עין משפט ונר מצוה/יבמות/פרק ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף ע עמוד א[עריכה]

א ב מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה י והלכה יב , סמ"ג לאוין רצח , טור יו"ד שם:

ב ג מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה יג:

ג ד מיי' פ"י מהל' איסורי ביאה הלכה ג , סמג לאוין קיט , טור ושו"ע אה"ע סי' ה סעיף ב:

ד ה מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה י , טור יו"ד סימן שלא:

ה ו ז מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה ה:

דף ע עמוד ב[עריכה]

ו א מיי' פ"ג מהל' בכורים הלכה ה , ומיי' פ"יב מהל' אבות הטומאה הלכה טו:

ז ב מיי' פ"א מהל' מילה הלכה א , סמג עשין כח , טור ושו"ע יו"ד סי' רסא:

ח ג מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה ה , ומיי' פ"ט מהל' קרבן פסח הלכה ט:

דף עא עמוד א[עריכה]

ט א מיי' פ"ט מהל' קרבן פסח הלכה ז:

י ב מיי' פ"ט מהל' קרבן פסח הלכה ח:

יא ג מיי' פ"ט מהל' נדרים הלכה כב , טור ושו"ע יו"ד סי' ריז סעיף מא:

יב ד מיי' פ"ט מהל' נדרים הלכה כב , טור ושו"ע יו"ד סי' ריז סעיף מב:

יג ה מיי' פ"א מהל' מילה הלכה ז , סמג עשין כח , טור ושו"ע יו"ד סי' רסח סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' רסג סעיף ד:

יד ו מיי' פ"ט מהל' נדרים הלכה ט:

טו ז מיי' פ"יא מהל' תרומות הלכה ז:

טז ח מיי' פ"ט מהל' נדרים הלכה ט:

יז ט י מיי' פ"א מהל' מילה הלכה טז , סמג עשין כח , טור ושו"ע יו"ד סי' רסב סעיף ב:

דף עא עמוד ב[עריכה]

יח א מיי' פ"יא מהל' פרה אדומה הלכה ג , סמ"ג עשין רלג:

דף עב עמוד א[עריכה]

יט א ב מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה י , טור י"ד סימן שלא:

כ ג מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה יא:

כא ד מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה יד:

כב ה ו מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה יא:

כג ז ח מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה ט:

כד ט מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה יא , סמג עשין מה , טור ושו"ע אה"ע סי' מד סעיף ה:

כה י מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה יב , טור י"ד סימן שלא:

כו כ מיי' פ"א מהל' מילה הלכה ח , סמג עשין נז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסב סעיף א:

דף עב עמוד ב[עריכה]

כז א מיי' פ"יט מהל' פסולי המוקדשין הלכה ד והלכה ה:

כח ב מיי' פ"י מהל' פרה אדומה הלכה ו:

כט ג מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה ב , טור י"ד סימן שלח:

ל ד מיי' פ"א מהל' פרה אדומה הלכה יג:

לא ה מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה ד:

לב ו מיי' פ"ו מהל' פרה אדומה הלכה ב , סמג עשין רלב:

לג ז מיי' פ"י מהל' פרה אדומה הלכה ו , סמג עשין רלג:

דף עג עמוד א[עריכה]

לד א מיי' פ"א מהל' פרה אדומה הלכה יג:

לה ב מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה ד , סמג לאוין רסב ולאו רסג:

לו ג מיי' פ"ג מהל' בכורים הלכה ה , ומיי' פ"ד מהל' בכורים הלכה יד:

לז ד מיי' פ"ב מהל' מעשר שני הלכה א:

לח ה מיי' פ"ב מהל' בכורים הלכה א , ומיי' פ"ג מהל' בכורים הלכה ה:

לט ו מיי' פ"יא מהל' מעשר שני הלכה א , ומיי' פ"ג מהל' בכורים הלכה י:

מ ז מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה ה , ומיי' פ"ג מהל' בכורים הלכה ה:

מא ח מיי' פ"יא מהל' מעשר שני הלכה ח:

מב ט מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה ב:

דף עג עמוד ב[עריכה]

מג א מיי' פ"ג מהל' בכורים הלכה ה:

מד ב ג מיי' פ"יב מהל' אבות הטומאה הלכה טו , ומיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה א:

מה ד מיי' פ"ב מהל' תרומות הלכה יד , ומיי' פ"יא מהל' תרומות הלכה א , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף יט:

מו ה מיי' פ"יג מהל' פסולי המוקדשין הלכה א:

מז ו מיי' פ"יג מהל' פסולי המוקדשין הלכה ג:

מח ז מיי' פ"א מהל' מעילה הלכה א:

מט ה מיי' פ"יח מהל' פסולי המוקדשין הלכה יג:

נ ט מיי' פ"ב מהל' ביאת המקדש הלכה ז והלכה ח , ומיי' פ"יב מהל' אבות הטומאה הלכה טו:

נא י מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה א:

נב כ מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ו , ומיי' פ"י מהל' תרומות הלכה א:

נג ל מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ה:

נד מ נ מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה ג:

דף עד עמוד א[עריכה]

נה א מיי' פ"ד מהל' פרה אדומה הלכה יד:

נו ב מיי' פ"ב מהל' תרומות הלכה יד , ומיי' פ"יא מהל' תרומות הלכה א , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף יט:

דף עד עמוד ב[עריכה]

נז א מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ט:

נח ב מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ז:

נט ג מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה ד , סמג לאוין רסד:

ס ד מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה ב , סמג לאוין רט:

סא ה מיי' פ"א מהל' מחוסרי כפרה הלכה א , ומיי' פ"יח מהל' פסולי המוקדשין הלכה יד:

סב ו מיי' פ"ד מהל' איסורי ביאה הלכה ב:

דף עה עמוד א[עריכה]

סג א מיי' פ"ה מהל' מטמאי משכב ומושב הלכה ד:

סד ב ג מיי' פ"י מהל' אבות הטומאה הלכה א והלכה ג:

סה ד מיי' פ"טז מהל' איסורי ביאה הלכה , סמג לאוין קי , טור ושו"ע אה"ע סי' ה סעיף ז:

דף עה עמוד ב[עריכה]

סו א מיי' פ"טז מהל' איסורי ביאה הלכה ח , סמג לאוין קי , טור ושו"ע אה"ע סי' ה סעיף י:

סז ב מיי' פ"טז מהל' איסורי ביאה הלכה ג , טור ושו"ע אה"ע סי' ה סעיף ב:

סח ג מיי' פ"טז מהל' איסורי ביאה הלכה ה , טור ושו"ע אה"ע סי' ה סעיף ה:

סט ד מיי' פ"טז מהל' איסורי ביאה הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' ה סעיף ב:

ע ה מיי' פ"טז מהל' איסורי ביאה הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' ה סעיף ג:

דף עו עמוד א[עריכה]

עא א מיי' פ"טז מהל' איסורי ביאה הלכה ה , סמג לאוין קי , טור ושו"ע אה"ע סי' ה סעיף ו:

עב ב ג ד מיי' פ"טז מהל' איסורי ביאה הלכה ה , טור ושו"ע אה"ע סי' ה סעיף ד:

עג ה מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה ח , סמג לאוין קכז , טור ושו"ע אה"ע סי' כ סעיף ב:

עד ו ז ח מיי' פ"טז מהל' איסורי ביאה הלכה א , סמג לאוין קיח , טור ושו"ע אה"ע סי' ה סעיף א:

עה ט מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה לג:

עו י מיי' פ"יג מהל' איסורי ביאה הלכה טז:

עז כ מיי' פ"יג מהל' איסורי ביאה הלכה טו:

דף עו עמוד ב[עריכה]

עח א מיי' פ"יב מהל' איסורי ביאה הלכה יח , סמג לאוין קיד , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף ב:

עט ב מיי' פ"יב מהל' איסורי ביאה הלכה יט , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף ג:

פ ג מיי' פ"ה מהל' מלכים הלכה ג:

דף עז עמוד א[עריכה]

פא א טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף לו בהג"ה:

פב ב ג מיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה יג , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף ו:

דף עח עמוד א[עריכה]

פג א מיי' פ"יב מהל' איסורי ביאה הלכה יט , סמג לאוין קיב , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף ג:

פד ב מיי' פ"יב מהל' איסורי ביאה הלכה יט , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף ו:

פה ג מיי' פ"יב מהל' איסורי ביאה הלכה כ , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף ד:

פו ד מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה ד , סמג לאוין קיז , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף כ:

פז ה מיי' פ"יב מהל' איסורי ביאה הלכה כ , סמג שם קיב קטז , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף ו:

פח ו מיי' פ"ד מהל' פסולי המוקדשין הלכה ו:

פט ז מיי' פ"ד מהל' פסולי המוקדשין הלכה ה:

צ ח מיי' פ"ד מהל' פסולי המוקדשין הלכה א:

צא ט מיי' פ"יג מהל' איסורי ביאה הלכה ז , סמג לאוין קטז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסח סעיף ו:

צב י מיי' פ"א מהל' מקואות הלכה יב , סמג עשין רמח , טור ושו"ע יו"ד סי' קצח סעיף א:

דף עח עמוד ב[עריכה]

צג א מיי' פ"ט מהל' עבדים הלכה ג , סמג עשין רב:

צד ב מיי' פ"יב מהל' איסורי ביאה הלכה כ , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף ז:

צה ג מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה כא , סמג לאוין קיז , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף א:

צו ד מיי' פ"יב מהל' איסורי ביאה הלכה כב והלכה כג , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף א:

דף עט עמוד א[עריכה]

צז א טור ושו"ע יו"ד סי' שצד סעיף ב:

צח ב מיי' פ"יב מהל' איסורי ביאה הלכה כד , ומיי' פ"יט מהל' איסורי ביאה הלכה יז:

צט ג מיי' פ"ב מהל' ממרים הלכה ד:

ק ד מיי' פ"יב מהל' איסורי ביאה הלכה כב והלכה כג:

דף עט עמוד ב[עריכה]

קא א מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה ד והלכה ח , סמג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קעב סעיף ג:

קב ב ג מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה ב והלכה ח , טור ושו"ע אה"ע סי' קעב סעיף א:

קג ד (מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה ) , טוש"ע שם:

קד ה מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה ג , סמג לאוין קפא , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף ח:

קה ו טור ושו"ע אה"ע סי' קעב סעיף ג בהג"ה:

קו ז מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' קעד סעיף ב:

קז ח מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' קעד סעיף א , וטור ושו"ע אה"ע סי' קעג סעיף ג:

דף פ עמוד א[עריכה]

קח א מיי' פ"ב מהל' איסורי מזבח הלכה יב:

קט ב מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה ד והלכה יא , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף יב וסעיף יג , וטור ושו"ע אה"ע סי' קעב סעיף ו:

קי ג (מיי' שם) , טוש"ע שם סעיף יב בהג"ה:

קיא ד מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ה והלכה ו:

קיב ה מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה ה:

קיג ו מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה ד והלכה יא , טור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף יב:

קיד ז מיי' פ"א מהל' מילה הלכה יג , ומיי' פ"כה מהל' שבת הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' של סעיף ח , וטור ושו"ע יו"ד סי' רסו סעיף יא:

דף פ עמוד ב[עריכה]

קטו א מיי' פ"א מהל' מילה הלכה יג , טור ושו"ע יו"ד סי' רסו סעיף יא:

קטז ב מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה יט , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף יד:

קיז ג מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה יא , טור ושו"ע אה"ע סי' קעב סעיף ו , וטור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף יב:

קיח ד ה ו ז ח ט י מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה יג , טור ושו"ע אה"ע סי' קעב סעיף ה:

קיט כ מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' קעב סעיף ו:

קכ ל מ נ מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה ו , טור ושו"ע אה"ע סי' קעב סעיף ד:

קכא ס ע טור ושו"ע אה"ע סי' קעב סעיף א בהג"ה:

דף פא עמוד א[עריכה]

קכב א מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה יד , סמ"ג לאוין רצח , טור י"ד סימן שלא:

קכג ב ג מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה טו:

קכד ד (מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה ) , סמג עשין מג , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף ב:

קכה ה מיי' פ"יד מהל' תרומות הלכה ב:

קכו ו טור ושו"ע יו"ד סי' רצו סעיף ג:

דף פא עמוד ב[עריכה]

קכז א מיי' פ"טו מהל' מאכלות אסורות הלכה יד:

קכח ב מיי' פ"טז מהל' מאכלות אסורות הלכה ט , טור ושו"ע יו"ד סי' קי סעיף א:

קכט ג מיי' פ"ו מהל' פסולי המוקדשין הלכה כג:

קל ד מיי' פ"ו מהל' פסולי המוקדשין הלכה כד:

דף פב עמוד א[עריכה]

קלא א מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה כ , סמג עשין עה , טור ושו"ע יו"ד סי' קב סעיף א:

קלב ב ג מיי' פ"יג מהל' תרומות הלכה יד , טור ושו"ע יו"ד סי' קיא סעיף א:

דף פב עמוד ב[עריכה]

קלג א מיי' פ"ד מהל' מקואות הלכה ז , סמג עשין רמח , טור ושו"ע יו"ד סי' רא סעיף כד:

קלד ב מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה טו:

דף פג עמוד א[עריכה]

קלה א מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה כד , ומיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה י:

קלו ב ג ד מיי' פ"ג מהל' שמיטה ויובל הלכה יא , סמג לאוין רסז:

קלז ה מיי' פ"ז מהל' איסורי ביאה הלכה א , סמג לאוין קיא:

דף פג עמוד ב[עריכה]

קלח א מיי' פ"ה מהל' כלאים הלכה ח , טור ושו"ע יו"ד סי' רצו סעיף ד:

קלט ב מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה טו:

קמ ג מיי' פ"ג מהל' איסורי מזבח הלכה ו והלכה יא , ומיי' פ"ז מהל' פסולי המוקדשין הלכה ד:

קמא ד מיי' פ"ג מהל' איסורי מזבח הלכה ג:

דף פד עמוד א[עריכה]

קמב א מיי' פ"א מהל' תמורה הלכה יז: