לדלג לתוכן

תקנות הגנת הצומח (שימוש בפרתיון)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הגנת הצומח (שימוש בפרתיון) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצומח (שימוש בפרתיון), תשל״ב–1971

תקנות בדבר רכישה, מכירה והפעלה של פרתיון


ק״ת תשל״ב, 291; תשל״ה, 2281; תשל״ז, 572; תשל״ט, 713; תש״ם, 1615; תשמ״א, 1565.

עדכון סכומים: י״פ תש״ם, 1756; תשמ״א, 1285; ק״ת תשמ״ב, 222, 1098; תשמ״ג, 179, 1108; תשמ״ד, 146, 1098, 2656; תשמ״ה, 682, 1190, 1750; תשמ״ו, 70, 1522; תשמ״ז, 273, 701, 1133; תשמ״ח, 453, 1045; תשמ״ט, 404, 867; תש״ן, 308, 515; תשנ״א, 39, 422, 944; תשנ״ב, 298, 1388; תשנ״ג, 749; תשנ״ד, 336, 1119; תשנ״ה, 422; תשנ״ו, 290, 1391; תשנ״ז, 608, 1229; תשנ״ט, 391; תשס״ב, 1013; תשס״ג, 8; תשס״ח, 647; תשס״ט, 1122, 1214, 1226; תש״ע, 1578; תשע״א, 1260; תשע״ג, 1586; תשע״ט, 1459; תש״ף, 2019; תשפ״א, 3333; תשפ״ג, 1789; תשפ״ד, 1863, 2679.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו־8 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז–1956, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”תכשיר“ – תערובת של חמרים כימיים המכילה כחומר פעיל אתיל פרתיון;
”המנהל“ – מנהל האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן.
הפעלת תכשיר לפי רשיון [תיקון: תשל״ה, תשל״ז, תשל״ט, [הודעות]]
(א)
לא יפעיל אדם תכשיר להדברת נגעים אלא אם ניתן לו רשיון הפעלה מאת המנהל (להלן – רשיון).
(ב)
המפעיל תכשיר להדברת נגעים ישא עמו את הרשיון ויראהו למפקח על הצמח שנתמנה לפי סעיף 10 לחוק בכל עת שידרוש.
(ג)
תקנה זו לא תחול על מי שמפעיל תכשיר כעוזרו של אדם שניתן לו רשיון ובנוכחותו.
(ד)
בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 39.50 שקלים חדשים (מעודכן ליולי 2024).
רכישת תכשיר לפי היתר
(א)
לא יקנה אדם תכשיר אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל (להלן – היתר).
(ב)
לא יתן המנהל היתר אלא לאחר שהוכח להנחת דעתו כי יש ערובה מספיקה לכיסוי נזק כלשהו לבריאות בני אדם ובעלי חיים העלול להיגרם בעקבות השימוש בתכשיר.
(ג)
בהיתר הרכישה יצויינו פרטים אלה:
(1)
שם הקונה ומענו;
(2)
כמות התכשיר;
(3)
מטרת השימוש;
(4)
שם המשק שבו ישתמשו בתכשיר.
(ד)
לא ירסס אדם שדה בתכשיר אלא למטרה שצויינה בהיתר.
מכירת תכשיר
(א)
לא יעסוק אדם במכירת תכשיר אלא אם ניתן לו רשיון בהתאם לתקנה 22 לתקנות הגנת הצומח (הסדר מכירת תכשירים כימיים), תשכ״ז–1967.
(ב)
לא ימכור אדם תכשיר אלא למי שמסר לו היתר; המוכר ישמור על ההיתר לצרכי ביקורת המנהל במשך שנתיים לפחות מיום המכירה.
לבוש מגן
לא יפעיל אדם תכשיר להדברת נגעים אלא אם הוא לבוש בגד מגן וכפפות ועיניו מוגנות במשקפיים או מגן פנים שקוף, המונעים מגע ישיר בין גופו לבין התכשיר.
החסנה
(א)
לא יחזיק אדם מלאי של תכשיר אלא במחסן או בארון המיועדים אך ורק להחסנת חמרים רעילים, הסגורים על מסגר והמוגנים בפני מגע עם בני אדם או בעלי חיים.
(ב)
המחסין מלאי של תכשיר יציג שלט אזהרה מתאים על יד מקום ההחסנה, במקום הנראה לעין.
ריסוס ליד מקומות מגורים
(א)
לא ירסס אדם מן האוויר בתכשיר, ולא יסייע ולא יגרום לריסוס כאמור, ברדיוס של 120 מטרים מבית המשמש כמקום מגורים, בית ספר או גן ילדים או מכל מקום אחר המשמש כבית ועד לבני אדם.
(ב)
לא ירסס אדם מן הקרקע בתכשיר, ולא יסייע ולא יגרום לריסוס כאמור, ברדיוס של 50 מטרים מהמקומות שצויינו בתקנת משנה (א).
(ג)
לא ירסס אדם מן הקרקע בתכשיר באמצעות מרסס מפוח כשמוצא הנוזל מופנה כלפי מעלה, ולא יסייע ולא יגרום לריסוס כאמור.
שלט אזהרה
(א)
ריסס אדם שטח מסויים בתכשיר, יציג במקומות שצויינו בתוספת שלט אזהרה שיהיה בנוסח ובגודל שנקבעו בה.
(ב)
שלט אזהרה לא יוסר אלא כתום חמישה ימים לאחר הריסוס.
ביטול
בטלות –
(1)
תקנות הגנת הצומח (שימוש בתכשיר פרתיון ופתיונות מורעלים בגפרת התליום וסטריכנין), תשי״ט–1959;
(2)
תקנות הגנת הצומח (מכירת תכשירי פרתיון), תשכ״א–1960.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הגנת הצומח (שימוש בפרתיון), תשל״ב–1971“.

תוספת

(תקנה 8)

שלט אזהרה יהיה בצורה ובנוסח כלהלן:
خطر
הכניסה אסורה
סכנה
רעל מסוכן לבני־אדם ולבעלי־חיים
שם הרעל
خطر
שלט אזהרה בשדה יהיה בגודל 10×70 ס״מ, עשוי פח במסגרת עץ, כתוב בצבע אדום על רקע לבן, כשאותיות המלה ”סכנה“ הן בגודל של 8 ס״מ והגולגולת היא בגודל של 20×15 ס״מ, והוא יוצג במקום הנראה לעין ובגובה של לא פחות ממטר אחד מעל פני הקרקע.
שלט אזהרה במיתקן יהיה בגודל 30×20 ס״מ, עשוי פח במסגרת עץ, כתוב בצבע אדום על רקע לבן, כשאותיות המלה ”סכנה“ הן בגודל של 4 ס״מ והגולגולת היא בגודל של 10×7 ס״מ, והוא יוצג על מיתקן, מכל, בנין או מבנה במקום הנראה לעין.


ח׳ בחשון תשל״ב (27 באוקטובר 1971)
  • חיים גבתי
    שר החקלאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.