חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט ובבתי הדין)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט ובבתי הדין) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט ובבתי הדין), התש״ף–2020


קישור למאגר החקיקה הלאומי ק״ת תש״ף, 1420, 1432; ס״ח תש״ף, 53; ק״ת תש״ף, 1804; ס״ח תש״ף, 254, 362.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק־יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:


בהתאם לסעיף 1(א)(1) לחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), התש״ף–2020, ובהתאם להחלטה בדבר הארכת תוקפו של חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), התש״ף–2020, תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט ובבתי הדין), התש״ף–2020, בנוסח שלהלן, הוארך עד יום עד יום כ״ה באב התש״ף (15 באוגוסט 2020). התקנות פקעו ביום 12.8.2020 עם ביטול חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), התש״ף–2020. התקנות הוחלפו בחוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020.


הגדרות [תיקון: ס״ח תש״ף]
בתקנות אלה:
”בית סוהר“ – כמשמעותו בפקודת בתי הסוהר;
”מקום מעצר“ – כמשמעותו בסעיף 7(1) לחוק המעצרים;
”בית דין צבאי“ – כמשמעותו בסעיף 183 לחוק השיפוט הצבאי;
”כלוא“ – כהגדרתו בתקנות בתי סוהר צבאיים;
”חדר משמר“ – חדר משמר צבאי כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי;
”חוק סמכויות שעת חירום“ – חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל״ט–1979;
”חוק שחרור על־תנאי ממאסר“ – חוק שחרור על־תנאי ממאסר, התשס״א–2001;
”חוק השיפוט הצבאי“ – חוק השיפוט הצבאי, התשט״ו–1955;
”עצור“ – בין שהוא חשוד או נאשם, ולמעט עצור הנתון במעצר בפיקוח אלקטרוני כמשמעותו בסעיף 22ב לחוק המעצרים;
”עתירת אסיר“ – עתירת אסיר לפי סעיף 62א לפקודת בתי הסוהר;
”תקנות שעת חירום (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים)“ – תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים), התש״ף–2020.
נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי משפט ובבתי דין [תיקון: ס״ח תש״ף, ס״ח תש״ף־3]
(א)
בכל יום יובאו לבתי המשפט ולבתי הדין מספר העצורים והאסירים המרבי שניתן להביא תוך עמידה בהמלצות משרד הבריאות לשירות בתי הסוהר ולהנהלת בתי המשפט, בשל החשש להתפשטות נגיף הקורונה בבתי הכלא ומחוצה להם, לעניין אופן הסעת אסירים ועצורים לבית המשפט ושמירה על הוראות הבריאות בבתי משפט, לצורך השתתפותם בדיונים שיורה נשיא בית המשפט או בית הדין על קיומם בנוכחות העצור או האסיר; נשיא בית המשפט או בית הדין, לפי העניין, מוסמך להורות כי דיון יתקיים בנוכחות עצור או אסיר כאמור לפי סדר העדיפות הזה:
(1)
דיון שבו מובאות ראיות לבירור האשמה לפי סימן ה׳ לפרק ה׳ לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב–1982, של נאשם עצור; לעניין זה תינתן עדיפות לדיון בעניינו של נאשם השוהה במעצר זמן רב יותר;
(2)
דיון ראשון לפי סעיף 15 לחוק המעצרים, ודיון לפי סעיף 21 לחוק האמור שלגביו הודיע בא כוח הנאשם מבעוד מועד כי בכוונתו להעלות טענות לעניין דיות הראיות, עילת המעצר או חלופת המעצר וכן דיון לפי סעיף 4 לחוק סמכויות שעת חירום, ודיון לפי סעיף 5 לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס״ב–2002;
(3)
דיון בעניינו של עצור לפי סעיפים 15, 17, 21, 47, 52, 53, 62 או 62א לחוק המעצרים, שאינו כלול בפסקה (2) ודיון לפי סעיפים 5 ו־7 לחוק סמכויות שעת חירום;
(4)
דיון בהליך פלילי שאינו מנוי בפסקאות (1) עד (3);
(5)
דיון בעתירת אסיר, דיון לפי חוק שחרור על־תנאי ממאסר או דיון בעניין החזקת אסיר בהפרדה לפי סעיפים 19ה עד 19ז לפקודת בתי הסוהר;
(6)
דיון שאינו מנוי בפסקאות (1) עד (5) שעצור או אסיר צד לו.
(ב)
בכל דיון לפי תקנת משנה (א), תינתן עדיפות לדיון בעניינם של עצור, אסיר או נפגע עבירה קטין, או של עצור או אסיר עם מוגבלות שמקשה באופן ממשי על השתתפותו בדיון.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (א), אם מתקיימים דיונים בעניין עתירת אסיר או לפני ועדת שחרורים לפי חוק שחרור על־תנאי ממאסר באולמות הסמוכים לבתי הסוהר, ולא מתקיימים בהם דיונים אחרים בהליכים פליליים, יובאו לדיונים אלה בכל יום מספר העצורים והאסירים המרבי שניתן להביא תוך עמידה בהמלצות משרד הבריאות לשירות בתי הסוהר לעניין אופן הבאת אסירים ועצורים לבית המשפט ושמירה על הוראות הבריאות בבתי משפט.
(ד)
זהות העצורים והאסירים שיובאו לדיון בעניינם בבית המשפט מידי יום בהתאם להוראות תקנות משנה (א) ו־(ב), ייקבע בתיאום בין שירות בתי הסוהר להנהלת בתי המשפט.
(ה)
על אף האמור בתקנות משנה (א) ו־(ב), לעניין סדר העדיפות הקבוע בהן, נשיא בית משפט או בית דין רשאי להורות, מטעמים שיירשמו, כי הליך מסוים יתקיים בנוכחות העצור או האסיר גם אם יש בכך משום סטייה מסדר העדיפות הקבוע באותן תקנות משנה, ובלבד שהמספר הכולל של העצורים והאסירים שיובאו באותו יום לא יעלה על המספר המרבי שאפשר להביא באותו יום לפי הוראות תקנת משנה (א) רישה.
(ו)
(1)
(2)
החל מיום ל׳ בסיון התש״ף (22 ביוני 2020) דיון ראשון לפי סעיף 15 לחוק המעצרים יתקיים רק בנוכחות עצור, אלא אם כן העצור ביקש לקיימו באמצעות מכשיר טכנולוגי המאפשר העברת תמונה וקול בזמן אמת.
(ז)
(1)
עצור או אסיר ישתתף בדיון באמצעות מכשיר טכנולוגי המאפשר העברת תמונה וקול בזמן אמת כאמור בתקנות שעת חירום החלות לעניין דיון מסוג זה, אם חלה לגביו חובת בידוד מכוח צו בידוד בית או מכוח צו בידוד בבית חולים, והוא שוהה בבידוד במקום מעצר או בבית סוהר בהתאם להוראת רופא לפי סעיף 2(ג) לצו כאמור;
(2)
שוכנע נציב שירות בתי הסוהר או קצין בכיר בדרגת גונדר, על יסוד חוות דעת של קצין רפואה בשירות בתי הסוהר שניתנה בכתב, כי יש חשש ממשי שעצור או אסיר השוהה במקום מעצר או בבית סוהר נדבק בנגיף הקורונה או כי יש חשש ממשי שהוא בא במגע עם חולה מאומת, רשאי הוא להורות כי העצור או האסיר לא יובא לבית המשפט לדיון בעניינו עד תום ביצוע כל הפעולות הדרושות להסרת החשש האמור או למשך 96 שעות מעת שהחשש התגבש, לפי המוקדם, והעצור או האסיר ישתתף בדיון באמצעות מכשיר טכנולוגי המאפשר העברת תמונה וקול בזמן אמת, כאמור בתקנות שעת חירום החלות לעניין דיון מסוג זה.
הכרזה על אי־קיום דיונים בנוכחות עצורים או אסירים [תיקון: ס״ח תש״ף־3]
(א)
על אף האמור בתקנה 2, שר המשפטים והשר לביטחון הפנים (בתקנה זו – השרים) רשאים להכריז יחד כי לא ניתן לקיים דיונים בבתי המשפט בנוכחות עצורים ואסירים, במדינה כולה או בחלק ממנה, ובכלל זה עצורים או אסירים ממקום מעצר או מבית סוהר מסוים (בתקנות שעת חירום אלה – הכרזה על הגבלה מלאה), לאחר ששוכנעו כי אין דרך לקיים את הדיונים בנוכחות עצורים ואסירים ללא סיכון מוגבר להתפשטות נגיף הקורונה כאמור בסעיף קטן (ב).
(ב)
השרים לא יכריזו הכרזה על הגבלה מלאה אלא אם כן קיבלו חוות דעת מטעם משרד הבריאות כי נגיף הקורונה התפשט בהיקף נרחב במדינה ובשל כך קיים סיכון מוגבר להתפשטותו במקומות מעצר ובבתי סוהר או שהנגיף התפשט כאמור במקומות מעצר ובבתי סוהר; חוות הדעת תתייחס למידת הסכנה לבריאות הציבור הנגרמת מנגיף הקורונה באותה העת, למצב התחלואה בשל נגיף הקורונה באותה העת, ובפרט לסיכון הבריאותי הטמון בהבאת עצורים ואסירים לבתי משפט ובשהייתם בהם.
(ג)
בבואם להכריז הכרזה על הגבלה מלאה יביאו השרים בחשבון את ההגבלות שהוטלו על הציבור לפי חיקוק שתכליתו התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה, וישקלו את הצורך בהכרזה מול הפגיעה בזכויותיהם של העצורים והאסירים הנובעת ממנה.
(ד)
הכרזה על הגבלה מלאה תהיה לתקופה שלא תעלה על 14 ימים; השרים רשאים להאריך יחד את תקופת תוקפה של ההכרזה לתקופות נוספות שלא יעלו על 14 ימים כל אחת, אם שוכנעו כי ממשיכות להתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה זו, וקיבלו חוות דעת עדכנית ממשרד הבריאות לעניין זה.
(ה)
הכרזה על הגבלה מלאה או החלטה על הארכתה תובא לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת מיד עם הינתנה לשם אישורה או ביטולה בתוך שבעה ימים מיום שניתנה; לא החליטה הוועדה כאמור, תעמוד ההכרזה בתוקף; הוועדה רשאית לבטל את ההכרזה בכל עת.
(ו)
שוכנעו השרים כי חדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את ההכרזה על הגבלה מלאה, יבטלו את ההכרזה בלא דיחוי.
(ז)
הכרזה על הגבלה מלאה תיכנס לתוקף עם מתן ההכרזה ותתפרסם ברשומות בהקדם האפשרי; בוטלה ההכרזה, ייכנס הביטול לתוקף ב־07:00 בבוקר שלאחר הביטול, והודעה על הביטול תפורסם ברשומות בהקדם האפשרי.
(ח)
שר המשפטים יודיע בהקדם האפשרי על מתן הכרזה על הגבלה מלאה או על ביטולה, להנהלת בתי המשפט, למשטרת ישראל, לשירות בתי הסוהר, לפרקליטות המדינה, לסניגוריה הציבורית, ללשכת עורכי הדין ולאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
השתתפות עצור או אסיר בדיון שאינו דיון מעצר באמצעי טכנולוגי [תיקון: ס״ח תש״ף־3]
(א)
נדרשה לפי דין נוכחותו בדיון של עצור או אסיר, לרבות לפי החלטת בית משפט, בתקופת תוקפה של הכרזה על הגבלה מלאה, יתקיים הדיון שלא בנוכחותו אלא בהשתתפותו באמצעות מכשיר טכנולוגי שיקצה שירות בתי הסוהר המאפשר העברת קול ותמונה בזמן אמת.
(ב)
לא היה בעת קיום דיון בעניינו של עצור או אסיר מכשיר טכנולוגי זמין כאמור בתקנת משנה (א), ישתתף העצור או האסיר בדיון באמצעות מכשיר טכנולוגי שמאפשר העברת קול בלבד, ובלבד שהדיון דחוף ואין אפשרות לדחותו; היה הדיון כאמור דיון בהליך פלילי או דיון שהמדינה צד לו, יתקיים הדיון באמצעות מכשיר טכנולוגי המאפשר העברת קול בלבד, רק אם העצור או האסיר הסכים לכך.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (א), בתקופת תוקפה של הכרזה על הגבלה מלאה, בדיון בהליך פלילי, בדיון בענייני משפחה או בדיון בעניין ילדו של עצור או אסיר בהליך לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך–1960, רשאי נשיא בית המשפט או סגנו להורות, במקרים חריגים, כי על אף הסיכון המוגבר כאמור בתקנה 2א, יתקיים הדיון בנוכחות העצור או האסיר, ובלבד שקיבל את עמדת הצדדים ועמדה בכתב מטעם שירות בתי הסוהר, אם מצא כי יש צורך חיוני לקיים את הדיון בנוכחות העצור או האסיר, כי קיומו של הדיון לפי הוראות תקנת משנה (א) או דחייתו יגרמו לפגיעה ממשית ובלתי מידתית בעצור או באסיר, וכי על בית המשפט להתרשם מהעצור או מהאסיר פנים אל פנים, לרבות אם הוא אדם עם מוגבלות ולא ניתן לערוך את התאמות הנגישות הנדרשות באולם בית המשפט באופן שיאפשר את השתתפותו בדיון באמצעות מכשיר טכנולוגי; בתקנת משנה זו, ”ענייני משפחה“ – כהגדרתם בחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה–1995, ובכלל זה בעניין ילדו של עצור או אסיר.
(ד)
הוראות תקנת משנה (ג) לא יחולו לעניין עצור או אסיר שחלה לגביו חובת בידוד מכוח צו בידוד בית או מכוח צו בידוד בבית חולים.
(ה)
הוראות סעיף זה לא יחולו לעניין דיוני מעצר שהוראות תקנות שעת חירום (דיוני מעצרים), התש״ף–2020, חלות לגביהם.
דיווח לפי תקנה 2 [תיקון: ס״ח תש״ף]
אחת לשבועיים, יעביר השר לביטחון הפנים לממשלה עמדה, לאחר קבלת עמדת משרד הבריאות, באשר לצורך בהמשך המתווה המפורט בתקנה 2, בשינויו או בביטולו.
נוכחות כלואים בדיונים בבתי דין צבאיים [תיקון: ס״ח תש״ף, ס״ח תש״ף־3]
(א)
בכל יום יובאו לבתי הדין הצבאיים מספר הכלואים המרבי שניתן להביא תוך עמידה בהמלצות חיל הרפואה למשטרה הצבאית וליחידת בתי הדין הצבאיים בשל החשש להתפשטות נגיף הקורונה בבתי הסוהר ומחוצה להם, לעניין אופן הסעת כלואים לבתי הדין הצבאיים ושמירה על הוראות הבריאות בבתי הדין, לצורך השתתפותם בדיונים שיורה נשיא בית הדין על קיומם בנוכחות הכלוא; נשיא בית הדין הצבאי, מוסמך להורות כי דיון יתקיים בנוכחות כלוא כאמור לפי סדר העדיפות הזה:
(1)
דיון שבו מובאות ראיות לבירור האשמה לפי סעיפים 364 עד 371, 384 ו־386 לחוק השיפוט הצבאי של נאשם עצור; לעניין זה תינתן עדיפות לדיון בעניינו של נאשם השוהה במעצר זמן רב יותר;
(2)
דיון ראשון לפי סעיף 240 לחוק השיפוט הצבאי ודיון לפי סעיף 243 לחוק האמור, שלגביו הודיע בא כוח הנאשם מבעוד מועד כי בכוונתו להעלות טענות לעניין דיות הראיות או עילת המעצר או חלופת מעצר;
(3)
דיון בעניינו של עצור לפי סעיפים 240, 241, 243, ו־243ב לחוק השיפוט הצבאי, וכן דיונים לפי סעיפים 47, 52, 62 ו־62א לחוק המעצרים, שאינם כלולים בפסקה (2);
(4)
דיון בהליך פלילי שאינו מנוי בפסקאות (1) עד (3);
(5)
דיון בוועדה לעיון בעונש לפי חוק השיפוט הצבאי;
(6)
דיון שאינו כלול בפסקאות (1) עד (5) שהכלוא הוא צד לו.
(ב)
בכל דיון לפי תקנת משנה (א) תינתן עדיפות לדיון בעניינו של כלוא או נפגע עבירה שהוא קטין, או של עצור או אסיר עם מוגבלות שמקשה באופן ממשי על השתתפותו בדיון באמצעות מכשיר טכנולוגי.
(ג)
זהות הכלואים שיובאו לדיון בעניינם בבית הדין הצבאי מידי יום בהתאם להוראות תקנות משנה (א) ו־(ב), ייקבע בתיאום בין המשטרה הצבאית ליחידת בתי הדין הצבאיים.
(ד)
על אף האמור בתקנות משנה (א) ו־(ב) לעניין סדר העדיפות הקבוע בהן, נשיא בית הדין הצבאי רשאי להורות, מטעמים שיירשמו, כי הליך מסוים יתקיים בנוכחות הכלוא גם אם יש בכך משום סטייה מסדר העדיפות הקבוע באותן תקנות משנה, ובלבד שהמספר הכולל של כלואים שיובאו באותו יום לא יעלה על המספר המרבי שניתן להביא באותו יום לפי הוראות תקנת משנה (א) רישה.
(ה)
חייל המוחזק במעצר פתוח לפי סעיף 244 לחוק השיפוט הצבאי לא ייחשב עצור לעניין סעיף זה.
(ה1)
(1)
(2)
החל מיום ל׳ בסיוון התש״ף (22 ביוני 2020), דיון ראשון לפי סעיף 240 לחוק השיפוט הצבאי יתקיים רק בנוכחות עצור, אלא אם כן העצור ביקש לקיימו באמצעות מכשיר טכנולוגי המאפשר העברת תמונה וקול בזמן אמת.
(ו)
בסעיף זה, ”עצור“ – עציר כהגדרתו בתקנות בתי סוהר צבאיים, בין שהוא חשוד או נאשם.
(ז)
על אף האמור בתקנה זו –
(1)
כלוא ישתתף בדיון באמצעות מכשיר טכנולוגי המאפשר העברת תמונה וקול בזמן אמת כאמור בתקנות שעת חירום החלות לעניין דיון מסוג זה אם חלה לגביו חובת בידוד מכוח צו בידוד בית או מכוח צו בידוד בבית חולים, והוא שוהה בבידוד בחדר משמר או בבית סוהר צבאי בהתאם להוראת רופא לפי סעיף 2(ג) לצו כאמור;
(2)
שוכנע קצין משטרה צבאית ראשי או קצין בדרגת אלוף משנה ממפקדת קצין משטרה צבאית ראשי, על יסוד חוות דעת של קצין רפואה בחיל הרפואה שניתנה בכתב, כי יש חשש ממשי שכלוא השוהה בחדר משמר או בבית סוהר צבאי נדבק בנגיף הקורונה או כי יש חשש ממשי שהוא בא במגע עם חולה מאומת, רשאי הוא להורות כי הכלוא לא יובא לבית הדין הצבאי לדיון בעניינו עד תום ביצוע כל הפעולות הדרושות להסרת החשש האמור או למשך 96 שעות מעת שהחשש התגבש, לפי המוקדם, והכלוא ישתתף בדיון באמצעות מכשיר טכנולוגי המאפשר העברת תמונה וקול בזמן אמת, כאמור בתקנות שעת חירום החלות לעניין דיון מסוג זה.
הכרזה על אי־קיום דיונים בנוכחות כלואים [תיקון: ס״ח תש״ף־3]
(א)
על אף האמור בתקנה 4, שר הביטחון, לאחר התייעצות עם שר המשפטים רשאי להכריז כי לא ניתן לקיים דיונים בבתי דין צבאיים בנוכחות כלואים, במדינה כולה או בחלק ממנה, ובכלל זה כלואים מחדר משמר או מבית סוהר צבאי מסוים (בתקנות שעת חירום אלה – הכרזה על הגבלה מלאה), לאחר ששוכנע כי אין דרך לקיים את הדיונים בנוכחות כלואים ללא סיכון מוגבר להתפשטות נגיף הקורונה כאמור בסעיף קטן (ב).
(ב)
שר הביטחון לא יכריז הכרזה על הגבלה מלאה אלא אם כן קיבל חוות דעת מטעם חיל הרפואה כי נגיף הקורונה התפשט בהיקף נרחב במדינה או בצבא ההגנה לישראל ובשל כך קיים סיכון מוגבר להתפשטותו בחדרי משמר ובבתי סוהר צבאיים או שהנגיף התפשט כאמור בחדרי משמר ובבתי סוהר צבאיים; חוות הדעת תתייחס למידת הסכנה לבריאות הציבור הנגרמת מנגיף הקורונה באותה העת, למצב התחלואה בשל נגיף הקורונה באותה העת במדינה כולה ובצבא ההגנה לישראל, ובפרט לסיכון הבריאותי הטמון בהבאת כלואים לבתי דין צבאיים ובשהייתם בהם.
(ג)
בבואו להכריז הכרזה על הגבלה מלאה יביא שר הביטחון בחשבון את ההגבלות שהוטלו על הציבור לפי חיקוק שתכליתו התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה, וישקול את הצורך בהכרזה מול הפגיעה בזכויותיהם של הכלואים הנובעת ממנה.
(ד)
הכרזה על הגבלה מלאה תהיה לתקופה שלא תעלה על 14 ימים; שר הביטחון רשאי להאריך את תקופת תוקפה של ההכרזה לתקופות נוספות שלא יעלו על 14 ימים כל אחת, אם שוכנע כי ממשיכות להתקיים הנסיבות המפורטות בתקנה זו, וקיבל חוות דעת עדכנית מחיל הרפואה לעניין זה.
(ה)
הכרזה על הגבלה מלאה או החלטה על הארכתה תובא לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת מיד עם הינתנה לשם אישורה או ביטולה בתוך שבעה ימים מיום שניתנה; לא החליטה הוועדה כאמור, תעמוד ההכרזה בתוקף; הוועדה רשאית לבטל את ההכרזה בכל עת.
(ו)
שוכנע שר הביטחון כי חדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את ההכרזה על הגבלה מלאה, יבטל את ההכרזה בלא דיחוי.
(ז)
הכרזה על הגבלה מלאה תיכנס לתוקף עם מתן ההכרזה ותתפרסם ברשומות בהקדם האפשרי; בוטלה ההכרזה, ייכנס הביטול לתוקף ב־07:00 בבוקר שלאחר הביטול, והודעה על הביטול תפורסם ברשומות בהקדם האפשרי.
(ח)
שר הביטחון יודיע בהקדם האפשרי על מתן הכרזה על הגבלה מלאה או על ביטולה לנשיא בית הדין הצבאי לערעורים, למשטרה הצבאית, לפרקליטות הצבאית, לסניגוריה הצבאית וללשכת עורכי הדין.
השתתפות כלוא בדיון שאינו דיון מעצר באמצעי טכנולוגי [תיקון: ס״ח תש״ף־3]
(א)
נדרשה לפי דין נוכחותו בדיון של כלוא, לרבות לפי החלטת בית דין צבאי, בתקופת תוקפה של הכרזה על הגבלה מלאה, יתקיים הדיון שלא בנוכחותו אלא בהשתתפותו באמצעות מכשיר טכנולוגי שתקצה המשטרה הצבאית המאפשר העברת קול ותמונה בזמן אמת.
(ב)
לא היה בעת קיום דיון בעניינו של כלוא מכשיר טכנולוגי זמין כאמור בתקנת משנה (א), ישתתף הכלוא בדיון באמצעות מכשיר טכנולוגי שמאפשר העברת קול בלבד, ובלבד שהדיון דחוף ואין אפשרות לדחותו; היה הדיון כאמור דיון בהליך פלילי או דיון שהמדינה צד לו, יתקיים הדיון באמצעות מכשיר טכנולוגי המאפשר העברת קול בלבד, רק אם הכלוא הסכים לכך.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (א), בתקופת תוקפה של הכרזה על הגבלה מלאה, בדיון בהליך פלילי, רשאי נשיא בית הדין הצבאי או סגנו להורות, במקרים חריגים, כי על אף הסיכון המוגבר כאמור בתקנה 4א, יתקיים הדיון בנוכחות הכלוא, ובלבד שקיבל את עמדת הצדדים ועמדה בכתב מטעם המשטרה הצבאית, אם מצא כי יש צורך חיוני לקיים את הדיון בנוכחות הכלוא, כי קיומו של הדיון לפי הוראות תקנת משנה (א) או דחייתו יגרמו לפגיעה ממשית ובלתי מידתית בכלוא, וכי על בית הדין הצבאי להתרשם מהכלוא פנים אל פנים, לרבות אם הוא אדם עם מוגבלות ולא ניתן לערוך את התאמות הנגישות הנדרשות באולם בית הדין הצבאי באופן שיאפשר את השתתפותו בדיון באמצעות מכשיר טכנולוגי.
(ד)
הוראות תקנת משנה (ג) לא יחולו לעניין כלוא שחלה לגביו חובת בידוד מכוח צו בידוד בית או מכוח צו בידוד בבית חולים.
(ה)
הוראות סעיף זה לא יחולו לעניין דיוני מעצר שהוראות תקנות שעת חירום (דיוני מעצר בבתי הדין הצבאיים), התש״ף–2020, חלות לגביהם.
דיווח לפי תקנה 4 [תיקון: ס״ח תש״ף]
אחת לשבועיים, יעביר שר הביטחון לממשלה עמדה, לאחר קבלת עמדת חיל הרפואה, באשר לצורך בהמשך המתווה המפורט בתקנה 4, בשינויו או בביטולו.
קיום דיון בעתירת אסיר בלא נוכחותו [תיקון: ס״ח תש״ף, ס״ח תש״ף־3]
(א)
על אף האמור בתקנה 2ב ובתקנה 4 לתקנות עתירות אסירים, בתקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה, תחול תקנה 2 לעניין האפשרות לקיים דיון בעתירת אסיר בנוכחות העותר; נדרשה נוכחותו של העותר בדיון ולא התאפשרה לפי התקנה האמורה, לרבות בשל הכרזה על הגבלה מלאה או בשל כך שלא ניתן להביאו לאולם בית משפט הסמוך לבית סוהר, כאמור בתקנה 2(ג), יחולו הוראות אלה:
(1)
השתתפותו של העותר בדיון תהיה באמצעות מכשיר טכנולוגי המאפשר העברת קול ותמונה בזמן אמת, ואם אין מכשיר טכנולוגי זמין מסוג זה בעת קיום הדיון, והעותר הסכים לכך – באמצעות מכשיר כאמור המאפשר העברת קול בלבד, והכול באופן שימזער ככל האפשר את הפגיעה בעותר;
(2)
הדיון יתקיים בנוכחות באי כוח הצדדים, ואם העותר אינו מיוצג – ימנה לו בית המשפט סניגור;
(3)
(4)
הוראות פסקה (1) יחולו גם על עותר שחלה לגביו חובת בידוד מכוח צו בידוד בית או מכוח צו בידוד בבית חולים ושוהה בבידוד במקום מעצר או בבית סוהר בהתאם להוראת רופא לפי סעיף 2(ג) לצו כאמור.
(ב)
תקנה זו תחול, בשינויים המחויבים, גם על דיון בעניין החזקת אסיר בהפרדה, לפי סעיפים 19ה עד 19ז לפקודת בתי הסוהר.
(ג)
בסעיף זה, ”תקנות עתירות אסירים“ – תקנות סדרי דין (עתירות אסירים), התש״ם–1980.
קיום דיון בעתירה נגד החלטת היחידה לשחרור ממאסרים קצרים או ועדת השחרורים [תיקון: ס״ח תש״ף, ס״ח תש״ף־3]
על אף האמור בתקנה 2ב ובתקנה 21ח לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים, בתקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה, תחול תקנה 2 לעניין האפשרות לקיים דיון בעתירה נגד החלטת היחידה לשחרור ממאסרים קצרים או ועדת השחרורים לפי סעיף 25 לחוק שחרור על תנאי ממאסר, בנוכחות האסיר; נדרשה נוכחותו של האסיר בדיון ולא התאפשרה לפי התקנה האמורה או בשל כך שחלה הכרזה על הגבלה מלאה, יחולו הוראות אלה:
(1)
השתתפותו של האסיר בדיון תהיה באמצעות אמצעי טכנולוגי המאפשר העברת קול ותמונה בזמן אמת, ואם אין מכשיר טכנולוגי זמין מסוג זה בעת קיום הדיון והאסיר הסכים לכך – באמצעות מכשיר כאמור המאפשר העברת קול בלבד;
(2)
הדיון יתקיים באופן שימזער ככל האפשר את הפגיעה באסיר, בשל כך שהדיון מתקיים שלא בנוכחותו;
(3)
על דיון המתקיים בהשתתפות האסיר לפי פסקה (1) תחול תקנה 2(2) לתקנות שעת חירום (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים), בשינויים המחויבים;
(4)
הוראות פסקה (1) יחולו גם על אסיר שחלה לגביו חובת בידוד מכוח צו בידוד בית או מכוח צו בידוד בבית חולים ושוהה בבידוד בבית סוהר בהתאם להוראת רופא לפי סעיף 2(ג) לצו כאמור;
(5)
בסעיף זה, ”תקנות בתי משפט לעניינים מינהליים“ – תקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס״א–2000.
[תיקון: תש״ף]
[תיקון: תש״ף]
[תיקון: תש״ף]
[תיקון: תש״ף]
תוקף
תוקפן של תקנות אלה עד יום ב׳ בתמוז התש״ף (24 ביוני 2020).


כ״ג אייר התש״ף (17 במאי 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.