חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות היערות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות היערות מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות היערות

(פרק סא, סעיף 26)


חא״י כרך ג׳ פרק ס״א, עמ׳ 1754; ע״ר 1942, תוס׳ 2, 343; ק״ת תשי״ג, 580, 973; תשט״ו, 1162; תשי״ח, 654; תש״ך, 739, 1408; תשכ״א, 87, 211, 1986; תשל״א, 858; תשל״ד, 1176; תשל״ז, 590; תשל״ט, 1846; תשמ״א, 1564; תשמ״ז, 102; תשנ״ח, 497.

עדכון סכומים: להשלים...


השם הקצר
תקנות אלו תקראנה תקנות היערות.
מי רשאי לתת רשיון [תיקון: 1942, תשי״ח, תש״ך]
פקיד היערות, או מי שהוסמך לכך בכתב על ידיו, רשאי ליתן רשיון, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם וכן לבטל את הרשיון, להתלותו או לסרב לתתו.
טופסי רשיונות ותנאיהם
רשיונות ינתנו בטפסים המפורטים בתוספת הראשונה לתקנות אלו ויחולו עליהם הוראות פקודת היערות ואותם התנאים המפורשים ברשיון.
מסים
מסי הרשיונות ישולמו מראש לפי שער התשלומים המפורט בתוספת השניה לתקנות אלו:
בתנאי שיכול פקיד יערות המוסמך ליתן רשיונות עפ״י תקנה 2 למחול על מסים אלה, כלם או מקצתם, כל מקום שיתברר שאותה מחילה היא ראויה ורצויה בשים לב אל מצבו של המבקש.
תוצרת יערות המשמשת לצרכי מסחר
אסור לשום אדם לכרות, למצות, להפוך לחומר אחר או להוציא כל תוצרת יערות מאדמות־יער שהן קנין היחיד לצרכי מסחר אלא עפ״י רשיון שניתן ע״י פקיד יערות בטופס ה׳ שבתוספת הראשונה לתקנות אלו ולאחר תשלום המסים שנקבעו בתוספת השניה לתקנות אלו.
בקשה לרשיון [תיקון: תש״ך]
בקשה לרשיון לכריתת עצים (להלן – בקשה), תוגש בכתב על ידי בעל הקרקע.
פרטי הבקשה [תיקון: תש״ך]
בבקשה יצויינו לגבי הקרקע פרטים אלה:–
(א)
האזור בו היא נמצאת;
(ב)
שטחה;
(ג)
סוגי העצים הגדלים עליה;
(ד)
מספר הגוש והחלקה;
(ה)
שטח הכריתה;
(ו)
היקף הכריתה;
(ז)
מועד הכריתה;
(ח)
המטרות לשמן נוצלה הקרקע במשך השנה האחרונה.
מסמכים שיצורפו לבקשה [תיקון: תש״ך]
לבקשה יצורף נסח רישום מקרקעין מאושר על ידי לשכת רישום מקרקעין, או אישור מאת עיריה, מועצה מקומית, מועצה אזורית או מוכתר המעידים על בעלות המבקש על הקרקע.
טופס לבקשה [תיקון: תש״ך]
פקיד היערות כאמור בתקנה 2 רשאי לקבוע טופס לבקשה ולכלול בו פרטים או דרישות נוספות.
[תיקון: תשט״ו]

תוספת ראשונה

(תקנה 3)

טופס א': רשיון הניתן על פי פקודת היערות לתושבי כפרים ליטול תוצרת יער משמורות יער לבניית בתים, לצרכי בית ולחקלאות.
טופס ב': רשיון הניתן על פי פקודת היערות לתושבי כפרים לרעות בהמות בשמורות יער.
טופס ג': רשיון הניתן על פי פקודת היערות ליטול תוצרת יער משמורות יער לצרכי מסחר.
טופס ד': רשיון הניתן על פי פקודת היערות לרעות בהמות של זרים בשמורות יער.
טופס ה': רשיון הניתן על פי פקודת היערות ליטול תוצרת יער מאדמות יער פרטיות למטרות מסחר.
טופס ו': רשיון הניתן על פי פקודת היערות להעביר תוצרת יער משמורות יער או מאדמות יער פרטיות.
טופס ז': רשיון הניתן על פי פקודת היערות לכרות עצי זית, עצי חרובים או כל עץ אחר המוגן לפי דין.
[תיקון: תשי״ג, תש״ך־2, תשכ״א־2, תשל״ז, תשל״ט]

תוספת שניה

(תקנה 4)

[תיקון: [הודעות]]
(כל הסכומים מעודכנים ליולי 2019)שיעור האגרה
בשקלים חדשים
רשיון לתושבי כפרים להפיק תוצרת יער מאזורים שמורים ליער לצרכי בניה, שימוש ביתי וחקלאות – 3.40
[תיקון: תשנ״ח]
רשיון לתושבי כפרים לרעות מקנה באזורים שמורים ליער – לתקופה שלא תעלה על חודש – לכל ראש:
(1)
בקר – 3.40
(2)
כבשים – 1
(3)
עזים – 0.36
רשיון להפיק תוצרת יער מאזורים שמורים ליער לצרכי מלאכה ומסחר –
(1)
לגזר עץ שאורכו אינו עולה על מטר אחד לכל טונה מטרית – 7.10
(2)
לגזר עץ שאורכו עולה על מטר אחד לכל טונה מטרית – 7.10
(3)
לכל חמישה גזרי עץ לשם ייצור מחרשה אחת מטיפוס מקומי – 7.10
(4)
לעצי הסקה, לכל טונה מטרית – 4.20
(5)
לפחמי עץ, לכל טונה מטרית – 40
(6)
לכל גרופית זית – 0.77
(7)
לכל שתיל זית משריש – 1.40
(8)
לסיד, לכל טונה מטרית – 15.50
(9)
לסמוך עץ, לכל טונה מטרית – 7
(10)
למוט של גדר, לכל טונה מטרית – 7.10
(11)
לעצים שאינם סמוכי עץ ומוטות של גדר, לכל טונה מטרית – 7.10
(12)
לעצים המיועדים לריסוק בשימוש תעשיית חומרי בידוד וציפוי – לכל טונה מטרית – 4.20
[תיקון: תשנ״ח]
רשיון לרעות מקנה של זרים באזורים שמורים ליער – לתקופה שלא תעלה על חודש – לכל ראש:
(1)
בקר – 4.20
(2)
כבשים – 4.20
(3)
עזים – 0.36
רשיון להפיק תוצרת יער מאדמת יער שהיא רכוש פרטי לצרכי מלאכה ומסחר –
(1)
לסמוך עץ לכל טונה מטרית – 7.10
(2)
למוט של גדר לכל טונה מטרית – 7.10
(3)
לעצים שאינם סמוכי עצים ומוטות של גדר לכל טונה מטרית – 7.10
(4)
לעצי הסקה לכל טונה מטרית – 4.20
(5)
עצים המיועדים לריסוק בשימוש תעשיית חומרי בידוד וציפוי – לכל טונה מטרית – 4.20
(6)
לפחמי עץ לכל טונה מטרית – 4
(7)
לסיד שנשרף בעזרת דלק שהוא תוצרת יער – לכל טונה מטרית – 7.10
(8)
לסיד שנשרף בעזרת דלק שאינו תוצרת יער – לכל טונה מטרית – 7.10
(9)
לגזר עץ שאורכו אינו עולה על מטר אחד – לכל טונה מטרית – 7.10
(10)
לגזר עץ שאורכו עולה על מטר אחד – לכל טונה מטרית – 7.10
(11)
לכל חמישה גזרי עץ לשם ייצור מחרשה אחת מטיפוס מקומי – 7.10
(12)
שיחי הדסים – לכל ענף – 0.77
(13)
לכל טונה של זרעים או חלק ממנה – 68
[תיקון: תשמ״ז]
רשיון לכרות עצים מוגנים, על פי הפקודה, לכל רשיון – 48.50
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.