מצודות על שמואל א יז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"באפס דמים" - שם מקום

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הבנים" - מלשון בין

"וזרת" - רוצה לומר השעור מן האגודל עד האצבע הקטנה הקרויה זרת וכן (שמות כח טז)זרת ארכו 

מצודת דוד

"איש הבנים" - על שערב לבו לגשת בין שתי המערכות קראו איש הבנים מלשון בין

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וכובע" - כובע בכ"ף וקובע בקו"ף הוא אחד והוא כלי מגן על הראש כמו (יחזקאל כג כד)צנה ומגן וקובע

"ושריון קשקשים" - מין מלבוש להגן ממכת חרב עשויה טבעות טבעות מברזל ולסתום נקבי הטבעות עשוי עליהם כעין קשקשים של דג כמו (ישעיהו נט יז)וילבש צדקה כשריון 

מצודת דוד

"שקלים נחשת" - כמו שקלי נחושת ואינם דומים לשאר שקלים

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ומצחת" - טס עשוי כעין מה שנושאות הנערות על מצחן הקרוי מצחה

"וכידון" - הוא כעין רומח 

מצודת דוד

"וכידון" - מן הכובע יצא למטה כעין כידון להגן צוארו ממכת חרב

"ומצחת" - הוא מכלי מלחמה ונעשה לכסות בו הרגלים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כמנור אורגים" - הוא עץ עב ועגול שהאורג כורך עליו חוטי השתי ובמשנה קרויה כובד (שבת קיג א) ותרגומו כאכסן דגרדאין וכמו כן תרגם על (שופטים טז יד)היתד הארג אכסן דגרדאין

"ולהבת" - כן יקרא ברזל החנית על שם שמבהיק הלהב כשהוא מלוטש וכן (איוב לט כב)להב חנית

"הצנה" - הוא כעין מגן וכן (מלכים-א י טז) מאתים צנה 

מצודת דוד

"ולהבת" - ברזל החנית היה משקלו שש מאות שקלי ברזל ומשונה הוא משקלי נחושת

"הולך לפניו" - להגן בו עליו ממכת חרב וחנית

"וחץ חניתו" - הוא הבית יד שהיתה עבה כמנור אורגים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מערכות" - מלשון עריכה וסדור

"ברו" - בררו ובחרו 

מצודת דוד

"הלא אנכי הפלשתי" - רצה לומר אנכי הוא המיוחד שבהם אחד מהשרים ואתם הלא עבדים ועם שאין מהדרך אשר שר וגדול ילחם מול עבד נקלה עם כל זה ברו לכם איש וילחם בי

"אל מערכות" - אל החיל המסודר למלחמה

"למה תצאו" - רצה לומר למה תצאו כולכם למלחמה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יוכל" - מלשון יכולת והתחזקות 

מצודת דוד

"ועבדתם אותנו" - כאומר הלא אתם עבדים לשאול וכשאנצח תהיו עבדים לנו ואין לכם בזה נפקא מינה גדולה כל כך

"והיינו" - כולנו נהיה לכם לעבדים בעבור הנצחון האחד לאחד

"להלחם אתי" - רצה לומר להתגבר בהלחמו אתי

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אני חרפתי" - כאומר איך לא תבושו הלא אני מחרף את ישראל לומר שאין עמכם גבורה ואתם תחרישון ועד מתי תנו לי איש וגו'

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויחתו" - ענין פחד ושבר

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בא באנשים" - לרוב זקנותו לא בא בעצמו במלחמה רק בא בשלחו במקומו אנשים ורבותינו ז"ל אמרו (ברכות נח א) שהיה בא במחברת אנשים אשר הלכו אחריו לגודל חשיבותו

"הזה" - רצה לומר הניכר והידוע לכל

"אפרתי" - בית לחם יושבת בארץ אפרת

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ומשנהו" - השני לו 

מצודת דוד

"הלכו אחרי שאול" - לרוב חשיבותם הלכו ליד המלך

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ודוד הוא הקטן" - ולזה לא הלך הוא והגדולים הלכו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הולך ושב" - לא ישב בקבע בבית שאול, כי אם היה הולך ושב וכו'.

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויתיצב" - עמד בין המערכות ודבר דבריו בבוקר ובערב עד נשלמו ארבעים יום טרם בוא דוד

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"איפת" - שם מידה

"איפת הקליא" - קמח הקליות כמו (ויקרא כג יד)ולחם וקלי והוא קמח משבלים צלוים

"והרץ" - לך במרוצה ומהר

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חריצי החלב" - תרגם יונתן גובנין דחלבא ואולי יקראו כן על שדרך הגבינה לחתכו במדה בעת עשותו והוא מלשון (איוב יד ה)אם חרוצים ימיו

"תפקוד" - ענין השגחה כמו (לעיל יד יז) פקדו נא וראו

"ערובתם" - ענין משכון כמו (בראשית לח יח) מה הערבון 

מצודת דוד

"תפקוד לשלום" - תשגיח לדעת שלומם

"ואת ערובתם" - את משכונם אשר משכנו לצורך פרנסתם תפדם מיד הממשכנן ותקחם עמך

"לשר האלף" - מה שאחיו היו נמנים בו

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נלחמים" - מוכנים המה להלחם

"והמה" - שלשת בני ישי

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויטוש" - ועזב 

מצודת דוד

"והחיל היוצא" - ואז החיל היה יוצא אל המערכה הוא מקום המלחמה ובעת יצאם הריעו

"וישא" - את איפת הקליא וגו'

"המעגלה" - היא המחנה שדרכה לחנות בעגול כי טוב הוא להיות נשמר מהאויב מסביב

"ויטוש" - עזב הצאן על שומר אחד לשמרם עד בואו

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותערוך" - סדרו וערכו מערכתם ישראל ופלשתים זה מול זה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וירץ המערכה" - אל אחיו שהלכו כבר אל המערכה

"ויטוש" - עזב והניח הכלים אשר עמו ביד שומר הכלים של הבאים למלחמה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ממערכות פלשתים" - חוזר על מלת עולה

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הראיתם" - בה"א השאלה

"חפשי" - בני חורין 

מצודת דוד

"יעשה חפשי" - מבלי לעבוד עבודת המלך

"הראיתם" - בראותם עולה אמרו אלו לאלו בלשון שאלה האם אתם נותנים לב להתבונן מעשה האיש העולה הזה כי עולה לחרף וגו'

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הלז" - הזה 

מצודת דוד

"כי מי" - במה נחשב הוא לחרף מערכות עם ה'

"מה יעשה לאיש" - אף שכבר שמע חזר ושאל להכנס בדברים ולומר שהוא ילך

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כדבר הזה" - האמור למעלה

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נטשת" - עזבת

"במדבר" - מקום המרעה היה סמוך אל המדבר גם מקום מרעה נקרא מדבר וכן (ירמיהו ט)נאות מדבר 

מצודת דוד

"למען ראות" - להתענג בראיית המלחמה

"במדבר" - במקום גדודי חיות ולסטים

"למה זה ירדת" - עדיין לא הגיד לו שאביו שלחו הנה

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מה עשיתי עתה" - כאומר אם דרכך לכעוס עלי בעשותי דבר רע בעיניך מה זה כעסת עתה הלא עתה לא עשיתי מאומה ורק דברים בעלמא דברתי

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כדבר הזה" - מה יעשה לאיש וגו'

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר דבר דוד" - לבזות גבורת הפלשתי באמרו מי הפלשתי וגו' והרי הוא כאומר שהוא ילחם בו

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל יפול" - לא יחרד לב אדם בעבור הפלשתי

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי נער אתה" - ועדיין אינך יודע טכסיסי מלחמה והוא רגיל במלחמה מנעוריו

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ואת הדוב" - ועם הדוב 

מצודת דוד

"ואת הדוב" - ועם הדוב שניהם יחד

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והחזקתי" - ואחזתי

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גם הדוב" - הבא עם הארי

"והיה הפלשתי" - כאומר אבטח בה' שיהיה סוף הפלשתי כאחד מהם על אשר חרף וגו'

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הוא יצילני" - אם לא אוכל להמית אותו

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מדיו" - מלבושיו כמו (לעיל ד יב) ומדיו קרועים

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויאל" - ורצה כמו (שמות ב כא)ויאל משה

"כי לא נסה" - אלא לא נסה והוא מלשון נסיון ובחינה 

מצודת דוד

"כי לא נסה" - אלא שלא נסה רצה לומר לא בחן מעולם ללכת בכלי מלחמה ולזה אמר לא אוכל וגו'

"ויואל ללכת" - רצה ללכת בכלי מלחמה

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חלוקי אבנים" - אבנים חלקים הניח לקלעותם ולזרקם

"ובילקוט" - הוא כעין שק עשוי מעור ישים בו הרועה חפציו ומה שלוקט בדרך מהלכו ולזה יקרא ילקוט

"וקלעו" - הוא הדבר אשר יזרוק בו האבן 

מצודת דוד

"ובילקוט" - הכלי שם בהילקוט למען לא ירגיש בהאבנים

"ויבחר לו" - הטובים והנאותים לקלעותם

"ויקח מקלו" - להטעות את הפלשתי לחשוב שיגש אליו להכותו עם המקל ולא יהיה נשמר מן הקלע

פסוק מב

לפירוש "פסוק מב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עם יפה מראה" - כמו ויפה מראה 

מצודת דוד

"כי היה נער וגו'" - המורה אשר לא נסה במלחמה לפי מעט השנים ומהתענג

פסוק מג

לפירוש "פסוק מג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"באלהיו" - באמרו אלהי פלשתים יהרגך וכדומה

"הכלב אנכי" - וכי כלב אנכי

פסוק מה

לפירוש "פסוק מה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר חרפת" - חוזר הוא על מערכות ישראל

"בשם ה'" - במבטח שם ה'

"בא אלי בחרב" - רצה לומר כל בטחונך בחרב וגו'

פסוק מו

לפירוש "פסוק מו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יסגרך" - ענין מסירה כמו (עמוס א ו)להסגיר לאדום

"פגר" - כן יקרא גוף המת 

מצודת דוד

"ונתתי פגר" - כי כשאמיתך ינוסו כולם ויפלו חללים

פסוק מז

לפירוש "פסוק מז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יהושיע" - מלשון תשועה 

מצודת דוד

"כי לא בחרב" - כי הלא אינם בידי

"כי לה' המלחמה" - על ה' להלחם על שחרפת עמו ובידו לתת אתכם בידנו מבלי חרב

פסוק מח

לפירוש "פסוק מח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וירץ המערכה" - כלפי מערכת פלשתים

פסוק מט

לפירוש "פסוק מט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויקלע" - זרק האבן בכלי הקלע

"ותטבע" - מלשון טביעה 

מצודת דוד

"במצחו" - נכנסה בכובע הנחושת ונקבה ונטבעה במצחו

"אל הכלי" - כלי הרועים אשר שם האבנים בה

פסוק נ

לפירוש "פסוק נ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וחרב אין ביד דוד" - לכרות בה ראש הפלשתי

"ויחזק" - נתגבר על הפלשתי המזוין ולא היה בידו כי אם הקלע והאבן

פסוק נא

לפירוש "פסוק נא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וישלפה" - הוציאה כמו (שופטים ח כ)ולא שלף הנער חרבו

"מתערה" - הוא תיק החרב כמו (יחזקאל כא לה)השב אל תערה 

מצודת דוד

"וימותתהו" - וכבר המיתו בהקלע ועתה כרת ראשו בחרבו

"את חרבו" - של הפלשתי

"אל הפלשתי" - סמוך לו כי בעת קלעו באבן עמד ממרחק

פסוק נב

לפירוש "פסוק נב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וירעו" - מלשון תרועה

"עד בואך גיא" - עד אשר תבוא לגיא וכאלו מדבר עם מי שמכיר המקום 

מצודת דוד

"וירעו" - תרועת שמחה ונצחון

פסוק נג

לפירוש "פסוק נג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מדלוק" - מרדוף כמו (בראשית לא לו)כי דלקת אחרי

"וישסו" - רמסו או בזזו 

מצודת דוד

"וישסו" - רמסו ובזזו כל אשר היה במקום שעמדה שם מחנה פלשתים

פסוק נד

לפירוש "פסוק נד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויביאהו ירושלים" - לבשר את העם

פסוק נה

לפירוש "פסוק נה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חי נפשך" - הריני נשבע בחי נפשך אם ידעתי

"בן מי זה הנער" - מפני הרוח רעה שכח שם אביו

"וכראות שאול" - מאז בא להלחם עם הפלשתי

פסוק נו

לפירוש "פסוק נו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"העלם" - הנער כמו (לקמן כ כב) ואם כה אומר לעלם