מצודות על שמואל א יז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על שמואל א · יז · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"באפס דמים" - שם מקום

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"איש הבנים" - על שערב לבו לגשת בין שתי המערכות קראו איש הבנים מלשון בין

מצודת ציון

"הבנים" - מלשון בין

"וזרת" - רוצה לומר השעור מן האגודל עד האצבע הקטנה הקרויה זרת וכן (שמות כח טז)זרת ארכו

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שקלים נחשת" - כמו שקלי נחושת ואינם דומים לשאר שקלים

מצודת ציון

"וכובע" - כובע בכ"ף וקובע בקו"ף הוא אחד והוא כלי מגן על הראש כמו (יחזקאל כג כד)צנה ומגן וקובע

"ושריון קשקשים" - מין מלבוש להגן ממכת חרב עשויה טבעות טבעות מברזל ולסתום נקבי הטבעות עשוי עליהם כעין קשקשים של דג כמו (ישעיהו נט יז)וילבש צדקה כשריון

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וכידון" - מן הכובע יצא למטה כעין כידון להגן צוארו ממכת חרב

"ומצחת" - הוא מכלי מלחמה ונעשה לכסות בו הרגלים

מצודת ציון

"ומצחת" - טס עשוי כעין מה שנושאות הנערות על מצחן הקרוי מצחה

"וכידון" - הוא כעין רומח

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולהבת" - ברזל החנית היה משקלו שש מאות שקלי ברזל ומשונה הוא משקלי נחושת

"הולך לפניו" - להגן בו עליו ממכת חרב וחנית

"וחץ חניתו" - הוא הבית יד שהיתה עבה כמנור אורגים

מצודת ציון

"כמנור אורגים" - הוא עץ עב ועגול שהאורג כורך עליו חוטי השתי ובמשנה קרויה כובד (שבת קיג א) ותרגומו כאכסן דגרדאין וכמו כן תרגם על (שופטים טז יד)היתד הארג אכסן דגרדאין

"ולהבת" - כן יקרא ברזל החנית על שם שמבהיק הלהב כשהוא מלוטש וכן (איוב לט כב)להב חנית

"הצנה" - הוא כעין מגן וכן (מלכים-א י טז) מאתים צנה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הלא אנכי הפלשתי" - רצה לומר אנכי הוא המיוחד שבהם אחד מהשרים ואתם הלא עבדים ועם שאין מהדרך אשר שר וגדול ילחם מול עבד נקלה עם כל זה ברו לכם איש וילחם בי

"אל מערכות" - אל החיל המסודר למלחמה

"למה תצאו" - רצה לומר למה תצאו כולכם למלחמה

מצודת ציון

"מערכות" - מלשון עריכה וסדור

"ברו" - בררו ובחרו

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ועבדתם אותנו" - כאומר הלא אתם עבדים לשאול וכשאנצח תהיו עבדים לנו ואין לכם בזה נפקא מינה גדולה כל כך

"והיינו" - כולנו נהיה לכם לעבדים בעבור הנצחון האחד לאחד

"להלחם אתי" - רצה לומר להתגבר בהלחמו אתי

מצודת ציון

"יוכל" - מלשון יכולת והתחזקות

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אני חרפתי" - כאומר איך לא תבושו הלא אני מחרף את ישראל לומר שאין עמכם גבורה ואתם תחרישון ועד מתי תנו לי איש וגו'

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ויחתו" - ענין פחד ושבר

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בא באנשים" - לרוב זקנותו לא בא בעצמו במלחמה רק בא בשלחו במקומו אנשים ורבותינו ז"ל אמרו (ברכות נח א) שהיה בא במחברת אנשים אשר הלכו אחריו לגודל חשיבותו

"הזה" - רצה לומר הניכר והידוע לכל

"אפרתי" - בית לחם יושבת בארץ אפרת

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הלכו אחרי שאול" - לרוב חשיבותם הלכו ליד המלך

מצודת ציון

"ומשנהו" - השני לו

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ודוד הוא הקטן" - ולזה לא הלך הוא והגדולים הלכו

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הולך ושב" - לא ישב בקבע בבית שאול, כי אם היה הולך ושב וכו'.

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויתיצב" - עמד בין המערכות ודבר דבריו בבוקר ובערב עד נשלמו ארבעים יום טרם בוא דוד

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"איפת" - שם מידה

"איפת הקליא" - קמח הקליות כמו (ויקרא כג יד)ולחם וקלי והוא קמח משבלים צלוים

"והרץ" - לך במרוצה ומהר

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תפקוד לשלום" - תשגיח לדעת שלומם

"ואת ערובתם" - את משכונם אשר משכנו לצורך פרנסתם תפדם מיד הממשכנן ותקחם עמך

"לשר האלף" - מה שאחיו היו נמנים בו

מצודת ציון

"חריצי החלב" - תרגם יונתן גובנין דחלבא ואולי יקראו כן על שדרך הגבינה לחתכו במדה בעת עשותו והוא מלשון (איוב יד ה)אם חרוצים ימיו

"תפקוד" - ענין השגחה כמו (לעיל יד יז) פקדו נא וראו

"ערובתם" - ענין משכון כמו (בראשית לח יח) מה הערבון

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נלחמים" - מוכנים המה להלחם

"והמה" - שלשת בני ישי

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והחיל היוצא" - ואז החיל היה יוצא אל המערכה הוא מקום המלחמה ובעת יצאם הריעו

"וישא" - את איפת הקליא וגו'

"המעגלה" - היא המחנה שדרכה לחנות בעגול כי טוב הוא להיות נשמר מהאויב מסביב

"ויטוש" - עזב הצאן על שומר אחד לשמרם עד בואו

מצודת ציון

"ויטוש" - ועזב

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ותערוך" - סדרו וערכו מערכתם ישראל ופלשתים זה מול זה

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וירץ המערכה" - אל אחיו שהלכו כבר אל המערכה

"ויטוש" - עזב והניח הכלים אשר עמו ביד שומר הכלים של הבאים למלחמה

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ממערכות פלשתים" - חוזר על מלת עולה

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יעשה חפשי" - מבלי לעבוד עבודת המלך

"הראיתם" - בראותם עולה אמרו אלו לאלו בלשון שאלה האם אתם נותנים לב להתבונן מעשה האיש העולה הזה כי עולה לחרף וגו'

מצודת ציון

"הראיתם" - בה"א השאלה

"חפשי" - בני חורין

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי מי" - במה נחשב הוא לחרף מערכות עם ה'

"מה יעשה לאיש" - אף שכבר שמע חזר ושאל להכנס בדברים ולומר שהוא ילך

מצודת ציון

"הלז" - הזה

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כדבר הזה" - האמור למעלה

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"למען ראות" - להתענג בראיית המלחמה

"במדבר" - במקום גדודי חיות ולסטים

"למה זה ירדת" - עדיין לא הגיד לו שאביו שלחו הנה

מצודת ציון

"נטשת" - עזבת

"במדבר" - מקום המרעה היה סמוך אל המדבר גם מקום מרעה נקרא מדבר וכן (ירמיהו ט)נאות מדבר

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מה עשיתי עתה" - כאומר אם דרכך לכעוס עלי בעשותי דבר רע בעיניך מה זה כעסת עתה הלא עתה לא עשיתי מאומה ורק דברים בעלמא דברתי

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כדבר הזה" - מה יעשה לאיש וגו'

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר דבר דוד" - לבזות גבורת הפלשתי באמרו מי הפלשתי וגו' והרי הוא כאומר שהוא ילחם בו

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אל יפול" - לא יחרד לב אדם בעבור הפלשתי

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי נער אתה" - ועדיין אינך יודע טכסיסי מלחמה והוא רגיל במלחמה מנעוריו

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואת הדוב" - ועם הדוב שניהם יחד

מצודת ציון

"ואת הדוב" - ועם הדוב

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"והחזקתי" - ואחזתי

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"גם הדוב" - הבא עם הארי

"והיה הפלשתי" - כאומר אבטח בה' שיהיה סוף הפלשתי כאחד מהם על אשר חרף וגו'

פסוק לז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הוא יצילני" - אם לא אוכל להמית אותו

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"מדיו" - מלבושיו כמו (לעיל ד יב) ומדיו קרועים

פסוק לט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי לא נסה" - אלא שלא נסה רצה לומר לא בחן מעולם ללכת בכלי מלחמה ולזה אמר לא אוכל וגו'

"ויואל ללכת" - רצה ללכת בכלי מלחמה

מצודת ציון

"ויאל" - ורצה כמו (שמות ב כא)ויאל משה

"כי לא נסה" - אלא לא נסה והוא מלשון נסיון ובחינה

פסוק מ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ובילקוט" - הכלי שם בהילקוט למען לא ירגיש בהאבנים

"ויבחר לו" - הטובים והנאותים לקלעותם

"ויקח מקלו" - להטעות את הפלשתי לחשוב שיגש אליו להכותו עם המקל ולא יהיה נשמר מן הקלע

מצודת ציון

"חלוקי אבנים" - אבנים חלקים הניח לקלעותם ולזרקם

"ובילקוט" - הוא כעין שק עשוי מעור ישים בו הרועה חפציו ומה שלוקט בדרך מהלכו ולזה יקרא ילקוט

"וקלעו" - הוא הדבר אשר יזרוק בו האבן

פסוק מב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי היה נער וגו'" - המורה אשר לא נסה במלחמה לפי מעט השנים ומהתענג

מצודת ציון

"עם יפה מראה" - כמו ויפה מראה

פסוק מג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"באלהיו" - באמרו אלהי פלשתים יהרגך וכדומה

"הכלב אנכי" - וכי כלב אנכי

פסוק מה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר חרפת" - חוזר הוא על מערכות ישראל

"בשם ה'" - במבטח שם ה'

"בא אלי בחרב" - רצה לומר כל בטחונך בחרב וגו'

פסוק מו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ונתתי פגר" - כי כשאמיתך ינוסו כולם ויפלו חללים

מצודת ציון

"יסגרך" - ענין מסירה כמו (עמוס א ו)להסגיר לאדום

"פגר" - כן יקרא גוף המת

פסוק מז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי לא בחרב" - כי הלא אינם בידי

"כי לה' המלחמה" - על ה' להלחם על שחרפת עמו ובידו לתת אתכם בידנו מבלי חרב

מצודת ציון

"יהושיע" - מלשון תשועה

פסוק מח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וירץ המערכה" - כלפי מערכת פלשתים

פסוק מט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"במצחו" - נכנסה בכובע הנחושת ונקבה ונטבעה במצחו

"אל הכלי" - כלי הרועים אשר שם האבנים בה

מצודת ציון

"ויקלע" - זרק האבן בכלי הקלע

"ותטבע" - מלשון טביעה

פסוק נ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וחרב אין ביד דוד" - לכרות בה ראש הפלשתי

"ויחזק" - נתגבר על הפלשתי המזוין ולא היה בידו כי אם הקלע והאבן

פסוק נא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וימותתהו" - וכבר המיתו בהקלע ועתה כרת ראשו בחרבו

"את חרבו" - של הפלשתי

"אל הפלשתי" - סמוך לו כי בעת קלעו באבן עמד ממרחק

מצודת ציון

"וישלפה" - הוציאה כמו (שופטים ח כ)ולא שלף הנער חרבו

"מתערה" - הוא תיק החרב כמו (יחזקאל כא לה)השב אל תערה

פסוק נב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וירעו" - תרועת שמחה ונצחון

מצודת ציון

"וירעו" - מלשון תרועה

"עד בואך גיא" - עד אשר תבוא לגיא וכאלו מדבר עם מי שמכיר המקום

פסוק נג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וישסו" - רמסו ובזזו כל אשר היה במקום שעמדה שם מחנה פלשתים

מצודת ציון

"מדלוק" - מרדוף כמו (בראשית לא לו)כי דלקת אחרי

"וישסו" - רמסו או בזזו

פסוק נד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויביאהו ירושלים" - לבשר את העם

פסוק נה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"חי נפשך" - הריני נשבע בחי נפשך אם ידעתי

"בן מי זה הנער" - מפני הרוח רעה שכח שם אביו

"וכראות שאול" - מאז בא להלחם עם הפלשתי

פסוק נו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"העלם" - הנער כמו (לקמן כ כב) ואם כה אומר לעלם