חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (דיוני ועדות שחרורים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שעת חירום (דיוני ועדות שחרורים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (דיוני ועדות שחרורים), התש״ף–2020


קישור למאגר החקיקה הלאומי ק״ת תש״ף, 902, 1424, 1432; ס״ח תש״ף, 174; ק״ת תש״ף, 1804; ס״ח תש״ף, 260, 362.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק־יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:


בהתאם לסעיף 1(א)(6) לחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), התש״ף–2020, ובהתאם להחלטה בדבר הארכת תוקפו של חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), התש״ף–2020, תוקפן של תקנות שעת חירום (דיוני ועדות שחרורים), התש״ף–2020, בנוסח שלהלן, הוארך עד יום עד יום כ״ה באב התש״ף (15 באוגוסט 2020). התקנות פקעו ביום 12.8.2020 עם ביטול חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), התש״ף–2020. התקנות הוחלפו בחוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020.


סמכות יושב ראש ועדת שחרורים [תיקון: ס״ח תש״ף]
(א)
בלי לגרוע מהוראות סעיפים 7(ד), 16(ד), 19א(ב) או 23(ד) לחוק שחרור על־תנאי ממאסר, התשס״א–2001 (להלן – חוק שחרור על־תנאי), יושב ראש ועדת שחרורים יהיה רשאי לדון בדן יחיד גם בעניינים המנויים בתוספת; בתקנות שעת חירום אלה, ”ועדת שחרורים“ – כהגדרתה בחוק שחרור על־תנאי וכן ועדת שחרורים מיוחדת כהגדרתה בחוק האמור, לעניין דיונים לפי סעיפים 4 ו־5 לחוק האמור.
(ב)
החלטה שיושב ראש ועדת שחרורים מוסמך לתיתה בדן יחיד כאמור בתקנת משנה (א) או לפי הוראות סעיפים 7(ד), 16(ד), 19א(ב) או 23(ד) לחוק [צ״ל: שחרור על־תנאי], יכול שתינתן על יסוד הכתב וללא קיום דיון בעל פה, ובלבד שהחלטה בעניין בקשה של אחד הצדדים תתקבל רק לאחר שניתנה לצד השני הזדמנות להגיב לבקשה בכתב.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (א), כל עוד לא מונה מותב לוועדה, או אם נבצר מיושב הראש לקבל החלטה באחד מן העניינים המפורטים בתקנת משנה (ב), רשאי יושב ראש ועדת שחרורים אחרת, לקבל החלטה בעניין.
דחיית דיוני ועדת שחרורים במצב חירום מיוחד [תיקון: ס״ח תש״ף]
(א)
פרסם שר המשפטים הודעה בשל מצב חירום מיוחד לגבי דיונים בבתי המשפט לפי תקנה 2 לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ״א–1991 (להלן – ההודעה), בשל התפשטות של נגיף הקורונה, לא יתקיימו בתקופת תוקפה של ההודעה דיונים בוועדות השחרורים.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), הדיונים המפורטים להלן יתקיימו כסדרם בתקופת תוקפה של ההודעה, אלא אם כן הורה יושב ראש ועדת שחרורים שמנהל בתי המשפט הסמיכו לעניין זה (להלן – יושב הראש המוסמך), על דחיית הדיון מטעמים שיירשמו:
(1)
(2)
דיון שדחייתו תביא לכך שלא ניתן יהיה לקיימו במועד שלפני תום שני שלישים מתקופת המאסר שעל האסיר לשאת;
(3)
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי יושב הראש המוסמך להורות מיוזמתו, לבקשת האסיר או לבקשת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, כי בנסיבות העניין יש לקיים דיון בתקופת תוקפה של ההודעה, בשל דחיפות העניין; יושב ראש ועדת השחרורים ינמק את החלטתו בעניין זה.
(ד)
על דיוני ועדת השחרורים לפי תקנות משנה (ב) ו־(ג) יחולו הוראות תקנה 3.
[תיקון: תש״ף, תש״ף־2, ס״ח תש״ף]
(בוטלה).
קיום דיון שלא בנוכחות האסיר [תיקון: תש״ף, ס״ח תש״ף, ס״ח תש״ף־2]
(א)
על אף האמור בסעיף 16(א) לחוק שחרור על־תנאי, דיון בוועדת השחרורים שלא ניתן לקיימו בנוכחות האסיר, בשל האמור בתקנה 2 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט ובבתי הדין), התש״ף–2020 או בשל הכרזה על הגבלה מלאה כאמור בתקנה 2א לתקנות שעת חירום האמורות, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק, יתקיים בהשתתפות האסיר באמצעות אמצעי טכנולוגי.
(ב)
על דיון המתקיים ללא נוכחות האסיר לפי תקנת משנה (א), יחולו הוראות אלה:
(1)
הדיון יתקיים בנוכחות סניגורו של האסיר, ואם אינו מיוצג – ימנה לו יושב ראש ועדת השחרורים סניגור;
(2)
תתאפשר שיחה חסויה בין האסיר לסניגורו בסמוך לפני הדיון, במהלכו ומיד לאחריו, וזאת לשם ייעוץ משפטי בלבד; השיחה תתקיים באופן שיבטיח את סודיותה והוראות סעיף 13(א)(2) לחוק האזנת סתר, התשל״ט–1979, לא יחולו לגביה;
(3)
האמצעי הטכנולוגי האמור בתקנת משנה (א) יאפשר העברת קול ותמונה בזמן אמת, ואם לא ניתן לקיים את הדיון באופן שמאפשר העברת תמונה של האסיר בזמן אמת והאסיר הסכים לכך – באמצעי המאפשר את העברת קולו בלבד, והכול באופן שימזער ככל האפשר את הפגיעה באסיר בשל כך שהדיון מתקיים שלא בנוכחותו;
(4)
הדיון יתקיים בדרך שתבטיח כי האסיר, הסניגור, בא כוח היועץ המשפטי לממשלה וחברי ועדת השחרורים ישמעו זה את זה, וככל האפשר גם יראו זה את זה, במהלך הדיון, והכול בהתאם לאמצעי הטכנולוגי שבאמצעותו יתקיים הדיון;
(5)
היה האסיר אדם עם מוגבלות, יתקיים הדיון תוך עריכת התאמות הנגישות הנדרשות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע״ג–2013, כנדרש בהתאם לצורכי האסיר כאמור, בשינויים המתחייבים.
[תיקון: ס״ח תש״ף]
(בוטלה).
[תיקון: ס״ח תש״ף]
(בוטלה).
[תיקון: ס״ח תש״ף]
(בוטלה).
דיון חוזר בנוכחות האסיר [תיקון: ס״ח תש״ף]
על אף האמור בסעיף 19 לחוק שחרור על־תנאי, החליטה ועדת השחרורים שלא לשחרר על־תנאי אסיר בדיון שהתקיים שלא בנוכחותו לפי תקנות שעת חירום אלה, תשוב הוועדה לדון בעניינו של האסיר, בנוכחותו, לאחר שלא תהיה עוד מניעה לעשות כן, אם האסיר ביקש זאת.
תחליף טלפוני לחובת התייצבות במשטרה בשל הגבלת היציאה [תיקון: ס״ח תש״ף]
למרחב הציבורי על אף האמור בסעיף 13(ד)(3) לחוק שחרור על־תנאי, נקבעו בדין הגבלות על יציאה למרחב הציבורי וצמצום או ביטול של שירותי תחבורה ציבורית, לשם מניעת התפשטות של נגיף הקורונה, וכל עוד ההגבלות האמורות בתוקף, תקוים חובתו של אסיר להתייצב לפני השוטר הממונה לפי הוראות הסעיף האמור בתדירות הקבועה בו או בתדירות אחרת שקבעה ועדת השחרורים בהחלטתה, באמצעות שיחת טלפון לתחנת המשטרה שתתועד על ידי השוטר הממונה, אלא אם כן קבע יושב ראש הוועדה אחרת.
[תיקון: ס״ח תש״ף]

תוספת

(תקנה 1(א))

הוראה להגיש, להבהיר או להשלים בקשה או מסמך שהוגשו לוועדה.
דחיית מועד הדיון, לרבות בשל חסרונן של חוות דעת שיש להגישן לוועדה, וכן שינוי מועד הגשת בקשה או מסמך לוועדה.
החלטה בבקשה דחופה שהוגשה בהסכמת הצדדים.
החלטה בבקשת אסיר לקיים דיון חוזר בעניינו לפי סעיף 19(5) או (6), לחוק שחרור על־תנאי שהוגשה בהסכמת הצדדים.
הוראה בעניין סדרי הדין, שאין לגביו הוראות לפי תקנות שעת חירום אלה או הוראות לפי חוק שחרור על־תנאי, שיש בה כדי לפשט או להקל את הדיון בוועדה.


כ״ט באדר התש״ף (25 במרס 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.