומית;
(2)
אישור של מדיניות החינוך ושל הוראות המשרד במוסד, וכן וידוא ביצוע שלהם, לרבות לעניין ביצוען של תכניות הלימוד, תכניות השלמה, תכניות נוספות, הקצאת שעות תקן, והוראות המשרד ומדיניותו החינוכית לעניין התאמתם של מורים ועובדי שירות לדרישות המשרד ולתקן המקובל באותו תחום;
(3)
קיום הערכה ובקרה על המוסד ומתן משוב בתחומים המפורטים להלן:
(א)
איכות הניהול בתחום החינוך ובתחום הארגון;
(ב)
התוויית מדיניות חינוך של המוסד;
(ג)
מידת ההתמדה ומידת ההצלחה של תלמידים;
(ד)
רמת ההישגים במוסד;
(ה)
האקלים החינוכי והחברתי במוסד;
(4)
הדרכה והכוונה של מנהל המוסד בתכנון משאבים, איגומם והקצאתם לשם השגתם של יעדים חינוכיים וארגוניים;
(5)
סיוע בתהליכי הפיתוח של מנהל אוטונומי במוסד;
(6)
סיוע למנהל המוסד בעידוד יוזמות פדגוגיות, בהכנת תכניות לימוד במוסד ובדרכי החדרת חידושים, הנחייה והכוונה של מנהל המוסד בתחום שיפור תהליכי ההוראה והלמידה;
(7)
השתתפות ומעורבות בתהליכי קבלה לעבודה של מנהל מוסד, בהערכת עבודתו ובהפסקת כהונתנו כמנהל מוסד מטעמים פדגוגיים;
(8)
הערכת מורים על־פי בקשת מנהל מוסד או מפקח, והמלצה על אישור או דחייה של בקשות מנהל מוסד או מפקח לפיטוריו של עובד חינוך;
(9)
קבלת קהל וטיפול בפניות הקשורות למוסד שבפיקוחו, המגיעות מעוברי הוראה, מהורים, מתלמידים ומגורמים ציבוריים;
(10)
תיאום פעולותיו של מערך ההדרכה ושל מפקחים אחרים הפועלים במוסד במסגרת תפקידם;
(11)
ביצוע כל פעולה אחרת לפי הוראות הממונים עליו (מפקח המחוז, מנהל המחוז, המנהל הכללי או השר).
[תיקון: תשנ״ו]

סימן ו׳1: מפקח

תפקידי מפקח [תיקון: תשנ״ו]
למפקח המבקר במוסד במסגרת תפקידו, בתיאום עם המפקח הכולל הממונה על המוסד, יהיו הסמכויות של המפקח הכולל לפי תקנה 15, פסקאות (7) עד (10), וזאת לעניין התחום המקצועי שבו הוא מתמחה.
הצעת מצבה [תיקון: תשמ״א, תשנ״ו]
(א)
הצעת המצבה לגבי כל מוסד חינוך ממלכתי תהיה כך:
(1)
כל מנהל יכין הצעת מצבה למוסד שבניהולו, ויגיש אותה לאישור המפקח הכולל; מפקח כולל שקיבל הצעת מצבה כאמור יגישנה למפקח המחוז, הממונה עליו, ויעביר העתק ממנה למנהל הכללי;
(2)
הסכימו מפקח המחוז והמפקח הכולל על הצעת המצבה, תיקבע המצבה לפי המוסכם;
(3)
לא הסכימו מפקח המחוז והמפקח הכולל על הצעת המצבה, יעביר מפקח המחוז את שתי ההצעות, בצירוף הסברים ונימוקים למזכירות הפדגוגית;
(4)
לא עלה בידי המזכירות הפדגוגית לפתור את חילוקי הדעות בין מפקח המחוז לבין המפקח בדבר הצעת המצבה, יועברו ההצעות למנהל הכללי;
(5)
החלטת המנהל הכללי תהא סופית והוא יודיע על פרטי המצבה למפקח המחוז.
(ב)
הצעת המצבה לגבי כל מוסד חינוך ממלכתי דתי תהיה כך:
(1)
כל מנהל יכין הצעת מצבה למוסד בניהולו, ויגיש אותה לאישור המפקח הכולל; מפקח כולל שקיבל הצעת מצבה כאמור, יקבל להצעה את הסכמת מנהל אגף החינוך הדתי, ויגיש אותה למנהל המחוז הממונה עליו;
(2)
מנהל המחוז יעביר את הצעת המצבה המוגשת אליו כאמור אל המנהל הכללי בצירוף השגותיו;
(3)
המנהל הכללי רשאי לערער בפני השר על הצעת המצבה;
(4)
החלטת השר בענין הערעור והמצבה תהיה סופית, והוא יודיע על פרטי המצבה למנהל המחוז ולמנהל אגף החינוך הדתי באמצעות המנהל הכללי;
(5)
לא ערער המנהל הכללי על הצעת המצבה, תיקבע המצבה לפי הצעת המנהל כאמור.

סימן ז׳: מדריך

תפקידי מדריך [תיקון: תשמ״א]
מדריך יבקר בכל מוסד הנתון לפיקוחו בהתאם להוראות מנהל המחוז הממונה עליו, וישמש מדריך ויועץ לאותם המורים במוסד שעליהם יורה מנהל המחוז; מדריך יתן שיעורים לדוגמה בכיתות המורים האמורים, יערוך עמהם ביקורים בשיעוריהם של מורים בעלי ותק ונסיון, יסדר להם ימי עיון והשתלמות וכיוצא באלה.

סימן ח׳: מנהלי מוסדות ומורים

מינוי מנהלי מוסדות ומורים [תיקון: תשמ״א]
(א)
המנהל הכללי ימנה את מנהלי המוסדות בהתייעצות במזכירות הפדגוגית ואת המורים לכל המוסדות לפי התקן והמצבה; לגבי מוסד חינוך ממלכתי דתי יתמנה המנהל גם בהתייעצות במנהל אגף החינוך הדתי.
(ב)
מנהל מחוז רשאי למנות ממלאי מקום למורים במוסד לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים, בהתייעצות במפקח הממונה על אותו מוסד.
התייעצות ברשויות מקומיות [תיקון: תשמ״א]
המנהל הכללי באמצעות מנהל המחוז יוועץ ברשויות המקומיות שאת שמותיהן נקב בהודעה שנתפרסמה ברשומות, בטרם ימנה מנהלי מוסדות בתחומה של כל אחת מהן וכן בטרם יחליט בדבר העברת מנהל ממוסד שבתחום שיפוטה.
חובות מנהלי מוסדות ומוריהם
מנהל מוסד ומוריו חייבים לשתף פעולה עם המפקחים והמדריכים הממונים על אותו מוסד, להתחשב בעצותיהם ולהישמע להוראותיהם.

פרק שלישי: הוראות שונות

שימוש בספרי לימוד ובספרי עזר [תיקון: תשל״ז, תשנ״ו]
לא ישתמשו במוסד לשם לימוד בספרי לימוד או בספרי עזר לתלמידים, שלא אושרו בהתאם לאמור בתקנות 4(ב)(4) ו־6(ב), או בעזרי לימוד שנאסרו לשימוש לפי תקנה 4(ב)(5).
מוסדות לא יהודיים [תיקון: תשכ״ג, תשמ״א]
בענינים הנוגעים למוסדות לא־יהודיים רשאי המנהל הכללי להעביר את סמכויותיה של המזכירות הפדגוגית או של מנהל המחוז, כולן או מקצתן, לסגנו או למנהל המחלקה לחינוך ולתרבות לערבים שבמשרד החינוך והתרבות.
ביטול
תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשט״ו–1954 – בטלות.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי״ז–1956“.


ז׳ בתשרי תשי״ז (12 בספטמבר 1956)
  • זלמן ארן
    שר החינוך והתרבות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.