חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 946.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק־יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:


תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש״ף–2020 הוחלפו על ידי חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקוני חקיקה), התש״ף–2020.


הגדרה
בתקנות שעת חירום אלה, ”התקופה הקובעת“ – התקופה שמיום כ״ו באדר התש״ף (22 במרס 2020) עד יום ח׳ בסיוון התש״ף (31 במאי 2020).
דחיית תקופות ומועדים בענייני הליכי מס
(א)
בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות החיקוקים כמפורט להלן, לא תבוא במניין התקופה הקובעת, אם מועדי סיומן של תקופות אלה חלים בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה:
(1)
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
סעיף 119א(ו) רישה – לעניין תקופת 21 הימים הקבועה בו;
(ז)
(ח)
(ט)
בסעיף 145ב(א)(1) רישה – לעניין תקופת 30 הימים הקבועה בו;
(י)
(יא)
(יב)
(יג)
(יד)
בסעיף 168 רישה – לעניין תקופת השבועיים הקבועה בו;
(2)
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
סעיף 95(ב), למעט ערעור על החלטת המנהל שניתנה בשל ניהול פנקסי חשבונות או רשומות בסטייה מהותית;
(ו)
(ז)
(3)
בפקודת המכס (להלן – פקודת המכס) – סעיף 192(א)(1);
(4)
(5)
(6)
(א)
סעיף 15(ה)(1) – לעניין התקופה הקבועה בו להגשת בקשה להקטין את שיעורי המקדמה הקבועים בסעיף קטן (ב);
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
(ז)
(ח)
(ט)
(י)
(יא)
(7)
(א)
סעיף 51ד רישה – לעניין תקופת 12 החודשים הקבועה בו;
(ב)
(8)
(9)
בחוק עידוד התעשייה (מסים), התשכ״ט–1969, בסעיף 23(א) – לעניין תקופת שנת המס הנדרשת להגשת דו״ח במאוחד;
(10)
(א)
(ב)
(11)
(12)
(13)
(א)
(ב)
(ב)
בחישוב התקופה שנקבעה בסעיף 190(ב) לפקודת המכס, לא תבוא במניין התקופה הקובעת, אם מועד סיום התקופה האמורה חל בתקופה הקובעת או בחודש שאחריה.
(ג)
המועד להגשת תביעה הקבוע בתקנה 5(ב)(3) לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל״ג–1973, כנוסחה בתקנה 1(3) לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) (תיקון), התשע״ט–2019, יידחה עד תום התקופה הקובעת.


ב׳ בניסן התש״ף (27 במרס 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.