חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ״ח–1968


הגדרות [תיקון: תשמ״ו]
בחוק זה –
”מס־עקיף“ – מכס, בלו, מס קניה, מס בולים או היטל לפי תקנות שעת חירום (תשלומי חובה), תשי״ח–1958;
”חסר“ – מס עקיף שלא שולם, או שהוחזר בטעות, כולו או מקצתו;
”יתר“ –
(1)
מס עקיף ששולם ביתר;
(2)
סכום הישבון וכל סכום אחר ששולם למנהל או הופקד אצלו, על פי חוק מס עקיף, ויש להחזירו, וכן סכום מס עקיף שהוחזר על פי החלטת המנהל;
”טובין“ – לרבות סחורה ושירותים הטעונים מס לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים), תשי״ב–1952; ולענין זה, ”מוכר“ – לרבות נותן שירות, ו”קונה“ – לרבות מקבל שירות;
”מנהל“ – כמשמעות בפקודת המכס;
”גובה המס“ – כמשמעות גובה המכס בפקודת המכס או ממונה אזורי על מס קניה או בלו;
”התקופה הקובעת“ –
(1)
לגבי טובין שיובאו – חמש שנים מן היום שבו נתהווה החסר או היתר;
(2)
לגבי טובין אחרים – שלוש שנים מן היום שבו נתהווה החסר או היתר;
”נישום“ – אדם שנדרש לשלם חסר, ולענין סעיף 2(ב)(1) ו־(2) וסעיף 3 – לרבות שליחו.
חיוב בתשלום חסר
(א)
נישום יהא חייב בתשלום חסר אם נדרש לעשות כן תוך התקופה הקובעת.
(ב)
נישום יהא חייב בתשלום חסר אף לאחר התקופה הקובעת אם נוכח המנהל כי נתקיים אחד מאלה:
(1)
החסר נבע מחמת ידיעה, אמרה, הצהרה או תעודה (להלן – ידיעה) בלתי נכונה שמסר הנישום או מחמת שלא מסר ידיעה שהיה חייב למסרה והנישום לא הוכיח כי המעשה או המחדל היו בתום לב;
(2)
הנישום ידע, או בנסיבות הענין צריך היה לדעת, על קיומו של החסר.
סייג [תיקון: תשל״ט]
על אף האמור בסעיף 2, לא יהא הנישום חייב בתשלום חסר אם הוכח להנחת דעתו של המנהל כי נתקיימו כל אלה:
(1)
החסר לא נבע מחמת ידיעה בלתי נכונה שמסר הנישום או מחמת שלא מסר ידיעה שהיה חייב למסרה;
(2)
הנישום לא ידע, ובנסיבות הענין לא היה צריך לדעת, על קיומו של החסר;
(3)
הנישום מכר את הטובין בתום לב, לפני דרישת תשלום החסר במחיר שלא נכלל בו אותו חסר.
עיכוב טובין
גובה המס רשאי לעכב הוצאתם של טובין של נישום מפיקוח המכס עד לתשלום החסר המגיע מהנישום על אותם טובין או על טובין אחרים שיבואם חייב במס עקיף.
סמכות לוותר
המנהל רשאי לוותר על גביית חסר, כולו או מקצתו, אם נראה לו כי הוצאות גביית החסר אינן מצדיקות את גבייתו.
החזר יתר [תיקון: תשל״ט, תשמ״ו]
יתר יוחזר למי ששילמו, אם הוא ביקש את ההחזר תוך התקופה הקובעת, ולגבי יתר כמשמעותו בפסקה (1) להגדרת ”יתר“, למעט לענין מס בולים – גם בתנאי שהוכיח להנחת דעתו של המנהל אחת מאלה:
(1)
שהוא לא מכר את הטובין;
(2)
שהוא מכר את הטובין אולם היתר לא נכלל במחיר שהקונה שילם.
ריבית והפרשי הצמדה [תיקון: תשמ״א, תשמ״ד]
חסר ישולם ויתר יוחזר בתוספת ריבית או ריבית והפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 93 לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975, ולענין זה יחולו הוראות סעיפים 97, 97א ו־105 לחוק האמור בשינויים המחוייבים.
תחולת חיקוקים
החיקוקים החלים על מס־עקיף יחולו גם על יתר וחסר.
אצילת סמכויות
המנהל רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה, למעט סמכותו לפי סעיף 2(ב).
ביטולים
בטלים –
(1)
הנוסח שולב בפקודת המכס;
(2)
(3)
(4)
הנוסח שולב בחוק הבלו על סוכר, תשי״ז–1957;
(5)


נתקבל בכנסת ביום כ״ט בסיון תשכ״ח (25 ביוני 1968).
 • לוי אשכול
  ראש הממשלה
 • יעקב ש׳ שפירא
  שר המשפטים
  ממלא מקום שר האוצר
 • שניאור זלמן שזר
  נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.