חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים), התש״ף–2020


קישור למאגר החקיקה הלאומי ק״ת תש״ף, 862, 1424, 1432; ס״ח תש״ף, 60; ק״ת תש״ף, 1804; ס״ח תש״ף, 260, 362.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק־יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:


בהתאם לסעיף 1(א)(3) לחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), התש״ף–2020, ובהתאם להחלטה בדבר הארכת תוקפו של חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), התש״ף–2020, תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים), התש״ף–2020, בנוסח שלהלן, הוארך עד יום עד יום כ״ה באב התש״ף (15 באוגוסט 2020). התקנות פקעו ביום 12.8.2020 עם ביטול חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), התש״ף–2020. התקנות הוחלפו בחוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020.


הגדרות [תיקון: ס״ח תש״ף]
קיום דיון בהליך פלילי בלא נוכחות עצור או אסיר [תיקון: תש״ף, תש״ף־2, ס״ח תש״ף, ס״ח תש״ף־2]
בהליך פלילי שלא הורה נשיא בית המשפט או בית הדין לקיימו בנוכחות עצור או אסיר לפי תקנה 2 לתקנות שעת חירום נוכחות עצורים ואסירים בדיונים או בהליך פלילי שחלה לגביו הכרזה על הגבלה מלאה כאמור בתקנה 2א לתקנות שעת חירום האמורות, יחולו הוראות אלה:
(1)
(א)
נדרשה לפי דין נוכחותו של עצור או אסיר בדיון, יתקיים הדיון בהשתתפותו של העצור או האסיר, לפי העניין, באמצעות מכשיר טכנולוגי שיקצה שירות בתי הסוהר ושמאפשר העברת קול ותמונה בזמן אמת, ואם אין מכשירים טכנולוגיים זמינים מסוג זה בעת קיום הדיון בעניינו של אותו עצור או אסיר, והסכים לכך העצור או האסיר – באמצעות מכשיר כאמור שמאפשר העברת קול בלבד, והכול באופן שימזער ככל האפשר את הפגיעה בעצור או באסיר בשל כך שהדיון מתקיים שלא בנוכחותו;
(ב)
הוראות פסקת משנה (א) יחולו גם על עצור או אסיר שחלה לגביו חובת בידוד מכוח צו בידוד בית או מכוח צו בידוד בבית חולים, ושוהה בבידוד במקום מעצר או בבית סוהר בהתאם להוראת רופא לפי סעיף 2(ג) לצו כאמור; בפסקת משנה זו, ”צו בידוד בית“ ו”צו בידוד בבית חולים“ – כהגדרתם בתקנות שעת חירום נוכחות עצורים ואסירים בדיונים.
(2)
על דיון לפי פסקה (1) יחולו הוראות אלה:
(א)
הדיון יתקיים בנוכחות סניגורו של העצור או האסיר, ואם אינו מיוצג – ימנה לו בית המשפט סניגור;
(ב)
תתאפשר שיחה חסויה בין העצור או האסיר לסניגורו בסמוך לפני הדיון, במהלכו ומיד לאחריו, לשם ייעוץ משפטי בלבד; השיחה תתקיים באופן שיבטיח את סודיותה והוראות סעיף 13(א)(2) לחוק האזנת סתר, התשל״ט–1979, לא יחולו לגבי שיחה כאמור;
(ג)
הדיון יתקיים בדרך שתבטיח כי העצור או האסיר, לפי העניין, הסניגור, השופט, השוטר, התובע, נפגע העבירה או כל אדם אחר שנוכחותו נדרשת בדיון, לפי העניין, ישמעו ויראו זה את זה במהלך הדיון, והכול בהתאם למכשיר הטכנולוגי שבאמצעותו יתקיים הדיון; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מהוראות כל דין לעניין נוכחות נפגע עבירה בדיון;
(3)
הוראות פסקה (1) לא יחולו על דיון בהליך פלילי שחלות לגביו תקנות שעת חירום (דיוני מעצרים), התש״ף–2020.
השתתפות עצור או אסיר באמצעי טכנולוגי בדיון שבו נשמעת עדות [תיקון: תש״ף, תש״ף־2, ס״ח תש״ף]
(א)
על אף הוראות תקנות אלה, לא יורה בית המשפט על השתתפותו של עצור או אסיר בדיון באמצעי טכנולוגי, בדיון שבו נשמעת עדות לפי סימן ה׳ לפרק ה׳ לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב–1982, אלא בהסכמת הצדדים.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), לבקשת פרקליט מחוז או ראש יחידת תביעות או לבקשת בא כוחו של העצור או האסיר, מצא בית משפט כי מדובר במקרה חריג שבו קיימים טעמים מיוחדים שיירשמו, המחייבים שמיעת עד באופן דחוף, ולא ניתן להביא את העצור או האסיר לבית המשפט לפי תקנה 2 לתקנות שעת חירום (נוכחות עצורים ואסירים בדיונים), רשאי בית המשפט להורות על השתתפותו של העצור או האסיר בדיון באמצעי טכנולוגי, ובלבד ששוכנע כי מתקיימים שני אלה:
(1)
לא ניתן לדחות את הדיון למועד אחר;
(2)
השתתפות העצור או האסיר באמצעי טכנולוגי בדיון לא תביא לפגיעה בו.
הסכמת עצור או אסיר להשתתפות בדיון באמצעי טכנולוגי [תיקון: תש״ף, תש״ף־2, ס״ח תש״ף]
על אף האמור בתקנה 2, הסכים העצור או האסיר להשתתף בדיון בעניינו, שהורה נשיא בית המשפט או בית הדין לקיימו בנוכחותו לפי תקנה 2 לתקנות שעת חירום (נוכחות עצורים ואסירים בדיונים), יחולו על השתתפותו תקנות אלה.
סייג לתחולה [תיקון: תש״ף, תש״ף־2, ס״ח תש״ף]
תקנות אלה לא יחולו על דיון שבו נשמעת עדותו של עצור או אסיר, לפי סימן ה׳ לפרק ה׳ לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב–1982.
הוראות מיוחדות לעניין השתתפות אדם עם מוגבלות בדיון באמצעים טכנולוגיים [תיקון: ס״ח תש״ף]
היה אחד מהמשתתפים בדיון שחלות לגביו הוראות תקנות אלה אדם עם מוגבלות, יורה בית המשפט על קיום הדיון באמצעות מכשיר טכנולוגי, תוך עריכת התאמות הנגישות הנדרשות באולם בית המשפט לפי חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), התשס״ו–2005, או לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע״ג–2013, כנדרש בהתאם לסוג המוגבלות, בשינויים המחויבים.


כ״ח באדר התש״ף (24 במרס 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.