תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד), התשמ״א–1981


ק״ת תשמ״א, 1564; תשמ״ב, 1388, 1672; תשמ״ג, 226, 1672; תשמ״ד, 130; תשמ״ה, 548; תשמ״ז, 100; תשמ״ח, 583, 880, 1097; תשמ״ט, 1278; תשנ״ב, 1125; תשנ״ג, 888; תשנ״ד, 304, 353; תשנ״ה, 264; תשנ״ט, 181; תש״ס, 450, 619, 692; תשס״ו, 849; תשס״ז, 981, 1006.


הצמדה למדד [תיקון: תשמ״ה, תשמ״ח, תשנ״ד, תשס״ז]
(א)
סכומי האגרה שבתקנות המפורטות בתוספת יהיו צמודים למדד; וישתנו ב־1 ביולי של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב)
סכום אגרה שהשתנתה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל –
(1)
אם הוא עולה על שקל חדש אחד ואינו עולה על 10 שקלים חדשים – לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 אגורות;
(2)
אם הוא עולה על 10 שקלים חדשים ואינו עולה על 50 שקלים חדשים – לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 0.5 שקל חדש;
(3)
אם הוא עולה על 50 שקלים חדשים ואינו עולה על 500 שקלים חדשים – לשקל החדש השלם הקרוב;
(4)
אם הוא עולה על 500 שקלים חדשים – לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.
(ג)
המנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר יפרסם בהודעה ברשומות את סכומי האגרות כפי שהשתנו לפי תקנות משנה (א) ו־(ב).
(ד)
בתקנה זו –
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם בחודש מאי שלפני יום השינוי;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם בחודש מאי שלפני יום השינוי הקודם.
(ה)
(בוטלה).
ביטול
תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד), התש״ם–1980 – בטלות.

תוספת

[תיקון: תשמ״ג]
[תיקון: תשנ״ב]
(בוטל);
[תיקון: תשנ״ה]
[תיקון: תשמ״ג]
תקנות הזרעים (גידול חומר ריבוי של ציפורן ומכירתו), התשל״ט–1978 (התקנות בוטלו);
תקנות הזרעים (גידול פקעות סיפן ומכירתן), התשל״ג–1972 (התקנות בוטלו);
[תיקון: תשמ״ח־2]
[תיקון: תשמ״ג־2]
תקנות הדיג (שליית דגי נוי בחוף אילת), התש״ך–1959 (התקנות בוטלו);
[תיקון: תשמ״ז]
[תיקון: תשנ״ג]
[תיקון: תשנ״ד־2, תש״ס, תש״ס־2]
[תיקון: תשמ״ג]
[תיקון: תשמ״ח־3]
[תיקון: תשמ״ב]
[תיקון: תשמ״ב־2]
[תיקון: תשמ״ג]
[תיקון: תשמ״ג]
[תיקון: תשמ״ג]
[תיקון: תשמ״ג]
[תיקון: תשמ״ד]
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שיווק בקר לשחיטה), התשמ״ג–1983 (הצו בוטל);
[תיקון: תשמ״ט]
[תיקון: תשנ״ט]
[תיקון: תש״ס־3]
[תיקון: תשס״ו]


כ׳ באב התשמ״א (20 באוגוסט 1981)
  • שמחה ארליך
    שר החקלאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.