תקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם), תשכ״ד–1964

תקנות בדבר גידול שתילים ומכירתם


ק״ת תשכ״ד, 1494, 1789; תשכ״ה, 1484, 2747; תשכ״ז, 2480; תשכ״ח, 1085; תשל״א, 405, 1575; תשל״ב, 1143, 1296; תשל״ג, 948; תשל״ד, 1165; תשל״ה, 2399; תשל״ו, 3, 1911, 2362; תשל״ז, 580, 2106; תשל״ח, 1898; תשל״ט, 717, 1189; תש״ם, 1404, 1615, 1996; תשמ״א, 1565; תשמ״ב, 363; תשמ״ד, 1914, 2392; תשמ״ז, 202; תש״ן, 1012; תשנ״א, 414, 609; תשנ״ד, 624; תשס״ט, 813; תש״ע, 1398.

עדכון סכומים: י״פ תש״ם, 1757; תשמ״א, 1285; ק״ת תשמ״ב, 223, 1099; תשמ״ג, 181, 1110; תשמ״ד, 148, 1100, 2392, 2657; תשמ״ה, 683, 1192, 1751; תשמ״ו, 71, 1523; תשמ״ז, 275, 703, 1135; תשמ״ח, 455, 1047; תשמ״ט, 406, 869; תש״ן, 310, 517; תשנ״א, 41, 423, 945; תשנ״ב, 300, 1390; תשנ״ג, 751; תשנ״ד, 337, 1121; תשנ״ה, 478; תשנ״ו, 292, 1392; תשנ״ז, 609, 1231; תשנ״ט, 392; תשס״ב, 1015; תשס״ג, 10; תשס״ח, 649; תשס״ט, 1124, 1215, 1226; תש״ע, 1580; תשע״א, 1262; תשע״ג, 1588; תשע״ט, 1461; תש״ף, 2021; תשפ״א, 3335; תשפ״ג, 1791; תשפ״ד, 1865.


בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3 ו־4 לחוק הזרעים, תשט״ז–1956, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשכ״ח]
בתקנות אלה –
”הרשות“ – רשות שמונתה על ידי שר החקלאות, מבין יצרני השתילים ועובדי מדינה, לצורך תקנות אלה;
”שירות לבקורת זרעים ושתילים“ – השירות לבקורת זרעים ושתילים במשרד החקלאות;
”שתיל“ – נטע של עץ פרי, של גפן או של ורדים, שהונבט או פיתח שרשים ונועד לנטיעה;
”משתלה“ – מקום בו מנביטים, משרישים או מגדלים שתילים;
”מוכר“ – מי שקיבל היתר למכור שתילים על פי תקנות אלה;
”המנהל“ – מי ששר החקלאות מינה להיות מנהל לענין תקנות אלה;
”מפקח“ – מי שמונה להיות מפקח על פי סעיף 6 לחוק;
”משתלה מאושרת“ – משתלה המתנהלת בהתאם להוראות תקנה 5;
”שתָל“ – מי שמחזיק ומנהל משתלה מאושרת.
זרעים משובחים [צ״ל: שתילים משובחים]
שתילים שנתקיימו בהם הוראות תקנות אלה מוגדרים בזה כמשובחים.
ייצור שתילים ומכירתם
לא יגדל אדם למכירה ולא ימכור שתילים אלא אם נתקיימו בהם ההוראות המפורטות לגבי סוגיהם בתוספת הראשונה וכן הוראות תקנות אלה במידה והן מתיישבות עם ההוראות שנקבעו להם בתוספת הראשונה, ובלבד שהוראות אלה יחולו אף על שתילים שלא נקבעו להם הוראות מיוחדות בתוספת הראשונה.
דרכים לקידום שתילים
הרשות תציע לשר תקנות, תקנים ודרישות לקידום ייצור השתילים.
רשיון למשתלה
(א)
לא יחזיק אדם ולא ינהל משתלה ולא ימכור שתילים ממנה, אלא אם יש לו רשיון בר־תוקף מאת המנהל (להלן – רשיון משתלה), ובתנאים שייקבעו ברשיון.
(ב)
תוקף רשיון למשתלה לא יעלה על שנה אחת מיום הוצאתו והוא יפקע ב־15 ביוני של כל שנה.
היתר לגידול שתילים
לא יגדל אדם שתילים מכל סוג במשתלה שניתן עליה רשיון אלא על פי היתר מאת המנהל ומאותו סוג שהתיר.
בקשה להיתר
המנהל רשאי לקבוע טופס בקשה למתן רשיון משתלה ולכלול בו פרטים ודרישות; קבע המנהל כאמור, לא תוגש בקשה אלא בטופס שקבע.
מועד הגשת בקשה
בקשה לרשיון תוגש למנהל בתקופה שמהראשון ביוני עד חמישה עשר בו בכל שנה.
מתן רשיון
המנהל רשאי לתת רשיון משתלה, לסרב לתיתו, להשהותו או לבטלו.
בדיקת משתלה
לא יתן המנהל רשיון לפי תקנה 9 אלא אם השטח המיועד לניהול משתלה נבדק על ידי מפקח, ומיתקניה נמצאו מתאימים לייעודם ולדרישות תקנות אלה.
תקן שתילים הראויים למכירה
לא ימכור אדם שתיל אשר סימניו החיצוניים וצורת גידולו אינם זהים לאלה המקובלים בזן אליו הוא מתייחס, או שמצב התפתחותו לקוי או הוא נגוע במחלות ומזיקים (להלן – פגמים), בין שהפגמים נתגלו בבדיקה הראשונה ובין שנתגלו בכל בדיקת משתלה או שתילים שלאחריה.
דרישות משתלה
לא יתן המנהל רשיון לפי תקנה 9 אלא אם נתקיימו הוראות אלה:
(1)
השטח המיועד לגידול שתילים וסביבתו הקרובה נקיים מעשבים שוטים רב־שנתיים;
(2)
הותקנו דרכי גישה נוחות לכל חלקה בה מגדלים שתילים;
(3)
החלקה המיועדת לגידול שתילים עובדה והוכנה בדרך אשר תבטיח, לדעת מפקח, גידולם והתפתחותם של השתילים ללא כל תקלות.
החזקת מפה
(א)
שתל יחזיק במשתלה מאושרת מפה מעודכנת של כל שטח המשתלה בקנה מידה של לפחות 1:500 ובה מסומנות בצורה ברורה חלקות הגידול ותיאור מקוצר של סוג שתילים הגדל בהן (להלן – המפה).
(ב)
שתל יציג, בשטח המשתלה המאושרת, את המפה בפני מפקח בכל עת שיידרש זאת.
החסנת שתילים
שתילים המיועדים למכירה יוחזקו במקום מוצל, נקי ממזיקים וגורמי מחלות, שיועד והותאם להחזקת השתילים בדרך שתמנע ערבובם וקלקולם.
העברת שתילים
שתילים המיועדים למכירה יועברו ממקום למקום בדרך שתשמור על זהותם המדוייקת ותמנע אפשרות פגיעה בהם מחמת יובש או כל גורם אחר.
איסור מכירת שתילים שלא לפי התקן
לא ימכור אדם שתילים אלא אם נתקיימו בהם הוראות תקנות אלה.
אישור מכירת שתילים מתחת לתקן
(א)
על אף האמור בתקנה 16 רשאית הרשות להרשות מכירת שתילים שלא נתקיימה בהם הוראה מהוראות תקנות אלה ובתנאים שהיא תקבע.
(ב)
לא תשתמש הרשות בסמכויותיה לפי תקנת משנה (א) לגבי שתיל שיש בו פגמים, למעט מצב התפתחות לקוי.
אישור מקום מכירה
(א)
לא ימכור אדם שתיל אלא במקום מכירה שנמצא מתאים להחזקת שתילים למכירה ושאושר למטרה זו על ידי המנהל (להלן – אישור מכירה).
(ב)
המנהל רשאי לתת אישור מכירה, לסרב לתיתו, להתלותו או לבטלו.
(ג)
תקפו של אישור מכירה יהיה לתקופה שלא תעלה על שנה אחת והוא יפקע ב־30 ביוני שלאחר נתינתו.
אגרת אישור מכירה
בעד אישור מכירה תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת השניה.
סימון שתילים
(א)
לא ימכור אדם ולא יקנה שתיל אלא אם סומן בהתאם להוראות תקנת משנה (ב) (להלן – הסימון).
(ב)
הסימון של שתיל יכלול פרטים אלה:
(1)
שם המין והזן;
(2)
שם הכנה;
(3)
שם המשתלה המאושרת בה יוצר השתיל או סימן זהוי שנקבע לה על ידי המנהל;
(4)
במידה וההרכבה נעשתה במתווך יצויינו גם שמות המין והזן של המתווך;
(5)
גיל השתיל;
(6)
מועד הסימון.
תווית הסימון
הסימון יודפס באותיות ובמספרים ברורים ונוחים לקריאה על גבי תווית מיוחדת (להלן – תווית הסימון).
חיבור תווית הסימון
תווית הסימון תחובר לכל שתיל בדרך ובצורה שאין להורידה בקלות.
הדפסת סימנים
לא ידפיס אדם, לא ידביק, לא יחבר ולא יצרף כל דפוס, הטבעה, ציור, תווית או כל סימן אחר, המתייחסים לטיב השתילים, לכל חבילה, מיכל או שתיל מאותם השתילים אלא באישור המנהל.
שינוי תווית או פרט אחר
לא ישנה אדם, למעט צרכן, לא יחליף, לא ישחית, לא יקלקל, לא יסיר ולא ימחוק כל הדפסה בתווית סימון או פרט אחר המצויים על השתיל, על המיכל או על חבילת השתילים.
סייג לסימון
(א)
רשאי המנהל לפטור מהוראות תקנה 22 שתילים שנתקיימו בהם הוראות אלה:
(1)
השתילים נמצאים בחבילה סגורה באופן המבטיח שלא יוצא מתוכה או שלא יוכנס לתוכה כל חומר זר כל עוד החבילה סגורה;
(2)
הוכח, להנחת דעתו של המנהל או של מפקח, כי השתילים נמכרים מהיצרן לצרכן;
(3)
לכל חבילה של שתילים מצורפת תווית סימון שבה מצויין גם מספר השתילים שבחבילה;
(4)
תווית סימון אחת, כאמור בפיסקה (3) הוכנסה לתוך החבילה.
(ב)
פטור שניתן על ידי המנהל לפי הוראות תקנת משנה (א) יוגבל לגבי שתיל מסויים, לתקופה או לסוג של שתילים כפי שיצויין בפטור.
ערר על החלטת המנהל
(א)
שר החקלאות ימנה ועדות ערר של שלושה לענין תקנות אלה.
(ב)
רשאי אדם לערור בכתב על החלטת המנהל בפני ועדת ערר שמונתה לפי תקנת משנה (א), תוך 7 ימים מיום שנמסרה לו החלטת המנהל.
(ג)
ועדת הערר תתן החלטתה תוך 10 ימים מיום הגשת הערר.
ניהול רישום על־ידי שתל
(א)
שתל ינהל רישום שוטף על מקורות חומר הריבוי בהם השתמש ועל תאריכי זריעה, שתילה והרכבה ולהציגו למפקח בכל עת שיידרש לעשות כן.
(ב)
הרישום ינוהל על פי הטופס שיקבע המנהל.
(ג)
שתל ישמור את הרישום לפחות 3 שנים לאחר שמכר השתילים שאליהם מתייחס הרישום.
הודעות מפקח והשירות
מפקח יודיע לשתל, בהודעה בכתב, תוצאות כל בדיקה שנעשתה על ידיו במשתלה או בשתילים.
הנחה בדבר מכירת שתילים
כל שתיל הנמצא במשתלה מאושרת יראוהו כמיועד למכירה.
אגרות רשיון למשתלה
עבור רשיון למשתלה מאושרת תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת השניה.
תוקף רשיונות קיימים
תקפם של רשיונות שהוצאו לפי תקנות ההגנה על הצומח (משתלה), 1943, יפקע ביום כ״ב בתמוז תשכ״ד (2 ביולי 1964).
תחולה
תחולתה של תקנה 25 היא עד תום שנה מיום פרסומן של תקנות אלה ברשומות.
הוראות מעבר
על אף האמור בתקנה 8 מותר להגיש בקשה למשתלה תוך שלושים יום מיום פרסומן של תקנות אלה ברשומות.
ביטול
תקנות ההגנה על הצומח (משתלה), 1934 – בטלות.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם), תשכ״ד–1964“.

תוספת ראשונה

(תקנה 3)

[תיקון: תשכ״ד]

חלק א׳: גידול שתילי עצי־פרי נשירים גלעיניים וגרעיניים ומכירתם

הגדרות [תיקון: תשכ״ד]
”שתיל חד־עונתי“ – שתיל בעל כנה בגיל שנה מהגלעיניים אשר הורכב לפני חצי שנה;
”שתיל חד־שנתי“ – שתיל בעל כנה בגיל שנתיים אשר הורכבה לפני שנה;
”שתיל דו־שנתי“ – שתיל בעל כנה בגיל שנתיים אשר הורכבה לפני שנה וחצי;
”שתיל“ – שתיל עץ פרי נשיר מהגלעיניים והגרעיניים.
הדברת מזיקים ומחלות
(א)
מצא מפקח בעת בקורת משתלה כי שתילים נגועים באחת מהמחלות או המזיקים הניתנים להדברה יודיע על כך לשתל ויורה לו בכתב לבצע פעולות הדברת המזיק או המחלה בדרך ובמועד שייקבע על ידי המפקח.
(ב)
לא ימכור אדם שתיל ממשתלה כל עוד לא בוצעו בה הוראות מפקח שניתנו בהתאם לסעיף קטן (א).
תקן משתלה
שיעור הפגמים באחוזים בכל בקורת משתלה לא יעלה על המפורט להלן:
(1)
זנים זרים – אפס (במקרה שלא נתן להגדרה והבדלה ברורה);
(2)
סקלרוציום רולפסי – 2% בכל שטח המשתלה;
(3)
עפצים הנגרמים על ידי B. tunefaciene‏ – 2% בכל שטח המשתלה;
(4)
נמטודות – 2% בכל שטח המשתלה;
(5)
צמחים המראים סימני נגיעות במחלות וירוס – 0%.
ביטול רשיון
(א)
לא עמדה משתלה בתקן המפורט בסעיף 3 יבוטל מיד רשיון המשתלה.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי מפקח להורות על ביעור פגמים במשתלה או בכל חלק ממנה – אם ניתן, לדעתו, לבער הפגמים מבלי שייפגעו השתילים שאינם נגועים.
(ג)
הסכים מפקח לביעור נגעים בהתאם להוראות סעיף קטן (ב) יבוטל רשיון המשתלה עד למועד בו יאשר המפקח ביצוע הביעור.
רמת נקיון שתילים
לא ימכור אדם שתיל הנגוע באחד הפגמים המפורטים להלן:
(1)
נבור על ידי אחד מנוברי הקליפה או העצה;
(2)
נגוע בעפצים הנגרמים על ידי כנימת הדם או בכנימת האבעבועות או כנימת הקיסוס;
(3)
נגוע בקשיון רולפסי;
(4)
נגוע ברקבון יבש הנגרם על ידי Rhizoctonia batatecola;
(5)
נגוע ברקבון ספוגי של השרשים הנגרם על ידי Polyporellus rhyzophyllus;
(6)
נגוע ברקבון שרשים מגורמים שונים;
(7)
נגוע בהתייבשות הכנה הנגרם על ידי Diplodia sp.‎;
(8)
נגוע בעפצי שורש הנגרמים על ידי B. tunefaciens;
(9)
נגוע בנמטודות.
תקן השתילים
(א)
לא ימכור אדם שתיל אלא אם עומד הוא אף בדרישות התקן לשתילים המפורטות בסעיף קטן (ב).
(ב)
תקן שתילים יהיה:
(1)
סוג השתילעובי מינימלי ומכסימלי של הכנה במילימטריםעובי מינימלי ומכסימלי של הרוכב בגובה של 10 ס״מ מעל להרכבה במילימטרים
שתיל חד־עונתי10–128–10
שתיל חד־שנתי14–1612–14
שתיל דו־שנתי17–2214–20
(2)
מערכת השרשים של שתיל תהיה מסועפת היטב באופן שווה לכל;
(3)
גזע השתיל יהיה נקי מפצעים, מזיזים, ישר וחסר ברך בעלת זווית חדה;
(4)
הגזע נקי ממכות שמש;
(5)
חתך פצע חזיז מוגלד היטב, עם טבעת הגדלה שלמה השווה בעביה בכל היקפה;
(6)
איחוי הרוכב והכנה חייב להיות חלק וישר ובמקרה של התעבות חייבת הכנה להיות בשיעור האפייני בצורתו לאותה הכנה והרוכב;
(7)
לא יהיה בשתיל אזור יבש החודר מתחת להגלדה;
(8)
בשתיל בעל כנה שהיא תולדה ישירה של זרע יהיה השורש השפודי ארוך מ־20 ס״מ;
(9)
השתיל גודל במשתלה תקופה שאינה עולה על שנתיים.
[תיקון: תשכ״ד, תשכ״ה, תשנ״א]

חלק ב׳ – שתילי הדר

הגדרות
”עץ ריבוי“ – עץ הדר המיועד לייצור רכב יחורים וזרעים המתאימים לזן או לכנה;
”עץ ריבוי מסומן“ – עץ ריבוי שסומן בהתאם להוראות תוספת זו;
”רכב“ – חלק של עץ הדר המיועד להרכבה ליצירת עץ נושא פרי, עץ נוי או כמקור לנינוס;
”רוכב“ – חלק של עץ הדר אשר הורכב על כנה;
”כנה“ – שתיל שמרכיבים עליו זן הדרים;
”חומר ריבוי“ – כל חלק של השתיל המשמש לריבויו;
”שתיל“ – שתיל של עץ הדר;
”שתילי הדר לנוי“ – שתילים של מיני הדרים או קרובי הדרים ממשפחת הפיגמיים אשר משמשים לנוי ואינם זני מאכל.
רשיון למשתלה [תיקון: תשנ״ד]
(א)
לא יגדל אדם שתילים אלא במשתלה שניתן עליה רשיון.
(ב)
לא יתן המנהל רשיון למשתלה אלא אם כן גידול השתילים נעשה בבית גידול בלתי חדיר לחרקים שאושר לפי סעיף 3, וזאת למן הזריעה או ההשרשה ועד למכירה.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (ב) רשאי המנהל לתת רשיון למשתלה שאין בה בית גידול בלתי חדיר לחרקים, למעט למשתלה לגידול שתילי הדר לנוי, ובלבד שנתקיימו בה תנאים אלה:
(1)
יש סביבה רצועת קרקע ברוחב של 5000 מטרים שבה לא נמצא עץ הדר (להלן – רצועת בידוד);
(2)
בשטח המשתלה לא גדלו עצי הדר במשך חמש השנים שקדמו למועד השתילה; תנאי זה לא יחול על משתלה שבה מגדלים את השתילים במכלי גידול.
(ד)
(בוטל).
(ה)
(בוטל).
דרישות לבית גידול בלתי חדיר לחרקים
(א)
בית גידול בלתי חדיר לחרקים יאושר בידי המנהל אם נתקיימו בו כל אלה:
(1)
הוא בנוי מחומר קשיח או מרשת; לענין סעיף זה, ”רשת“ – רשת אשר מספר החורים בשתי הוא 12 או 13 חורים לסנטימטר רץ ומספר החורים בערב הוא 9 או 10 חורים לסנטימטר רץ ועובי החוט 0.23 או 0.24 מילימטרים;
(2)
הכניסה אליו דרך חדר כניסה עם דלתות כפולות כאשר שטח חדר הכניסה מאפשר סגירת דלת אחת לפני פתיחת דלת שניה, הדלתות נסגרות באופן אטום ומצוידות במיתקן הסוגר אותן אוטומטית;
(3)
אם הכניסה מיועדת לטרקטור היא תהיה כפולה כמפורט בפסקה (2) למעט הצורך במיתקן סגירה אוטומטי.
(ב)
מערכת צינורות ההשקיה או החימום תוכנס לבית הגידול דרך הקרקע.
(ג)
ערוגות השתילים או השולחנות שעליהם גדלים השתילים יהיו, כאשר הקיר עשוי רשת, במרחק שימנע מגע של השתילים עם קיר.
(ד)
השבילים בין הערוגות או השולחנות חייבים להיות ברוחב של 60 סנטימטרים לפחות, ויאפשרו מעבר נוח בהם.
(ה)
בית הגידול וסביבתו יהיו מנוקזים ויישמרו נקיים מעשבים כל עת הגידול.
(ו)
שתל לא יזרע ולא יגדל שתילים בבית גידול חדש לפני שאישר אותו המנהל.
הדברת נגעים והשמדת שתילים
(א)
בבית הגידול תיעשה פעולת הדברה קבועה ומסודרת שתמנע התפתחות נגעים.
(ב)
מצא מפקח, בעת ביקורת במשתלה, כי שתילים נגועים באחת המחלות או המזיקים הניתנים להדברה, יודיע על כך לשתל ויורה לו בכתב לבצע פעולות הדרושות להדברת הנגעים.
(ג)
מצא מפקח, בעת ביקורת במשתלה, כי שתילים נגועים במחלה שאיננה ניתנת להדברה, יודיע על כך בכתב לשתל ויורה לו על השמדת השתילים בנוכחות מפקח.
(ד)
לא ימכור אדם שתילים ממשתלה שמפקח הורה על ביעור הנגעים בה כל עוד לא בוצעו ההוראות שנתן המפקח בהתאם לסעיפים קטנים (ב) ו־(ג), וקיבל על כך אישור, בכתב, מאת המפקח.
מכירת שתילים
לא יקנה אדם, לא ימכור, לא ירכיב ולא יעביר שתילים או חומר ריבוי לאחר, אלא אם כן חומר הריבוי, למעט זרעים, לייצורם נלקח מעץ ריבוי מסומן.
חומר ריבוי
(א)
רכב להרכבה או להחלפת זני הדרים מכל המינים והזנים יילקח –
(1)
בזנים ובמינים הכלולים ברשימת עצי ריבוי מסומנים כאמור בסעיף 11 (להלן – הרשימה) – מאותם עצים בלבד;
(2)
בזנים ובמינים שאינם כלולים ברשימה – רק לאחר שהמנהל אישר, בכתב, כי העץ שממנו נלקח הרכב נקי ממחלת הטריסטזה.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי המנהל לתת אישור שתקפו לשנה אחת, לשימוש ברכב משתילים הנמצאים במשתלה שמקורם עצי ריבוי מסומנים.
בקשה לסימון עץ ריבוי
(א)
רשאי אדם לפנות בבקשה בכתב למנהל לסמן, לענין תקנות אלה, עץ ריבוי הנמצא ברשותו.
(ב)
מבקש כאמור בסעיף קטן (א) יתן למנהל פרטים מלאים ומדוייקים בכל הנוגע לעץ, ובכללם פרטים אלה:
(1)
מקום הגידול;
(2)
מקור חומר הריבוי;
(3)
הזן;
(4)
הגיל;
(5)
נתונים על בריאות;
(6)
כל פרט נוסף שידרוש המנהל, בנוגע לעץ או לפרדס שבו הוא גדל.
(ג)
המבקש יצרף לבקשתו המלצה של המחלקה להדרים במשרד החקלאות.
אישור סימון
(א)
ראה המנהל, בהסתמך על הפרטים שציין המבקש לפי סעיף 7 ולאחר בדיקה של העץ לגבי מחלות הניתנות לאבחנה בשיטות הבדיקה המקובלות באותה עת, כי העץ ראוי לשמש עץ ריבוי מסומן, יסמן את העץ בדרך שתיראה לו ויתן אישור על כך למבקש, לאחר תשלום אגרת הסימון שנקבעה בסעיף 10.
(ב)
ראה המנהל, בכל עת לאחר הסימון, כי עץ הריבוי המסומן אינו מתאים לדרישות המפורטות בסעיף קטן (א), רשאי הוא לבטל את אישורו, להתלותו או להתנות המשך תקפו של האישור בתנאים שיקבע.
(ג)
מחזיק בעץ ריבוי מסומן על פי סעיף זה, חייב להודיע למנהל, בכתב, ללא דיחוי, על כל שינוי, מחלה או גידול חריג שנתגלה בעץ.
תוקף אישור
(א)
תוקף האישור שניתן לעץ ריבוי מסומן הוא לשנתיים מיום נתינתו.
(ב)
נמסרה הודעה כאמור בסעיף 8(ג), או גילה מפקח שינוי, מחלה או גידול חריג בעץ, יותלה תקפו של האישור מיום ההודעה או מיום שנתגלה השינוי, לפי המוקדם.
אגרת סימון [תיקון: תשנ״א־2, [הודעות]]
בעד סימון עץ ריבוי ישלם המבקש אגרה בשיעור של 15.50 שקלים חדשים (מתואם לשנת 1991; החל מיולי 2023, 55.00 ש״ח).
רשימת עצים מסומנים
המנהל ינהל רשימת עצי ריבוי מסומנים ובה פרטים בדבר מקום העצים ושמות המחזיקים בהם; הרשימה תוחזק במשרדי האגף להגנת הצומח ולביקורת וכן במשרדים האזוריים של משרד החקלאות ותהיה פתוחה לעיון הציבור בשעות העבודה המקובלות במשרדי הממשלה.
טיפול בעץ מסומן
המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך רשאי לדרוש מאדם המחזיק עץ ריבוי מסומן, לבצע בו טיפולים או לבצעם בעצמו וכן ליטול מהעץ דוגמאות לבדיקה.
חובת ניהול רישום ומסירת פרטים
מחזיק בעץ ריבוי מסומן ינהל רישום מלא ומדויק של תנובת העץ וימסור, במועד ובמקום שיורה לו המנהל, פירוט מלא ומדויק על תנובת העץ לתקופה שיורה.
אישורים
(א)
(1)
מסר מחזיק בעץ ריבוי מסומן חומר ריבוי לאחר או לשימושו העצמי, יתן אישור בטופס שקבע המנהל, כי חומר הריבוי נלקח מעץ ריבוי מסומן ויציין את סימונו של העץ וכמות חומר הריבוי שנמסרה (להלן – האישור).
(2)
היה מקור הרכב שתילים כאמור בסעיף 6(ב) – יצויין הדבר באישור.
(ב)
העתק האישור שניתן לפי סעיף קטן (א), יישלח בדואר רשום למנהל במשרדו, תוך 30 ימים מנתינתו.
תקן מכלי גידול
(א)
שתל יגדל שתילים במכלים במידות כמפורט להלן:
(1)
כנות – במכל בעל נפח של 750 סנטימטרים מעוקבים לפחות;
(2)
שתילים מורכבים או לא מורכבים – במכל בעל נפח של 5 ליטרים וגובה 30 סנטימטרים לפחות.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי המנהל, על פי בקשת השתל, להתיר לו ליצור שתילים במכלים שגודלם שונה.
סימון שתילים
(א)
שתל ישתול ויסמן במשתלה כל קבוצה של שתילים אשר הרוכב בהם נלקח מעץ ריבוי מסומן אחד, באופן שניתן יהיה להבחין ביניהם ובין שתילים שיוצרו מעץ ריבוי מסומן אחר.
(ב)
סימון שתילים במשתלה ובמקום מכירת שתילים יכלול פרטים אלה:
(1)
שם הכנה;
(2)
שם הרוכב;
(3)
המקום ומספר עץ הריבוי המסומן שממנו נלקח הרכב.
רמת בריאות שתילים למכירה
לא ימכור אדם שתיל הנגוע באחד מאלה:
(1)
רקבון שורשים או רקבון צוואר השורש;
(2)
נמטודות;
(3)
כנימות חיות;
(4)
אקריות הפקע חיות;
(5)
נגעים ומזיקים חיים;
(6)
סימני כרסום.
פסילת משתלה למכירת שתילים
לא ימכור אדם שתילים ממשתלה או מחלק ממנה, שיש בהם נגיעות, בשיעור שמעל 10% מכלל השתילים, ברקבון מגורמים שונים בשורש או בצוואר השורש.
תקן למכירת כנות הדרים
התקן למכירת כנות הדרים יהיה כלהלן:
(1)
מערכת שורשים מסועפת וללא פיתול בצוואר השורש;
(2)
גזע השתיל חייב להיות ישר, נקי מפצעים ומזיזי ענפים;
(3)
השתיל בעל עלווה מפותחת בריאה וטיפוסית לכנה.
תקן למכירת שתילים מורכבים
התקן למכירת שתילים מורכבים יהיה כלהלן:
(1)
מערכת שורשים מסועפת וללא פיתול בצוואר השורש;
(2)
קוטר הרוכב בגובה של 10 סנטימטרים מעל למקום ההרכבה יהיה 10 מילימטרים לפחות ובזני קליפים – 8 מילימטרים לפחות;
(3)
ההרכבה תהיה בגובה 12 סנטימטרים לפחות מעל פני הקרקע;
(4)
גזע השתיל יהיה ישר, נקי מפצעים, זיזים, פגעים, מכות שמש, מכות מיכניות, מזיקים ומחלות, וללא כרסומים;
(5)
אזור האיחוי יהיה ללא ברך;
(6)
קוטר הכנה לא יהיה קטן מקוטר הרוכב;
(7)
השתיל יהיה בעל עלווה מפותחת, בריאה וטיפוסית לזן ובגובה 60 סנטימטרים לפחות.
תקן למכירת שתילים לא מורכבים
התקן למכירת שתילים לא מורכבים יהיה כלהלן:
(1)
מערכת שורשים מסועפת וללא פיתול בצוואר השורש;
(2)
גזע השתיל יהיה ישר, נקי מפצעים, זיזים, פגעים, מכות שמש, מכות מכניות, מזיקים ומחלות, וללא כרסומים;
(3)
השתיל יהיה בעל עלווה מפותחת, בריאה וטיפוסית לזן;
(4)
קוטר השתיל בגובה 15 סנטימטרים מעל פני הקרקע יהיה 10 מילימטרים לפחות ובזני קליפים – 8 מילימטרים לפחות.
[תיקון: תשכ״ה, תשל״א־2]

חלק ג׳
גידול שתילי ורדים ומכירתם

הגדרות
”ורד מורכב על גזע“ – כנה של ורד שנשתלה והורכבה בגובה של 60 ס״מ לפחות מעל צואר השורש;
”זרוע“ – גידול שפרץ מההרכבה אך לא יותר גבוה מ־6 ס״מ ממקום חבורה;
”יחור“ – יחור ורד מגידול חד־שנתי של ורד;
”משתלה“ – משתלה לגידול שתילים;
”שתיל“ – שתיל ורד;
”שתיל בלתי מורכב“ – שתיל מושרש בלתי מורכב מזני ורדים;
”שתיל חד־שנתי“ – שתיל שנשתל והורכב תוך 14 חודש לפני מועד המכירה.
מקור כנות ורכב והטיפול בהם [תיקון: תשל״ד, תשל״ו]
(א)
כנות יילקחו רק ממטעי־אם שנבדקו ואושרו כמתאימים לשמש מקור כנות לריבוי והם תולדה מצמחי אם מסומנים ומאובחנים בידי השירות לבקורת זרעים ושתילים.
(ב)
יש להבטיח שחומר ריבוי לכנות ורכב לא ייגע בקרקע בעת הורדתו מצמחי אם.
(ג)
רכב יילקח מורדים וממשתלה שאושרו לפי הוראות תקנות אלה.
(ד)
כל חומר ריבוי יחוטה – למשך דקה – בתמיסת כלורקס בריכוז של 0.5% כלור פעיל לפחות; אין להשתמש בתמיסה יותר משש שעות לאחר הכנתה והשימוש בה.
(ה)
השירות לבקורת זרעים ושתילים יאשר כנות ורכב על פי בדיקה חזותית בלבד או על פי בדיקת איבחון ובדיקה חזותית גם יחד, כפי שיורה המנהל.
תנאים להקמת משתלה [תיקון: תשל״ד]
לא יקים אדם משתלה אלא בשטח –
(1)
שלא גודלו בו תוך חמש שנים, לפני הקמת המשתלה, צמחים ממשפחת הורדניים ולא גודלו כלל בשטח עצי פרי גלעיניים ובתנאי שהגידול בשנה האחרונה היה גידול בעל;
(2)
שאישר אותו המנהל ודוגמאות קרקע ממנו נבדקו במעבדה לאבחון נמטודות באגף להגנת הצומח במשרד החקלאות, והשטח נמצא בבדיקה שנערכה לפני השתילה, אך לא מוקדם מששה חדשים לפניה, ראוי לאישור.
דגימות קרקע
דגימות קרקע לבדיקה נמטולוגית בהתאם לסעיף 3 יקחו אנשי השירות לבקורת זרעים ושתילים או מי שהסמיך לכך המנהל ולפי הוראותיו.
חיטוי [תיקון: תשל״ו]
(א)
המנהל רשאי להורות על חיטוי שטח משתלה, לפני נעיצת היחורים, על פי תוצאות בדיקת קרקע, כאמור בסעיף 3, או במשתלה המוקמת באדמה קלה, באחד מהחמרים שאישר האגף להגנת הצומח כחמרים המשמשים לחיטוי קרקע נגד נמטודות.
(ב)
השתלן יוכיח למנהל לפי דרישתו את ביצוע החיטוי בשטח.
הדברת מזיקים ומחלות
(א)
מצא מפקח, בעת בקורת משתלה, כי שתילים נגועים במחלות או במזיק אשר לדעתו ניתן להדברה, יודיע על כך לשתלן ויורה לו בכתב לבצע פעולות להדברת המזיק או המחלה בדרך ובמועד שקבע בהודעתו.
(ב)
לא ימכור אדם שתיל ממשתלה כל עוד לא בוצעו בה ההוראות שנתן המפקח לפי סעיף קטן (א).
סבילות לפגמים במשתלה [תיקון: תשל״ו]
(א)
הסבילות לפגמים באחוזים בכל בקורת משתלה לא תעלה על המפורט להלן:
 בכל בקורת משתלה למעט בקורת לפני התרה למכירהבקורת לפני התרה למכירה
זנים זריםאפסאפס
נמטודות יוצרות עפציםאפסאפס
צמחים המראים סימני נגיעות במחלת וירוס המוזאיקה של הורד2%אפס
כנימות מגן חיותאפס
עפצים הנגרמים על ידי בקטריות
(1)
נגיעות של 0.5% (מקסימום) במשתלה, למעט משתלה להכנת שתילים בעין נרדמת, פוסלת את המשתלה ויש להשמידה.
(2)
נגיעות מעל 0.1% במשתלה להכנת שתילים בעין נרדמת פוסלת את המשתלה להכנת שתילים כאמור.
(3)
בכל משתלה שתימצא נגיעות של 0.1%-0.5% יערכו בקורות נוספות והיא תותר למכירה רק על פי אישור מיוחד של השירות לביקורת זרעים ושתילים.
אפס
(ב)
הוראת סעיף קטן (א) לגבי זנים זרים לא תחול על הרכבות מילואים אם הן מורכבות בזן שאופי גידולו שונה במידה ניכרת מהזן המקורי.
נקיון שתילים
לא ימכור אדם שתיל הנגוע באחד הפגמים המפורטים להלן:
(1)
רקבון שרשים מגורמים שונים;
(2)
התייבשות הכנה הנגרמת על ידי פטריות;
(3)
עפצים הנגרמים על ידי בקטריות;
(4)
נמטודות יוצרות עפצים;
(5)
וירוס המוזאיקה של הורד.
תקן שתילים ויחורים
לא ימכור אדם שתיל או יחור, אלא אם עומד הוא אף בדרישות התקן המפורט להלן לשתילים ויחורים:
(1)
יחור – ישר, מעוצה, ללא צמיחות צדדיות וחתכים ב־15 ס״מ תחתונים;
אורך מינימלי – 20 ס״מ;
עובי מינימלי במרכז היחור – 5 מ״מ;
עובי מקסימלי במרכז היחור – 11 מ״מ;
(2)
יחור מושרש – עובי במרכז היחור בגבולות 8 מ״מ מינימום ו־13 מ״מ מקסימום; כל העינים 12 ס״מ מעל להסתעפות השרשים, מנוקרות עם סימני הגלדה;
אורך מינימלי 20 ס״מ;
מערכת שרשים מסועפת ושרשים יוצאים לפחות מ־23 מהיקף בסיס השתיל;
טבעת הגלדה – בהיקף מלא בבסיס;
אורך השרשים העיקריים לא פחות מ־8 ס״מ;
(3)
שתיל מורכב בעין רדומה – כל העינים עד להרכבה מנוקרות עם סימני הגלדה; ההרכבה בגובה 7 עד 12 ס״מ מבסיס היחור; חיבור ההרכבה עם הגלדה; השריה של העין המורכבת ירוקה וללא סימני יובש; הזיז מעל להרכבה, חי ללא סימני חדירת יובש מתחת לצומח שמעל להרכבה; גזע השתיל חסר זיזים וללא פצעים וחתכים שמעל 5 מ״מ קוטר, ובלבד שלא יהיו פצעים העולים בקטרם על 50 אחוזים מקוטר השתיל; מערכת שרשים מסועפת ושרשים יוצאים לפחות מ־23 מהיקף צואר השורש וטבעת הגלדה מלאה בבסיס השתיל;
אורך השרשים העיקריים – 8 ס״מ (מינימום); עובי במרכז השתיל 7 עד 13 מ״מ;
(4)
שתיל מורכב עם עין ערה – תקן השתיל כמצויין בפסקה (3) ובלבד שפריצת הגידול מההרכבה תהיה מעוצה;
(5)
שתיל מורכב מעצב – גזע ישר, חסר זיזים, חסר פצעים לא חלקים וסימני חדירת יובש; ללא כל פצעים העולים בקטרם על 50 אחוזים מקוטר הגזע;
עובי הגזע 9 מ״מ (מינימום); זיז חי, ללא סימני חדירת יובש;
חיבור ההרכבה מלא בהיקפו;
גובה ההרכבה 7 עד 12 ס״מ מעל צוואר השורש;
זרועות מעוצות ללא עלים;
עובי הזרועות 5 מ״מ (מינימום) במרחק 10 ס״מ ממקום ההרכבה;
אורך הזרועות 10 ס״מ (מינימום);
מערכת שרשים – הגלדה מלאה בצואר השורש; מסועפת היטב; שרשים יוצאים לפחות מ־23 מהיקף צואר השורש; אורך השרשים העיקריים 10 ס״מ (מינימום);
סיווג שתילים מעצבים:
(א)
שתיל בעל זרוע אחת;
(ב)
שתיל בעל 2 זרועות;
(ג)
שתיל בעל 3 זרועות;
(6)
שתיל ורד מטפס – כאמור בפסקה (5) ובלבד שעובי הגזע – 12 מ״מ (מינימום) ואורך הזרועות – 40 ס״מ (מינימום);
(7)
שתיל בלתי מורכב – פרטיהם יהיו זהים לשתילים מעצבים למעט הפרטים המתייחסים להרכבה;
(8)
שתיל ורד מורכב על גזע – גזע ישר נקי מפצעים וזיזים עד למקום ההרכבה; לפחות 2 הרכבות שנקלטו; עובי מינימלי במרכז הגזע לפחות 15 מ״מ; אורך שרשים 20 ס״מ (מינימום); היתר כמו בפסקה (5).
שטיפת שתילים חיטוים ואריזתם [תיקון: תשל״ב־2, תשל״ד, תשל״ו]
(א)
השתלן ישטוף את שרשיהם של שתילי הורדים ויחטה אותם בכספן משוכלל 1-112%.
(ב)
לא יארוז אדם שתילים אלא בחבילות של לא יותר מ־10 שתילים בחבילה ובדרך שתמנע התייבשותם.
(ג)
השתילים בכל חבילה יהיו אחידים מבחינת סוג, גודל ועובי.
(ד)
על אף האמור בסעיף זה, רשאי אדם למכור שתילים בודדים במישרין לצרכן.
סימון בידי שתלן
(א)
לא ימכור אדם ולא יקנה שתיל, למעט שתיל מתוך חבילה כאמור בסעיף 10(א), אלא אם סומן השתיל בהתאם להוראות סעיף קטן (ב).
(ב)
סימון של שתיל יכלול פרטים אלה:
(1)
שם הזן וצבע פרחיו;
(2)
שם הקבוצה שאליה משתייך הזן;
(3)
שם המשתלה שבה יוצר השתיל או סימן זיהוי שקבע לה המנהל.
(ג)
שתילים שנארזו בחבילות כאמור בסעיף 10(א) יסומנו בשתי תוויות על שני שתילים שונים שבחבילה.
(ד)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), מותר במקרה של אספקה לנטיעה מיידית בבתי צמיחה, לספק שתילים ללא תווית, ובלבד שתהיה אפשרות לקונה לזהות את הזנים על פי סימן זיהוי אחר שצויין בתעודת המשלוח.
סימון בידי השירות לבקורת זרעים ושתילים
המנהל רשאי להורות לפי בקשת השתלן על סימון שתילים בתוויות השירות לבקורת זרעים ושתילים אם נכללים הם בתכנית אישור כנות ורכב.
תעודת משלוח של השירות לבקורת זרעים [תיקון: תשל״ב־2, תשל״ד]
(א)
כל משלוח משתלן יהיה מלווה בתעודת משלוח של השירות לבקורת זרעים, לאחר שהשתלן מילא בה את כל הפרטים.
(ב)
השתלן יעביר לשירות לבקורת זרעים, תוך שלושים יום מיום המשלוח, העתק מתעודת המשלוח.
אגרות [תיקון: תשל״ב־2, תשל״ו־2, תשל״ז, תשל״ט, תשל״ט־2, [הודעות]]
בעד כל שתיל שנכלל בתעודת משלוח כאמור בסעיף 13 ישלם השתל אגרה בשיעור של 70 לירות (מתואם לשנת 1979; החל מיולי 2023, 0.12 ש״ח).
[תיקון: תשל״ג, תשמ״ז]

חלק ד׳ – גידול שתילי גפן ומכירתם

הגדרות
”אבחון“ – בדיקה של גפנים על צמחי בוחן או בדיקה במעבדה רשמית בדרך שהורה המנהל;
”זנים חדשים“ – זנים שהובאו מחוץ לארץ וזנים מטיפוח מקומי שלא גידלו אותם קודם לכן;
”חומר ריבוי“ – חומר ריבוי שאושר על פי הוראות תקנות אלה;
”חומר ריבוי יסוד“ – חומר ריבוי שמקורו בחלקת יסוד;
”חומר ריבוי מאושר“ – חומר ריבוי שמקורו בחלקה מאושרת;
”חומר ריבוי מסומן“ – חומר ריבוי שמקורו מגפנים או מחלקת גפנים שאושרו לפי סעיף 9;
”חלקת יסוד“ – חלקה שניטעה בחומר ריבוי שמקורו מגפנים שאובחנו כנקיות ממחלות הוירוס הידועות, וכל גפן בה מסומנת בסימן נפרד;
”חלקה מאושרת“ – חלקה שניטעה בחומר ריבוי יסוד או בחומר ריבוי מגפנים שאישר המנהל למטרה זו;
”חלקת ריבוי“ – חלקה שאישר המנהל למטרת ייצור חומר ריבוי;
”מעבדה רשמית“ – מעבדה וירולוגית של משרד החקלאות;
”מצע גידול“ – מרכיבי התערובת המשמשת מצע לגידול שתילים;
”צמח בוחן“ – צמח המשמש לגילוי ולזיהוי של מחלות וירוס על ידי הרכבה או הדבקה מיכנית של הצמח הנבחן עליו;
”שתיל“ – שתיל גפן מושרש, בלתי מושרש, מורכב או בלתי מורכב, שנוצר מחומר ריבוי על פי הוראות תקנות אלה;
”שתיל חורף“ – שתיל מורכב הנשתל אחרי 6 חדשים מהרכבתו;
”שתיל קיץ“ – שתיל מורכב הנשתל עד 6 חדשים אחר ההרכבה.
מקור כנות ורכב לגידול, הרכבה ומכירת שתילים
(א)
כנות ורכב ליצירת שתילים יילקחו רק מחומר ריבוי.
(ב)
לא יגדל אדם שתילי גפן, לא ימכרם ולא יעבירם לאחר בכל דרך שהיא, אלא אם כן הם מחומר ריבוי מאושר.
(ג)
לא ירכיב אדם גפנים, למעט גפנים בודדות מזנים זרים בכרם, אלא מחומר ריבוי מאושר.
(ד)
לא יטע אדם כרם לייצור חומר ריבוי לכנות ורכב, אלא בהתאם להוראות תקנות אלה.
תנאים להקמת חלקת ריבוי
לא ישתול אדם חלקת ריבוי אלא אם כן קויימו לגבי השטח המיועד תנאים אלה:
(1)
לא גודלו בו גפנים במשך עשר השנים שקדמו, כשהגידול האחרון בו היה גידול בעל, והשטח נחרש חריש עמוק ומייבש ונערך בו חיטוי קרקע לפי הוראות סעיף 4;
(2)
המנהל אישר אותו לאחר שדוגמאות קרקע ממנו נבדקו במעבדה לאבחון נמטודות באגף להגנת הצומח במשרד החקלאות, והוא נמצא ראוי לאישור בבדיקה שנערכה תוך ששה חדשים לפני הנטיעה, למעט אם יועד לחומר ריבוי מסומן;
(3)
הוא נמצא במרחק 3000 מטר לפחות מכל כרם.
חיטוי קרקע בחלקת ריבוי ובמשתלה
(א)
שטח המיועד לחלקת ריבוי או למשתלה, יחוטא בידי בעלו לא יותר מששה חדשים לפני שתילתו, באחד החמרים שאישר האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות כחומר חיטוי קרקע.
(ב)
בעל השטח יוכיח למנהל, לפי דרישתו, את ביצוע החיטוי בו.
(ג)
על יסוד ממצאי בדיקה נמטולוגית רשאי המנהל לשחרר אדם מחובת חיטוי קרקע.
(ד)
הוראות סעיף זה לא יחולו על חלקות לחומר ריבוי מסומן.
נטילת דגימת קרקע
אנשי השירות לביקורת זרעים ושתילים, או מי שהסמיך לכך המנהל ועל פי הוראותיו, רשאים ליטול דגימות קרקע לבדיקה נמטולוגית.
בקורת חלקות ריבוי
כל חלקת ריבוי תבוקר על ידי מפקח פעמיים לפחות בעונת גידול.
אבחון גפנים בחלקות ריבוי
(א)
דגימת גפנים לאבחון תיעשה בידי מי שהסמיכו לכך המנהל.
(ב)
בחלקת יסוד יאובחנו כל הגפנים, בנוסף לביקורת החזותית, אבחון על צמחי בוחן או בבדיקת מעבדה רשמית אחת לשלוש שנים.
(ג)
בחלקות לחומר ריבוי מאושר או מסומן יאובחנו הגפנים באקראי, בנוסף לביקורת החזותית, על צמחי בוחן או בבדיקת מעבדה רשמית מדי שנה.
(ד)
בזנים חדשים רשאי המנהל לאשר כחומר ריבוי יסוד חומר שהובא מחוץ לישראל או זנים חדשים מישראל, לאחר התייעצות באנשי מקצוע ובהגבלות שהוא יקבע.
בקשה לאישור חלקת ריבוי
המבקש את אישור המנהל לחלקת ריבוי לגפנים לענין תקנות אלה יציין בבקשתו פרטים אלה:
(1)
המקום שבו גדלה הגפן או נמצאת החלקה כאמור;
(2)
מקור הגפנים;
(3)
שם הזן ועל מה הוא הורכב, אם הורכב;
(4)
גיל הגפן;
(5)
כל פרט נוסף, הנוגע לגפנים או לחלקה שבה הן גדלות, אשר ידרוש המנהל.
אישור חלקה לחומר ריבוי מסומן
(א)
ראה המנהל, לאחר עיון בבקשה לאישור, ולאחר בדיקת גפנים בחלקה ובדיקת כל התנאים הנדרשים, כי ניתן לקחת מגפנים חומר ריבוי מתאים לזן או לכנה, לשם ריבוי שתילים בריאים ופוריים, רשאי הוא לתת אישור כי הגפן או החלקה מתאימים לשמש ליצירת חומר ריבוי מסומן, ולסמן את מה שאישר בדרך הנראית לו.
(ב)
המנהל רשאי בכל עת לבטל את אישורו, להתלותו, או להתנות המשך תקפו בתנאים שיקבע, אם ראה כי גפן או חלקה מאושרות אינן מתאימות לדרישות תקנות אלה.
(ג)
באישור חלקה לחומר ריבוי מסומן כאמור בסעיף קטן (א) יקבע המנהל תנאים לביקורת החלקה; חלוקת חומר ריבוי ממנה תהיה לפי הוראות תקנות אלה.
(ד)
המנהל או מי שהוא הסמיך לכך יאשר סימון של חלקות גפנים המיועדות לחומר ריבוי מסומן, רק באותם זנים שבהם לא קיים עדיין חומר ריבוי מאושר או שאין מספיק ממנו.
פסילת חלקה לחומר ריבוי
בלי לגרוע מהוראות סעיף 9, רשאי המנהל לפסול חלקה מלהיות חלקה לחומר ריבוי אם נמצאה נגיעות באחת המחלות הפוסלות את החומר לריבוי ולא הוכח למנהל שההשמדה והביעור של גפנים נגועות, אשר תמנע הידבקות נוספת בחלקה, בוצעה בצורה נאותה.
ביעור גפנים יוצאות דופן בחלקות ריבוי
בחלקת ריבוי, כל גפן יוצאת דופן, על כל חלקיה הצמחיים לרבות אשכולות ושורשים, תבוער על־ידי בעל החלקה.
הפרדה בין זנים בחלקות ריבוי וסימון
(א)
בחלקות ריבוי תהיה ההפרדה ברורה בין זן לזן ובין מקורות שונים באותו הזן.
(ב)
בעל חלקת ריבוי יסמן את הזנים בשטח בצורה ברורה ובולטת לעין.
(ג)
בעל חלקת ריבוי יחזיק מפה של החלקה; במפה תצויין כל גפן בחלקה, והיא תהיה מעודכנת בכל עת לענין כל שינוי מחמת ביעור גפנים או השמדתם מכל סיבה שהיא; העתק מהמפה יימסר למנהל מדי שנה; היו עדכונים למפה במשך השנה – יימסרו למנהל תוך שבעה ימים.
(ד)
ההפרדה בין הזנים תהיה על ידי גידול בשורות נפרדות; במקרים מיוחדים רשאי המנהל להתיר גידול זנים שונים בשורה אחת ואז חייב בעל החלקה להבטיח מרווח של 5 מטרים חפשי מהגידול, משריגים ומזמורות, בין הגפנים מהזנים השונים.
הודעה על פעולות חיטוי, עקירה וכיו״ב ורישומן
(א)
בעל חלקת ריבוי ינהל רישום של כל הפעולות האגרוטכניות, לרבות השקיה וכמויות המים, המבוצעות בחלקה ובגפנים, וכן של חמרי הדברה ודישון שבהם השתמש, ריכוזם וכמותם.
(ב)
שבעה ימים לפני ביצוע חיטוי קרקע, זמירה או עקירה בחלקת ריבוי יודיע על כך בעל החלקה לשירות לביקורת זרעים ושתילים.
אישורים
(א)
מסר בעל חלקת ריבוי חומר ריבוי לאדם אחר, ימסור לו אישור בטופס שקבע המנהל, כי חומר הריבוי נלקח מחלקת ריבוי; באישור יצויין סימונן של הגפנים או החלקות וכמות חומר הריבוי שנמסר.
(ב)
מי שנתן אישור לאדם אחר לפי סעיף קטן (א) ישלח תוך שלושים ימים העתק ממנו בדואר רשום לשירות לביקורת זרעים ושתילים.
(ג)
שתל שניתן לו אישור לפי סעיף קטן (א) יחזיק אותו בשטח המשתלה חמש שנים לפחות לאחר מכירת השתילים שיוצרו מחומר הריבוי.
הורדת חומר הריבוי וסימונו
חומר הריבוי יוסר מהגפנים בדרך שתאפשר הפרדה ברורה ובולטת לעין בין זנים וכנות שונים; כל חבילת חומר ריבוי תסומן בסימון בולט לעין שיכלול את שם הזן או הכנה, החלקה ופרטים נוספים שקבע המנהל.
תנאים להקמת משתלה
(א)
לא יקים אדם משתלה בקרקע אלא אם כן נתקיימו בשטח הקרקע תנאים אלה:
(1)
הוא מרוחק 3000 מטרים לפחות מכרם קיים ומשטח שבו גדלו גפנים בשלוש השנים האחרונות;
(2)
לא גודלו בו גפנים במשך עשר שנים והגידול האחרון בו היה גידול בעל, הוא נחרש בחריש עמוק ומייבש ונערך בו חיטוי קרקע לפי הוראות סעיף 4;
(3)
אין זרימת מים מחלקות שכנות.
(ב)
הוקמה משתלה בניגוד להוראות סעיף קטן (א), רשאי המנהל להורות על השמדתה.
הכנת שתילים מחומר מעוצה במכלים
הוראות סעיף 16(א) לא יחולו על משתלה שבה יגודלו השתילים במכלים, אם התקיימו הוראות אלה:
(1)
שתל המגדל שתילים במכל, ישתמש במכל חדש בנפח של שני ליטרים לפחות, במידות מינימליות של 9 סנטימטרים קוטר ו־20 סנטימטרים עומק;
(2)
מכלי הגידול יהיו מוגבהים מהקרקע בגובה של 20 סנטימטרים לפחות;
(3)
שתילים לא יוחזקו במכלים למשך יותר מ־10 חדשים או לאחר סוף חודש פברואר שלאחר הכנתם, לפי המוקדם;
(4)
מרכיבי המצע יעברו חיטוי בקיטור או בחמרים שאישר למטרה זו האגף להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות לפני נעיצת הכנה, אולם רשאי המנהל לפטור מהחיטוי לאחר בחינת מרכיבי המצע;
(5)
שימוש חוזר במצע הגידול חייב חיטוי כאמור בפסקה (4);
(6)
משתלה של שתילים במכלים חייבת בהצללה.
סימון חומר ריבוי ושתילים במשתלה ורישום
(א)
השתל ישמור על הסימון וההפרדה של חומר הריבוי מקבלתו תוך כדי הכנת השתילים טרם השתילה ולאחריה באופן שימנע אפשרות של ערבוב בין זנים או כנות ומקורות שונים של חומר ריבוי, כפי שסומנו לפי סעיף 15.
(ב)
שתל ינהל בעת מכירת השתילים, רישום של קוני השתילים, ויפרט בו פירוט מלא של הזנים, הכנות והמקורות השונים; הרישום יוחזק בידי השתל למשך חמש שנים ממועד המכירה.
הטמנת יחורים ושתילים
חומר ריבוי בכל צורה שהיא והשתילים טרם מכירתם, למעט שתילים במכל, יוטמנו בכל שלבי יצירתם והעברתם בשבבים, שלא השתמשו בהם בעונה הקודמת; השתל ישמור על תנאי לחות מתאימים בהטמנה.
ביעור ובידוד
(א)
צמחי זנים זרים וכנות אחרות במשתלה חייבים ביעור, זולת אם ניתן לאתרם ולהפרידם במדוייק ולטמנם בצורה בולטת לעין.
(ב)
צמחים במשתלה המראים סימני ניוון, סימני וירוס, סימני נבילה או עפצים – חייבים ביעור.
(ג)
ניתן אחד מהפגמים האמורים בסעיף קטן (ב) לאיתור מדוייק, רשאי המפקח להורות על בידוד חלק המשתלה או השמדתו ולאשר את יתרת המשתלה.
(ד)
נמצאו במשתלה שתילים נגועים בנמטודות יוצרות עפצים, יובאו הממצאים לידיעת המנהל והוא יחליט על הטיפול במשתלה או על השמדת המשתלה או חלק ממנה.
הדברת מזיקים ומחלות בחלקות
(א)
מצא מפקח בעת ביקורת במשתלה או בחלקת ריבוי כי שתילים או גפנים נגועים באחת המחלות או המזיקים הניתנים להדברה, יודיע על כך לשתל או לבעל חלקת הריבוי ויורה לו בכתב לבצע פעולות הדרושות להדברת הנגע.
(ב)
לא ימכור אדם שתילים ממשתלה וחומר ריבוי מחלקה שמפקח הורה על ביעור נגעים או מחלות בהן, כל עוד לא בוצעו ההוראות שניתנו לפי סעיף קטן (א).
נקיון שתילים
לא ימכור אדם שתיל הנגוע באחד הפגמים האלה:
(1)
נמטודות;
(2)
עפצים;
(3)
רקבון שורש;
(4)
נבירות מנוברים שונים.
תקן שתילים וכנות
(א)
לא ימכור אדם שתיל חורף או יחור אלא אם כן, בנוסף לאמור בסעיף 22, הוא עומד בדרישות התקן המפורט להלן:
(1)
השתיל זהה לזן ולכנה;
(2)
עובי הכנה לא פחות מ־8 מילימטרים וארכה בין 20 ל־30 סנטימטרים;
(3)
עובי הזמורה סמוך לעין המפותחת השניה לא פחות מ־6 מילימטרים;
(4)
אורך השריג המעוצה לא פחות מ־25 סנטימטרים;
(5)
האיחוי שלם ללא התעבות יתר וללא יצירת זוית בין רוכב לכנה, ובהתאם לאיחוי האופייני לכנה ולרוכב;
(6)
הסתעפות השרשים העיקרית היא במיפרק התחתון או בבסיסו, ויש לו שני שרשים עיקריים לפחות הפונים לכיוונים שונים;
(7)
הרכבת הרוכב אינה הפוכה.
(ב)
לא ימכור אדם שתיל קיץ אלא אם כן הוא עומד, בנוסף לאמור בסעיף 22, בדרישות התקן המפורט להלן:
(1)
השתיל זהה לזן ולכנה;
(2)
עובי הכנה לא פחות מ־8 מילימטרים וארכה בין 20 ל־30 סנטימטרים;
(3)
לשתיל לא פחות מ־5 עלים שהגיעו לגודל סופי;
(4)
האיחוי שלם ללא התעבות יתר, בהתאם לאיחוי האופייני לכנה ולרוכב;
(5)
הרכבת הרוכב אינה הפוכה.
אריזת שתילים
(א)
שתילים ייארזו בחבילות של לא יותר מ־25 שתילים בחבילה ובדרך שתמנע התייבשותם.
(ב)
רשאי אדם למכור במישרין לצרכן שתילים בודדים ובלבד שסומנו בהתאם לסעיף 25.
סימון שתילים
(א)
לא ימכור אדם שתיל או חבילת שתילים אלא אם כן סומנו בסימון הכולל פרטים אלה:
(1)
שם הזן ומקור חומר הריבוי;
(2)
שם הכנה ומקור חומר הריבוי;
(3)
שם המשתלה שבה יוצר השתיל.
(ב)
הסימון ייעשה בצורה ברורה ובולטת לעין שתאפשר זיהוי בטוח של הזן והכנה וימנע אפשרות ערבוב בעת מסירת השתילים לקונה.
תעודת משלוח של השירות לביקורת זרעים ושתילים
(א)
כל משלוח משתל יהיה מלווה בתעודת משלוח של השירות לביקורת זרעים ושתילים לאחר שהשתל מילא בה את כל הפרטים.
(ב)
השתל יעביר לשירות לביקורת זרעים ושתילים תוך שלושים ימים מיום המשלוח, העתק מתעודת המשלוח.
[תיקון: תשס״ט]
(בוטל).
[תיקון: תשל״ז־2, תשמ״ד]

חלק ה׳ – גידול שתילי אבוקדו ומכירתם

הגדרות
”משתלה“ – משתלה בעלת רשיון לייצור שתילי אבוקדו;
”עץ ריבוי מסומן“ – עץ אבוקדו, שסומן בהתאם להוראות תקנות אלה, לאסיף פירות, לזרעים או להורדת חומר ריבוי כלשהו לגידול שתילים;
”רכב“ – חלק של עץ אבוקדו המיועד להרכבה ליצירת עץ נושא פרי;
”שתיל“ – שתיל אבוקדו;
”חומר ריבוי“ – כל חלק של עץ ריבוי מסומן, לרבות זרעים, המשמש ליצירת שתיל;
”המרכז להכוונה“ – המרכז להכוונת נטיעת עצי אבוקדו, הנמצא במשרד החקלאות האזורי בחדרה.
מכירת שתילים
לא ייצר אדם ולא ימכור שתיל אלא אם כן הזרעים, הרכב או חומר הריבוי לייצורו, נלקחו מעץ ריבוי מסומן.
בקשה לסימון עץ ריבוי
(א)
אדם רשאי לבקש מהמנהל לסמן, לענין תקנות אלה, עץ אבוקדו שהוא מחזיק.
(ב)
בבקשה יציין המבקש פרטים אלה:
(1)
מקום גידול העץ, בצירוף מפת השטח;
(2)
מקור חומר הריבוי של העץ;
(3)
זן העץ או טיפוסו;
(4)
גיל העץ;
(5)
אם העץ זריע או מורכב, ואם העץ מורכב – גם שם הכנה או מספרה;
(6)
יבול העץ במשך כל אחת מארבע השנים שקדמו להגשת הבקשה לצורך סימון העץ להורדת חומר ריבוי וכן, לפי בקשת המנהל, כל פרט נוסף הנוגע לעץ או למטע שבו הוא גדל;
(7)
חוות דעת של מנהל המרכז להכוונה.
אישור סימון עץ וביטולו
(א)
ראה המנהל, לאחר עיון בבקשה ובדיקת העץ בידי בודק שאישר המנהל למטרה זו ובידי המרכז להכוונה, כי מן העץ ניתן לאסוף פירות וזרעים או להוריד חומר ריבוי מתאים לזן לשם ריבוי שתילים בריאים ופוריים, יתן אישור כי העץ מתאים לשמש עץ ריבוי מסומן ויסמן את העץ בדרך שתיראה לו.
(ב)
ראה המנהל כי עץ ריבוי מסומן אינו מתאים לדרישות המפורטות בסעיף קטן (א), רשאי הוא לבטל את אישורו, להתלותו או להתנות המשך תוקפו של האישור בתנאים שיקבע.
אגרת סימון [תיקון: [הודעות]]
בעד אישור עץ ריבוי מסומן תשולם אגרה בסך 680 שקלים (מתואם לשנת 1984; החל מיולי 2023, 74.00 ש״ח).
תוקף האישור
תוקף האישור לעץ ריבוי מסומן הוא לשלוש שנים מיום נתינתו.
רשימת עצי ריבוי מסומנים
(א)
המנהל, בתיאום עם המרכז להכוונה, ינהל רשימת עצי הריבוי המסומנים ובה פרטים בדבר מקום העצים ושמות המחזיקים בהם, ויחזיקה במשרד האגף להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות, במחלקה למטעים בשירות ההדרכה והמקצוע, במשרדים האזוריים של משרד החקלאות, במשרד המרכז להכוונה ובמשרד מועצת הפירות.
(ב)
שתלן יהיה רשאי לעיין, בשעות העבודה המקובלות במשרדי הממשלה, ברשימת עצי הריבוי המסומנים; הרשימה תישלח בידי המנהל לכל דורש.
טיפול בעץ ריבוי מסומן [תיקון: תש״ן]
(א)
המנהל, או מי שהוא הסמיך, רשאי לדרוש מאדם המחזיק בעץ ריבוי מסומן לבצע טיפולים מיוחדים בעץ או ליטול ממנו דוגמאות לבדיקה.
(ב)
מחזיק בעץ ריבוי מסומן ידאג שהמרחק בין הענפים והפרי של העץ ובין הקרקע שבה הוא נטוע לא יפחת, בכל עת, מ־60 סנטימטרים.
ניהול, רישום ומסירת פרטים
מחזיק בעץ ריבוי מסומן ינהל רישום וימסור למנהל במועד ובמקום שיורה לו, פירוט מלא ומדוייק על יבול העץ וכמות הרכב או חומר הריבוי שהורדו מהעץ במשך תקופה שיקבע המנהל.
נוכחות מחזיק
מחזיק עץ ריבוי מסומן לרכב ולכנות או בא כוחו יהיה נוכח בעת הורדת רכב או איסוף זרעים מהעץ ויסמן את חומר הריבוי מכל עץ בנפרד.
אישורים
(א)
מסר מחזיק בעץ ריבוי מסומן פירות או חומר ריבוי לאחר, יתן המוסר אישור (להלן – אישור) בטופס שיקבע המנהל, כי הפירות או חומר הריבוי הורדו מעצי ריבוי מסומנים ויציין באישור סימונם של העצים וכמות חומר הריבוי שנמסרה למקבל מכל עץ.
(ב)
מחזיק בעץ ריבוי מסומן יעביר למנהל בדואר רשום תוך שלושים ימים מהוצאת האישור, שני עותקים מהאישור; עותק נוסף מהאישור ישמור המחזיק לתקופה של חמש שנים.
(ג)
שתלן יחזיק במשתלתו אישור שקיבל לפי סעיף קטן (א) במשך תקופה של חמש שנים מיום מכירת השתילים שיוצרו מחומר הריבוי.
סימון שתילים במשתלה וניהול ספר
(א)
שתלן יסמן במשתלה כל קבוצת שתילים בהתאם למקור חומר הריבוי ויפריד בין הקבוצות בצורה בולטת.
(ב)
סימון שתילים במשתלה יכלול –
(1)
שם הכנה;
(2)
שם הרכב;
(3)
מקורם וסימונם של עצי ריבוי המסומנים שמהם נלקח חומר הריבוי.
(ג)
שתלן ינהל רישום שיכלול את תאריכי הזריעה, ההשרשה וההרכבה של כל השתילים במשתלתו וישמור על רישום זה עד תום שלוש שנים ממועד מכירת השתילים.
מצע זריעה וחיטוי זרעים [תיקון: תש״ן]
(א)
מצע הזריעה חייב להיות מחוטא טרם הזריעה בקיטור או בכל חומר אחר שיאשר המנהל לשם שמירת בריאותו ונקיונו של השתיל מנגעים.
(ב)
המנהל רשאי להורות בהוראה כללית או אישית לשתלן על שימוש בחמרים מוגדרים לתערובת הנטיעה.
(ג)
כל הזרעים חייבים טרם הזריעה לעבור טיפול למשך 30 דקות, במים חמים בטמפרטורה של 50°C.
הוראה זו לא תחול אם הפירות, המכילים את הזרעים, שנקטפו מעץ הריבוי המסומן לא באו במגע עם הקרקע, ומחזיק עץ הריבוי המסומן ציין את הדבר באישור שנתן לפי סעיף 11.
דרישות לגבי משתלה
(א)
לא יתן המנהל רשיון לפי תקנה 9 אלא אם כן יתקיימו הוראות אלה:
(1)
המשתלה תהיה מגודרת בגדר רשת בגובה מטר אחד לפחות; הגדר תהיה במרחק של שלושה מטרים ממכלי הגידול המוגבהים;
(2)
בפתח הכניסה למשתלה יהיה מיתקן חיטוי לנעליים של הנכנסים ולכלי רכב; מיתקני החיטוי יהיו מלאים תמיד בחמרים שאישר לכך האגף להגנת הצומח;
(3)
לכל שטח גידול שתילים תהיה כניסה אחת בלבד;
(4)
בכניסה לשטח גידול שתילים יהיה מיתקן לחיטוי נעליים;
(5)
מסביב למשתלה יהיו תעלות ניקוז אשר ימנעו כניסת מים אל המשתלה;
(6)
מכלי הגידול לשתילים יהיו לשימוש חד־פעמי, למעט מכלים קטנים לזריעה בהם ניתן להשתמש יותר מפעם אחת, לאחר ניקוי וחיטוי כפי שיקבע המנהל;
(7)
המכלים יהיו מוגבהים לגובה של 20 ס״מ לפחות מעל פני הקרקע והמשטח עליו הם עומדים יהיה מחורר ויאפשר ניקוז מים דרכו;
(8)
שתילי אבוקדו יהיו נפרדים משתילים אחרים במשתלה;
(9)
כל שטח המשתלה המגודרת ושטח נוסף של מטר וחצי מסביב לגדר, יהיו נקיים מצמחי בר או תרבות.
שתילים נגועים בוירוס
לא ישמיד אדם במשתלתו שתילים החשודים כנגועים בוירוס אלא בנוכחות מפקח או באישורו.
תקן שתילים למכירה
(א)
שתיל למכירה יהיה בעל גזע ישר, נקי מפצעים בלתי מוגלדים ומזיזי ענפים, בעל איחוי שלם בין כנה לרוכב וללא סימני התייבשות.
(ב)
לא ימכור אדם שתילים אלא לאחר שנבדקה המשתלה וקיבל אישור מהשירות לביקורת זרעים ושתילים כי המשתלה נקיה מפטרית פיטופטורה צינמומי.
(ג)
לא ימכור אדם שתיל אשר –
(1)
מראה סימני נגיעות בוירוס;
(2)
מראה סימני כלורותיות;
(3)
נגוע בכנימות;
(4)
אינו אופייני לזן;
(5)
עוביו פחות מ־7 מילימטרים בגובה 10 ס״מ מעל להרכבה;
(6)
לא הגיע לעובי הנדרש בפסקה (5) תוך 12 חדשים ממועד הרכבתו;
(7)
גדל במכל שנפחו קטן מ־7 ליטרים;
(8)
נגוע במחלת רקבון שורש האבוקדו הנגרם על ידי פיטופטורה צינמומי.
מכירת שתילים מעל 24 חדשים מזריעתם
עברו למעלה מ־24 חדשים מעת זריעת השתיל, חייב שתלן להעבירו לכלי קיבול גדול מהמצוין בסעיף 16(ג)(7).
השמדת שתילים במשתלה
(א)
מפקח יורה על השמדת שתילים שאינם עונים על דרישות התקן המפורטות בתקנות אלה ועל אופן השמדתם תוך פרק זמן שיקבע.
(ב)
(1)
נמצא שתיל אחד נגוע בפיטופטורה צינמומי יושמדו כל השתילים הנמצאים במרחק 2 מטרים ממנו על אותו משטח הגבהה;
(2)
עתיד כל הביתן ייקבע לאחר בדיקה מיוחדת נוספת של הצמחים בידי המעבדה לנגעי צמחים שבאגף להגנת הצומח;
(3)
הקמת משתלה בשטח שבו נמצאה בעבר נגיעות בפיטופטורה צינמומי טעונה אישור מיוחד מהמנהל.
סימון
(א)
לכל שתיל למכירה יצמיד השתלן תוית סימון שבה יצוינו באופן ברור וקריא, ולפי סדר שאינו מאפשר לטעות, הפרטים שלהלן:
(1)
שם המשתלה שבה נוצר השתיל ומספר רשיון המשתלה;
(2)
שם הזן, מקור עץ הריבוי המסומן ומספרו;
(3)
שם הכנה, מקורה ומספר עץ הריבוי המסומן שלה.
(ב)
בתעודת המשלוח אשר תלווה את השתילים יצויין אם עברו תהליך הקשיה ומתי עברו אותו.
איסור מכירה ללא תווית סימון
לא יימכר שתיל אלא אם כן צמודה אליו תווית סימון כאמור בסעיף 19(א).
[תיקון: תשל״ח]

חלק ו׳ – גידול שתילי מנגו ומכירתם

הגדרות
”משתלה“ – משתלה בעלת רשיון לייצור שתילי מנגו;
”שתיל“ – שתיל מנגו.
אישור על מקור חומר ריבוי
(א)
לא יחזיק שתלן חומר ריבוי של מנגו, אלא אם קיבל מאת מחזיק עצי המנגו, שמהם הורד חומר הריבוי, אישור המכיל פירוט כמות חומר הריבוי ומקורו.
(ב)
שתלן ישמור אישור שקיבל כאמור בסעיף קטן (א) במשך חמש שנים מיום מכירת השתילים שיוצרו מחומר הריבוי.
סימון שתילים במשתלה וניהול רישום
(א)
שתלן ישתול ויסמן במשתלה כל קבוצה של שתילים על פי מקורות הכנה והרוכב שלהם בצורה שניתן יהיה להבחין ביניהם ובין שתילים אחרים.
(ב)
סימון שתילים ייעשה בצורה בולטת וקריאה בתווית שהסימון בה לא ניתן למחיקה בנקל וכל שתיל או ערוגה יסומנו בפרטים אלה:
(1)
שם הכנה ומקורה;
(2)
שנה וחודש זריעת הכנה;
(3)
שם הזן ומקורו.
(ג)
שתלן ינהל רישום שיכלול את מקורות חומר הריבוי שבו השתמש, תאריכי הזריעה, ההשרשה וההרכבה של כל השתילים במשתלתו וישמור על רישום זה חמש שנים ממועד מכירת השתילים.
סימון ערוגות כנות מועתקות
שתלן יסמן ערוגה של כנות מועתקות רב־עובריות בסימון נפרד.
גודל מינימלי של מכל
מדות מכל לגידול שתילי מנגו יהיו –
30 עד 35 ס״מ גובה;
18 עד 24 ס״מ קוטר.
תקן שתילים למכירה
(א)
שתיל למכירה יהיה אופייני לזן, בעל גזע ישר, נקי מפצעים לא מוגלדים, ללא גידול שעמי בקליפה, בעל איחוי שלם והגלדה מלאה בין כנה לרוכב וללא סימני התיבשות.
(ב)
לא ימכור אדם שתיל אשר –
(1)
מראה עיוות בצואר השורש;
(2)
גובה ההרכבה עולה על 40 ס״מ מפני הקרקע;
(3)
גובה הצימוח שלו פחות מ־50 ס״מ מעל ההרכבה או שהשתיל בעובי של 10 מ״מ בגובה 10 ס״מ מעל ההרכב לפחות; עובי הרוכב לא יהיה פחות מ־50% מעובי הכנה;
(4)
נגוע בכנימות מגן;
(5)
הועתק מקרקע למכל ועלוותו אינה רעננה.
הקשייה
לא ימסור אדם שתיל לקונה או לנוטע, אלא אם החזיק את השתיל לפחות שבועיים מחוץ לסככת צל.
פסילת שתיל
שתיל שגדל במכל, אשר לא הגיע לתקן כאמור בסעיף 6, ששה עשר חדשים אחרי הרכבתו, פסול למכירה וחייב השמדה במשתלה.
העברת שתיל למכל גדול
שתיל במשתלה שדרגת התפתחותו עונה לדרישות התקן, יעבירו שתלן למכל בעל מדות הגדולות מהמצויין בסעיף 5.
העתקת שתילים מהקרקע למכלים
שתיל שגדל במשתלה הנמכר במכל, יחזיקו שתלן לפחות במשך שבועיים במכל לפני המכירה.
השמדת שתילים
מפקח יורה על השמדת שתילים שאינם עונים על דרישות התקן המפורטות בתקנות אלה ועל אופן השמדתם תוך פרק זמן שיקבע.
סימון
לכל שתיל למכירה יצמיד השתלן תווית סימון שבה יצויינו בצורה ברורה וקריאה, ולפי סדר שאינו מאפשר טעות, פרטים אלה –
(1)
שם המשתלה שבה נוצר השתיל ומספר רשיון המשתלה;
(2)
שם הזן ומקור עץ הריבוי;
(3)
שם הכנה ומקורה.
איסור מכירה ללא תווית סימון
לא יימכר שתיל אלא אם צמודה אליו תווית הסימון שהצמיד לו השתלן שיצר את השתיל.

תוספת שניה

(תקנות 19 ו־30)

[תיקון: תשל״א, תשל״ה, תשל״ז, תשל״ט, תשל״ט־2, [הודעות]]
(הסכומים מעודכנים ליולי 2023) שיעור האגרה בשקלים חדשים
אישור מכירה 55.00
אישור משתלה מאושרת –
עד דונם אחד 86.00
לכל דונם נוסף או חלק ממנו 43.50


כ״ח בסיון תשכ״ד (8 ביוני 1964)
  • מ׳ דיין
    שר החקלאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.