חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 862.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק־יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:


הגדרות
בתקנות שעת חירום אלה:
”מצב חירום מיוחד“ – אחד מאלה, לפי העניין:
(1)
מצב חירום מיוחד כהגדרתו בתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), ששר המשפטים הודיע בשלו על תחולת תקנות 3 עד 5 לתקנות האמורות על בתי המשפט;
(2)
מצב חירום מיוחד כהגדרתו בתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד), ששר המשפטים הודיע בשלו על תחולת תקנות 3 עד 5 לתקנות האמורות על בתי הדין;
”תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד)“ – תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ״א–1991;
”תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד)“ – תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ״א–1991.
קיום דיון בהליך פלילי בלא נוכחות עצור או אסיר
על אף הוראות כל דין בעניין נוכחות הצדדים לדיון ובאי כוחם, יחולו לגבי דיון המתקיים בבית משפט או בבית דין, בהליך פלילי מכוח תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד) או מכוח תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד) (להלן – הדיון), לפי העניין, ההוראות שלהלן:
(1)
(א)
נדרשה לפי דין נוכחותו של עצור או אסיר בדיון, יתקיים הדיון בהשתתפותו של העצור או האסיר, לפי העניין, באמצעות מכשיר טכנולוגי שיקצה שירות בתי הסוהר ושמאפשר העברת קול ותמונה בזמן אמת, ואם אין מכשירים טכנולוגיים זמינים מסוג זה בעת קיום הדיון בעניינו של אותו עצור או אסיר – באמצעות מכשיר כאמור שמאפשר העברת קול בלבד, והכול באופן שימזער, ככל האפשר, את הפגיעה בעצור או באסיר בשל כך שהדיון מתקיים שלא בנוכחותו;
(ב)
על אף האמור בפסקת משנה (א), מצא נשיא בית משפט או נשיא בית דין כי על אף מצב החירום המיוחד, קיים צורך חיוני ודחוף לקיים את הדיון בנוכחותו של העצור או האסיר, כי דחיית הדיון או קיומו לפי הוראות פסקת משנה (א) יגרמו לפגיעה ממשית ובלתי מידתית בעצור או באסיר וכי על בית המשפט או בית הדין להתרשם מהעצור או מהאסיר פנים אל פנים, רשאי הוא, באופן חריג, להורות כי הדיון יתקיים בנוכחותו של העצור או האסיר, וזאת לאחר שקיבל את עמדת הצדדים ושירות בתי הסוהר; הוראות פסקת משנה זו לא יחולו על עצור או אסיר שחלה לגביו חובת בידוד מכוח צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש״ף–2020, או מכוח צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בבית חולים) (הוראת שעה), התש״ף–2020;
(2)
על דיון לפי פסקה (1), יחולו הוראות אלה:
(א)
הדיון יתקיים בנוכחות סניגורו של העצור או האסיר, ואם אינו מיוצג ימנה לו בית המשפט סניגור;
(ב)
תתאפשר שיחה חסויה בין העצור או האסיר לסניגורו בסמוך לפני הדיון, במהלכו ומיד לאחריו, לשם ייעוץ משפטי בלבד; הוראות סעיף 13(א)(2) לחוק האזנת סתר, התשל״ט–1979, לא יחולו לגבי שיחה כאמור;
(ג)
הדיון יתקיים בדרך שתבטיח כי העצור או האסיר, לפי העניין, הסניגור, השופט, והשוטר או התובע, לפי העניין, ישמעו ויראו זה את זה במהלך הדיון, והכול בהתאם למכשיר הטכנולוגי שבאמצעותו יתקיים הדיון;
(3)
הוראות פסקה (1) לא יחולו על דיון בהליך פלילי שחלות לגביו תקנות שעת חירום (דיוני מעצרים), התש״ף–2020


כ״ח באדר התש״ף (24 במרס 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.