חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט ובבתי הדין)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט ובבתי הדין) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט ובבתי הדין), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 1420, 1432.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק־יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:


הגדרות
בתקנות אלה:
”בית סוהר“ – כמשמעותו בפקודת בתי הסוהר;
”מקום מעצר“ – כמשמעותו בסעיף 7(1) לחוק המעצרים;
”בית דין צבאי“ – כמשמעותו בסעיף 183 לחוק השיפוט הצבאי;
”כלוא“ – כהגדרתו בתקנות בתי סוהר צבאיים;
”חדר משמר“ – חדר משמר צבאי כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי;
”חוק סמכויות שעת חירום“ – חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל״ט–1979;
”חוק שחרור על־תנאי ממאסר“ – חוק שחרור על־תנאי ממאסר, התשס״א–2001;
”חוק השיפוט הצבאי“ – חוק השיפוט הצבאי, התשט״ו–1955;
”עצור“ – בין שהוא חשוד או נאשם, ולמעט עצור הנתון במעצר בפיקוח אלקטרוני כמשמעותו בסעיף 22ב לחוק המעצרים;
”עתירת אסיר“ – עתירת אסיר לפי סעיף 62א לפקודת בתי הסוהר;
”תקנות שעת חירום (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים)“ – תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים), התש״ף–2020.
נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי משפט ובבתי דין
(א)
בכל יום יובאו לבתי המשפט ולבתי הדין מספר העצורים והאסירים המרבי שניתן להביא תוך עמידה בהמלצות משרד הבריאות לשירות בתי הסוהר ולהנהלת בתי המשפט, בשל החשש להתפשטות נגיף הקורונה בבתי הכלא ומחוצה להם, לעניין אופן הסעת אסירים ועצורים לבית המשפט ושמירה על הוראות הבריאות בבתי משפט, לצורך השתתפותם בדיונים שיורה נשיא בית המשפט או בית הדין על קיומם בנוכחות העצור או האסיר; נשיא בית המשפט או בית הדין, לפי העניין, מוסמך להורות כי דיון יתקיים בנוכחות עצור או אסיר כאמור לפי סדר העדיפות הזה:
(1)
דיון שבו מובאות ראיות לבירור האשמה לפי סימן ה׳ לפרק ה׳ לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב–1982, של נאשם עצור; לעניין זה תינתן עדיפות לדיון בעניינו של נאשם השוהה במעצר זמן רב יותר;
(2)
דיון ראשון לפי סעיף 15 לחוק המעצרים, ודיון לפי סעיף 21 לחוק האמור שלגביו הודיע בא כוח הנאשם מבעוד מועד כי בכוונתו להעלות טענות לעניין דיות הראיות, עילת המעצר או חלופת מעצר וכן דיון לפי סעיף 4 לחוק סמכויות שעת חירום, ודיון לפי סעיף 5 לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס״ב–2002;
(3)
דיון בעניינו של עצור לפי סעיפים 15, 17, 21, 47, 52, 53, 62 או 62א לחוק המעצרים, שאינו כלול בפסקה (2) ודיון לפי סעיפים 5 ו־7 לחוק סמכויות שעת חירום;
(4)
דיון בהליך פלילי שאינו מנוי בפסקאות (1) עד (3);
(5)
דיון בעתירת אסיר, דיון לפי חוק שחרור על־תנאי ממאסר או דיון בעניין החזקת אסיר בהפרדה לפי סעיפים 19ה עד 19ז לפקודת בתי הסוהר;
(6)
דיון שאינו מנוי בפסקאות (1) עד (5) שעצור או אסיר צד לו.
(ב)
בכל דיון לפי תקנת משנה (א), תינתן עדיפות לדיון בעניינם של עצור, אסיר או נפגע עבירה קטין, או של עצור או אסיר עם מוגבלות שמקשה באופן ממשי על השתתפותו בדיון.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (א)(6) אם מתקיימים דיונים בעניין עתירת אסיר או לפני ועדת שחרורים לפי חוק שחרור על־תנאי ממאסר באולמות הסמוכים לבתי הסוהר, ולא מתקיימים בהם דיונים אחרים בהליכים פליליים, יובאו לדיונים אלה בכל יום מספר העצורים והאסירים המרבי שניתן להביא תוך עמידה בהמלצות משרד הבריאות לשירות בתי הסוהר לעניין אופן הבאת אסירים ועצורים לבית המשפט ושמירה על הוראות הבריאות בבתי משפט.
דיווח לפי תקנה 2
אחת לשבועיים, יעביר השר לביטחון הפנים לממשלה עמדה, לאחר קבלת עמדת משרד הבריאות, באשר לצורך בהמשך המתווה המפורט בתקנה 2, בשינויו או בביטולו; כמו כן ידווח השר לביטחון הפנים לממשלה על מספר העצורים והאסירים שהובאו לדיונים בבתי המשפט ובבתי הדין כאמור בתקנה 2.
נוכחות כלואים בדיונים בבתי דין צבאיים
(א)
בכל יום יובאו לבתי הדין הצבאיים מספר הכלואים המרבי שניתן להביא תוך עמידה בהמלצות חיל הרפואה למשטרה הצבאית וליחידת בתי הדין הצבאיים בשל החשש להתפשטות נגיף הקורונה בבתי הכלא ומחוצה להם, לעניין אופן הסעת כלואים לבתי הדין הצבאיים ושמירה על הוראות הבריאות בבתי הדין, לצורך השתתפותם בדיונים שיורה נשיא בית הדין על קיומם בנוכחות הכלוא; נשיא בית הדין הצבאי מוסמך להורות כי דיון יתקיים בנוכחות כלוא כאמור לפי סדר העדיפות הזה:
(1)
דיון שבו מובאות ראיות לבירור האשמה לפי סעיפים 364 עד 371, 384 ו־386 לחוק השיפוט הצבאי של נאשם עצור; לעניין זה תינתן עדיפות לדיון בעניינו של נאשם השוהה במעצר זמן רב יותר;
(2)
דיון ראשון לפי סעיף 240 לחוק השיפוט הצבאי ודיון לפי סעיף 243 לחוק האמור, שלגביו הודיע בא כוח הנאשם מבעוד מועד כי בכוונתו להעלות טענות לעניין דיות הראיות או עילת המעצר או חלופת מעצר;
(3)
דיון בעניינו של עצור לפי סעיפים 240, 241, 243, ו־243ב לחוק השיפוט הצבאי, וכן דיונים לפי סעיפים 47, 52, 62 ו־62א לחוק המעצרים, שאינם כלולים בפסקה (2);
(4)
דיון בהליך פלילי שאינו מנוי בפסקאות (1) עד (3);
(5)
דיון בוועדה לעיון בעונש לפי חוק השיפוט הצבאי;
(6)
דיון שאינו כלול בפסקאות (1) עד (5) שהכלוא הוא צד לו.
(ב)
בכל דיון לפי תקנת משנה (א) תינתן עדיפות לדיון בעניינו של עצור, אסיר או נפגע עבירה שהוא קטין, או של עצור או אסיר עם מוגבלות שמקשה באופן ממשי על השתתפותו בדיון באמצעות מכשיר טכנולוגי.
דיווח לפי תקנה 4
אחת לשבועיים, יעביר שר הביטחון לממשלה עמדה, לאחר קבלת עמדת חיל הרפואה, באשר לצורך בהמשך המתווה המפורט בתקנה 4, בשינויו או בביטולו; כמו כן ידווח שר הביטחון לממשלה על מספר העצורים והאסירים שהובאו לדיונים בבתי הדין הצבאיים כאמור בתקנה 4.
קיום דיון בעתירת אסיר בלא נוכחותו
(א)
על אף האמור בתקנה 4 לתקנות עתירות אסירים, בתקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה, תחול תקנה 2 לעניין האפשרות לקיים דיון בעתירת אסיר בנוכחות האסיר; נדרשה נוכחותו של האסיר בדיון ולא התאפשרה לפי התקנה האמורה, יחולו הוראות אלה:
(1)
השתתפותו של העותר בדיון תהיה באמצעות אמצעי טכנולוגי המאפשר העברת קול ותמונה בזמן אמת, ואם אין מכשיר טכנולוגי זמין מסוג זה בעת קיום הדיון – באמצעות מכשיר כאמור המאפשר העברת קול בלבד, והכול באופן שימזער, ככל האפשר, את הפגיעה בעותר;
(2)
הדיון יתקיים בנוכחות באי כוח הצדדים; אם העותר אינו מיוצג – ימנה לו בית המשפט סנגור;
(3)
(ב)
תקנה זו תחול, בשינויים המחויבים, גם על דיון בעניין החזקת אסיר בהפרדה, לפי סעיפים 19ה עד 19ז לפקודת בתי הסוהר.
(ג)
בסעיף זה –
”תקנות עתירות אסירים“ – תקנות סדרי דין (עתירות אסירים), התש״ם–1980.
קיום דיון בעתירה נגד החלטת היחידה לשחרור ממאסרים קצרים או ועדת השחרורים
על אף האמור בתקנה 21ח לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים, בתקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה, תחול תקנה 2 לעניין האפשרות לקיים דיון בעתירה נגד החלטת היחידה לשחרור ממאסרים קצרים או ועדת השחרורים לפי סעיף 25 לחוק שחרור על תנאי ממאסר, בנוכחות האסיר; נדרשה נוכחותו של האסיר בדיון ולא התאפשרה לפי התקנה האמורה, יחולו הוראות אלה:
(1)
השתתפותו של האסיר בדיון תהיה באמצעות אמצעי טכנולוגי המאפשר העברת קול ותמונה בזמן אמת, או המאפשר העברת קול בלבד;
(2)
הדיון יתקיים באופן שימזער, ככל האפשר, את הפגיעה באסיר, בשל כך שהדיון מתקיים שלא בנוכחותו;
(3)
על דיון המתקיים בהשתתפות האסיר לפי תקנת משנה (א) תחול תקנה 2(2) לתקנות שעת חירום (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים), בשינויים המחויבים;
(4)
בסעיף זה –
”תקנות בתי משפט לעניינים מינהליים“ – תקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס״א–2000.
[תיקון: תש״ף]
[תיקון: תש״ף]
[תיקון: תש״ף]
[תיקון: תש״ף]
תוקף
תוקפן של תקנות אלה עד יום ב׳ בתמוז התש״ף (24 ביוני 2020).


כ״ג אייר התש״ף (17 במאי 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.