חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (מוסדות המקיימים פעילות חינוך)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (מוסדות המקיימים פעילות חינוך) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (מוסדות המקיימים פעילות חינוך), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 3758, 3949.


בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4 ו־10 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020 (להלן – החוק), ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 4(ד)(2)(א) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:


תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (מוסדות המקיימים פעילות חינוך), התשפ״א–2021 בוטלו ביום ה׳ באלול התשפ״א (13 באוגוסט 2021) לפי תקנה 10 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות), התשפ״א–2021.


הגדרות
בתקנות אלה –
”אישור ”תו ירוק““ – אחד מאלה:
(1)
אישור שמנפיק משרד הבריאות, לאדם המעיד על כך שהוא זכאי לתעודת מחלים או מחוסן;
(2)
תעודת מחלים או מחוסן;
(3)
אישור שקיבל אדם מאת המנהל על כך שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל;
”בדיקת קורונה“ – בדיקה ל־nCoV שבוצעה בשיטת PCR;
”פעילות חינוכית“ – פעילות הכוללת לינה מטעם מוסד חינוך פורמלי או מסגרת לחינוך בלתי פורמלי;
”מסגרת לחינוך בלתי פורמלי“ – כמשמעותה בפסקה (4) להגדרה ”מוסד המקיים פעילות חינוך“ בחוק, לרבות תנועת נוער וארגון נוער;
”מוסד חינוך פורמלי“ – מוסד כאמור בפסקאות (1) או (2) להגדרה ”מוסד המקיים פעילות חינוך“ בחוק המיועד לתלמידים בגילי יסודי ועל־יסודי;
”מפעיל הפעילות החינוכית“ – מנהל המסגרת לחינוך בלתי פורמלי או מנהל המסגרת לחינוך פורמלי, שמטעמה מתקיימת הפעילות החינוכית, לפי העניין;
”מקום הפעילות“ – כהגדרתו בסעיף 10(א) לחוק;
”תנועת נוער“, ”ארגון נוער“ – תנועת נוער או ארגון נוער הנתמכים לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, או קבוצות מדריכים צעירים עירוניים וחניכיהם שבאחריות מחלקת הנוער העירונית;
”תעודת מחלים או מחוסן“ – אישור החלמה תקף או תעודת מחוסן תקפה כמשמעותם בצו בידוד בית.
איסור כניסה למקום פעילות חינוכית בלא הצגת תוצאה שלילית בבדיקת קורונה
לא ייכנס אדם למקום פעילות חינוכית ולא ישהה בו, אלא אם כן הציג למפעיל הפעילות החינוכית או מי מטעמו אישור ”תו ירוק“ או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שביצע 72 שעות לכל היותר לפני כניסתו למקום הפעילות החינוכית.
איסור הכנסת אדם למקום פעילות חינוכית בלי שהציג תוצאה שלילית בבדיקת קורונה
מפעיל פעילות חינוכית לא יאפשר כניסה של אדם למקום הפעילות אלא אם כן הציג אותו אדם אישור ”תו ירוק“ או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שביצע 72 שעות לכל היותר לפני כניסתו למקום הפעילות.
סייג לתחולת תקנות 2 ו־3
האמור בתקנות 2 ו־3 לא יחול לעניין כניסתם של עובדי המקום; לעניין זה, ”עובד“ – כהגדרתו בחוק, למעט מתנדב ולמעט מי שנותן שירות במקום.
עונשין
המפעיל פעילות חינוכית בדרך של פתיחתו למי שלא הציג אישור ”תו ירוק“ או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, בניגוד לתקנה 3, דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל״ז–1977.
עבירה מינהלית
(א)
העבירה המנויה בתקנה 5 היא עבירה מינהלית שניתן להטיל בשלה קנס מינהלי קצוב, בסכום של 5,000 שקלים חדשים.
(ב)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985 (להלן – חוק העבירות המינהליות), יהיה כפל הקנס המינהלי האמור בתקנת משנה (א).
גורם מוסמך להטלת קנס מינהלי
הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי תקנות אלה הוא כל אחד מאלה:
(1)
שוטר;
(2)
מפקח שהוא עובד המדינה שנתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין, וכן פקח שמינה מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים לפי סעיף 58 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח–1998;
(3)
עובד רשות מקומית שהוסמך עד יום ט״ו בסיוון התש״ף (7 ביוני 2020) לפי סעיף 5(ב) לחוק העבירות המינהליות;
(4)
(5)
(6)
סמכויות שוטר
לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות 2 ו־3 תהיה לשוטר סמכות להורות לכל אדם לפעול בהתאם לתקנות אלה או להפסיק פעילות בניגוד להן.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י״א באב התשפ״א (20 ביולי 2021).
תוקף
תוקפן של תקנות אלה עד יום ח׳ באלול התשפ״א (16 באוגוסט 2021).


ו׳ באב התשפ״א (15 ביולי 2021)
  • נפתלי בנט
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.