חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצומח (שימוש בקוטלי עשבים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הגנת הצומח (שימוש בקוטלי עשבים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצומח (שימוש בקוטלי עשבים), תשכ״ט–1969

תקנות בדבר שימוש בקוטלי עשבים


ק״ת תשכ״ט, 754; תשל״ה, 2317; תשל״ז, 571; תשל״ט, 710, 1831; תשמ״א, 1564; תשמ״ז, 83.

עדכון סכומים: י״פ תש״ם, 1756; תשמ״א, 1285; ק״ת תשמ״ב, 221, 1097; תשמ״ג, 178, 1107; תשמ״ד, 145, 1097, 2655; תשמ״ה, 681, 1189, 1749; תשמ״ו, 69, 1521; תשמ״ז, 272, 700, 1132; תשמ״ח, 452, 1044; תשמ״ט, 403, 866; תש״ן, 307, 514; תשנ״א, 38, 421, 943; תשנ״ב, 297, 1387; תשנ״ג, 748; תשנ״ד, 335, 1118; תשנ״ה, 476; תשנ״ו, 289, 1390; תשנ״ז, 607, 1228; תשנ״ט, 390; תשס״ב, 1012; תשס״ג, 7; תשס״ח, 646; תשס״ט, 1121, 1213; תש״ע, 1578; תשע״א, 1260; תשע״ג, 1586; תשע״ט, 1458; תש״ף, 2018; תשפ״א, 3332; תשפ״ג, 1788.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, 5, 6, 7 ו־8 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז–1956, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”רשיון“ – רשיון שניתן לפי תקנה 2;
”אישור“ – אישור שניתן לפי תקנה 5;
”היתר“ – היתר שניתן לפי תקנה 13;
”מנהל“ – מנהל האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות;
”מפעיל“ – אדם המפעיל מכשיר ריסוס מן האויר באמצעות כלי טיס לשם הדברת עשבים על ידי שימוש בקוטלי עשבים;
”קוטלי עשבים“ – כל אחד מהתכשירים המנויים מטה כפי שהם מורכבים בכל מתכון (פורמולציה):
2, 4־כלורופנוקסי חומצת החומץ (‎2, 4 – D);
2־מטיל 4־כלורופנוקסי חומצת החומץ (MCPA);
2, 4, 5 – תלת כלורופנוקסי חומצת החומץ (‎2, 4, 5 – T);
גרמוקסון (פאראקואט) המכיל 1, 1־דומתיל–4, 4־ביפירידיליום, 2־דומתיל סולפאט;
רגלון (דיקוואט) המכיל 1, 1 אתילין–2, 2 ביפירידיליום 2־דוכלוריד;
דאלאפון המכיל 2, 2 חומצת דוכלור ו־פרופיונית;
אמיטרול המכיל 3 אמינו – 1, 2, 4 – טריאזול;
פיקלורם (טורדון) המכיל 4 אמינו – 3, 5, 6 – תלת כלורו חומצת פיקולין;
”מחזיק“ – המחזיק בקרקע ומעבדה, בין כבעל או מכוח כל דין או הסכם;
”שדה“ – לרבות שטח בור, או שטח מיועד למרעה טבעי.
רשיון מפעיל
לא יעסוק אדם כמפעיל אלא לפי רשיון מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרשיון.
בקשת רשיון
בקשה לרשיון תוגש למנהל בטופס שהוא הורה.
אגרת רשיון [תיקון: תשל״ה, תשל״ז, תשל״ט, תשמ״ז, [הודעות]]
(א)
בעד רשיון תשולם אגרה של 250 לירות (מתואם לינואר 1979; החל מיולי 2022, 145 ש״ח).
(ב)
בעד העתק רשיון במקום רשיון שאבד תשולם אגרה של 7.50 שקלים חדשים (מתואם לשנת 1986; החל מיולי 2022, 51 ש״ח).
אישור
(א)
לא ירסס אדם בקוטלי עשבים מן האוויר אלא לפי אישור בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי האישור.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי אדם לרסס בתכשיר אמינו טריאזול למטרות שילוך בכותנה.
בקשה לאישור
(א)
בקשה לאישור תוגש על ידי מחזיק למנהל בטופס שהוא הורה.
(ב)
לבקשה לאישור יצורפו שני עותקים של תרשים מדוייק של השטח המיועד לריסוס בקנה מידה שאינו קטן מ־1:20.000 ושבו סומן כיוון צפון; התרשים יכלול גם את פירוט הגידולים הרב־שנתיים ברצועה ברוחב של 1,000 מטר הגובלת עם השדה המטופל ואת הגידולים החד־שנתיים ברצועה ברוחב של 250 מטר הגובלת עם השדה המטופל; בבקשה לאישור יצויין כיוון הטיסות המוצע בזמן הריסוס.
דרך הגשת בקשה
בקשה לאישור תוגש באמצעות מפעיל לפחות ארבעה ימים לפני מועד הריסוס.
תוקף אישור
(א)
תוקף אישור לא יעלה על שלושים יום מיום נתינתו.
(ב)
רשאי המנהל להאריך תוקף אישור על פי בקשת מחזיק, שהוגשה באמצעות מפעיל לתקופה שלא תעלה בכל פעם על שלושים יום.
אגרה בעד אישור [תיקון: תשל״ה, תשל״ז, תשל״ט, תשל״ט־2, תשמ״ז, [הודעות]]
(א)
בעד אישור תשולם אגרה של 250 לירות (מתואם לינואר 1979; החל מיולי 2022, 172 ש״ח).
(ב)
בעד העתק מאישור במקום אישור שאבד תשולם אגרה של 7.50 שקלים חדשים (מתואם לשנת 1986; החל מיולי 2022, 51 ש״ח).
ביטוח
לא יינתן אישור אלא לאחר שהוכח למנהל כי המפעיל ביטח את עצמו בפני תביעות על נזק העשוי להיגרם לרכושו של צד שלישי שאינו המפעיל או המחזיק בקשר לביצוע ריסוס בקוטלי עשבים מן האויר.
תנאים לריסוס מן האוויר
(א)
לא ירסס אדם בקוטלי עשבים מן האויר –
(1)
בטיפות שקוטר הנפח התיכון שלהן קטן מ־400 מיקרון;
(2)
כשמהירות הרוח מעל לשדה המטופל עולה על 12 ק״מ לשעה והטיסה היא בגובה שלמטה משני מטרים;
(3)
כשמהירות הרוח מעל לשדה המטופל עולה על 5 ק״מ לשעה והטיסה היא בגובה העולה על 10 מטרים.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי המנהל להתיר במקרים מיוחדים ריסוס בתנאים אקלימיים שונים.
איסור ריסוס מן האויר
לא יינתן אישור לריסוס בקוטלי עשבים מן האויר, אם לדעת המנהל עלול להיפגע גידול בסביבות השדה המטופל.
היתר
לא יקנה אדם ולא יפעיל קוטלי עשבים המפורטים להלן כשהם במתכון אסטר:
(1)
‎2,4-D
(2)
MCPA
(3)
טורדון
(להלן – התכשירים), אלא אם ניתן לו היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאיו.
בקשה להיתר
הרוצה לקבל היתר יגיש למנהל בקשה בטופס שהמנהל הורה.
מתן היתר
(א)
המנהל יציין בהיתר פרטים אלה:
(1)
כמות התכשירים שהמבקש רשאי לרכוש על פיו;
(2)
מטרת השימוש;
(3)
מועד השימוש.
(ב)
היתר יוצא בשני עותקים.
מכירת תכשיר
לא ימכור אדם תכשיר מן התכשירים אלא למי שיש בידו היתר מאת המנהל ובהתאם לתנאיו.
מתן רשיון אישור והיתר וביטולם
מתן רשיון, אישור והיתר, סירוב לתיתם וקביעת תנאים לנתינתם, וכן ביטולם מסורים לשיקול דעתו של המנהל.
נשיאת רשיון אישור והיתר
אדם ישא עמו בכל עת הריסוס את הרשיון, האישור או ההיתר שניתנו לו.
רישום מכירת קוטלי עשבים
(א)
המוכר קוטלי עשבים ינהל רישום רצוף של המכירות בספר מיוחד שיימצא במקום המכירה.
(ב)
בספר יירשם שם הקונה, מענו וכמות קוטלי העשבים שנמכרו.
(ג)
אחת לחודש ימציא המוכר למנהל רשימה הכוללת את שמות קוני קוטלי העשבים בחודש שחלף, מענם והכמויות שנמכרו להם באותו חודש.
ביטול
תקנות הגנת הצומח (שימוש בקוטלי עשבים באמצעות ריסוס מן האויר), תשכ״ב–1962 – בטלות.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הגנת הצומח (שימוש בקוטלי עשבים), תשכ״ט–1969“.


ה׳ בטבת תשכ״ט (26 בדצמבר 1968)
  • חיים גבתי
    שר החקלאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.