עין משפט ונר מצוה/עירובין/פרק ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף כו עמוד ב[עריכה]

א ד מיי' פ"א מהלכות עירובין הל' ח , סמג עשין א , טוש"ע א"ח סי' שפו סעיף ה:

דף כז עמוד א[עריכה]

ב א מיי' פ"א מהלכות משכב ומושב הל' א ופ"ו הלכה ג והלכה ו:

ג ב מיי' פ"ו שם הל' ו ופ"ז הלכה ח:

ד ג מיי' פ"א שם הל' א ופ"ו הל' ו ופ"ח הלכה ב:

ה ד מיי' פכ"ה מהל' כלים הלכה כ:

ו ה ו מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה ח , סמג עשין א , טוש"ע א"ח סי' שפו סעיף ה:

ז ז מיי' פ"ז מהלכות מעשר שני הלכה ד , סמג עשין קלו:

דף כז עמוד ב[עריכה]

ח א ב שם הלכה י:

ט ג מיי' פ"ח שם הלכה א:

י ד מיי' שם הלכה ב:

יא ה מיי' פ"ז שם הלכה ו:

יב ו מיי' שם הל' ג:

דף כח עמוד א[עריכה]

יג א מיי' פ"ב מהלכות מאכלות אסורות הל' כג [וברב אלפס סוף פרק ג דחולין ד' רפב. וברא"ש שם סימן סט]:

יד ב מיי' שם הל' כד:

טו ג מיי' פ"ז מהל' מעשר שני הל' יב:

טז ד ה טוש"ע א"ח סי' שפ ס"ה:

יז ו מיי' פ"ב מהלכות תרומות הלכה ז:

יח ז שם הלכה ח:

יט ח שם הלכה ה:

דף כח עמוד ב[עריכה]

כ א טוש"ע א"ח סי' רד סעיף א:

כא ב מיי' פ"ז מהל' מעשר שני הל' ח:

כב ג מיי' פ"א מהל' טומאת אוכלין הלכה י:

כג ד שם הלכה יג:

כד ה מיי' פ"ב מהלכות מעשר הלכה ה:

כה ו מיי' פ"א מהל' מעשר הלכה ט ופ"ב הלכה ה , סמג עשין קלה:

כו ז מיי' פ"ב מהלכות טומאת אוכלין הל' טו , סמג עשין קלו:

כז ח טוש"ע א"ח סי' רג סעיף ח:

כח ט מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה ו , סמג עשין כז , טוש"ע א"ח סי' רד סעיף א:

כט י מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה יא , סמג עשין א:

ל כ ל מיי' וסמג שם , טוש"ע א"ח סי' שפו סעיף ז:

דף כט עמוד א[עריכה]

לא א שם סעיף ה:

לב ב מיי' פ"ד מהל' טומאת אוכלין הלכה ג:

לג ג מיי' פ"א מהלכות עירובין הל' ט , סמג עשין א , טוש"ע א"ח סי' שפו סעיף ד:

לד ד מיי' פ"ד מהלכות טומאת אוכלין הל' ג:

לה ה ו ז מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה יא ופ"ו מהל' מתנות עניים הל' ח , סמג עשין א , טוש"ע א"ח סי' שפו סעיף ז:

לו ח ט י כ ל מיי' פ"ו מהלכות מתנות עניים שם:

לז מ נ ס מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה יא , סמג עשין א , טוש"ע א"ח סי' שפו סעיף ו:

דף כט עמוד ב[עריכה]

לח א שם סעיף ה:

לט ב מיי' פ"ז מהל' מקוואות הלכה ד:

מ ג שם הלכה ח:

מא ד מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה ב:

מב ה ו מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה יא:

מג ז ח מיי' שם הל' י ופ"ו שם הלכה ז , טוש"ע א"ח סי' שפו סעיף ו:

מד ט מיי' פכ"ב מהל' כלים הלכה כ:

מה י שם הלכה כג:

דף ל עמוד א[עריכה]

מו א מיי' פ"ז מהל' טומאת מת הל' א:

מז ב מיי' פ"א מהל' עירובין הל' יא , סמג עשין א , טוש"ע א"ח סי' שפו סעיף ז:

מח ג ד טוש"ע י"ד סי' ריז סעיף יט:

מט ה ו מיי' פ"א מהל' עירובין הל' יד , טוש"ע א"ח סי' שפו סעיף ח:

דף ל עמוד ב[עריכה]

נ א טוש"ע א"ח סי' תט סעיף ז:

נא ב מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה יז טור ש"ע א"ח סי' תט סעיף א:

נב ג ד מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הל' ח:

נג ה ו מיי' פי"א מהל' טומאת מת הל' ה:

דף לא עמוד א[עריכה]

נד א מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה יז , טוש"ע א"ח סימן תט סעיף א:

נה ב מיי' פ"א מהלכות עירובין הלכה טז:

דף לא עמוד ב[עריכה]

נו א מיי' פ"ג מהל' תרומות הל' יג טור י"ד סימן שלא:

נז ב ג מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה כב , סמג עשין א , טוש"ע א"ח סימן תט סעיף ח:

נח ד מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה טז , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שסו סעיף י:

נט ה ו מיי' פ"ו שם הלכה כב , סמג שם , טוש"ע א"ח סימן תט סעיף ח:

ס ז מיי' פ"ד מהלכות תרומות הלכה ו:

דף לב עמוד א[עריכה]

סא א מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ב:

סב ב מיי' פ"א מהל' מחוסרי כפרה הלכה יב:

סג ג ד מיי' פ"י מהל' מעשר הלכה י:

דף לב עמוד ב[עריכה]

סד א ב מיי' פכ"ד מהל' שבת הלכה י ופ"ו מהל' עירובין הלכה ט י , סמג עשין א , טוש"ע א"ח סי' שז סעיף כב וסימן שמב ס"א וסימן תט ס"ב:

סה ג מיי' שם הלכה ח טור ש"ע שם:

דף לג עמוד א[עריכה]

סו א מיי' פי"ד מהלכות שבת הלכה ח , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שמה סעיף י:


דף לד עמוד ב[עריכה]

סז א ב מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה י טור שו"ע א"ח סי' תט סעיף ג:

סח ג מיי' פ"ב מהלכות כלאים הלכה יט:

סט ד מיי' פ"ב מהל' י"ט הלכה ט טור שו"ע א"ח סי' תקיח סעיף ט:

דף לה עמוד א[עריכה]

ע א ב מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה א טור א"ח סי' שצו:

עא ג מיי' פ"ט מהל' משכב ומושב הלכה א:

עב ד מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה כב ופ"ו הלכה י , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שצד סעיף ג וסי' תט סעיף ד וסימן שיד סעיף ז וטור סי' תקיט:

עג ה מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה ט , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שח סעיף א:

עד ו ז מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה כא ופ"ו הלכה יב , סמג עשין א , טוש"ע א"ח סי' שצד סעיף א ב וסי' תט סעיף ו:

עה ח מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה יא , טוש"ע שם סי' תט סעיף ה:

עו ט מיי' פ"ו שם הלכה יד , טוש"ע א"ח סי' שצד סעיף ב:

דף לה עמוד ב[עריכה]

עז א מיי' פ"י מהל' מקואות הלכה ו , סמג עשין רמח , טוש"ע י"ד סי' רא סעיף עא:

עח ב מיי' פי"ח מהל' אבות הטומאות הלכה יד:

דף לו עמוד א[עריכה]

עט א ב מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה טו , טוש"ע א"ח סי' שצד סעיף א וסי' תט סעיף י:

פ ג ד ה מיי' שם הלכה טז טור שו"ע א"ח סי' שפו סעיף ט:

דף לו עמוד ב[עריכה]

פא א מיי' פ"ח מהל' עירובין הלכה ג , סמג עשין א:

פב ב מיי' שם , טוש"ע א"ח סי' תיג:

דף לז עמוד א[עריכה]

פג א מיי' פ"ז מהל' מעשר הלכה א , סמג עשין קלה:

פד ב ג מיי' פ"ח מהל' פסולי המוקדשין הלכה ח:

דף לז עמוד ב[עריכה]

פה א מיי' פ"י מהלכות מעשר הלכה ח:

פו ב מיי' פ"ד מהלכות מ"ש הלכה טו:

פז ג ד מיי' פ"ח מהל' עירובין הלכה ז , סמג עשין א' טור ש"ע א"ח סימן תיג:

דף לח עמוד א[עריכה]

פח א מיי' פ"ח מהל' עירובין הלכה ה , סמג עשין א , טוש"ע א"ח סי' תיו סעיף א:

פט ב ג מיי' שם הלכה ח ט , טוש"ע שם סעיף ב:

דף לח עמוד ב[עריכה]

צ א מיי' פ"ח מהל' עירובין ה"ל ח ט , סמג עשין א , טוש"ע א"ח סי' תי"ו סעיף ב:

צא ב ג מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה יט , סמג לאוין עה , טוש"ע א"ח סי' תקג סעיף א וסי' תקיג סעיף ה וסי' תקכז ס"א:

צב ד מיי' פ"ח מהל' עירובין הלכה יא יב יג , טוש"ע א"ח סי' תטז סעיף ג:

צג ה מיי' שם הלכה ט , טוש"ע שם סעיף ב:

צד ו מיי' פכ"ד מהל' שבת הלכה ב , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שו סעיף א: [וברב אלפס שבת פרק כג דף עא ע"ב]:

דף לט עמוד א[עריכה]

צה א ב מיי' פ"ח מהל' עירובין הלכה ט , טוש"ע א"ח סי' תעז סעיף ב:

צו ג מיי' שם הלכה ה וטוש"ע א"ח שם ס"א:

דף לט עמוד ב[עריכה]

צז א מיי' פ"ו מהלכות יום טוב הלכה יב:

צח ב מיי' פ"א מהלכות יו"ט הלכה כד , סמג לאוין סה ועה טור ש"ע א"ח סי' תקטו סעיף א:

דף מ עמוד א[עריכה]

צט א ב מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה י וטור ש"ע א"ח סי' תקטו ס"ה:

ק ג מיי' שם הלכה י:

קא ד מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה ה ו , סמג עשין יט טור א"ח סי' תקפב:

דף מ עמוד ב[עריכה]

קב א מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה יא , סמג עשין יט , טוש"ע א"ח סי' תכה סעיף ג:

קג ב מיי' שם , טוש"ע שם סעיף א:

קד ג מיי' שם טור ש"ע שם סעיף ג:

קה ד מיי' פ"ב מהלכות תפלה הלכה ה , סמג עשין כט , טוש"ע א"ח סי' תקפב סעיף ו [וברב אלפס שבועות סוף פ"א דף רפז]:

קו ה מיי' פ"י מהלכות ברכות הלכה ב , סמג עשין כז , טוש"ע א"ח סי' רכה סעיף ג:

קז ו מיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה כג , סמג עשין יט , טוש"ע א"ח סי' תריט סעיף א:

קח ז (מיי' פ"א מהל' תענית הל"ו) , טוש"ע א"ח סי' רמט סעיף ג ד:

קט ח מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה ח , סמג עשין ג , טוש"ע א"ח סי' תקנב סעיף י:

דף מא עמוד א[עריכה]

קי א ב מיי' פ"א מהל' תענית הלכה ו , סמג עשין ג , טוש"ע א"ח סי' תקעב סעיף ב:

דף מא עמוד ב[עריכה]

קיא א מיי' פ"א מהל' תענית הל"ו , טוש"ע א"ח סי' רמט סעיף ד: