תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ״א–1991


ק״ת תשנ״א, 447; תש״ף, 760; תשפ״ד, 458.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 43(ב) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט–1969, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, ולאחר התייעצות עם שר העבודה והרווחה, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תש״ף]
בתקנות אלה –
”בית דין“ – בית הדין הארצי לעבודה ובית דין איזורי לעבודה;
”מצב חירום מיוחד“ – מצב שבו נשתבשו סדרי החיים התקינים במדינה או בחלק ממנה מחמת מצב הבטחון, מחמת חשש ממשי לפגיעה חמורה בבריאות הציבור או מחמת פגע טבע.
החלת התקנות [תיקון: תש״ף]
(א)
תקנות 3 עד 5, כולן או מקצתן, יחולו על בתי דין, כולם או מקצתם, אם פרסם שר המשפטים הודעה על כך בשל מצב חירום מיוחד (להלן בתקנות אלה – ההודעה).
(ב)
תחולתן של התקנות כאמור בתקנת משנה (א) תהיה מן המועד שנקבע בהודעה, אף אם קדם לפרסומה, ועד למועד שייקבע.
(ג)
פרסום הודעה כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה, סמוך ככל האפשר למועד חתימתה, באתר האינטרנט של הרשות השופטת, וכן בשידורי רדיו או טלויזיה הניתנים לציבור או בשני עיתונים יומיים וכמו כן ייעשה ברשומות; הנוסח שפורסם ברשומות הוא המחייב אף אם קדם לו פרסום בדרך אחרת.
ענינים שבהם יקויימו הליכים [תיקון: תשפ״ד]
(א)
בתקופת תקפה של ההודעה יקויימו דיונים רק בענינים המפורטים להלן:
(1)
סוגי ענינים שהודיע עליהם נשיא בית הדין הארצי בדרך האמורה בתקנה 2(ג);
(2)
הליך מסויים אחר שהחליט עליו נשיא בית הדין הארצי או שופט ראשי של בית דין אזורי, או שופט אחר שהם קבעו לכך, אם ראה לעשות כן מטעמים שיירשמו;
(3)
סכסוך קיבוצי ובין־ארגוני דחוף;
(4)
ערעור דחוף על החלטה שניתנה בבתי הדין לעבודה;
(5)
בקשה דחופה לסעד זמני או צו ביניים;
(6)
בקשה דחופה לגביית עדות מוקדמת;
(7)
(פקעה);
(8)
(פקעה).
(א1)
הדחיפות לעניין תקנת משנה (א)(3) עד (6) תהיה לפי החלטת נשיא בית הדין.
(ב)
מועד דיון בענין שאינו מן הענינים המפורטים בתקנת משנה (א) שנקבע לתקופת תקפה של ההודעה – בטל; מועד דיון לענין כאמור ייקבע מחדש לאחר תום תקופת תקפה של ההודעה.
הארכת מועדים
תקופת תקפה של ההודעה לא תבוא במנין הימים לעשיית דבר שבסדרי דין או בנוהג שנקבע בחיקוק או שקבע בית דין או רשם.
אגרה
אגרה שיש לשלמה, לפני תחילת הליך, לפי תקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשכ״ט–1969, יידחה תשלומה עד לאחר תום תקופת תקפה של ההודעה, אלא אם כן קבע בית הדין או הרשם אחרת.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום א׳ בשבט התשנ״א (16 בינואר 1991).


ח׳ בשבט התשנ״א (23 בינואר 1991)
  • דן מרידור
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.