תקנות הזרעים (מכירה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הזרעים (מכירה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הזרעים (מכירה), תשכ״ה–1964

תקנות בדבר מכירת זרעים


ק״ת תשכ״ה, 446; תשכ״ו, 86; תשכ״ז, 163; תשכ״ח, 581, 828; תשכ״ט, 84; תש״ל, 1538; תשל״א, 405; תשל״ב, 270; תשל״ד, 742; תשל״ה, 2364; תשל״ז, 576, 1558; תשל״ט, 714, 1188, 1360; תש״ם, 36, 1615; תשמ״א, 1565; תשמ״ב, 1363; תשמ״ג, 1795; תשמ״ח, 538, 908; תשס״ו, 359; תשפ״א, 1710.

עדכון סכומים: י״פ תש״ם, 1756; תשמ״א, 1285; ק״ת תשמ״ב, 222, 1098; תשמ״ג, 179, 1108; תשמ״ד, 146, 1098, 2656; תשמ״ה, 682, 1190, 1750; תשמ״ו, 70, 1522; תשמ״ז, 273, 701, 1133; תשמ״ח, 453, 1045; תשמ״ט, 404, 867; תש״ן, 308, 515; תשנ״א, 39, 422, 944; תשנ״ב, 298, 1388; תשנ״ג, 749; תשנ״ד, 336, 1119; תשנ״ה, 422; תשנ״ו, 290, 1391; תשנ״ז, 608, 1229; תשנ״ט, 391; תשס״ב, 1013; תשס״ג, 8; תשס״ח, 647; תשס״ט, 1122, 1214, 1226; תש״ע, 1578; תשע״א, 1260; תשע״ג, 1586; תשע״ט, 1459; תש״ף, 2019; תשפ״א, 3333; תשפ״ג, 1789; תשפ״ד, 1863.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו־4 לחוק הזרעים, תשט״ו–1956, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשל״ט־3, תשמ״ח, תשפ״א]
בתקנות אלה –
”אחוז נביטה“ – אחוז הזרעים שנבטו והתפתחו לנבטים תקינים (Normal Seedlings) בעלי מערכת שורשים ומערכת נצר עם פסיגים שמאפיינות את הגידול, למעט זרעים זרים;
”דוגמה רשמית“ – דוגמה מייצגת של זרעים שניטלה על ידי מפקח לבדיקה במעבדה רשמית, בהתאם להוראות נוהל הדיגום אשר מתפרסם לפי תקנה 15א;
”הוראות ISTA“ – הוראות שמפרסם, מזמן לזמן, הארגון הבינלאומי לבדיקת זרעים (International Seed Testing Association) באתר האינטרנט הרשמי שלו, ובין השאר הוראות בדבר אופן נטילת דוגמה רשמית, גודלה של הדוגמה והגודל המקסימלי של המכסה שממנה ניטלה, הוראות בדבר בדיקת ניקיון הזרעים ונביטתם;
”זרעים מושבחים“ – זרעים שקוימו בהם הוראות תקנות הזרעים (גידול זרעים מושבחים ומכירתם), תש״ך–1960;
”זרעים זרים“ – זרעים שאינם זרעים של מין הגידול הנבדק;
”זרעים קשים“ – זרעים הנשארים קשים ואינם נרקבים תוך כדי בדיקה שתבוצע בהם במעבדה הרשמית;
”חומר דומם“ – לרבות שיירי־צמחים שאיבדו את כשרם לצמוח;
”חומר זר“ – כולל זרעים זרים, זרעים של הצמחים המפורטים בתוספת השנייה (להלן – עשבים שוטים), זרעים של הצמחים המפורטים בתוספת השלישית (להלן – עשבים מחבלים) וחומר דומם;
”מנהל“ – מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן – המשרד) או עובד אחר של המשרד שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה, כולן או מקצתן; הסמכה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של המשרד;
”מעבדה רשמית“ – המעבדה לבדיקת זרעים של מינהל המחקר החקלאי – מרכז וולקני;
”ניקיון“ – אחוז הזרעים הנקי מחומר זר;
”טוהר הזן“ – (נמחקה);
”אחוז הסטיה“ – (נמחקה);
”זן מכלוא“ – (נמחקה).
תקן לזרעים של גידולי שדה
התקן לזרעים של הגידולים המפורטים בטור א׳ של התוספת הרביעית הוא כפי שנקבע להלן:
(1)
לגבי אחוז נביטתם – כפי שנקבע לכל מין לצדו בטור ב׳;
(2)
לגבי נקיונם – למעט נקיון מעשבים מחבלים – כפי שנקבע לכל מין לצדו בטורים ג׳ ו־ד׳;
(3)
לגבי נקיונם מעשבים מחבלים – 100%.
התקן לזרעים של ירקות
התקן לזרעים של הגידולים המפורטים בטור א׳ של התוספת החמישית הוא כפי שנקבע להלן:
(1)
לגבי אחוז נביטתם – כפי שנקבע לכל מין לצדו בטור ב׳;
(2)
לגבי נקיונם – למעט נקיון מעשבים מחבלים – כפי שנקבע לכל מין לצדו בטורים ג׳ ו־ד׳;
(3)
לגבי נקיונם מעשבים מחבלים – 100%.
התקן לזרעים של פרחים
התקן לזרעים של הגידולים המפורטים בטור א׳ של התוספת הששית הוא כפי שנקבע להלן:
(1)
לגבי אחוז נביטתם – כפי שנקבעו לכל מין לצדו בטור ב׳ של התוספת הששית;
(2)
לגבי נקיונם – 97%;
(3)
לגבי נקיונם מעשבים שוטים – 99.75%;
(4)
לגבי נקיונם מעשבים מחבלים – 100%.
מכירת זרעים של גידולי שדה [תיקון: תשמ״ח, תשפ״א]
לא ימכור אדם זרעים של הגידולים המפורטים בטור א׳ של התוספת הרביעית (להלן – גידולי שדה) אלא אם כן –
(1)
אחוז נביטתם ונקיונם הוא לפחות ברמת התקן שנקבע בתקנה 2;
(2)
(נמחקה);
(3)
נביטתם ונקיונם נבדקו תוך תשעה חדשים לפני מועד מכירתם;
(4)
הם מסומנים בהתאם להוראות תקנות אלה;
(5)
(נמחקה).
מכירת זרעים של גידולי ירקות [תיקון: תש״ל, תשל״ה, תשמ״ח, תשמ״ח־2, תשפ״א]
לא ימכור אדם זרעים של הגידולים המפורטים בטור א׳ של התוספת החמישית (להלן – ירקות) אלא אם כן –
(1)
אחוז נביטתם ונקיונם הוא לפחות ברמת התקן שנקבע בתקנה 3;
(2)
(נמחקה);
(3)
נביטתם ונקיונם נבדקו לפני מכירתם תוך –
1.
6 חדשים – אם הזרעים הם ממין השומיים, לרבות בצל;
2.
12 חדשים – אם הזרעים הם ממין אחר של ירקות;
(4)
הם מסומנים בהתאם להוראות תקנות אלה;
(5)
(נמחקה).
מכירת זרעים של גידולי שדה וירקות למטה מרמת התקן [תיקון: תש״ל, תשפ״א]
(א)
על אף האמור בתקנות 5 ו־6 תהיה הרשות לזרעים, שמונתה לפי הוראות תקנה 3 לתקנות הזרעים (גידול זרעים משובחים ומכירתם), תש״ך–1960, רשאית לאשר מכירת זרעים של גידולי שדה ושל ירקות כשאחוז נביטתם הוא למטה מרמת התקן שנקבע להם בהתאם להוראות תקנות 2 ו־3, בתנאים מיוחדים שתקבע הרשות בקשר לסימונם ומכירתם.
(ב)
לא תאשר הרשות מכירת זרעים לפי הוראות תקנת משנה (א) אלא אם ניטלה מהם דוגמה רשמית.
מכירת זרעים של פרחים
לא ימכור אדם זרעים של הגידולים המפורטים בטור א׳ של התוספת הששית (להלן – פרחים) אלא אם –
(1)
אחוז נביטתם הוא ברמת התקן שנקבע לכל מין לצדו בטור ב׳ של התוספת הששית;
(2)
אחוז נקיונם של הזרעים – למעט זרעים של הגידולים: אקרוקליניום, אגרטון, צפרני חתול, הליכריזון, טגטס, כלניות, גילרדיה – הוא 97% או אחוז גבוה יותר;
(3)
נקיונם ונביטתם נבדקו תוך תשעה חדשים לפני מועד מכירתם.
סימון זרעים של גידולי שדה
זרעים של גידולי שדה למכירה יסומנו בפרטים אלה:
(1)
שם הגידול כפי שצויין בטור א׳ של התוספת הרביעית ושם הזן; בתערובת של זרעים יצויין השם של כל סוג גידולים המהווה יותר מ־5% בתערובת, ולצדו פירוט האחוז;
(2)
ארץ המוצא אם יובאו הזרעים מחוץ־לארץ;
(3)
משקל הזרעים באריזה;
(4)
תאריך בדיקת הזרעים ומקום בדיקתם;
(5)
תוצאות הבדיקה לגבי כל אחד מאלה:
(א)
אחוז הנביטה;
(ב)
אחוז הזרעים הקשים;
(ג)
אחוז של זרעי העשבים השוטים;
(ד)
אחוז החומר הדומם;
(ה)
אחוז הנקיון;
(6)
שם המוכר ומענו;
(7)
שם היצרן ומענו;
(8)
שם מפיק הזרעים והאורז ומענו;
(9)
אם עברו הזרעים טיפול בחמרי חיטוי – המלה ”רעל“ בצבע אדום וסימן גולגולת, בציון שמות חמרי החיטוי;
(10)
מספר המכסה.
סימון זרעי ירקות [תיקון: תשל״ד, תשמ״ח]
זרעים של ירקות למכירה יסומנו בפרטים אלה:
(1)
שם הגידול כפי שצויין בטור א׳ של התוספת החמישית וציון שם הזן;
(2)
תאריך בדיקת הזרעים ומקום בדיקתם;
(3)
תוצאות הבדיקה לגבי אחוז הנביטה;
(4)
המלים ”הנקיון בהתאם לתקן“, אם לפי תוצאות הבדיקה נקיונם הוא ברמת התקן או למעלה ממנה;
(5)
שם המוכר ומענו;
(6)
שם היצרן ומענו;
(7)
שם מפיק הזרעים והאורז ומענו;
(8)
אם עברו הזרעים טיפול בחמרי חיטוי – המלה ”רעל“ בצבע אדום וסימן גולגולת, בציון שמות חמרי החיטוי;
(9)
מספר המכסה או סימן זיהוי אחר שיאושר לה על ידי המנהל.
מלים אלו לפי הענין: ”יש לבדוק נביטתם של זרעים אלה תוך 6 חדשים“ – בזרעים ממין השומיים, לרבות בצל; ”יש לבדוק נביטתם של זרעים אלה תוך 12 חדשים“ – בזרעים ממין אחר של ירקות.
מכירה וסימון זרעי ירקות באריזות קטנות [תיקון: תשפ״א]
(א)
לא ימכור אדם זרעי ירקות באריזות שמשקלן קטן מ־20 גרם (להלן – אריזות קטנות), אלא אם –
(1)
אחוז נביטתם ונקיונם הם ברמת התקן או מעליה;
(2)
בדיקתם בוצעה במועדים שנקבעו לה בתקנה 6(3);
(3)
סומנו בפרטים אלה:
(א)
שם הגידול כפי שצויין בתוספת החמישית וציון שם הזן;
(ב)
שם האורז;
(ג)
הודעה כי הזרעים טובים לזריעה עד תום התקופה שנקבעה להם בתקנה 6(3).
(ב)
הוראות תקנות 6 ו־10 לא יחולו על זרעים של ירקות באריזות קטנות.
סימון זרעי פרחים
זרעים של פרחים למכירה יסומנו בפרטים אלה:
(1)
שם הגידול כפי שצויין בטור א׳ של התוספת הששית;
(2)
צבע הפרחים; היו באריזה תערובת של זרעי־פרחים מצבעים שונים – ייכללו המלים ”תערובת של צבעים“;
(3)
המלים ”בהתאם לתקן“;
(4)
הודעה כי הזרעים טובים לזריעה עד תום התקופה שנקבעה להם בתקנה 8(3);
(5)
שם המוכר ומענו;
(6)
שם היצרן ומענו;
(7)
ארץ המוצא – אם יובאו הזרעים מחוץ לארץ;
(8)
מספר המכסה.
סימון אריזה
(א)
מיכל או אריזה של זרעים למכירה לרבות אריזת זרעים הנמכרים ממיכל פתוח יסומנו בהתאם להוראות תקנות 9 עד 12 (להלן – סימן).
(ב)
הסימון יודפס בצורה בולטת על אריזת הזרעים או ייכלל בתווית שתחובר לאריזה בדרך ובצורה שאין להורידה בקלות ובאותיות ובמספרים ברורים ונוחים לקריאה.
(ג)
בתוך האריזה תושם תווית סימון נוספת שתכלול את הנתונים הנדרשים בפסקאות (1), (6), (7), (8), (9) ו־(10) לתקנה 9 או בפסקאות (1), (5), (6), (7), (8) ו־(9) לתקנה 10.
פטור מסימון
הוראות תקנה 13(ג) לא יחולו על זרעים מיובאים הנמכרים באריזה המקורית של היצרן או על זרעים הנמכרים באריזות מקוריות של היצרן בכמות קטנה מק״ג אחד לכל אריזה או על זרעים שנמכרו מאריזה פתוחה שסומנה כדין.
שינויים והוספת פרטים בתווית סימון
(א)
לא ידפיס אדם ולא ישנה כל דפוס, סימון, הטבעה או ציור שנקבע על תווית סימון, לא יוסיף על פרטי הסימון, ולא יסיר ולא יחליף תווית סימון שחוברה למיכל זרעים בהתאם להוראות תקנה 13.
(ב)
כל שינוי או הוספת פרטים על אלו המפורטים בתווית הסימון יבוצע על ידי צירוף תווית סימון נוספת לכל מיכל (להלן – תווית נוספת).
(ג)
דין תווית נוספת ודרך חיבורה לכל מיכל כדין תווית שחוברה בהתאם להוראות תקנה 13.
נוהל דיגום לדוגמה רשמית [תיקון: תשפ״א]
המעבדה הרשמית תפרסם באתר האינטרנט שלה נוהל דיגום לעניין נטילת דוגמה רשמית; נוהל כאמור יעודכן מזמן לזמן ויסתמך על הוראות ISTA.
בדיקת זרעים במעבדה רשמית [תיקון: תשפ״א]
(א)
מי שבבעלותו או שבחזקתו נמצאים זרעים רשאי לבקש בדיקתם במעבדה הרשמית.
(ב)
הזרעים ייבדקו במעבדה הרשמית:
(1)
מתוך דוגמאות רשמיות שנלקחו על ידי מפקח ממכלים סגורים וחתומים בחותמת שהוטבעה על ידיו;
(2)
מתוך דוגמאות שנשלחו על ידי מבקש הבדיקה.
ציון ביצוע בדיקה [תיקון: תשפ״א]
(א)
בוצעה בדיקת זרעים על פי הוראות תקנה 16(ב)(1) מותר לציין בסימון כי הבדיקה בוצעה מדוגמה רשמית שניטלה על ידי מפקח.
(ב)
בוצעה בדיקת זרעים על פי הוראות תקנה 16(ב)(2) יש לציין בסימון כי הזרעים נבדקו במעבדה הרשמית מדוגמה שניטלה על ידי המחזיק בזרעים.
איסור מכירת זרעים שאינם זרעים מושבחים [תיקון: תשכ״ח, תשכ״ט, תשל״ב, תשל״ד, תשל״ז־2, תשל״ט־3, תש״ם, תשס״ו, תשפ״א]
לא ימכור אדם זרעי אגוזי אדמה, תפוחי אדמה, כותנה וחיטה, אלא אם כן הם זרעים מושבחים.
אגרה [תיקון: תשכ״ח־2, תשל״א, תשל״ה, תשל״ז, תשל״ט, תשל״ט־2, תשמ״ב, [הודעות]]
(א)
בעד נטילת דוגמה על ידי מפקח תשולם אגרה בסך 167.00 שקלים חדשים (נכון ליולי 2023; 210.00 שקלים מתואם ליולי 1982), ואם ניטלה אצל אותו אדם באותו מקום ובאותו יום דוגמה נוספת, תשולם בעד כל דוגמה נוספת אגרה בסך 74.00 שקלים חדשים (נכון ליולי 2023; 90.00 שקלים מתואם ליולי 1982).
(ב)
כוללת הכמות שממנה יש ליטול דוגמה לפי תקנת משנה (א) יותר מ־25 שקים, תשולם תוספת של 3.20 שקלים חדשים (נכון ליולי 2023; 4.70 שקלים מתואם ליולי 1982) לכל חמישה שקים או חלק מהם שלמעלה מ־25.
ביטול
תקנות הזרעים (מכירה), תשי״ט–1959 – בטלים.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הזרעים (מכירה), תשכ״ה–1964“.
[תיקון: תשפ״א]

תוספת ראשונה (בוטלה)

תוספת שניה

(תקנה 1)

עשבים שוטים

[תיקון: תשכ״ז]
דגניים
Gramineae
זון משכר
Lolium temulentum
חפורית הפקעים
Phalaris bulbosa
חילף החולות (ערבית: חילפה)
Eragrostis bipinnata
משין גלילי (ערבית: חילפה)
Imperata cylidrica
דוחנית השלחין
Echinochloa colonum
אצבען מאדים
Digiraria sanguinalis
זיפן מצוי
Setaria verticillata
חפורית מוזרה
Phalaris paradoxa
חפורית מצויה
Phalaris brachystachys
אלבסיני הודית
Eleusine indica
דורת ארם־צובא (ערבית: כוסב)
Sorghum helpense
יבלית מצויה (ערבית: אנג׳יל)
Cynodon Dactylon
מצליבים
Cruciferae
חרדל השדה
Sinapis arvensis
חרדל לבן
Sinapis alba
כרוב שחור
Brassica nigra
טוריים מצויים
Diplotaxis erucoides
צנון מצוי
Raphanus raphinistrum
בקבוקון מקומט
Rapistrum rugosum
קטניות
Leguminosae
זנב העקרב השכני
Scorpiurus muricata
מיני בקיה
Vicia sp.
מיני טופח
Lathyrus sp.
מיני אספסת
Medicago sp.
מיני תלתן
Trifolium sp.
דבשה הודית
Melilotus indicus
דבשה חרוצה
Melilotus sulcatus
ינבוט השדה
Prosopis farcata
הגה מצוי
Alhagi Maurorum
סוככיים
Umbelliferae
צלע השור החרוזה
Bupleurum subovatum
אמיתה קיצית
Ammi visgana
אסתום מצוי
Astoma seselifolium
נירית הקמה
Ridolfia segetum
מיני גזר
Daucus sp.
מורכבים
Compositae
קורטם דק
Carthamus teunis
מיני דרדר
Sentaurea sp.
ברקן סורי
Notobasis syriaca
גדילן מצוי
Silybum marianum
עכובית הגלגל
Gundelia tournefortii
חוח עקוד
Scolymus maculatus
מיני חרצית
Chrysanthemum sp.
עולש מצוי
Cichorium pumillum
קחונית מצויה
Ormenis mixta
סביון אביבי
Senecio vernalis
מרור הגינות
Sonchus oleraceus
לכיד הנחלים
Xanthium strumarium
קיצית מסולסלת
Erigeron crispus
שלמוניים
Dipsaceae
שלמון סורי
Cephalaria syriaca
פואתיים
Rubiaceae
דבקה משולשת
Galium tricorne
שפתניים
Labiatae
בר גביע חלק
Molucella laevis
דלועיים
Cucurbitaceae
ירוקת החמור
Ecbalium elaterium
חבלבליים
Onvolvulaceae
חבלבל השדה
Convolvulus arvenis
חלבלוביים
Euphorbiaceae
מיני חלבלוב
Euphorbia sp.
לשישית הצבעים
Crozophora tinctoria
סלקיים
Chenopodiaceae
סלק מצוי
Beta vulgaris
מיני כף אוז
Chenopodium sp.
ירבוזיים
Amaranthaceae
מיני ירבוז
Amaranthus sp.
רגלתיים
Ortulacaceae
רגלת הגנה
Portulaca oleracea
סולניים
Solanaceae
סולנום שעיר
Solanum villosum
גמאיים
Cyperaceae
גמא הפקעים (ערבית: סעידה)
Cyperus rotondus
פרגיים
Papaveraceae
פרג מצוי
Papaver rhoeas
נוריתיים
Ranunculaceae
מיני נורית
Ranunculus sp.
ערטניתיים
Berberidaceae
ערטנית השדות
Leontice leontopetalum
צפורניים
Caryophyliaceae
סבונית השדות
Vaccaria segetalis
סרפדיים
Urticaceae
מיני סרפד
Urtica sp.
זווגניים
Zygophyllaceae
קוטב מצוי
Tribulus terrestris
ארכוביתיים
Poligonaceae
מיני חומעה
Rumex sp.
ארכובית חד־שנתית
Polygoum belardi
חמציציים
Oxalidaceae
חמציץ קטן
Oxalis corniculata
[תיקון: תש״ל]

תוספת שלישית

(תקנה 1)

עשבים מחבלים

Agropyrum repens
Ambrosia spp.
Centaurea repens
Chrysanthemum leucanthemum
Cirsium arvense
מיני כשות
Cuscuta spp.
גומא הפקעים
Cyperus rotundus
Euphorbia esula
Helianthus ciliaris
מיני עלקת
Orobanche spp.
Polygonum argyrocolium
Solanum carolinense
Sonchus arvensis
Striga spp.

תוספת רביעית

(תקנה 2)

תקן מינימלי לזרעים של גידולי שדה

[תיקון: תש״ל, תשס״ו, תשפ״א]
טור א׳
הגידול
טור ב׳
אחוז הנביטה
טור ג׳
נקיון
טור ד׳
אחוז מכסימלי של זרעי עשבים שוטים 4
אספסת80980.25
אפונת שדה80980.15
אפונת בקר75980.15
בקיה80980.15
דוחן80970.15
זון80960.50
חימצה80980.15
(נמחק)   
(נמחק)   
חלבה80980.50
חלבה לזבל ירוק 180982.00
חמניות80970.15
חריע70980.15
טופח80980.15
(נמחק)   
כרוב מספוא70980.15
לוביה75980.15
סויה80980.15
סורגום85970.20
סטריה80970.20
סלק סוכר70970.15
סלק מספוא65970.15
סתוויון55970.20
עשב רודוס20 298 30.25
עשב סודני80980.15
פול גדול80980.15
פול קטן80980.25
פנסלריה75970.20
פספלון10300.20
פשתה80980.15
שבולת שועל85970.20
שבולת שועל לירק 18090 30.20
שומשום80980.15
שעורה85980.20
תורמוס80980.15
תירס80980.15
תלתן (מושגבי) כרמל80980.25
תלתן (פהלי) תבור80980.25
1 לציין על האריזה באופן בולט את המטרה.
2 כולל זרעים ריקים.
3 חומר דומם – לא יותר מ־1%.
4 ערך זה אינו כולל את העשבים המחבלים שאחוז הסבילות בהם אפס.

תוספת חמישית

(תקנה 3)

תקן מינימלי לזרעים של ירקות

[תיקון: תש״ל, תשמ״ח]
טור א׳
הגידול
טור ב׳
אחוז הנביטה
טור ג׳
נקיון
טור ד׳
אחוז מכסימלי של זרעי עשבים שוטים 1
אבטיח80980.15
אפונת גן80980.15
במיה60970.15
בצל ולוף75980.15
גזר70960.40
דלעת75980.15
חצילים75980.15
כרוביים75980.20
חסה80970.25
כרפס70960.40
לפת80980.20
מילון80980.15
מלפפונים80980.15
סלק70970.15
עגבניות80980.15
צנון75970.25
צנונית75970.25
פטרוזיליה65960.40
פלפל75980.15
כולרבי75980.20
קישואים80980.15
שמיר70960.40
שעועית75980.15
שעועית לימה80980.15
תרד חרפי75980.15
תרד ניו זילנדי50980.15
1 ערך זה אינו כולל את העשבים המחבלים שאחוז הסבילות בהם אפס.

תוספת ששית

(תקנה 4)

רשימת זרעי פרחים וצמחי בית ותקן נביטה שלהם

טור א׳
הגידול
טור ב׳
אחוז נביטה מינימלי
הליפטרון
Helipterum-Acroclinium
50
אגרטון
Ageratum
50
מללנית (סלסלי־כסף)
Lobularia maritima Allyssum
50
לוע הארי
Antirrinum
50
אסתר
Aster
50
בלזמינה
Balsamina-Impatiens
50
חננית
Bellis
50
צפרני חתול
Calendula
50
נזרה
Callistephus
50
קלוסיה = כרבולת התרנגול
Celosia
50
דרדר = דגנית
Centaurea
50
קלרקיה
Clarkia
50
קוסמוס
Cosmos
50
דרבנית
Delphinium
50
צפורן
Dianthus
50
דו־זרעונית
Dimorphotheca
50
אשולציה
Eschscholtzia
50
גיליה
Gilia
50
גודטיה
Godetia
50
גיפסנית
Gypsophilia
50
חמנית
Helianthus
50
דם המכבים
Helichrysum
50
לפופית
Ipomoea
50
טופח
Lathyrus
50
פשתנית
Linaria
50
פשתה (לנוי)
Linum
50
לובליה
Lobelia
50
תורמוס
Lupinus
50
מנתור
Matthiola
50
נמסיה
Nemesia
50
טבק לנוי
Nicotiana
50
ניגליה (קצח)
Nigella
50
פרג
Papaver
50
פנסטמון
Penstemon
50
פטוניה
Petunia
50
שלהב
Phlox
50
רגלה
Portulaca
50
רכפה
Reseda
50
זוגית = טלפיגלוסיס
Salpiglossis
50
מרוה
Salvia
50
נורית
Saponaria
50
טגטס
Tagetes
50
אמנון ותמר
Viola tricolor
50
כלנית
Anemone
50
אקוילגיה
Aquilegia
50
דליה
Dahlia
50
צפורן
Dianthus
50
פרסיה
Freesia
50
שושן
Lilium
50
חרצית
Chrysanthemum
30
קוראופסיס
Coreopsis
30
גירדיה
Gaillardia
30
נורית
Ranunculus
20
תגית
Scabiosa
40
ורבנה
Verbena
40
זיניה
Zinnia
40
צמחי בית בגוניה
Begonia
50
רקפת
Cyclamen
50
בכור אביב
Primula
50
צינרדיה (סביון)
Cineraria (Senecio)
50
נדנונית
Coleus
50
ארליה
Aralia
50
פיקוס הגומי
Ficus elastica
30
ניצנית
Kalanchoe
30
מונסטרה
Monstera deliciosa
30
פילודנדרון מנוצה
Philodendron bipinnatum
30
אספרג
Asparagus
30
שפלרה
Schefflera
30


י״ח בתמוז תשכ״ד (28 ביוני 1964)
  • משה דיין
    שר החקלאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.