לדלג לתוכן

עין משפט ונר מצוה/יבמות/פרק א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף ב עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה י"ד, סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ג סעיף א':

דף ב עמוד ב[עריכה]

ב א מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה ט"ז, סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ג סעיף י"ב:

ג ב מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה כ"א, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ג סעיף ז':

ד ג מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה י"ד, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ג סעיף א':

ה ד מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה כ"ב, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ג סעיף ז':

דף ג עמוד א[עריכה]

ו א מיי' פ"א מהל' יבום הלכה י"ט:

דף ג עמוד ב[עריכה]

ז א מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה ה', ומיי' פ"ו מהל' יבום הלכה י':

דף ד עמוד א[עריכה]

ח א מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה י"ד, סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ה סעיף ד', [ וברב אלפס פרק ז דכתובות דף קא ]:

ט ב מיי' פי"א מהל' עבודת כוכבים הלכה ט"ו, סמ"ג לאוין נה, טור ושו"ע יו"ד סי' קע"ט:

י ג מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה י"ג:

דף ד עמוד ב[עריכה]

יא א ב מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה י"ב והלכה ט"ז, סמ"ג לאוין רפג, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"א סעיף א' והלכה ו:

יב ג מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ב':

יג ד מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה א', סמ"ג לאוין רפג, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ח סעיף א':

יד ה מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ה', סמ"ג עשין כו, טור ושו"ע או"ח סי' ט' סעיף ב':

טו ו מיי' שם (ופי' מהל' כלאים), סמ"ג עשין כו, טור ושו"ע או"ח סי' ט' סעיף ג':

דף ה עמוד א[עריכה]

טז א מיי' פי"ב מהל' עבודת כוכבים הלכה א', סמג לאוין כא, טור ושו"ע יו"ד סי' קפ"א סעיף ב':

יז ב מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה י"א:

דף ה עמוד ב[עריכה]

יח א מיי' פ"א מהל' ציצית הלכה י', סמ"ג עשין כו, טור ושו"ע או"ח סי' י"א סעיף י"ב:

יט ב מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה ג', סמ"ג לאוין רפג, טור ושו"ע יו"ד סי' ש' סעיף ב':

כ ג מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה ב', סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' ש' סעיף א':

כא ד מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה י"ב, סמג עשין קיב, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"מ סעיף ט"ו:

דף ו עמוד א[עריכה]

כב א מיי' פ"א מהל' בית הבחירה הלכה י"ב:

דף ו עמוד ב[עריכה]

כג א מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה א':

כד ב מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ב':

כה ג מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ז':

כו ד מיי' פי"א מהל' סנהדרין הלכה ב', ומיי' פכ"ד מהל' שבת הלכה ז':

דף ז עמוד א[עריכה]

כז א ב מיי' פ"ד מהל' מחוסרי כפרה הלכה ב':

דף ז עמוד ב[עריכה]

כח א מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ה':


דף ח עמוד ב[עריכה]

כט א מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ט', סמג לאוין קח, טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף כ"ו:

ל ב מיי' וסמג וטוש"ע שם:

לא ג מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ט"ו, סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ח סעיף א':

לב ד מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה י', סמג עשין שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ו סעיף ז':

לג ה מיי' פי"ב מהל' שגגות הלכה א':

דף ט עמוד א[עריכה]

לד א מיי' פ"א מהל' שגגות הל' א ב ד:

לה ב מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה ו':


דף י עמוד ב[עריכה]

לו א מיי' פ"א מהל' יבום הלכה כ"ב, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ב סעיף ב':

דף יא עמוד א[עריכה]

לז א מיי' פ"א מהל' יבום הלכה י"ב, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ב סעיף א':

לח ב מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה י"ט, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ג סעיף י"א:

לט ג מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה ח', ומיי' פכ"ד מהל' אישות הלכה כ"ד, טור ושו"ע אה"ע סי' קט"ו סעיף ח':

מ ד מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה י"ט:

דף יא עמוד ב[עריכה]

מא א מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה י"ב, סמג לאוין פב, טור ושו"ע אה"ע סי' י' סעיף א':

מב ב ג מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה י"ד, סמג עשין מח:

מג ד מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה ב', סמג לאוין קיז:

מד ה מיי' פ"א מהל' יבום הלכה י', סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"א סעיף ב':

מה ו מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה י"ג, סמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ד סעיף ב':

דף יב עמוד א[עריכה]

מו א מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה כ"ב, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ג סעיף ז':

מז ב ג מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה ט"ז והלכה יז, סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ה סעיף י"א, וטור ושו"ע אה"ע סי' קע"ג סעיף י"ד:

מח ד מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה ח', סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ב סעיף א':

דף יב עמוד ב[עריכה]

מט א מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה כ' והלכה כא, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ב סעיף א', וטור ושו"ע אה"ע סי' קע"ג סעיף ט':

נ ב מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה ט', סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ה סעיף י"ב:

דף יג עמוד א[עריכה]

נא א מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה כ"א, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ג סעיף ז':

נב ב מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה י"ב, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ג סעיף ב':

דף יג עמוד ב[עריכה]

נג א מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה ח':

נד ב מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ד' והלכה ו והלכה ז, סמג עשין מד"ס ד, טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ח:

נה ג מיי' פי"ב מהל' עבודת כוכבים הלכה י"א, סמ"ג לאוין סב, טור ושו"ע יו"ד סי' ק"פ סעיף ו':

נו ד מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה י"ח, סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תס"ח סעיף ג' והלכה ד:

דף יד עמוד א[עריכה]

נז א מיי' פי"ב מהל' עבודת כוכבים הלכה י"ד:

נח ב מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ו', סמג עשין נח, טור ושו"ע או"ח סי' של"א סעיף ו', טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ו סעיף ב':


דף טו עמוד א[עריכה]

נט א מיי' פ"ח מהל' מקואות הלכה א', סמג עשין רמח, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"א סעיף מ' וסעיף נב:

דף טו עמוד ב[עריכה]

ס א מיי' פי"א מהל' טומאת אוכלין הלכה ז':

דף טז עמוד א[עריכה]

סא א מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה ה', ומיי' פ"ד מהל' שמיטה ויובל הלכה כ"ז:

סב ב מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה ה', ומיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה ט"ז:

סג ג מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה ה':

סד ד מיי' פ"ד מהל' מטמא משכב ומושב הלכה י':


דף יז עמוד א[עריכה]

סה א מיי' פי"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ז':