חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ״א–1991


ק״ת תשנ״א, 446; תשע״ב, 196; תש״ף, 730, 1004.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 106, 108 ו־109 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984, וסעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז–1967, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשע״ב, תש״ף]
בתקנות אלה –
”בית משפט“ – בית המשפט העליון, בית משפט מחוזי, בית משפט שלום;
”לשכה“ – לשכת הוצאה לפועל כהגדרתה בחוק ההוצאה לפועל;
”מצב חירום מיוחד“ – מצב שבו נשתבשו סדרי החיים התקינים במדינה או בחלק ממנה מחמת מצב הבטחון, מחמת חשש ממשי לפגיעה חמורה בבריאות הציבור או מחמת פגע טבע;
”נשיא בית משפט“ – לרבות שופט אחר של אותו בית־משפט שהנשיא קבעו.
החלת התקנות [תיקון: תש״ף]
(א)
תקנות 3 עד 5, כולן או מקצתן, יחולו על בתי המשפט והלשכות, כולם או מקצתם, אם פרסם שר המשפטים הודעה על כך בשל מצב חירום מיוחד (להלן בתקנות אלה – ההודעה).
(ב)
תחולתן של התקנות כאמור בתקנת משנה (א) תהיה מן המועד שנקבע בהודעה, אף אם קדם לפרסומה, ועד למועד שייקבע.
(ג)
פרסום הודעה כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה, סמוך ככל האפשר למועד חתימתה, באתרי האינטרנט של הרשות השופטת ושל רשות האכיפה והגבייה, וכן בשידורי רדיו או טלויזיה הניתנים לציבור או בשני עיתונים יומיים וכמו כן ייעשה ברשומות; הנוסח שפורסם ברשומות הוא המחייב אף אם קדם לו פרסום בדרך אחרת.
ענינים שבהם יקויימו הליכים [תיקון: תשע״ב, תש״ף]
(א)
בתקופת תקפה של ההודעה יקויימו דיונים רק בענינים המפורטים להלן:
(1)
מעצר ושחרור בערובה;
(2)
(3)
עתירות דחופות לבית המשפט הגבוה לצדק;
(4)
עבירות לפי חיקוקים הנוגעים למצב החירום המיוחד;
(5)
סעדים זמניים דחופים בענינים אזרחיים;
(6)
עניינים דחופים בהוצאה לפועל והם: בקשת חייב לבטל פקודת מאסר; בקשת חייב לעכב או לבטל פינוי; בקשה לביטול מימוש כספים; בקשת זוכה לנקיטת הליך דחוף לפני המצאת אזהרה; בקשת זוכה לעכב יציאה מן הארץ; בקשת חייב לבטל עיכוב או הגבלת יציאה מן הארץ; ביטול הגבלת חייב מקבלת דרכון.
(ב)
הדחיפות לענין תקנת משנה (א)(3) ו־(5) תיקבע בידי נשיא בית משפט.
(ג)
מועד דיון בענין שאינו מן הענינים המפורטים בתקנת משנה (א), שנקבע לתקופת תקפה של ההודעה – בטל; מועד דיון לענין כאמור ייקבע מחדש לאחר תום תקופת תקפה של ההודעה.
(ד)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי נשיא בית משפט, מטעמים שיירשמו, לקבוע כי הליך מסויים הנמנה עם הענינים המפורטים בתקנת משנה (א)(1) עד (5) לא יידון, או שהליך מסויים שאינו נמנה עמהם – יידון.
(ד1)
על אף האמור בתקנת משנה (א)(6), רשאי הממונה על הרשמים כמשמעותו בסעיף 3ג לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז–1967, מטעמים שיירשמו, לקבוע כי הליך מסוים הנמנה עם העניינים המפורטים בתקנת משנה (א)(6) לא יידון, או שהליך מסוים שאינו נמנה עמהם – יידון.
(ה)
מנהל בתי המשפט או מנהל מערכת ההוצאה לפועל, לפי העניין, רשאי, בהודעה שתפורסם בדרך האמורה בתקנה 2(ג), לקבוע סוגי ענינים נוספים שיידונו בבתי המשפט ובלשכות.
הארכת מועדים [תיקון: תשע״ב]
תקופת תקפה של ההודעה לא תבוא במנין הימים לעשיית דבר שבסדרי דין או בנוהג, שנקבעו בחיקוק או שקבע בית משפט, רשם, רשם הוצאה לפועל או מנהל לשכה.
אגרה [תיקון: תשע״ב, תש״ף־2]
אגרה שיש לשלמה, לפני תחילת הליך, לפי תקנות בית משפט (אגרות), התשמ״ח–1987, לפי תקנות בית המשפט לענייני משפחה (אגרות), התשנ״ו–1995, או לפי תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), התשכ״ח–1968, יידחה תשלומה עד תום תקופת תקפה של ההודעה, אלא אם כן קבע אחרת בית המשפט, הרשם, רשם הוצאה לפועל או מנהל לשכה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום א׳ בשבט התשנ״א (16 בינואר 1991).


ח׳ בשבט התשנ״א (23 בינואר 1991)
  • דן מרידור
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.